Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Usuwanie usterek na instalacji i sieciach sanitarnych

Przedmiot:

Usuwanie usterek na instalacji i sieciach sanitarnych

Data zamieszczenia: 2017-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ul. Węglowa 5
97-400 Bełchatów

PGE GiEK S.A.
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
74-105 Nowe Czarnowo 76
Telefon: 91/822-51-00
Faks: 91/416-20-00
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Nowe Czarnowo
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-02-15 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usuwanie usterek na instalacji i sieciach sanitarnych na terenie Elektrowni Dolna Odra
Numer postępowania GEK/PMR-ELD/00933/2017
Opis zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie usterek na instalacji i sieciach sanitarnych na terenie Elektrowni Dolna Odra.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 3 do SIWZ.
3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane i odebrane prace na okres: 12 m-cy licząc od daty podpisania każdego Protokołu Odbioru.
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia Roboty budowlane
Okres związania ofertą
przez okres 60 dni
Składanie ofert częściowych Odznaczonehttps://swpp.gkpge.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Składanie ofert wariantowych Odznaczonehttps://swpp.gkpge.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Warunki udziału w postępowaniu W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Wymagania:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
2a) w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał minimum jedno zamówienie polegające na montażu lub remoncie instalacji sanitarnej oraz minimum jedno zamówienie polegające na montażu lub remoncie zewnętrznej sieci sanitarnej (kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej lub cieplnej).
2b) podczas realizacji zamówienia będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą czynne uprawnienia wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych oraz aktualne zaświadczenie z właściwej Izby Budowlanej potwierdzające przynależność do tej Izby i opłacenie składek.
2c) podczas realizacji zamówienia będzie dysponował sprzętem do prac ziemnych umożliwiającym wykonanie wykopu do głębokości 4m (koparka, obudowa wykopu) oraz zgrzewarką do zgrzewania czołowego i elektrooporowego do rur PE do średnicy fi 250mm.

3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia

Szczegółowe wymagania zawiera SIWZ.
Informacje o wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert Usuwanie usterek na instalacji i sieciach sanitarnych na terenie Elektrowni Dolna Odra:
Cena - 100,00%
Miejsce składania ofert 1. Ofertę należy złożyć w Oddziale Zamawiającego w Kancelarii Ogólnej w Budynku Dyrekcyjnym Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie, pokój nr 002, lub wysłać na adres: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra, Nowe Czarnowo 76, 74-105 Nowe Czarnowo.
2. Koperta zawierająca ofertę winna być oznaczona nazwą Wykonawcy i zapisem: Oferta na wykonanie zamówienia pn.: „Usuwanie usterek na instalacji i sieciach sanitarnych na terenie Elektrowni Dolna Odra” - postępowanie nr GEK/PMR-ELD/00933/2017/PMR3.
Termin składania ofert (dzień, godzina) 2017-02-15 11:00
Miejsce realizacji zamówienia PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, Elektrownia Dolna Odra, 74-105 Nowe Czarnowo 76
Termin wykonania zamówienia 1. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia.
2. W przypadku wystąpienia usterek Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do ich usuwania w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
Realizacja prac odbywać się będzie na zgłoszenie przekazane Wykonawcy pisemnie: fax-em lub pocztą elektroniczną, w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed wskazanym w Zgłoszeniu wymaganym terminem przystąpienia do wykonania prac. Każde Zgłoszenie zawierać będzie, co najmniej: informację o przewidywanym zakresie prac, miejscu ich realizacji, żądanym terminie wykonania prac.
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych usterek w terminie technicznie uzasadnionym i bez zbędnego opóźnienia, jednak nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia, o ile Strony nie uzgodnią innego terminu.
3. W przypadku zaistnienia usterki limitującej tj. usterki na sieci ppoż. i wody pitnej oraz na instalacjach wewnętrznych wody pitnej, ppoż. lub kanalizacji powodujące zalewanie pomieszczeń lub urządzeń, Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do jej usuwania w ciągu 24 godzin od dnia uzyskania zgłoszenia od Zamawiającego.
Zgłoszenie zostanie przekazane Wykonawcy telefonicznie, a następnie potwierdzone pisemnie pocztą elektroniczną lub fax-em. Zamawiający w zgłoszeniu poda informację o zaistniałej usterce i wskaże miejsce realizacji.
Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej reakcji i do usunięcia zgłoszonych usterek bez zbędnego opóźnienia, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia, o ile Strony nie uzgodnią innego terminu.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji Oznaczonehttps://swpp.gkpge.pl/pic/mp/checkbox_w.png" title="Oznaczone" />
Umowa ramowa Odznaczonehttps://swpp.gkpge.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Dynamiczny system zakupów Odznaczonehttps://swpp.gkpge.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Informacje o SIWZ
Miejsce pobrania SIWZ strona internetowa www.zedolnaodra.pgegiek.pl
Dni pobrania SIWZ
od poniedziałku
do poniedziałku
Godziny pobrania SIWZ  
Opłata za SIWZ  
Uwagi 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn.
2. Zamawiający zastrzega sobie, że warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia umowy jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki.
3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
4. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Wszelkie informacje uzyskane przez strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem danego zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu zamówienia udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą stron, przy czym PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna, przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego.
6. Wykonawca, przystępując do udziału w postępowaniu oświadcza, iż zapoznał się z obowiązującymi w GK PGE Kodeksem Etyki oraz Dobrymi Praktykami Zakupowymi oraz zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania, w toku postępowania jak i realizacji umowy, przez Wykonawcę, jego podwykonawców, współpracowników oraz osoby, przy pomocy, których realizowana będzie umowa, pod rygorem rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym, ewentualnie zawartej umowy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.