Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Przedmiot:

Rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Data zamieszczenia: 2016-11-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Piotrków
Łęczno 101
97-330 Sulejów
tel: (44) 6451840, 6451841
fax: (44) 6451860
Województwo: łódzkie
Miasto: Lubień
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-12-01 08:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubień 129, gm. Rozprza

 

1. SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY

 

1.1. NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Piotrków, Łęczno 101, 97-330 Sulejów, tel. 044 6451840, faks 044 6451860.

 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.lasy.gov.pl/piotrkow

 

1.2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej.

 

2. SEKCJA 2: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

2.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

2.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

Rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubień 129, gm. Rozprza.

 

Postępowanie niewymagające stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami)

 

2.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

2.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

Planowane roboty budowlane mają na celu rozebranie i usunięcie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną (studnie, szambo, ogrodzenie drewniane i z siatki na słupkach drewnianych). Po zakończeniu prac teren zostanie wyrównany poprzez dowiezione kruszywo mineralne. Pozyskane odpady z rozbiórki zostaną wywiezione i poddane utylizacji.

 

Prace opisane powyżej traktowane są jako jedno zadanie, odbierane jednym protokółem końcowego odbioru robót

 

2.1.4. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

2.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

2.2. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 28.12.2016 r.

 

3. SEKCJA 3: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM, SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

 

3.1. WADIUM

 

Informacja na temat wadium:

 

W przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane.

 

3.2. ZALICZKI

 

 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie kosztorysowe.

 

3.3. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

3.3.1. Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

 

3.3.2. Cena oferty ma charakter kosztorysowy. Do oferty wykonawca ma załączyć uproszczone kosztorysy ofertowe przygotowane zgodnie z dołączonymi do niniejszego ogłoszenia przedmiarami robót. Kosztorysy ofertowe mają być sporządzone dokładnie na podstawie przedstawionych przez zamawiającego przedmiarów robót i uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia opisanego w ogłoszeniu. Wykonawca określa ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w przedmiarach robót, które po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić będą kosztorysy ofertowe jako załączniki do oferty. Kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z dostarczonymi przedmiarami robót wg zasad: bez zgody Zamawiającego w przedstawionych przedmiarach nie wolno wprowadzać żadnych zmian. W kosztach opisanych w przedmiarach przez Wykonawcę należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Pominięcie pozycji wymienionych w przedmiarze poprzez nie wpisanie kosztów, brak pozycji w kosztorysie ofertowym w stosunku do przedmiaru, zmiana pozycji przedmiaru, zmiana treści pozycji przedmiaru, zmiana w ilościach określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót skutkować może odrzuceniem oferty przez Zamawiającego, w szczególności w sytuacji braku możliwości poprawy omyłki. W sytuacji, gdy Wykonawca w swoim kosztorysie ofertowym poda prawidłową (zgodną z przedmiarem robót) „podstawę wyceny” danej pozycji, a zmianie ulegnie jedynie „opis” poprzez zmianę formy, a nie treści opisu, to Zamawiający uzna dana pozycję za prawidłową.

 

3.3.3. Jeżeli Zamawiający będzie miał wątpliwości, co do treści przedstawionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, będzie również kierował do niego zapytania celem uzyskania wyjaśnień.

 

3.3.4. Sposób przedstawienia ceny w ofercie wykonania:

 

a) cena za wykonanie całości zadania bez podatku VAT ...................., powiększona o podatek VAT, którego stawka wynosi ..............%, tj. wartość VAT w wysokości ............................ zł, to jest łącznie należność w wysokości ................. zł (cena oferty),

 

3.3.5. Cena oferty musi uwzględniać wartość podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, kosztów pierwotnej legalizacji. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cenę należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej. Podana cena ma wynikać z jej obliczenia w kosztorysie ofertowym.

 

3.3.6. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

 

3.3.7. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, strony obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

 

3.3.8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

3.3.9. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz, czego dowód winien znaleźć się w ofercie.

