Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Przebudowa budynku

Przedmiot:

Przebudowa budynku

Data zamieszczenia: 2017-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Al. Jerozolimskie 97
00-909, Warszawa
telefon - +48261846770
faks - +48261846704
www.szi.wp.mil.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 145 000,00 złprzed upływem terminu składania ofert.
Termin składania ofert: 2017-02-14 09:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia publicznego jest przebudowa budynku nr 24 dla DG RSZ w tym systemu VoIP/VTC wraz z wyposażeniem technicznym oraz z 3 miesięcznym serwisem gwarancyjnym i konserwacją - w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 103/105.
Numer referencyjny: 5/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Ogólne dane techniczne obiektu : •Długość budynku - 45,00 m •Szerokość - 16,50 m •Całkowita wysokość - 5,32 m •Wysokość pomieszczeń do konstrukcji - 3,97 m •Wysokość pomieszczeń do sufitu podwieszonego - 2,50-3,19 m •Powierzchnia zabudowy (bez schodów) - 483,57 m2 •Powierzchnia netto całego budynku - 407,88 m2 •Kubatura budynku - 2 458,00m3 Charakterystyka robót stanowiących przedmiot zamówienia: 1)Realizacja robót w czynnym obiekcie. 2)Remont ogólnobudowlany wszystkich branż wraz z dociepleniem budynku nr 24. 3)Zmiana przeznaczenia pomieszczenia z Sali Tradycji na Salę Odpraw. 4)Dostosowanie pomieszczenia Sali Tradycji (Sali Odpraw) do funkcji Sali Konferencyjnej VoIP/VTC dla 27 osób. 5)Doprowadzenie do obiektu sieci teletechnicznych i teleinformatycznych do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” (MIL WAN). 6)Wykonawca wszystkie materiały rozbiórkowe zagospodaruje we własnym zakresie (pomniejszając wynagrodzenie o wartość materiałów pozyskanych z rozbiórki ). 7)Realizacja robót – na zgłoszenie. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: dokumentacją projektową (wg wykazu poniżej), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami robót oraz warunkami gwarancji, zasadami sztuki budowlanej i innymi obowiązującymi przepisami, normami i aktualnymi warunkami technicznymi odbioru robót w budownictwie. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 1)zapewnienie kierownika budowy i kierowanie robotami budowlanymi, 2)szkolenie pracowników, 3)Przeprowadzenie niezbędnych prób sprawdzających prawidłowe funkcjonowanie instalacji, urządzeń, itp. wraz z udokumentowaniem ich wyników, 4)Wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów instalacji analiz (w szczególności pomiarów przepływów, wielkości elektrycznych itp.), 5)Przeprowadzenie utylizacji odpadów, 6)Wykonanie wszystkich prac/czynności towarzyszących koniecznych do prawidłowego zrealizowania umowy, a nieprzewidzianych w projektach, 7)Wykonanie dokumentacji powykonawczej, 8)uzyskanie wszelkich decyzji, zawiadomień, pozwoleń, uzgodnień, oświadczeń, postanowień, niezbędnych do oddania obiektów do użytkowania, 9)zapewnienie 3 miesięcznego serwisu gwarancyjnego i konserwacji po dokonaniu odbioru końcowego i przekazaniu do eksploatacji obiektu, 10)opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu (jeżeli będzie wymagane przepisami prawa), 11)wykonanie instrukcji ppoż. oraz scenariusza ppoż, 12)opracowanie: instrukcji eksploatacji wykonanych instalacji, instrukcji obsługi wszystkich elementów składowych instalacji, instrukcji techniczno-ruchowej, niezbędnych schematów instalacyjnych w formie tablic oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych, 13)opracowanie wykazu środków trwałych.

