Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Remont instalacji oświetleniowej w Gimnazjum

Przedmiot:

Remont instalacji oświetleniowej w Gimnazjum

Data zamieszczenia: 2016-11-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Kraków – Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
ul. Ułanów 9
31-450 Kraków

Remonty i Inwestycje
ul. Fatimska 8, 31-831 Kraków

Osoba do kontaktu:
Andrzej Dąbrowa, tel. 660 637 270
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-11-30 07:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Remont instalacji oświetleniowej w Gimnazjum nr 44 przy os. Na Stoku 34 w Krakowie.

2

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 ust. 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

( Dz.U. z 2010 r. nr 11, poz. 759 z późniejszymi zamianami )

3

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji oświetleniowej w Gimnazjum nr 44

przy os. Na Stoku 34 w Krakowie.

2. Szczegółowy zakres całości zamówienia określa przedmiar stanowiący załącznik nr 3

do niniejszego ogłoszenia.

3. Wykonawca udziela minimum 3-letniej gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego

robót na wszystkie wykonane roboty w ramach zadania.

4

Termin wykonania zamówienia

Termin wprowadzenia : po zawarciu umowy

Termin rozpoczęcia robót: po zawarciu umowy

Termin zakończenia robót / Okres realizacji do 12.12.2016 r.

5

Warunki udziału w postępowaniu

oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków

1. Wiedza i doświadczenie

Na potwierdzenie wymagane jest przedłożenie referencji lub poświadczenia wystawionych

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie świadczących o należytym wykonaniu

robót odpowiadających swym rodzajem lub podobne robotom stanowiącym przedmiot

zamówienia, o wartości powyżej 10 000 zł brutto. Referencje winny dotyczyć przynajmniej

trzech prac wykonanych w obiektach oświatowych lub innych obiektach budowlanych,

z zastrzeżeniem powyższych wymagań.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia Wykonawców ze względu

na nieterminowość i nierzetelność wykonywania robót oraz łamanie przepisów ustawy o ochronie

konkurencji i konsumentów z 16 lutego 2007 r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.), a także

stosujących praktyki stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1983 r. ( Dz. U z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ) oraz w przypadku

stwierdzenia w trakcie weryfikacji oferty przez inspektora / inspektorów biorącego / biorących udział w

postępowaniu, że materiały wskazane w ofercie nie zagwarantują jakości wykonania robót na poziomie

ustalonym w kosztorysie inwestorskim lub cena materiałów będzie rażąco niska jak również w sytuacji

stwierdzenia, że ceny materiałów przyjętych przez oferenta w kosztorysie ofertowym są wyższe od

występujących na terenie województwa małopolskiego średnich cen rynkowych materiałów.

Rozstrzygniecie w przedmiotowej sprawie należy do Dyrektora Zespołu i nie podlega

zaskarżeniu.

2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia winien dysponować kierownikiem robót

posiadającym wymagane uprawnienia do pełnienia swojej funkcji. Na potwierdzenie

wymagane jest złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 i zaświadczenie aktualne

o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert. Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony

za datą wcześniejszą lecz potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie.

4. Inne dokumenty niezbędne do złożenia oferty:

1) Formularz ofertowy – zgodnie z teścia określoną w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Całość

robót powinna być kompleksowo wyceniona w zakresie wymaganym prawem

i obowiązującymi przepisami.

2) Kosztorys ofertowy – szczegółowy wraz z wykazem materiałów, sporządzony na

podstawie przedmiaru robót (załącznik nr 3) z zastosowaniem podanych pozycji

katalogowych z podaniem nośników cenotwórczych tj. stawka roboczogodziny – R, koszty

pośrednie - Kp i zysk – Z zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cenę końcową należy

podać brutto – z podatkiem VAT ( cena netto + podatek VAT = cena brutto ).

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w placówce celem zapoznania się z zakresem

zamówienia.

5. Zamawiający dopuszcza uzupełnienie złożonych dokumentów wyłącznie w zakresie

nie mającym wpływu na wartość i zakres oferty.

6

Sposób przygotowania oferty

1. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami musi być sporządzona w języku polskim oraz musi być

podpisana przez osobę (y) upoważnioną ( e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób

trzecich.

2. Składane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3. W przypadku przedstawienia kopii dokumentów, Zamawiający może żądać przedstawienia

od Wykonawców oryginałów złożonych dokumentów.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język

polski i poświadczone przez Wykonawcę.

5. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu z opisem.

Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć)

Oferta na: Remont instalacji oświetleniowej w Gimnazjum Nr 44 przy

os. Na Stoku 34 w Krakowie.

Nie otwierać przed 30 listopada 2016 r. godz. 8 00

7

Termin i miejsce składania ofert

1. Oferty należy składać lub przesyłać w formie pisemnej na adres: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie,

31- 831 Kraków, ul. Fatimska 8, Budynek „A „ pok. 13 – sekretariat ZEO,

poniedziałek w godz. 7.30 – 15.30 ,

wtorek - piątek w godz. 7.00 – 15.00

2. Termin składania ofert upływa dnia 30 listopada 2016 r. godz. 7 30

Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2016 r. godz. 8 00 w siedzibie Zespołu

Ekonomiki Oświaty w Krakowie przy ul. Fatimskiej 8 budynek „C” pok. 08.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda Wykonawcom informacje o wysokości środków,

jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta została wybrana, w dniu podpisania umowy

zobowiązany jest do złożenia dodatkowej kopii kosztorysu ofertowego.

4. Zamawiający dopuszcza negocjacje z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Jeżeli wartość zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, którego cena

ofertowa jest najniższa przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia

postępowania.

5. Ponadto Zamawiający dopuszcza:

1) unieważnienie postępowania z powodu błędów w opisie przedmiotu zamówienia, w tym w przedmiarze

robót, mających istotny wpływ na wartość przedmiotu zamówienia.

2) przesunięcie terminu otwarcia ofert w wypadku dających się usunąć wad w opisie przedmiotu

zamówienia w tym przedmiarze robót, przed pierwotnie wyznaczonym terminem otwarcia.

8

Kryteria wyboru

Kryterium wyboru ofert - 100% cena

9

Dodatkowe informacje

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Andrzej Dąbrowa tel. 660 637 270

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.