 

3.3.10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

 

3.3.11. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w ogłoszeniu.

 

3.3.12. Propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę.

 

3.3.13. Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu.

 

Koperta (opakowanie) ma być opisana:

 

Zamawiający:

 

Nadleśnictwo Piotrków

 

Łęczno 101, 97–330 Sulejów

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

zadanie p.n.: „Rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubień

 

129, gm. Rozprza.”

 

Postępowanie niewymagające stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami)

 

NIE OTWIERAĆ PRZED 01.12.2016 r., GODZ. 08:30

 

Dokładna nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę:

 

Tel./Fax .......................................

 

Adres e – mail: .......................................

 

Koperta/opakowanie zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego sposobu opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi do Zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu.

 

3.3.14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

 

3.3.15. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 j.t. z późn. zmianami), wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „Tajemnice przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania". Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z ww. opisem przygotowanie pakietu przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby.

 

3.3.16. Oferta nie podpisana przez uprawnioną osobę oraz oferta złożona przez podmioty podlegające wykluczeniu zostanie odrzucona jako oferta nieważna.

 

3.3.17. Wskazanym jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane.

 

3.3.18. Zaleca się, aby oferta była zszyta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.

 

3.3.19. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert.

 

3.3.20. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZMIANA” (pozostałe oznakowanie jak w punkcie 3.3.13.).

 

3.3.21. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

 

3.3.22. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

 

3.3.23. Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert w pierwszej kolejności. Oferty wycofane nie będą otwierane i zostaną zwrócone Wykonawcy.

 

3.3.24. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

 

3.3.25. Oferta, załączniki, oświadczenia muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają z przedłożonych dokumentów wymaga się złożenie dokumentu wskazującego osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki).

 

3.3.26. Na ofertę składa się:

 

a) formularz ofertowy przygotowany – zgodnie z załącznikiem nr 1;

 

b) kosztorysy ofertowe przygotowane zgodnie z dołączonymi do niniejszego ogłoszenia przedmiarami robót (brak zestawienia kosztorysu ofertowego może spowodować odrzucenie oferty);

 

c) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 1A,

 

f) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 1B,

 

g) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; – przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 1C,

 

h) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w wykazie osób) posiadają wymagane uprawnienia – przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 1D,

 

i) jeżeli Wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części robót podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 1E do ogłoszenia (jeżeli dotyczy),

 

k) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

 

l) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

 

3.4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

3.4.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

3.4.2. Wiedza i doświadczenie

 

Celem spełnienia warunku wiedza i doświadczenie Wykonawca musi wykazać, iż w zakresie wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dysponuje doświadczeniem polegającym na wykonaniu co najmniej 1 roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem rozbiórkę budynków mieszkalnych, gospodarczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i o wartości co najmniej 30 000,00 zł (brutto) za jedną robotę budowlaną. Wykonawca nie może sumować robót budowlanych o mniejszej wartości celem uzyskania wymaganego warunku przez Zamawiającego.

 

3.4.3. Potencjał techniczny

 

W zakresie potencjału technicznego niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

 

3.4.4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

W zakresie dysponowania osobami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budynków w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

 

3.4.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100 000,00 zł.

 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1A do niniejszego ogłoszenia oraz na podstawie informacji zawartych w załącznikach sporządzonych zgodnie z opisem zamieszczonym w p. 3.3.26. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

 

3.5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in.:

 

3.5.1. Zapewnienie na własny koszt kierownika budowy, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającego określone przepisami Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 907–tekst jednolity) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Osoba pełniąca samodzielne funkcje w budownictwie winna przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego;

 

3.5.2. Zorganizowanie terenu budowy;

 

3.5.3. Zagospodarowanie ewentualnych odpadów – w uzgodnieniu z właścicielem obiektu oraz zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21);

 

