Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: WYCINKA I PIELĘGNACJA DRZEW I KRZEWÓW ORAZ NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW obejmuje w...

Przedmiot:

WYCINKA I PIELĘGNACJA DRZEW I KRZEWÓW ORAZ NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW obejmuje w szczególności: a) wycinkę drzew; b) wycinkę krzewów; c) prześwietlanie i redukcję koron drzew; d) prześwietlanie i redukcję krzewów; e) frezowanie pni drzew

Data zamieszczenia: 2017-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
ul. Grażyńskiego 10
43-300, Bielsko-Biała
telefon - 33 4979636 do 39
faks - 33 497 96 35
www.mzd.bielsko.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w następującej wysokości: a) 4 000,00 zł. (słownie złotych: cztery tysiące) – Zakres I;b) 4 000,00 zł. (słownie złotych: cztery tysiące) – Zakres II.
Termin składania ofert: 2017-02-13 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYCINKA I PIELĘGNACJA DRZEW I KRZEWÓW ORAZ NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW ROSNĄCYCH WZDŁUŻ ULIC W PASIE DROGOWYM NA TERENIE MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W STREFIE WSCHODNIEJ I ZACHODNIEJ
Numer referencyjny: 29-17/IZ/04/U/PN
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie wycinki i pielęgnacji drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym na terenie miasta Bielska-Białej w strefie wschodniej i zachodniej oraz w zakresie nasadzeń drzew i krzewów w pasie drogowym na terenie miasta Bielska-Białej w strefie wschodniej i zachodniej. Zamówienie obejmuje w szczególności: a) wycinkę drzew; b) wycinkę krzewów; c) prześwietlanie i redukcję koron drzew; d) prześwietlanie i redukcję krzewów; e) frezowanie pni drzew; f) przycinanie żywopłotów; g) zrąbkowanie gałęzi; h) nasadzenia drzew i krzewów. Zakres usługi obejmuje teren miasta Bielska-Białej w strefie wschodniej tj. na wschód od rzeki Białej do granic administracyjnych miasta i strefie zachodniej tj. na zachód od rzeki Białej do granic administracyjnych miasta. Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części: Część I - strefę wschodnią i Część II - strefę zachodnią, zwane również Zakresami. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne ww. Zakresy (Części) zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub dwa Zakresy (Części) zamówienia. Usługa wykonywana będzie na podstawie zleceń. Zlecenia poszczególnych prac do realizacji będą miały formę pisemną. Każde zlecenie będzie określało w szczególności: zakres prac, miejsce ich wykonania oraz termin realizacji, który będzie wiążący dla Wykonawcy. Jeżeli w zleceniu określono wykonanie prac jako ,,pilne”, Wykonawca ma obowiązek przystąpić do realizacji zlecenia zgodnie z wymogami zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia – każdego Zakresu. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.5) Główny kod CPV:
,
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/11/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W ZAKRESIE WIEDZY I DOŚWIADCZENIA: Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: a) 1 usługę polegającą na wycince drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym, o wartości minimum 70 000,00 zł. brutto, i b) 1 usługę polegającą na pielęgnacji (przycince, prześwietleniu lub redukcji) drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym, o wartości minimum 130 000,00 zł. brutto. Usługi określone pod lit. a) i b) mogą wchodzić w zakres jednego zamówienia. W przypadku składania ofert na Zakres I i II, wystarczające jest wykazanie 2 usług (tzn. nie jest wymagane wykazanie 4 różnych usług, po 2 dla każdego Zakresu). W przypadku, gdy wymagane usługi są częścią większego zamówienia/zamówień, dotyczącego/dotyczących szerszego zakresu usług, należy podać w wykazie, o którym mowa w sekcji III. 5.1) tylko informacje potwierdzające spełnianie ww. warunku. W przypadku, gdy wartość wykazanej przez Wykonawcę usługi została ustalona w walucie innej niż zł, Wykonawca przeliczy ją wg średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu zamieszczenia ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP. W ZAKRESIE DYSPONOWANIA OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Wykonawca musi wykazać, iż w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował dla każdego z Zakresów: a) osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu pracami przy wycince i pielęgnacji drzew rosnących w pasie drogowym oraz b) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania ruchem; c) osobą posiadającą uprawnienia do obsługi pił łańcuchowych; d) osobą posiadającą uprawnienia do prac wysokościowych; e) osobą posiadającą uprawnienia konserwatora zabytków. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji. W przypadku składania przez Wykonawcę ofert na więcej niż jeden Zakres, kandydaci wskazani do wykonywania zamówienia w jednym Zakresie, nie mogą być jednocześnie wskazani w pozostałym. i
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
UWAGA: Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą Wykaz ,,Potencjał kadrowy” (oddzielnie dla każdej ze stref), w którym potwierdzi dysponowaniem osobami pełniącymi funkcję w kierowaniu pracami oraz osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania ruchem ze wskazaniem dodatkowych zamówień w których osoby te uczestniczyły, a także pozostałych osób spełniających wymagania sekcji. III.1.3). Wykaz ten winien zostać złożony w celu oceny oferty w kryterium „Doświadczenie potencjału kadrowego” oraz w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji III.1.3). Zaleca się, aby dla sporządzenia oświadczenia Wykonawca posłużył się formularzem zgodnym z treścią załącznika nr 5 do Rozdziału II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku niezłożenia wykazu, Zamawiający wezwie do jego złożenia jedynie w zakresie potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji III.1.3). Pozostałe wymagane dokumenty określono w Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w następującej wysokości: a) 4 000,00 zł. (słownie złotych: cztery tysiące) – Zakres I; b) 4 000,00 zł. (słownie złotych: cztery tysiące) – Zakres II.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Doświadczenie osób pełniących funkcję kierowania pracami i kierowania ruchem 10
Czas przystąpienia do realizacji zlecenia w trybie pilnym 30

