Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie remontu dachu krytego dachówką i papą wraz z obróbkami blacharskimi w budynku...

Przedmiot:

Wykonanie remontu dachu krytego dachówką i papą wraz z obróbkami blacharskimi w budynku mieszkalnym

Data zamieszczenia: 2016-11-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin

Osoba do kontaktu:
Zdzisława Dąbrowska, tel. 91 4243 438 (lub 48 86 318)
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-11-28 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Wykonanie remontu dachu krytego dachówką i papą wraz z obróbkami blacharskimi w budynku mieszkalnym przy ul. Krzywoustego 51 oficyna prawa w Szczecinie.

1.Przedmiot zamówienia obejmuje  zakres prac do wykonania określony w dokumentacji technicznej tj. przedmiarze robót i  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Wykonawca zobowiązany będzie,  w szczególności do:
- wykonania wszystkich robót dekarskich, murowych, rozbiórkowych oraz pozostałych prac potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przedmiarem robót dla dachu o  powierzchni 70,5 m2 krytej dachówką oraz 157,30 m2 krytego papą.
- zachowania zasad i warunków BHP oraz utrzymania porządku i bezpieczeństwa w miejscu realizacji prac, podwórzu i  przejściu do nieruchomości.
- wszelkie przeszkody w realizacji zadania a także  gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego zgłaszać  niezwłocznie do  przedstawiciela  Zamawiającego wskazanego w ust. 4.
- dostarczyć Zamawiającemu atestów i aprobat na wbudowane materiały.
- udokumentować sposób zagospodarowania odpadów (wywóz i utylizację)

UWAGA: Wykonawca aby uwzględnić wszystkie składniki kształtujące ostateczną cenę oferty, zobowiązany jest przeprowadzić wizję lokalną przed złożeniem oferty cenowej. W tym celu należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w ust.4.
2. Termin  –  od dnia podpisania umowy do 27.12.2016r.
3. Wymagany  okres gwarancji – 48  miesięcy .

4. Osobą do kontaktu w sprawie przedmiaru robót i realizacji prac jest Pani Zdzisława Dąbrowska  tel. 91 4243  438  (lub 48 86 318), Dział Techniczny ZBiLK ul. Żubrów 1 w Szczecinie.
 
5. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają kwalifikacje i uprawnienia lub dysponują minimum jedną osobą przewidzianą do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówieniem, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie  kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniających do kierowania robotami budowlanymi w wymienionych specjalnościach, przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego.
UWAGA:
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r        Nr 290) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Przedmiar robót oraz pozostałe załączniki można pobrać ze strony internetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie www.zbilk.szczecin.pl albo odebrać w pokoju nr 9 przy ul. Mariackiej 25, po dostarczeniu dowodu wpłaty dokonanej w banku lub na poczcie – na konto nr  91 1020 4795 0000 9202 0292 7580 cena kompletu - 20,00 zł (słownie: dwadzieścia  złotych)
Termin:
składania ofert -    28.11.2016r. do godz. 10:00, Szczecin, ul. Mariacka 25 w pokoju nr 9.   Dział Zamówień Publicznych , Beata  Wieczorek tel. 91 48 86 347
otwarcia ofert -    28. 11. 2016r. o godz. 10:15,Szczecin, ul. Mariacka 25 w pok. nr 14.

Forma oferty:
a) Na ofertę składa się: oferta cenowa (wg załączonego wzoru), kosztorys  ofertowy, oraz kopia uprawnień i kopia aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
b) Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z oznaczeniem: „oferta na w wykonanie remontu dachu krytego dachówką i papą wraz z obróbkami blacharskimi w budynku mieszkalnym przy ul. Krzywoustego 51 oficyna prawa w Szczecinie.

Kryterium oceny oferty:
a) Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, określona jako ryczałt. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
b) Cena ryczałtowa musi wynikać z kalkulacji zawartej w ofercie  tj. kosztorysu ofertowego  opracowanego w oparciu o przedmiar robót i wizję lokalną.
c)  Podane w przedmiarach robót podstawy nakładów w postaci odpowiednich tablic KNR   użyte są jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej dla wykonawcy podstawy przy kalkulacji ceny. Podstawą dla wykonawcy     winna być jego własna kalkulacja wynikająca z rachunku ekonomicznego.

UWAGA!  Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1) przeprowadzenia negocjacji, dotyczących zaoferowanej ceny,
2) unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności, za nieterminowe złożenie oferty,  w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju nr 9 w ZBiLK przy       ul. Mariackiej 25 w Szczecinie, lecz wpłynie do Biura Obsługi Klienta.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę którego oferta została wybrana do realizacji prac, Wykonawca będzie wykluczony z ubiegania się o realizację zamówień ogłaszanych zgodnie z art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.