Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie wiaty śmietnikowej wraz z przygotowaniem terenu

Przedmiot:

Wykonanie wiaty śmietnikowej wraz z przygotowaniem terenu

Data zamieszczenia: 2016-11-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZBiLK Szczecin
70-546 Szczecin
ul. Mariacka 25
tel. 91 48 86 333
tel. 91 48 86 352
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-30 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

 Ogłoszenia dla zamówień o wartości  do 30 000 EURO

ROBOTY BUDOWLANE


Ul. H.Pobożnego 1,3,4,12,13,14

„Wykonanie wiaty śmietnikowej wraz z przygotowaniem terenu przy ul. Henryka Pobożnego 1,3,4,12,13,14 w Szczecinie (działka nr 21/5 z obrębu 1030).”
 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
1) Wymiana krawężnika drogowego w obrębie placu pod osłonę śmietnikową:
a) Rozebranie krawężników betonowych,
b) Rozebranie ław pod krawężniki z betonu,
c) Rowki pod ławy o wym. 30x30 cm, ława pod krawężniki betonowa z oporem
d) Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Krawężniki betonowe-dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10m.
2) Wykonanie placu z nawierzchnią z kostki brukowej gr 8 cm pod osłonę śmietnikową
a) Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
b) Rowki pod obrzeża betonowe,
c) Ława pod obrzeża betonowe z oporem,
d) Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,
e) Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm,
f) Podsypka cementowo – piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym,
g) Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm,
3)  Dostawa i montaż osłony śmietnikowej (na 8 pojemników) typu Bartek VIII Premium lub równoważnej.

 

Uwaga: Zamówienie dotyczy tylko części projektu budowlano – wykonawczego związanego z wykonaniem wiaty śmietnikowej.
 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie budowlano – wykonawczym opracowanym przez Pracownię Projektową „Grupę MGM” Sławomira Adrabińskiego z siedzibą w Szczecinie (71-061) przy al. Bohaterów Warszawy 82/5, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz sztuką budowlaną. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i  przepisami p.poż.
Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego
Wykonawca aby uwzględnić wszystkie składniki kształtujące ostateczną cenę oferty, zobowiązany jest przeprowadzić wizję lokalną (sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia) przed złożeniem oferty cenowej, w tym celu należy skontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w ust. 3 ogłoszenia.


2. Termin – od podpisania umowy do dnia 16.12.2016r.
 min. okres gwarancji – 36 miesięcy
 

3. Osobą do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia jest: Pan Mirosław Bratek tel. 91 48 88 680, Dział Techniczny ul. Żubrów 1 Szczecin
 

4. Warunki udziału w postępowaniu
    W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy:

1) Którzy dysponują minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniających do kierowania robotami budowlanymi w ww. specjalności , przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego.
 

UWAGA:
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
 

2)  Którzy wykonali należycie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie jedną (1) pracę podobną.
Za jedną pracę podobną zamawiający uzna realizację pracy polegającej na budowie lub naprawie nawierzchni drogi o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto.
W tym celu Wykonawca ma obowiązek złożyć Wykaz robót (wg załączonego wzoru) wraz z dokumentami poświadczającymi ich należyte wykonanie.
 

3)  Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż wysokość wynagrodzenia
 

Przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz pozostałe załączniki dotyczące w/w robót można pobrać ze strony internetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych (www.zbilk.szczecin.pl) albo odebrać w pokoju nr 9, przy ul. Mariackiej 25, po dostarczeniu dowodu wpłaty dokonanej w banku lub na poczcie – na konto nr 91 1020 4795 0000 9202 0292 7580 cena kompletu - 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych).


Termin składania ofert – 30.11.2016 r. do godz. 12:00, Szczecin, ul. Mariacka 25, pokój nr 9. Dział Zamówień Publicznych, Marta Michalska tel. 91 48 86 346.
Termin otwarcia ofert – 30.11.2016 r. o godz. 12:15, Szczecin, ul. Mariacka 25, pokój nr 14.

  

5. Forma oferty:

1)  Na ofertę składa się oferta cenowa (wg załączonego poniżej wzoru), kosztorys ofertowy,   kopia uprawnień, kopię zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego, wykaz robót wraz z referencjami. Kopie dokumentów Wykonawca poświadcza za zgodność z oryginałem.
2) Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „oferta na …………………., w Szczecinie”, (robota z ogłoszenia).
 

6. Kryterium oceny:

1) Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, określona jako ryczałt. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

2) Cena ryczałtowa oferty musi wynikać z załączonego kosztorysu ofertowego opracowanego przez wykonawcę w oparciu o przedmiar robót, projekt budowlano-wykonawczy i wizji w terenie.

3) Podane w przedmiarach robót podstawy nakładów w postaci odpowiednich tablic KNR użyte są jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej dla wykonawcy podstawy przy kalkulacji ceny. Podstawą dla wykonawcy winna być jego własna kalkulacja wynikająca z rachunku ekonomicznego.


UWAGA!
Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1) przeprowadzenia negocjacji, dotyczących zaoferowanej ceny,
2) unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.
 

Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności, za nieterminowe złożenie oferty, w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju nr 9 w ZBiLK, przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie, lecz wpłynie do Biura Obsługi Klienta.
 

W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę którego oferta została wybrana do realizacji prac, Wykonawca będzie wykluczony z ubiegania się o realizację zamówień ogłaszanych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.