Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonywanie w roku 2017 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w...

Przedmiot:

Wykonywanie w roku 2017 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach i lokalach

Data zamieszczenia: 2017-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy
ul. Partyzantów 74
80-254, Gdańsk
telefon - 58 3201032, 3200220, 3023282
faks - 583 458 235
www.gznk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 800,00 zł
Termin składania ofert: 2017-02-13 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie w roku 2017 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych Skarbu Państwa administrowanych przez GZNK SZB.
Numer referencyjny: 12/17/A
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w roku 2017 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach i w lokalach mieszkalnych oraz użytkowych Skarbu Państwa administrowanych przez GZNK SZB z wyłączeniem części obiektów oddanych w trwały zarząd niektórym użytkownikom (dotyczy lokali użytkowych). Struktura własności budynków oraz charakterystyka lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa:  ilość budynków mieszkalnych - 18  całkowita powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych do obsługi - 3.583 m2 Struktura własności budynków użytkowych oraz charakterystyka lokali użytkowych stanowiących własność Skarbu Państwa  ilość budynków użytkowych - 72  całkowita powierzchnia użytkowa lokali użytkowych do obsługi - 55 398 m2 2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót: I Konserwacje ogólnobudowlane 1) Konserwacje ogólnobudowlane, drobne naprawy i usuwanie awarii w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa, w częściach wspólnych budynków mieszkalnych (klatki schodowe, korytarze piwniczne, strychy, wózkarnie, suszarnie, pralnie i pomieszczenia schronowe) oraz w budynkach użytkowych wolnostojących z uwzględnieniem garaży, komórek gospodarczych, w.c. wolnostojących, - obejmują między innymi roboty w zakresie pokryć dachowych, elewacji budynków, stolarki okiennej i drzwiowej, przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Zakres robót obejmuje w szczególności: - miejscową likwidację przecieków wody poprzez przecięcie pęcherzy oraz wstawienie łat na powierzchni dachu, - uszczelnienie pokrycia dachowego, - czyszczenie i udrożnienie rynien i rur spustowych, - konieczną wymianę rynien i rur spustowych i obróbek blacharskich, - naprawę poprzez prostowanie, mocowanie i lutowanie drobnych uszkodzeń obróbek blacharskich, daszków, pasów nadrynnowych i podrynnowych, parapetów, rynien, rur spustowych itp. łącznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym, - uzupełnienie i uszczelnienie pokrycia dachówką oraz gąsiorów, - reperację, wymianę włazów dachowych, elementów drabin, klamer włazowych, ław kominiarskich, itp, - miejscową reperację odparzonego tynku bez względu na rodzaj podłoża, - uzupełnienie ubytków tynku (podłoża) wraz z przetarciem nowego tynku, - usuniecie drobnych uszkodzeń w elementach elewacji budynku (gzymsy, elementy balkonowe, loggie, zadaszenia, murki oporowe), - naprawa płyt balkonowych (np. naprawa tynków, odwodnienia, izolacji), - naprawa ściany na klatce schodowej, - naprawa ściany z ewentualnym odgrzybieniem i dociepleniem na klatce schodowej przy drzwiach wejściowych i w okolicach strychu, - zabezpieczenie uszkodzonych stropów przez podparcie do czasu remontu, - dopasowanie stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej, strychach, w piwnicy, oraz regulacja baskwili, zamków, itp., szklenie, wymiana zamków i samozamykaczy, - wymianę, naprawę drzwi wejściowych i wiatrołapów, - naprawę uszkodzeń posadzek, podłóg i schodów (np. poręczy, tralek, słupków schodowych, stopni i podstopni) w pomieszczeniach wspólnego użytkowania, - odnowienie (malowanie) pomieszczeń wspólnego użytkowania, - reperację czap kominowych, - przemurowanie główek kominowych, - uzupełnienie spoinowania zewnętrznego komina względnie uzupełnienie lub wymiana tynku na kominie, - przemurowanie