II.5) Główny kod CPV: 45216200-6
Dodatkowe kody CPV:45111200-0, 45262210-6, 45223500-1, 45320000-6, 45262500-6, 45261210-9, 45261320-3, 45221000-4, 45410000-4, 45431000-7, 45432130-4, 45443000-4, 45233262-3, 45233220-7, 45112100-6, 45332200-5, 45231300-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 28/09/2018

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Na potwierdzenie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda aby Wykonawca posiadał: a)Kancelarię tajną lub inną niż kancelaria tajna komórkę organizacyjną odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom Wykonawcy, zorganizowaną i zabezpieczoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 683) - (dotyczy wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie). b)Ważną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSW) na prowadzenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r., nr 145, poz. 1221).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie spełniania warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zamawiający żąda: a)dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 3 000 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda: a)wykazu robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze (zakresie) tj. polegającą na budowie lub przebudowie lub nadbudowie lub dobudowie budynku administracyjno-biurowego wraz z elektronicznymi systemami zabezpieczeń budynku na kwotę co najmniej 3 000 000,00 zł. brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (Załącznik nr 5 do Ogłoszenia) b)wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (załącznik nr 2 do SIWZ), Do wykazu należy załączyć: c)oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (wzór - załącznik nr 3 do SIWZ), - bez ograniczeń, niezbędne do wykonania robót budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w specjalnościach: -konstrukcyjno-budowlanej, -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, -telekomunikacyjnej, d)dla kierownika robót oraz kierowników wyżej wymienionych branż należy załączyć: -oświadczenie o posiadaniu aktualnego zaświadczenia z właściwego Oddziału Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby i opłacania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej (wzór - załącznik nr 3 do SIWZ) -pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa; -aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; e)dla instalatorów/konserwatorów systemów alarmowych należy załączyć: -zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego; -świadectwo lub autoryzacja lub zaświadczenie ukończenia kursów w zakresie instalowania/konserwacji systemów alarmowych klasy SA-4 (SA-3) zgodnie z normą obronną NO-04-A004; -legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego; -pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa; -aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, zamawiający żąda złożenia nw. dokumentów: a)odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, b)oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej . Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ustawy PZP dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda złożenia nw. dokumentów: a)kserokopię ważnej koncesji wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i administracji (MSW) na prowadzenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2015 r., nr 145, poz. 1221). b)wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (załącznik nr 2 do SIWZ), Do wykazu należy załączyć: c)oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ), - bez ograniczeń, niezbędne do wykonania robót budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w specjalnościach: -konstrukcyjno-budowlana; -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; -instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; -telekomunikacyjnej, d)dla kierowników wyżej wymienionych branż należy załączyć: -oświadczenie o posiadaniu aktualnego zaświadczenia z właściwego Oddziału Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby i opłacania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej (wzór - załącznik nr 3 do SIWZ); -pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa; -aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; e)dla instalatorów / konserwatorów systemów alarmowych należy załączyć: -zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego; -świadectwo lub autoryzacja lub zaświadczenie ukończenia kursów w zakresie instalowania/konserwacji systemów alarmowych klasy SA-4 (SA-3) zgodnie z normą obronną NO-04-A004; -legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego; -pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa; -aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ustawy PZP dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, a także spełnienia kryterium selekcji, zamawiający żąda złożenia nw. dokumentów: a)wykazu robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze (zakresie) tj. polegającą na budowie lub przebudowie lub nadbudowie lub dobudowie budynku administracyjno-biurowego wraz z elektronicznymi systemami zabezpieczeń budynku na kwotę co najmniej 3 000 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (załącznik nr 5 do Ogłoszenia)
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z Wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcja, spółki cywilne) musi oddzielnie złożyć: a)oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 10 pkt. 1 niniejszego Ogłoszenia. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia; b)oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej . Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia) c)odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1( w przypadku wybrania oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej); Dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu mogą dotyczyć dowolnego Wykonawcy pośród Wykonawców składających wspólną ofertę (nie dotyczy Rozdziału 7 pkt.2 ppkt. 1) lit. a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków, udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 7 niniejszego rozdziału wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnego z Załącznikiem nr 8 do Ogłoszenia. 