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zmiany treści umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone we Wzorze Umowy (Rozdział V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 13/02/2017, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: I    Nazwa: ZAKRES I – STREFA WSCHODNIA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie wycinki i pielęgnacji drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym na terenie miasta Bielska-Białej w strefie wschodniej oraz w zakresie nasadzeń drzew i krzewów w pasie drogowym na terenie miasta Bielska-Białej w strefie wschodniej. Zamówienie obejmuje w szczególności: a) wycinkę drzew; b) wycinkę krzewów; c) prześwietlanie i redukcję koron drzew; d) prześwietlanie i redukcję krzewów; e) frezowanie pni drzew; f) przycinanie żywopłotów; g) zrąbkowanie gałęzi; h) nasadzenia drzew i krzewów. Zakres usługi obejmuje teren miasta Bielska-Białej w strefie wschodniej tj. na wschód od rzeki Białej do granic administracyjnych miasta. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211400-6, 77211500-7, 77211600-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/11/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Doświadczenie osób pełniących funkcję kierowania pracami i kierowania ruchem 10
Czas przystąpienia do realizacji zlecenia w trybie pilnym 30
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: II    Nazwa: ZAKRES II – STREFA ZACHODNIA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie wycinki i pielęgnacji drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym na terenie miasta Bielska-Białej w strefie zachodniej oraz w zakresie nasadzeń drzew i krzewów w pasie drogowym na terenie miasta Bielska-Białej w strefie zachodniej. Zamówienie obejmuje w szczególności: a) wycinkę drzew; b) wycinkę krzewów; c) prześwietlanie i redukcję koron drzew; d) prześwietlanie i redukcję krzewów; e) frezowanie pni drzew; f) przycinanie żywopłotów; g) zrąbkowanie gałęzi; h) nasadzenia drzew i krzewów. Zakres usługi obejmuje teren miasta Bielska-Białej w strefie zachodniej tj. na zachód od rzeki Białej do granic administracyjnych miasta. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211400-6, 77211500-7, 77211600-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/11/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Doświadczenie osób pełniących funkcję kierowania pracami i kierowania ruchem 10
Czas przystąpienia do realizacji zlecenia w trybie pilnym 30
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.