pęknięć komina, - wymianę i osadzenie drzwiczek wyczystnych, - uzupełnienie kratek wentylacyjnych, - wykonanie przełączeń wg wskazań opinii kominiarskich, - zabezpieczenie lokali mieszkalnych po wykwaterowaniu włącznie z dorobieniem kluczy do pomieszczeń wspólnych, skrzynek listowych, - osadzenie wyłazów dachowych, płotków śniegowych, drabinek kominiarskich, - zabezpieczenie naderwanego lub zerwanego pokrycia dachowego, - udrożnienie rynien i rur spustowych, - uszczelnienie pokrycia dachówką oraz gąsiorów, - zabezpieczenie uszkodzeń w elementach elewacji budynku (gzymsy, elementy balkonowe, loggie, zadaszenia), - zabezpieczenie uszkodzonej ściany przez podparcie do czasu remontu, - zabezpieczenie uszkodzonego komina, - zabezpieczenie lokali użytkowych, - inne roboty konserwacyjne nie wymienione wyżej. 2) Szczegółowy zakres rzeczowy robót w lokalach mieszkalnych do zasiedlenia, lokalach użytkowych i garażach przeznaczonych do wynajmu oraz w.c. wolnostojących stanowiących własność Skarbu Państwa, którego realizacja będzie uzależniona od środków finansowych posiadanych przez Zamawiającego obejmuje: - wymianę, naprawę stolarki okiennej i drzwiowej, - wymianę i naprawę podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, - wymianę tynków oraz roboty odgrzybieniowe, - odnowienie ścian i sufitów - wykonanie wentylacji z włączeniem do istniejących przewodów kominowych. 3) Naprawa chodników, schodów do budynku, osadzenie poręczy, opasek przy budynkach, wykonanie korytek odpływowych przy rurach spustowych. II Konserwacje sanitarne 1) Konserwacje, a także drobne naprawy i usuwanie awarii instalacji sanitarnych oraz urządzeń i węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa, w lokalach i częściach wspólnych, w budynkach użytkowych Skarbu Państwa, z uwzględnieniem garaży, komórek gospodarczych, wc. wolnostojących – obejmują między innymi roboty w zakresie: a) Instalacja wodno-kanalizacyjna: - sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego, kontrola plomb, - sprawdzenie stanu instalacji wodnej wraz z usunięciem nieszczelności, poprzez uszczelnienie połączeń bądź wymianę odcinka przewodów, - uszczelnienie, wymiana i montaż zaworów odcinających mieszkaniowych i innych na wewnętrznej instalacji, - montaż wodomierzy mieszkaniowych, - czyszczenie i udrożnienie pionów i poziomów kanalizacyjnych oraz usuwanie miejscowych przecieków, poprzez uszczelnienie połączeń lub wymianę odcinków przewodów, - odpompowanie fekaliów i wody z piwnic – z zalania powstałego w czasie likwidacji awarii, - naprawa i wymiana rur wywietrznikowych oraz zaworów napowietrzających zamontowanych na pionach kanalizacyjnych, - okresowe oględziny i czyszczenie rewizji montaż brakujących rewizji na pionach bądź poziomach w piwnicach budynków, - czyszczenie kratek, studzienek kanalizacji sanitarnej, deszczowej i studni wodomierzowych przy budynkach Skarbu Państwa na sieciach będących w eksploatacji Zamawiajacego, - naprawa, uzupełnienie i wymiana włazów studzienek rewizyjnych, wodomierzowych i szamb łącznie z ich zamontowaniem, - uszczelnienie, wykonanie nowych studzienek rewizyjnych w piwnicach budynków lub na zewnątrz budynków, - naprawa lub wymiana urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach wspólnego użytkowania, - wymiana urządzeń w lokalach pod zasiedlenie, - zamurowanie i otynkowanie wykutych otworów w ścianach i sufitach po robotach instalacyjnych, - przeczyszczenie pionów i poziomów kanalizacyjnych, przykanalików ze studzienką przed budynkiem łącznie, - uszczelnienie złącza i kielichów instalacji kanalizacyjnej, - wymiana skorodowanych kształtek na instalacji wodnej od wodomierza głównego na budynku do punktu odbiorczego, który należy do lokatora, - usunięcie ewentualnych przecieków instalacji wodociągowej wymiany uszczelnień od wodomierza głównego na budynku do punktu odbiorczego, który należy do lokatora, - wymiana głowic w zaworach na pionach, - w przypadku powstania innych awarii należy odciąć dopływ wody do mieszkania, pionu lub budynku, - zabezpieczenie