2)Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13÷22 i ust. 5. 3)W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4)Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5)Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 8 ppkt.1) niniejszego rozdziału nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w pkt. 8 ppkt.1) niniejszego rozdziału. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które dotyczą w szczególności: 1)zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2)sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3)zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4)czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający wymaga aby podmiot trzeci udostępniający wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie będzie brał udział w realizacji niniejszych usług jako podwykonawca. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu niżej wymienionych dokumentów: a)oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 10 pkt. 1 niniejszego Ogłoszenia. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia; b)oświadczenie o ochronie informacji niejawnych (wzór - Załącznik nr 06 do Ogłoszenia) w przypadku gdy inny podmiot będzie brał udział w realizacji niniejszych usług jako podwykonawca c)odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1; Oprócz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji wykonawca do wniosku powinien załączyć nw. dokumenty: 1)Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do Ogłoszenia); 2)Oświadczenie o ochronie informacji niejawnych (wzór - załącznik nr 6 do Ogłoszenia) 3)Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oprócz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawca do oferty powinien załączyć nw. dokumenty: a)Formularz oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) b)Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. c)Oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu pracowników (wzór – Załącznik nr 5 do SIWZ) d)Oświadczenie o wykonaniu wykazu urządzeń do serwisowania (wzór – Załącznik nr 6 do SIWZ) e)Ponadto zaleca się załączenie do oferty - kserokopii potwierdzenia wpłaty wadium. (Do oferty nie należy załączać oryginału gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej itp. – oryginał gwarancji ubezpieczeniowej należy złożyć w kancelarii SZI - p.118).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 145 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  20
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  20
Kryteria selekcji wykonawców:
Na spełnienie minimalnych warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi wykazać się wykonaniem minimum 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub nadbudowie lub dobudowie budynku administracyjno-biurowego wraz z elektronicznymi systemami zabezpieczeń budynku na kwotę co najmniej 3 000 000,00 zł. brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2.Z zasobów innych podmiotów w trybie art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca może korzystać wyłącznie na potrzeby wykazania spełnienia minimalnych warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za zrealizowane roboty budowlane przez inne podmioty, na zasoby których Wykonawca się powołuje. W takim przypadku Zamawiający uzna za spełnione minimalne warunki udziału w postępowaniu, ale przyzna 0 (zero) punktów, co spowoduje, że : a)w przypadku złożenia mniej niż 20 wniosków o udział w postępowaniu, Wykonawca zostanie zaproszony do złożenia oferty; b)w przypadku złożenia więcej niż 20 wniosków o udział w postępowaniu, Wykonawca nie zostanie zaproszony do złożenia oferty. c)w przypadku, gdy dwóch lub więcej Wykonawców uzyska równą ilość punktów, decydujące znaczenie dla kwalifikacji będzie miała łączna wartość opracowań spełniająca wymogi określone w punkcie a). 3.Za spełnienie dodatkowych warunków udziału w postępowaniu uważa się wykazanie przez Wykonawcę dodatkowych robót budowlanych (powyżej minimum) wykonanych z należytą starannością polegających na budowie lub przebudowie lub nadbudowie lub dobudowie budynku administracyjno-biurowego wraz z elektronicznymi systemami zabezpieczeń budynku na kwotę co najmniej 3 000 000,00 zł. brutto (każda) - potwierdzone dowodami np. referencjami lub innym dokumentem. 4.Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia dokumentów dotyczących pozostałych opracowań uwzględnionych w wykazie, za które Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty, jeśli te dokumenty nie zostaną dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub będą zawierać błędy lub jeśli z dołączonych dokumentów nie będzie wynikało, że opracowania te spełniają wymogi określone przez zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu. 5.Zasady punktacji wniosków: a)Za wymaganą 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami np. referencjami lub innym dokumentem) o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto Wykonawca otrzyma 1 punkt. b)Za każde dodatkowe wykonanie roboty budowlanej (potwierdzone np. referencjami lub innym dokumentem) Wykonawca otrzyma 1 punkt. c)Maksymalna liczba punktów przyznanych według zasad określonych w niniejszym ogłoszeniu to 10 (dziesięć) punktów. d)Punktacji podlegają jedynie roboty budowlane, wykonane przez Wykonawcę samodzielnie lub w konsorcjum. 6.W przypadku otrzymania takiej samy liczby punktów przez Wykonawców i braku możliwości ich sklasyfikowania w oparciu o zasady określone powyżej, Wykonawcy Ci zostaną sklasyfikowani na tej samej pozycji. Spowoduje to przekroczenie liczby Wykonawców, których Zamawiający wskazał w Ogłoszeniu i do złożenia oferty zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy sklasyfikowani na miejscach 1÷20. W przypadku sklasyfikowania 2 lub więcej wykonawców na tej samej pozycji, kolejny wykonawca zostanie sklasyfikowany w rankingu na pozycji oznaczonej numerem niższym o ilość Wykonawców sklasyfikowanych na pozycji wcześniejszej. 7.W przypadku gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 20, wówczas do złożenia ofert zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów w oparciu kryteria selekcji i sposób przyznawania dodatkowych punktów.

