Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu gminy

Przedmiot:

Usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu gminy

Data zamieszczenia: 2017-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Michałów
Michałów 115
28-411 Michałów

Osoba do kontaktu:
Dorota Purtak, tel. (41) 35 65 243
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Michałów
Wadium: -
Termin składania ofert: 2017-02-10 15:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi:

„Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Michałów”.
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO

II. Określenie przedmiotu zamówienia:

1.  Przedmiotem zamówienia jest demontaż, załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów budowlanych stanowiących własność osób fizycznych oraz załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych. Przewidywana ilość to ok.2 600 m² wyrobów zawierających azbest należących do osób fizycznych, w tym: a) demontaż, załadunek, wywóz
i utylizacja wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów budowlanych stanowiących własność osób fizycznych w ilości około600 m², b) załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych w ilości około 2 000 m².

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości, na których będzie dokonany demontaż pokryć dachowych, przy czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz  i szacowane ilości mogą ulec zmianie.

2.  Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 15.09.2017 r.

3.  Po każdym dokonanym demontażu wraz z unieszkodliwianiem, wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania odpadów na składowisko, potwierdzające ilość odebranych odpadów (w metrach oraz wagowo) oraz wystawi oświadczenie, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane prawidłowo, z zachowaniem właściwych przepisów sanitarnych
i technicznych, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego.

4.  Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwo nieszczęśliwych wypadków, dot. pracowników i osób trzecich powstałe w związku
z prowadzonymi robotami.

5.  Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

III. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:do 15.09.2017 r

IV. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna zawierać:

1.            wypełniony Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;

2.            parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;

3.                  załączoną kopię dokumentów – obowiązujących do końca wykonania zamówienia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie demontażu, odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r (Dz.U.2016.1987).

4.            kopię umowy ze składowiskiem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w Tuczępach lub oświadczenie o gotowości przyjęcia odpadów azbestowych przez składowisko
w Tuczępach. Jest to najbliższe Gminie Michałów składowisko odpadów azbestowych.

5.            kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest wskazany rodzaj działalności wykonywany przez oferenta oraz osoby uprawnione do reprezentacji – wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

6.            Oferta wraz z załącznikami oraz  dokumentami powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Michałów”.

7.            Dokumenty załączone do oferty powinny mieć formę oryginału  bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.   

8.                  Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

V. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

-poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Urzędu Gminy w Michałowie :
28-411 Michałów 115

Termin składania ofert:do dnia 10 lutego 2017 r do godz. 15.30

VI. Kryterium oceny ofert

1.  Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto.

2.  Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

3.  Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania zamówienia publicznego (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu) musi być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług (VAT), do dwóch miejsc po przecinku.

4.  Cena podana w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

5.  Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

VIII. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela p. Dorota Purtak pod numerem telefonu (41) 35 65 243

IX. Załączniki

- Wzór formularza ofertowego

Uwagi końcowe:
Gmina Michałów przystąpi do realizacji zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Michałów po uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Kielcach, zatem zastrzega, że unieważni postępowanie, jeżeli środki, które zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną jej przyznane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia    niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej www.michalow.bip.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.