instalacji wodno - kanalizacyjnej przed zamarzaniem w opróżnionych lokalach, klatkach schodowych i piwnicach opróżnionych budynków, - odmrażanie instalacji wodno – kanalizacyjnej, - inne roboty konserwacyjne nie wymienione wyżej. Prace do wykonania wyłącznie na pionach kanalizacyjnych poziomach w piwnicach budynków i na przykanaliku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, a w zakresie instalacji wodociągowej na odcinku od wodomierza głównego do zaworów odcinających w lokalach. b) Instalacja gazowa: - usunięcie nieszczelności instalacji w budynku, - kontrola funkcjonowania podejść pod gazomierz, - przeprowadzenie prób szczelności instalacji lub jej części w razie podejrzeń o nieszczelność, - okresowa kontrola zabezpieczenie kurka głównego, wymiana szafki i jej zamknięcia na zamek energetyczny oraz zaworów odcinających na urządzeniach, podejściach przed urządzeniami z oceną stanu zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji, - konserwacja antykorozyjna instalacji żółtą farbą ochronną, - zamurowanie i otynkowanie wykutych otworów w ścianach i sufitach po robotach instalacyjnych, - w razie konieczności odcięcia i zaspawania podejścia pod urządzenia gazowe zamontowane przez najemcę bez zgody wynajmującego, - awaryjna likwidacja odwadniaczy, naprawa lub wymiana kurków, - wymiana urządzeń w lokalach pod zasiedlenie, - kontrola instalacji gazowej w lokalach do zasiedlenia, - zlokalizowanie nieszczelności na instalacji gazowej od głównego kurka gazowego do przyboru włącznie, - usuwanie przecieków gazu polegające na wymianie uszczelnienia instalacji gazowej wraz z wykonaniem próby szczelności, - w przypadku powstania innych awarii gazowych odciąć dopływ gazu na instalacji gazowej. - inne roboty konserwacyjne nie wymienione wyżej. Prace do wykonywania na instalacji od kurka głównego do urządzeń odbiorczych (z wyłączeniem tych urządzeń) w budynkach Skarbu Państwa c) Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej: - w uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z GPEC, spuszczenie i uzupełnienie czynnika grzewczego w instalacji, - kontrola stanu technicznego instalacji z usunięciem występujących przecieków, - uszczelnienie lub wymiana pojedynczych zaworów, grzejnikowych i zaworów przelotowych pod pionami instalacji c.o. i cwu. oraz automatycznych odpowietrzników na pionach c.o. - wymiana skorodowanych odcinków rur wewnętrznych instalacji, - przeprowadzanie przeglądów instalacji przed i po sezonie grzewczym, - regulacja instalacji cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej, wymiana lub naprawa pomp cyrkulacyjnych, - sprawdzenie i uzupełnienie ubytków izolacji ciepłochronnej przewodów c.o. i c.w.u., - zamurowanie i otynkowanie wykutych otworów w ścianach i sufitach po robotach instalacyjnych, - uzupełnienie manometrów i termometrów na rozdzielaczach instalacji c.o., - okresowe czyszczenie filtrów siatkowych na instalacji c.w.u. oraz na instalacjach c.o. w pomieszczeniach rozdzielaczy, - odmrażanie instalacji c. o. i c. w. u. w budynkach, - uzupełnienie wody w instalacji wewnętrznej c. o. (dotyczy węzłów nie przekazanych do GPEC), - odpowietrzenie instalacji c. o. ( dotyczy węzłów nie przekazanych do GPEC), - usuwanie przecieków zaworów grzejnikowych, - usuwanie przecieków na złączach grzejnikowych, - usuwanie przecieków dławic zaworów, - usuwanie przecieków odpowietrzników, - usuwanie przecieków na korkach grzejnikowych, - w przypadku powstania przecieków na złączach grzejnikowych należy zdemontować grzejnik i zabezpieczyć gałązki korkami, - inne roboty konserwacyjne nie wymienione wyżej. Prace dotyczą całej instalacji wewnętrznej w budynkach mieszkalnych i użytkowych od: - zaworów progowych w węźle cieplnym, gdy węzeł eksploatowany jest przez Zamawiającego, - rozdzielaczy, gdy węzeł cieplny jest eksploatowany przez GPEC. 2) Szczegółowy zakres rzeczowy robót w lokalach mieszkalnych do zasiedlenia i lokalach użytkowych do wynajmu, w.c. wolnostojących stanowiących własność Skarbu Państwa, którego