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 60
Termin wykonania zamówienia 20
Okres gwarancji na roboty budowlane 20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania zmian (zgodnie z art. 144 PZP) postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1)zmiany danych dotyczących stron umowy, jak zmiana nazwy (jeśli nie oznacza przekształcenia podmiotowego lub przedmiotowego) siedziby, adresu, numeru konta bankowego np. w przypadku zmian wpisów w ewidencji działalności gospodarczej lub KRS. 2)osób upoważnionych, jako przedstawiciele stron, itp. w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak choroba, śmierć, ustanie stosunku pracy, zmiana pełnomocnictwa do nadzorowania i koordynowania 3)zmiany podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje i wyda zgodę na zmianę podwykonawcy jeżeli otrzyma potwierdzenie rozliczenia się Wykonawcy z poprzednim podwykonawcą oraz dochowa procedury określonej dla zawarcia umowy o podwykonawstwo (zgodnie z zapisami umownymi) w tym: •rezygnacja z podwykonawstwa, •zmiana zakresu podwykonawstwa. 4)zmiana wykonawcy - Zamawiający zaakceptuje i wyda zgodę na zmianę wykonawcy w przypadku: •spełnienia postanowień umownych Zamawiającego •w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, •w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców 5)zmiana finansowania zamówienia na skutek ewentualnego braku płynności finansowania robót lub zmiany wielkości limitu finansowego określonego w zatwierdzonym Centralnym Planie Inwestycji Budowlanych resortu Obrony Narodowej na dany rok budżetowy, tj. zmian, które nastąpiły po dniu podpisania umowy. 6)zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku: a)wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego termin wykonania umowy może ulec przesunięciu o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót, b)wystąpienia siły wyższej (zdarzenia, któremu nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w całości lub części jego zobowiązań) lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należnej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osobę trzecią – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków jej działania oraz usunięcia przeszkód, c)w szczególności z powodu zmian w zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia, które warunkują wykonanie całości zamówienia (w tym zmian materiałowych), wykonania zamiennych bądź zwiększających zakres zadania robót, wynikających z narad technicznych, inwentaryzacji stanu istniejącego, aktualizacji dokumentacji projektowej na podstawie aneksu do minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno-użytkowych (dalej MWWO-U) dla zadania, bieżącej realizacji robót itp., d)wykonanie robót dodatkowych koniecznych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia lub robót uzupełniających zwiększających obmiar, e)zmiany harmonogramu realizacji robót lub finansowania zamówienia w przypadku określonym w pkt. 3, f)konieczności skoordynowania robót z innymi inwestycjami realizowanymi na terenie kompleksu, g)z powodu innych przyczyn związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a niezależnych od stron m.in.: •występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych lub zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury podziemnej lub obiektów infrastrukturalnych nieprzewidzianych w SIWZ, •konieczności usuwania błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, •ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnych z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i konieczności wykonania robót związanych i ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji, •zawieszenia robót przez zamawiającego z przyczyn niezależnych od wykonawcy, •konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, •konieczności uzyskania przez zamawiającego dodatkowych porozumień, zgód, zmian decyzji umożliwiających realizację robót itp., •niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem, •wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych z przyczyn innych niż zawinione przez Wykonawcę w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust.1 pkt.4 Prawa budowlanego, •konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, •uzyskania opinii, zezwoleń, opracowań, których nie przewidywano przy zawieraniu umowy. 7)zmniejszenie zakresu umowy w przypadku: a)zmiany przeznaczenia obiektu, b)zmian organizacyjnych Zamawiającego, c)nie przyznania środków finansowych w kolejnym roku realizacji umowy lub przyznania ich w ograniczonym zakresie w planie finansowym Zamawiającego. 8)zmiany polegającej na rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgoda Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego. 9)zmiany materiałowe i zmiany funkcji pomieszczeń wynikające z aktualizacji dokumentacji projektowej na podstawie aneksu do MWWO-U dla zadania. 