Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku mieszkalnego

Przedmiot:

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2016-11-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZBiLK Szczecin
70-546 Szczecin
ul. Mariacka 25
tel. 91 48 86 333
tel. 91 48 86 352
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-30 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

OGŁOSZENIE  TABLICOWE Nr 117/2016

 

ROBOTY BUDOWLANE
 

Zamówienie do 30 000 euro

 

ul. Szeroka 33A

 „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku mieszkalnego przy ul. Szerokiej 33A w Szczecinie”

 

Uwaga:
- Roboty muszą być wykonane na podstawie załączonych warunków ZWIK nr TT-410/MR/053316/16 z dnia 03.11.2016r., oraz rysunków technicznych.
- Wykonawca zobowiązany jest zlecić sporządzenie na własny koszt i dostarczyć Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną oraz wykaz zmian danych ewidencyjnych potwierdzonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.
- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić odbiór techniczny do ZWiK.
- Przed złożeniem oferty cenowej zainteresowani  wykonawcy zobowiązani są do dokonania wizji lokalnej. W tym celu należy uzgodnić termin oględzin z przedstawicielem zamawiającego wskazanym w ust. 2 ogłoszenia.
- Wyniki prac geodezyjnych przekazywane przez geodetów do MODGIK w wersji cyfrowej (pliki wsadowe), opracowane muszą być w formacie SIP GEO-INFO 7
 

1. Termin  wykonania – od podpisania umowy do dnia 15.12.2016r.
min. okres gwarancji – 24 miesięcy od daty protokolarnego odbioru
                                                                                                                                                                             
2. Osobą do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia jest Pan Krzysztof Dołgoszyja tel. 91 43 14 445. Dział Techniczny ul. Żubrów 1 Szczecin
 

3. Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują minimum jedną osobą przewidzianą do kierowania robotami objętymi przedmiotowym zamówieniem, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniających do kierowania robotami budowlanymi w ww. specjalności, przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego.


UWAGA:
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późń. zm), które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.


Przedmiar robót, oraz pozostałe załączniki dotyczące w/w robót można pobrać ze strony internetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych (www.zbilk.szczecin.pl) albo odebrać w pokoju nr 9, przy ul. Mariackiej 25, po dostarczeniu dowodu wpłaty dokonanej w banku lub na poczcie – na numer konta 91 1020 4795 0000 9202 0292 7580 cena kompletu - 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych).


Termin składania ofert – 30.11.2016r. do godz 10:00 Szczecin, ul. Mariacka 25 w pokoju nr 9. Dział Zamówień Publicznych, Marta Michalska tel. 91 48 86 346
Termin otwarcia ofert – 30.11.2016r. o godz 10:15 Szczecin, ul. Mariacka 25 w pokoju nr 14.

 

 Forma oferty
a)   Na ofertę składa się oferta cenowa (wg załączonego poniżej wzoru), kosztorys ofertowy, kopia uprawnień, kopia zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego. Kopie dokumentów Wykonawca poświadcza za zgodność z oryginałem.
b)   Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „oferta na ……………………..” (wskazanie roboty z ogłoszenia)
 

Kryterium oceny
a) Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, określona jako ryczałt. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
b) Cena ryczałtowa oferty musi wynikać z załączonego kosztorysu ofertowego opracowanego przez wykonawcę w oparciu o przedmiar robót.
c) Podane w przedmiarach robót podstawy nakładów w postaci odpowiednich tablic KNR użyte są jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej dla wykonawcy podstawy przy kalkulacji ceny. Podstawą dla wykonawcy winna być jego własna kalkulacja wynikająca z rachunku ekonomicznego.


UWAGA!
Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1) przeprowadzenia negocjacji, dotyczących zaoferowanej ceny,
2) unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.
 

Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności, za nieterminowe złożenie oferty, w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju nr 9 w ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie, lecz wpłynie do Biura Obsługi Klienta.
 

W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę którego oferta została wybrana do realizacji prac, Wykonawca będzie wykluczony z ubiegania się o realizację zamówień ogłaszanych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.