Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
142z dziś
2896z ostatnich 7 dni
7216z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - konserwacja Systemu Sygnału Pożaru

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - konserwacja Systemu Sygnału Pożaru

Data zamieszczenia: 2017-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Muzeum na Majdanku
ul. Droga Męczenników Majdanka 67
20-325 Lublin
tel. (81) 7102821
fax. (81) 7102865
sekretariat@majdanek.eu
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-02-13 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zapytanie ofertowe

 

 

I. Nazwa i adres zamawiającego

Państwowe Muzeum na Majdanku

ul. Droga Męczenników Majdanka 67,

20-325 Lublin

tel. (81) 7102821, fax. (81) 7102865,

adres poczty elektronicznej: sekretariat@majdanek.eu

NIP 946-00-01-052., REGON 000276096

zwany dalej „Zamawiającym”,

 

zaprasza do składania oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie w postępowaniu na

konserwację Systemu Sygnału Pożaru                                          

 

II. Tryb

Postępowanie jest prowadzone na podstawie Zarządzenia wewnętrznego nr 1/2014 Dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia w Państwowym Muzeum na Majdanku Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości 30.000 euro.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2146 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych  Zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu  od  stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 


III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia konserwacja Systemu Sygnału Pożaru w okresie od dnia zawarcia Umowy  do 31 grudnia 2017 roku - raz na kwartał  w sumie cztery kwartały. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa

Kod CPV 50.31.26.10-4 - konserwacja sprzętu technologii informacji

 1. Miejsce konserwacji: Państwowe Muzeum na Majdanku, ul. Droga Męczenników
  Majdanka 67,   20-325  Lublin

 

IV. Wymagany termin realizacji zamówienia.

Od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2017r.

 

V. Zamawiający wymaga, aby wykonawca - oferent spełniał następujący warunek – posiadał koncesję. Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada koncesję, wydaną przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o której mowa w art. 15 ust. 1 i
art. 16 - 18 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U z 2016r., poz. 1432 z późn. zm), wymaganą dla prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa w art. 3 pkt 2 wskazanej ustawy.

VI. Wykonawca prac konserwacyjnych musi posiadać Certyfikat Autoryzacji Producenta, (tj. firmy SCHRACK-SECONET) zabudowanego systemu w zakresie: projektowania, instalacji, programowania, konserwacji i serwisu oraz zaświadczenie

o ukończeniu specjalistycznych kursów z zakresu zabezpieczenia obiektów muzealnych, organizowanych przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych ( od marca 2011 roku nazwa została przekształcona na Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów )

 

VII.  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

VIII. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie. Oferta powinna zostać sporządzona na

Formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania

oraz zawierać w szczególności: 

 1. następujące informacje:
 • Cenę – łączne wynagrodzenie za wykonanie zamówienia przy założeniu że w 2017 roku wystąpią 4 konserwacje w trakcie trwania umowy, podaną w sposób szczegółowy tj.

- zryczałtowane  łączne wynagrodzenie (netto, stawka i kwota podatku Vat, brutto)

 • okres związania ofertąco najmniej 20 dni.
 1. w przypadku Wykonawcy, nie będącego osobą fizyczną dokument rejestrowy, określający jego formę organizacyjno-prawną, oraz sposób reprezentacji wykonawcy.

 

 1. zaświadczenia lub dokumenty:
 • o ukończeniu specjalistycznych kursów z zakresu zabezpieczenia obiektów muzealnych, organizowanych przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych ( od marca 2011 roku nazwa została przekształcona na Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
 • o posiadaniu stosownego certyfikatu autoryzacji - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (dokument winien być aktualny na dzień składania oferty);
 • o posiadaniu koncesji - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (dokument winien być aktualny na dzień składania oferty).

 

 

 

 

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Jarosław Pałacha, tel. 81 710 28 28, tel. komórkowy 502 401 220,
e-mail: j.palacha@majdanek.eu

 

X. Składanie ofert

Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć
do dnia 13 lutego 2017 r., do godz. 11.00:

a) pocztą na adres Zamawiającego podany w punkcie I  lub

b)  osobiście w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 1 -sekretariat

(Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane):

 

XI. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z poniższym:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny, tj.: cena ofertowa brutto za całość zamówienia – waga 100%.

Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę obejmująca wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami oraz zawierającą najniższą cenę ofertową brutto.

                                        

XII. Wynik postępowania

O wyborze oferty zamawiający powiadomi wykonawców.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.