realizacja będzie uzależniona od środków finansowych posiadanych przez Zamawiającego, obejmuje: - uszczelnienie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. (bez urządzeń odbiorczych), - naprawę i wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, zaworów grzejnikowych wraz z grzejnikami. III Konserwacje elektryczne 1) Konserwacje instalacji elektrycznej, drobne naprawy oraz usuwanie awarii w części wspólnej budynków mieszkalnych Skarbu Państwa, na klatkach schodowych, w piwnicach, korytarzach, w.c. wspólnych oraz w budynkach użytkowych Skarbu Państwa wolnostojących z uwzględnieniem garaży, komórek gospodarczych, wc. wolnostojących obejmują roboty miedzy innymi w zakresie: - wymiany lub uzupełnienia żarówek w lampach na klatkach schodowych, piwnicach itp., - uzupełnienia brakujących kloszy, - wymiany lub naprawy lamp, wyłączników, przycisków, - naprawy, regulacji lub wymiany automatów schodowych, - naprawy lub wymiany ograniczników mocy lub innych urządzeń ograniczających kradzież prądu, - wymiany bezpieczników, gniazd i główek bezpiecznikowych w obwodzie administracyjnym budynku, wymiany dekli i pierścieni rozgałęźnych, - utrzymania skrzynek elektrycznych piętrowych i głównych w czystości, - sprawdzenia umocowania przewodów elektrycznych, - wyszukiwania przerw i zwarć w instalacji elektrycznej, usuwanie przyczyn wraz z wymianą wypalonych końcówek w obwodzie elektrycznym administracyjnym budynku, - usuwania uszkodzeń w instalacji odgromowej budynku, - w przypadku dużego zakresu robót, zabezpieczenia obiektu przed skutkami awarii np. przez odłączenie instalacji, - wymiany elementów tablic licznikowych z wymianą bezpieczników zalicznikowych obwodów mieszkaniowych, - wymiany i sprawdzenia połączeń w pierścieniach rozgałęźnych w lokalach mieszkalnych, - wymiany elementów tablic licznikowych obwodów administracyjnych/lokatorskich, - wymiany zabezpieczeń obwodów przedlicznikowych, przeizolowanie puszek piętrowych lub ich wymiana, - wymiany zabezpieczeń głównych pionów, - podłączenia upalonych przewodów za tablicą główną, - konserwacji i drobnych naprawy instalacji domofonowej, - inne roboty konserwacyjne nie wymienione wyżej. 2) Konserwacja instalacji elektrycznej, drobne naprawy, usuwanie awarii w lokalach mieszkalnych zasiedlonych w budynkach Skarbu Państwa obejmuje: - wymianę przewodów, puszek rozgałęźnych, puszek instalacyjnych do gniazd i wyłączników (bez osprzętu), - wykonanie pomiarów ochronnych na instalacji oraz stanu izolacji i ochrony przeciwporażeniowej. 3) Szczegółowy zakres rzeczowy robót w lokalach mieszkalnych do zasiedlenia oraz lokalach użytkowych i garażach do wynajmu, w.c. wolnostojących stanowiących własność Skarbu Państwa którego realizacja będzie uzależniona od środków finansowych posiadanych przez Zamawiającego, obejmuje: - naprawę i wymianę uszkodzonych przewodów instalacji elektrycznej z wyjątkiem osprzętu, - wykonanie pomiarów ochronnych na instalacji oraz stanu izolacji i ochrony przeciwporażeniowej, - sprawdzenie instalacji elektrycznej wraz z pomiarami celem założenia licznika energii elektrycznej dla lokali mieszkalnych pod zasiedlenie, Konserwacji i drobnym naprawom podlega wewnętrzne zasilanie w energię od złącza kablowego Zakładu Energetycznego do odbiornika w budynkach Skarbu Państwa. IV. Zapewnienie sprawności działania czujników tlenku węgla (czadu). W przypadku zgłoszenia przez najemcę sygnalizacji przez czujnik przekroczenia stężenia tlenku węgla (czadu) zapewnienie w ciągu 30 min. przyjazdu na miejsce zgłoszenia i ustalenie źródła emisji gazu. Wyłączenie z eksploatacji źródła powstania czadu, np.: pieca etażowego ogrzewania, piecyka gazowego do c.w.u., pieca kaflowego, westfalki, piecyka typu koza, kominka, kuchni gazowej, itp. Sprawdzenie szczelności i sprawności przewodów dymowych i wentylacyjnych. V. Wykaz budynków mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zamawiającego stanowiących własność Skarbu Państwa przedstawiony jest w załączniku Nr 1 do siwz pn. Wykaz adresowy budynków Skarbu Państwa.