3.5.4. Zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych dla personelu Wykonawcy;

 

3.5.5. Zapewnienie ochrony terenu budowy i znajdującego się na nim mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa;

 

3.5.6. Uporządkowanie terenu po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

 

3.5.7. Wykonawca powinien na etapie realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności przestrzegać:

 

- nienaruszenia praw osób trzecich,

 

- ochrony tych osób przed uciążliwościami wynikającymi z prowadzenia robót,

 

- utrzymania na terenie budowy porządku, a w szczególności usuwania na własny koszt

 

  zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń,

 

- zapewnienia przestrzegania przepisów bhp.

 

3.5.8. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego utrzymania czystości i porządku na terenie wykonywania robót budowlanych (bieżące usuwanie odpadów i innych przeszkód na drodze dojazdowej, porządkowanie narzędzi pracy) po zakończeniu dnia. Składowanie materiałów powinno odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach.

 

3.5.9. Wykonawca zobowiązany będzie przy wykonywaniu robót oraz przemieszczaniu materiałów i sprzętu do zabezpieczenia terenu przed ewentualnymi kolizjami i zniszczeniem.

 

3.6. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

 

3.6.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w p. III.3,  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem 1A.

 

3.6.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 

Dowodami o których mowa powyżej są:

 

- poświadczenie,

 

- inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać w/w poświadczenia.

 

Zamawiający określa, że robotami budowlanymi, których dotyczy obowiązek wykazania przez wykonawcę w wykazie i złożenie dla niej poświadczeń, dotyczy:

 

- co najmniej 1 roboty budowlanej obejmującej zakresem rozbiórkę budynków mieszkalnych, gospodarczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i o wartości co najmniej 30 000,00 zł (brutto) za jedną robotę budowlaną. Wykonawca nie może sumować robót budowlanych o mniejszej wartości celem uzyskania wymaganego warunku przez Zamawiającego. Wykaz przygotować zgodnie z załącznikiem nr 1B do niniejszego ogłoszenia.

 

3.6.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Z wykazu ma wynikać, że wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności budowlanej w zakresie objętym niniejszym postępowaniem, wykaz przygotować zgodnie z 1C do niniejszego ogłoszenia.

 

3.6.4. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – wymienione w załączniku nr 6 posiadają wymagane uprawnienia – zgodnie z załącznikiem nr 1D do niniejszego ogłoszenia.

 

4. SEKCJA 4: PROCEDURA

 

4.1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

4.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

4.2. KRYTERIA OCENY OFERT

 

4.2.1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione niżej kryterium.

 

MP - Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium, przyjmuje się MP=10

 

Waga - 100%

 

                                 Cena oferty najniższej brutto

 

Wartość punktowa   = -----------------------------------------------------  x MP x waga                                                

 

                                 Cena badanej oferty brutto

 

4.2.2. Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

4.3. ZMIANA UMOWY

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

 

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy

 

1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:

 

a) klęski żywiołowe,

 

2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

 

a) wstrzymanie dostawy przez Zamawiającego,

 

3. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia dostaw.

 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1 - 3 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

 

Pozostałe zmiany:

 

a) zmiana obowiązującej stawki VAT:

 

- jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę,

 

- jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę,

 

b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,

 

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.

 

4.4. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

4.4.1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna dokumentacja dotycząca niniejszego zamówienia: www.lodz.lasy.gov.pl/piotrkow

 

4.4.2. Termin składania ofert: 01.12.2016 godzina 08:00, miejsce: Nadleśnictwo Piotrków 97-330 Sulejów, Łęczno 101, sekretariat

 

4.4.3. Termin otwarcia ofert: 01.12.2016 godzina 08:30, miejsce: Nadleśnictwo Piotrków 97-330 Sulejów, Łęczno 101, świetlica I p.

 

4.4.4. Bliższych informacji na temat niniejszego zamówienia można uzyskać pod nr tel. 44/6451846, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.