Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Serwis instalacji nawiewno-wywiewnej i urządzeń klimatyzacyjnych

Przedmiot:

Serwis instalacji nawiewno-wywiewnej i urządzeń klimatyzacyjnych

Data zamieszczenia: 2017-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Grażyńskiego 5
40-126, Katowice
telefon - 32 258 20 21-25
faks - 32 258 20 25, 41 63 167
www.kzgm.katowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-02-13 08:45:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Serwis instalacji nawiewno-wywiewnej i urządzeń klimatyzacyjnych.
Numer referencyjny: NZ.231.09.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2. Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa oraz naprawa uszkodzonych lub zniszczonych elementów zespołów, części instalacji nawiewno-wywiewnej i urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, zainstalowanych w siedzibach Zamawiającego przy ul. Grażyńskiego 5, pl. Grunwaldzkim 4, ul. Warszawskiej 53, ul. Katowickiej 46 b, ul. Mieszka I 2 oraz w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Lwowskiej 7, ul. Tysiąclecia 5,ul. Pośpiecha 14, ul. Św. Jana 10, 10a, Placu Kwiatowym, ul. Morawa 119 a, ul. Radosnej 35c, które będą odbywać się na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami (załącznik nr 5 do SIWZ). 4. Zamawiający obejmuje część zamówienia prawem opcji. Zakres minimalny zamówienia, który na pewno zostanie zrealizowany obejmuje wykonanie planowych serwisów instalacji nawiewno-wywiewnej i urządzeń klimatyzacyjnych. Fakultatywnie w ramach prawa opcji wykonywane będą naprawy awaryjne instalacji nawiewno-wywiewnej i urządzeń klimatyzacyjnych w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie w tym przedmiocie oświadczenia woli przez Zamawiającego w formie pisemnej. Zamawiający zlecać będzie oraz rozliczać naprawy awaryjne poprzez „Zgłoszenie instalacji nawiewno-wywiewnej*/urządzenia klimatyzacyjnego do naprawy” załącznik nr 4 do umowy oraz „Protokół odbioru napraw instalacji nawiewno-wywiewnej */urządzenia klimatyzacyjnego” załącznik nr 6 do umowy. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia, objętego prawem opcji określone są w umowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania wszystkich ilości wynikających z prawa opcji i tym samym Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu. Z prawa opcji Zamawiający będzie korzystał w trakcie trwania umowy.

II.5) Główny kod CPV: 50730000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 155100.00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu usług tj. wykonaniu obsługi serwisowej oraz naprawa uszkodzonych lub zniszczonych elementów zespołów, części instalacji nawiewno-wywiewnej i urządzeń klimatyzacyjnych w przypadku, gdy: kolejne budynki zostaną wyposażone w urządzenia klimatyzacyjne lub instalację nawiewno-wywiewną; Zamawiający przejmie w zarządzanie (w jakiejkolwiek formie prawnej) budynki w których znajduje się urządzenie klimatyzacyjne lub instalacja nawiewno-wywiewna, konieczności wykonania dodatkowych napraw awaryjnych. Wartość zamówień udzielonych na podstawie art 67 ust 1 pkt 6 ustawy nie będzie przekraczać 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2019

II.9) Informacje dodatkowe: Dotyczy II.6) wartość z uwzględnieniem prawa opcji i zamówień przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonuje lub wykonał: co najmniej dwie usługi polegające na serwisie (tj. sprawdzeniu stanu technicznego, czyszczeniu, dezynfekcji i/lub naprawie) instalacji nawiewno-wywiewnej lub urządzeń klimatyzacyjnych) Uwaga: Przez wykonanie jednej usługi zamawiający rozumie serwis instalacji nawiewno-wywiewnej lub urządzeń klimatyzacyjnych dla jednego zamawiającego. W celu potwierdzenia spełniania warunku należy wykazać świadczenie usług dla co najmniej 2 Zamawiających. b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.: co najmniej jedna osoba (1) posiadająca świadectwo kwalifikacyjne typu „D”, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku Dozoru w zakresie: konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: urządzenia i instalacje elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV; aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych co najmniej dwie osoby (2) posiadające świadectwo kwalifikacyjne typu „E”, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji co najmniej jedna osoba (1) posiadająca świadectwo kwalifikacji „COCH”, uprawniające do naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych, zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami UWAGA: Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wykazał osobę/osoby posiadające łącznie ww. kwalifikacje/uprawnienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
w celu wykazania spełniania warunku z Rozdziału VIII pkt 3 ppkt 1 Wykonawca złoży: a) wykaz usług wykonywanych/wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; UWAGA: dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przy czyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca składa dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy: a) zmiana stawki podatku VAT (w przypadku zmiany stawki VAT, podlega ona zmianie od dnia wejścia w życie nowych stawek, zgodnie z wystawiona faktura. Zapis zdania poprzedniego nie zwalnia z obowiązku sporządzenia aneksu do umowy, który powinien być sporządzony w zakresie zapisów § 5, b) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za prace, c) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) budynek lub urządzenie zostanie wyłączony z użytkowania lub zostanie przekazany nowemu administratorowi. 2) zmiana terminu realizacji usług serwisowych określonych w harmonogramie: w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie czynności serwisowych takich jak brak dostępu do inslalacji lub urządzeń z winy użytkownika lub siły wyższej np. zalanie, brak prądu Wykonawca może w formie pisemnej wystąpić o przesunięcie terminu określonego w harmonogramie o czas jaki przeszkoda będzie uniemożliwiać wykonanie w terminie czynności serwisowych. Wniosek o zmianę terminu musi być złożony w ciągu 2 dni od stwierdzenia przez Wykonawcę zaistnienia takich okoliczności wraz z uzasadnieniem. Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę jeżeli potwierdzi istnienie ww. okoliczności. 3) zmiana terminu realizacji naprawy awaryjnej: w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie napraw awaryjnych takich jak brak dostępu do instalacji lub urządzeń z winy użytkownika, brak części, zwiększenie zakresu zlecenia lub siły wyższej np. zalanie, brak prądu Wykonawca może w formie pisemnej wystąpić o przesunięcie terminu określonego w zgłoszeniu o czas jaki przeszkoda będzie uniemożliwiać wykonanie w terminie naprawy. Wniosek o zmianę terminu musi być złożony w ciągu doby (1 dzień) od stwierdzenia przez Wykonawcę zaistnienia takich okoliczności wraz z uzasadnieniem. Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę jeżeli potwierdzi istnienie ww. okoliczności. 4) zmiana zakresu realizacji usługi dla napraw awaryjnych: w przypadku uzasadnionej konieczności rozszerzenia zakresu wcześniej uzgodnionych prac, Wykonawca wypełni Załącznik nr 4 do umowy, w którym określi zakres prac i termin prac, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 5) Zmiana Podwykonawcy, wprowadzenie Podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złożonej przez Wykonawcę lub rezygnacja z Podwykonawcy - w przypadku, gdy Wykonawca polegał na zasobach Podwykonawcy na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z Podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki lub kryteria selekcji w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w umowie w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 13/02/2017, godzina: 08:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2, który należy złożyć w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej; 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 , który należy złożyć w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej; 3) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ; 4) Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy; 5) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem – jeśli dotyczy; 6) Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy – zalecane, z uwagi na obowiązek sprawozdawczy Zamawiającego w tym zakresie; 7) Informację o podwykonawcach w tym o procentowym lub wartościowym udziale w realizacji zamówienia. 8) Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane; Uwaga - dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w oświadczeniach złożonych wraz z ofertą (załącznik nr 2 i 3 do SIWZ) odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału SIWZ, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w oświadczeniu.

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.