10)zmiana wysokości wynagrodzenia kosztorysowego (zmniejszenie lub zwiększenie) w przypadku gdy: a) zmiana dotyczy realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile zostały spełnione łącznie następujące warunki: •zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, •zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niezgodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, •wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, b)zostały spełnione łącznie następujące warunki: •konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, •wartość zmiany nie przekracza łącznie 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, c)zachodzi potrzeba zaniechania części robót lub wykonania robót zamiennych zwiększających lub zmniejszających obmiar w kosztorysie ofertowym wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. Niezbędne jest wyrażenie zgody przez Zamawiającego w formie zatwierdzonego protokołu konieczności, d)zachodzi potrzeba zmiany technologii danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej, pod warunkiem iż nie spowodują one obniżenia jakości wykonania zamówienia, e)zostały zmienione przepisy prawa, powodujące konieczność realizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i materiałowych, 11)zmiany technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że nie spowodują one obniżenia jakości wykonania zamówienia 12)zmiany inne w przypadku zmian w prawie budowlanym, ustawach i rozporządzeniach, które nastąpiły po dniu otwarcia ofert oraz na skutek innych przyczyn związanych z realizacją przedmiotu zamówienia a niezależnych od stron. 3.Zmiany w wyżej opisanym zakresie mogą być dokonane w zawartej umowie wyłącznie w formie pisemnej, w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności wprowadzonych zmian. 4.Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu. 5.W uzasadnionych przypadkach ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość zamiany materiałów lub urządzeń objętych przedmiotem umowy. Powyższa zmiana możliwa będzie po uzyskaniu zgody autora projektów i jego oświadczeniu o równoważności zaproponowanych zamiennych materiałów lub urządzeń. 6.W uzasadnionych przypadkach na wniosek WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY może wyrazić zgodę na zmianę technologii wykonania elementów robót. W tym przypadku do wniosku do ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian, rysunki oraz zgodę projektanta na dokonanie zmian obejmujących jego oświadczenie o równoważności techniczno-eksploatacyjnej zaproponowanych zamiennych rozwiązań technologicznych. 7.W przypadku o którym mowa w § 21 ust. 6 projekt wymaga akceptacji nadzoru autorskiego (akceptacja na koszt WYKONAWCY) i zatwierdzenia do realizacji przez ZAMAWIAJĄCEGO. 8.Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstanie konieczność: zaniechania części robót, wykonania robot zamiennych zwiększających obmiar, powstanie konieczność zmiany technologii lub w związku ze zmianą przepisów prawa powstanie konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, wpływających na zmniejszenie lub zwiększenie wartości umownej to wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty w zakresie uzgodnionym z zamawiającym. Niezbędne jest wyrażenie zgody przez zamawiającego w formie zatwierdzonego protokołu konieczności. 9.W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 8 rozliczenie ich nastąpi na podstawie wykonanego przez wykonawcę zaakceptowanego przez zamawiającego kosztorysu różnicowego. Zamawiający może wnieść sugestie i uwagi, które po uzgodnieniu przez strony powinny zostać uwzględnione w kosztorysie. Wykonawca do wyceny stosuje średnie ceny (bez kosztów zakupu materiałów) publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD, obowiązujące w dniu sporządzenia kosztorysu. 10.W przypadku wystąpienia okoliczności, realizacji dodatkowych robót budowlanych, rozliczenie ich nastąpi na podstawie wykonanego przez wykonawcę, zaakceptowanego przez zamawiającego kosztorysu ofertowego. Zamawiający może wnieść sugestie i uwagi, które po uzgodnieniu przez strony powinny zostać uwzględnione w kosztorysie. Wykonawca do wyceny stosuje średnie ceny (bez kosztów zakupu materiałów) publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD, obowiązujące w dniu sporządzenia kosztorysu. Niezbędne jest wyrażenie zgody przez zamawiającego w formie zatwierdzonego protokołu konieczności 11.Do wprowadzenia jakichkolwiek zmian ustalonego zakresu robót, zmian technicznych i proceduralnych, zmian wysokości wynagrodzenia, niezbędne jest wyrażenie zgody przez ZAMAWIAJĄCEGO w formie zatwierdzonego protokołu konieczności oraz podpisania stosownego aneksu do niniejszej umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Dokumentacja niejawna o klauzuli ZASTRZEŻONE pozostaje do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający określi termin wglądu do dokumentacji niejawnej na etapie zapraszania Wykonawców do złożenia ofert.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14/02/2017, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.