Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: ZAPYTANIE OFERTOWE - PRZEGLĄD I KONSERWACJA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO GV 700 A60 Z...

Przedmiot:

ZAPYTANIE OFERTOWE - PRZEGLĄD I KONSERWACJA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO GV 700 A60 Z SILNIKIEM VOLVO PEENTA TWD 1643GE

Data zamieszczenia: 2016-11-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 30 – 901 Kraków
ul. Wrocławska 1–3
tel/ fax: (12) 630-80-59
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-12-01 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPYTANIE OFERTOWE

SPRAWA Nr 154/ZKU/5WSzKzP – SP ZOZ/2016
 1. ZAMAWIAJĄCY:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 30 – 901 Kraków, ul. Wrocławska 1–3, tel/ fax: (12) 630-80-59,REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964. Godziny urzędowania: pn. – pt: 7:30 – 15:05

2.     PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

a/Przedmiotem postępowania jest: „PRZEGLĄD I KONSERWACJA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO GV 700 A60 Z SILNIKIEM VOLVO PEENTA TWD 1643GE” zgodnie z załącznikiem nr 1.

b/Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

c/ Przegląd i konserwacja musi być wykonana zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1.

3.     OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

a/ Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

b/ Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.     TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie realizowane odbędzie się w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia(faksem lub telefonicznie) przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

 1. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI.
 2. Uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentem są :
 • Marek Dębski – fax. (12) 630-80-51, zagadnienia merytoryczne,

7. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE DOKUMENTY, NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZŁOŻENIA OFERTY:

 1. Wypełniony we wskazanych miejscach FORMULARZ OFERTOWY według załącznika nr 1,
 2. Pełnomocnictwo umocowujące pełnomocnika – w przypadku składania oferty przez pełnomocnika co najmniej w zakresie podpisania oferty w postępowaniu, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni (trzydziestu dni) od upływem terminu składania ofert.

9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć faxem na numer (12) 630-80-59 lub e-mailem zam@5wszk.com.pl do dnia 

                                                0 1 GRUDNIA 2016 roku, do godz. 11:00;

10. KRYTERIA WYBORU OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: CENA 100%

11. INFORMACJE O TRYBIE DOKONYWANIA OCENY OFERT.

 • Niezwłocznie po dokonaniu wyboru Zamawiający zawiadomi Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania oraz zamieści zawiadomienie, podając nazwę (firmę) Oferenta, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru na stronie internetowej.
 • Wraz z zawiadomieniem Zamawiający przesyła Oferentowi e-mailem wzór umowy.
 • Oferent podpisuje projekt umowy i przesyła wraz z kopią odpisu z właściwego rejestru Zamawiającemuw terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania; w powyższym terminie Zamawiający odsyła podpisany przez siebie projekt umowy Oferentowi. Za datę zawarcia umowy uznaje się dzień, w którym należycie podpisana przez Zamawiającego umowa zostanie doręczona Oferentowi.

12.ZASTRZEŻENIA

 • Zamawiającemu zastrzega sobie uprawnienie do odwołania postępowania lub zmiany jego warunków, unieważnienia postępowania w całości lub części, także po jego zakończeniu bez podania przyczyn, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu Cywilnego.
 • Adres strony internetowej, na której jest dostępne Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami i inne informacjedotyczące postępowania: www.5wszk.com.pl (dział OGŁOSZENIA)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.