Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Termomodernizacja budynku wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej, obejmuje: izolację...

Przedmiot:

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej, obejmuje: izolację pionowa ścian fundamentowych, wymianę okienek piwnicznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, remont balkonów i loggii balkonowych

Data zamieszczenia: 2016-11-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. FRANCISZKA KOTUCHY 25 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
UL. GEN. JERZEGO ZIĘTKA 60
41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE
tel. 032/287-29-81, fax: 032/287-19-67
e-mail: zgm@zgm.piekary.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Piekary Śląskie
Wadium: 10.000,00 PLN
Termin składania ofert: 2016-11-30 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Franciszka Kotuchy 25 w Piekarach Śląskich

Znak Postępowania: ZGM/NZ-343-258/16/WM.

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

II. Określenie trybu zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie § 1 ust 2 Regulaminu udzielania przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 zamówień, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro.

III. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.

A. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Franciszka Kotuchy 25 w Piekarach Śląskich, zarządzanej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

 1. Izolację pionowa ścian fundamentowych,
 2. Wymianę okienek piwnicznych,
 3. Ocieplenie ścian zewnętrznych,
 4. Remont balkonów i loggii balkonowych,
 5. Docieplenie połaci dachowej pianką PUR,
 6. Wywóz i utylizację, gruzu i odpadów,
 7. Niezbędne roboty zabezpieczające i towarzyszące.

3. Szczegółowy zakres prac określa projekt( zał nr 5), przedmiar robót (zał. nr 2) i STWIORB (zał. nr 3).

4. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji w terenie i zapoznanie się z miejscem przeprowadzenia robót (po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym).

5. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.

6. Jeżeli projekt, przedmiar robót lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, stosuje się w tym zakresie odpowiednio art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie przez Zamawiającego (lub osobie upoważnionej przez Zamawiającego). Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.

7. Wspólny Słownik Zamówień:

            45321000-3 – Izolacja cieplna.

 

B. Poleganie na potencjale innych podmiotów.

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

C. Zasady powierzania części zamówienia podwykonawcom.

1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

IV. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 czerwca 2017 r.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1.  

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w warunkach realizacji zamówienia.

2. Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od Wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

3. Przedmiotowe warunki dotyczą w szczególności:

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

b)

4. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu potwierdzają oświadczeniem, o którym mowa
w dziale VII warunków realizacji zamówienia, że:

- posiadają doświadczenie w realizacji robót budowlanych odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi zamówienia, tj. wykonanie termomodernizacji budynku oraz wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali przynajmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł netto, polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego robota ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty potwierdzające spełnianie tego warunku;

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach konstrukcyjno budowlanej wraz z aktualnym zaświadczeniem z Izby Inżynierów Budownictwa,

- podlegają ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200.000,00 zł. Polisa lub inny dokument powinny być ważne w dniu składania ofert.

VI. Informacja na temat wadium.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł, (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100).

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

NAZWA KRYTERIUM

WAGA

Cena

90 %

Gwarancja

10 %

 

VIII. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 30.11.2016 r. do godz. 900 w siedzibie Zamawiającego: w sekretariacie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Gen. Ziętka 60 w Piekarach Śląskich.

IX. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.