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:50700000-2, 50710000-5, 50711000-2, 50712000-9, 50720000-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych dotyczących robót konserwacyjnych w zakresie określonym w pkt 1 opisu przedmiotu zamówienia, których wartość wynosi do 7 % wartości zamówienia, tj. do kwoty 18 064,20 zł bez podatku od towarów i usług, w przypadku posiadania dodatkowych środków finansowych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 1 samochodem. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden wykonawca. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli skieruje do realizacji zamówienia minimum 11 osób, w tym następujące osoby, tj. - 1 osobę na stanowisku kierowniczym posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - 1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - 1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - 1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie konserwacji, remontów, kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci należących do Grupy 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe dla urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. nr 89 poz. 828 z późn. zm.), - 1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontów, urządzeń, instalacji i sieci należących do Grupy 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe dla urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Dz.U. nr 89 poz. 828 z późn. zm.) - 1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontów, urządzeń, należących do Grupy 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne dla następujących urządzeń i instalacji: instalacje cieplne o przesyle ciepła powyżej 50 kW zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. nr 89 poz. 828 z późn. zm.), - 1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie montażu, remontu, kontrolno-pomiarowym urządzeń i instalacji należących do Grupy 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną dla urządzeń i instalacji o napięciu nie wyższym niż 1 kV, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. nr 89 poz. 828 z późn. zm.), Wyżej wymienione uprawnienia powinny upoważniać do wykonywania pomiarów ochronnych instalacji do 1 kV. oraz - minimum 4 osoby do wykonywania robót dekarskich, murarsko-tynkarskich, elektrycznych, hydraulicznych i pozostałych związanych z przedmiotem zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.290) Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 07. 07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65). Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach zawodowych, innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie kwalifikacji zawodowych, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. „Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: I. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych (w zakresie dysponowania wyposażeniem i urządzeniem technicznym) lub zdolnościach zawodowych (w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia) innych podmiotów, udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. II. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Złożyć Druk “OFERTA”, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego. 2. Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i nazwy podwykonawców. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście. 3. Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 4. Podać w złożonej ofercie czas przyjazdu Wykonawcy na miejsce wykonania usługi od zgłoszenia Maksymalny czas przyjazdu winien wynosić 120 minut. Nie spełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty. 5. Podać w złożonej ofercie ilość lat pracy osoby na stanowisku kierowniczym posiadającej przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 6. Udzielić rękojmi za wady na okres minimum 12 miesięcy. 7. Załączyć kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu lub oryginał albo kopię wadium wniesionego w jednej z form określonych w punkcie 12 SIWZ. 8. Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 800,00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 0.5
czas reakcji Wykonawcy od zgłoszenia do przyjazdu na miejsce awarii 0.2
koszty pośrednie KP do rbg 0.15
ilość miesięcy pracy osoby na stanowisku kierowniczym 0.15

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany w umowie mogą nastąpić jeżeli: a) Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, b) Zostały spełnione łącznie następujące warunki: - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, c) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, - w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; d) Zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust.2, e) Łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. f) Zmianie może ulec Wykaz obiektów, gdzie wykonywane będą roboty konserwacyjne, określony w załączniku nr 1 do SIWZ – „Wykaz adresowy budynków Skarbu Państwa gdy: - zostaną przekazane obiekty w zarząd innemu zarządcy, - zostaną przejęte w zarząd nowe obiekty. g) Zmianie może ulec osoba Kierownika budowy lub Kierowników robót jako przedstawicieli Wykonawcy pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w przypadku gdy: - zmiana osoby Kierownika budowy lub Kierowników robót nastąpi z przyczyn losowych, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy np. śmierci, choroby lub w przypadku rozwiązania przez Wykonawcę umowy z Kierownikiem budowy lub Kierownikami robót, itp. - zamawiający zaakceptuje zmianę Kierownika budowy lub Kierowników robót, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. h) Zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku gdy: - proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. i) Realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert jeżeli: - w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa. 2. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: a) Zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu, b) Nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: - zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, - zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, - zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy, - polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust.1 pkt c.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 13/02/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 14/03/2017
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT: 13.02.2017 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, 80-171 Gdańsk ul. Cygańska Góra 1 w pokoju nr 6 – świetlica. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: Daria Paprocka 80- 171 Gdańsk ul. Cygańska Góra 1, nr pok. 10, tel. 58 320 12 95 Adres poczty elektronicznej: daria.paprocka@gznk.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.