Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania oraz c.w.u wraz z dostawą i...

Przedmiot:

Wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania oraz c.w.u wraz z dostawą i montażem dwufunkcyjnego kotła gazowego

Data zamieszczenia: 2016-11-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZBiLK Szczecin
70-546 Szczecin
ul. Mariacka 25
tel. 91 48 86 333
tel. 91 48 86 352
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-29 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE  TABLICOWE Nr   115  / 2016


Roboty instalacyjne

ul. Karola  Miarki 6 m 18


Wykonanie  instalacji gazowej i centralnego ogrzewania oraz c.w.u  wraz z dostawą i montażem dwufunkcyjnego  kotła gazowego w komunalnym lokalu mieszkalnym nr 18  przy ul. Karola Miarki  6 w Szczecinie.

1. Przedmiot zamówienia zgodnie z zakresem robót opisanym w  przedmiarze robót ,  projekcie budowlano-wykonawczym  i  pozwoleniu na budowę nr 1373/16 z 11.10.2016r.
Wykonawca obowiązany jest w szczególności do:
- wykonania wewnętrznej instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i c.w.u , wraz z dostawą i montażem kotła gazowego kondensacyjnego, kuchenki gazowej oraz elementów grzejnych  ( tj. 5 stalowych grzejników płytowych z zaworami) ;
- wykonania dwupłaszczowego przewodu powietrzno-spalinowego i kanału wentylacyjnego do wskazanych w dokumentacji  przewodów kominowych;
- uruchomienia kotła gazowego wraz z wpisem do karty gwarancyjnej oraz regulacją parametrów pracy kotła  przez autoryzowany serwis i dostarczenie kart gwarancyjnych;
- przeprowadzenia prób szczelności i sprawdzenia instalacji , a następnie sporządzenia i  dostarczenia protokołów  oraz  opinii kominiarskiej ;
- dostarczenia certyfikatów i atestów na wbudowane materiały;
- zorganizowania prac w sposób najmniej uciążliwy dla najemców oraz udzielenia Najemcy instrukcji w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi kotła.

Uwaga: Zamawiający nie przewiduje wyłączenia mieszkania nr 18 z eksploatacji na czas trwania remontu – lokal  jest zamieszkały.

2. Termin – 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
     min. okres gwarancji – 24 miesiące

3. Osobą do kontaktu w sprawie przedmiaru robót i  realizacji prac jest: Pan Bogdan Iwanejko  tel. 91 42 43 454 , Dział Techniczny ZBiLK ul. Żubrów 1.
 
4. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia lub dysponują jedną osobą , przewidzianą do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia , posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych i wentylacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniających do kierowania robotami budowlanymi w ww. specjalności , przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego.
UWAGA:
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 Nr 290 j.t.)osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Przedmiar robót, projekt budowlano-wykonawczy i pozwolenie na budowę dotyczące w/w robót można pobrać ze strony internetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie www.zbilk.szczecin.pl albo odebrać w pokoju nr 9 przy ul. Mariackiej 25, po dostarczeniu dowodu wpłaty dokonanej w banku lub na poczcie – na konto nr  91 1020 4795 0000 9202 0292 7580 cena kompletu - 20,00 zł (słownie: dwadzieścia  złotych)
Termin:
składania ofert -   29 .11 .2016r. do godz. 9 00, Szczecin, ul. Mariacka 25 w pokoju nr 9.   Dział Zamówień Publicznych , Beata  Wieczorek tel. 91 48 86 347
otwarcia ofert -      29 .11 .2016r. o godz. 9:15,Szczecin, ul. Mariacka 25 w pok. nr 9.

Forma oferty:
a)    Na ofertę składa się oferta cenowa (wg załączonego poniżej wzoru), kosztorys ofertowy,  oraz kopia uprawnień i  kopia  aktualnego  zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego  poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem .
b)    Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z oznaczeniem : „oferta na wykonani instalacji gazowej i instalacji centralnego ogrzewania wraz z dostawą i montażem dwufunkcyjnego kotła gazowego w komunalnym lokalu mieszkalnym nr 18  przy ul. Karola Miarki  6 w Szczecinie.”

Kryterium oceny oferty:
a)    Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, określona jako ryczałt. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
b)    Cena ryczałtowa musi wynikać z kalkulacji zawartej w ofercie tj. kosztorysu ofertowego opracowanego przez  Wykonawcę w oparciu o przedmiar robót.
c)     Podane w przedmiarach robót podstawy nakładów w postaci odpowiednich tablic KNR  użyte są jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej dla wykonawcy podstawy przy kalkulacji ceny. Podstawą dla wykonawcy winna być jego własna kalkulacja wynikająca z rachunku ekonomicznego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1) przeprowadzenia negocjacji, dotyczących zaoferowanej ceny,
2) unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności, za nieterminowe złożenie oferty, w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju nr 9 w ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie, lecz wpłynie do Biura Obsługi Klienta.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę którego oferta została wybrana do realizacji prac, Wykonawca będzie wykluczony z ubiegania się o realizację zamówień ogłaszanych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.