Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Budowa linii kablowych 110 kV

Przedmiot:

Budowa linii kablowych 110 kV

Data zamieszczenia: 2017-02-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dane teleadresowe zamawiającego
ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica Strzeszyńska 58
60-479 Poznań

Dane osoby kontaktowej
Tomasz Glinkowski; 2. Dominik Kędzierski
Kierownik Referat Certyfikacji i Wspomagania Zakupów
Ulica Strzeszyńska 58
60-479 Poznań
Telefon: +48 61 884 30 83; +48 61 884 39 60
Fax: +48/061 850 41 07
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: 500 000,00zł
Termin składania ofert: 2017-02-15 08:45:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Budowa linii kablowych 110 kV Garbary – Cytadela, Garbary – EC Karolin wraz z budową stacji 110/15/6 kV Garbary celem poprawy zasilania miasta Poznań

Termin składania ofert/wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2017-02-15 08:45
Termin otwarcia ofert 2017-03-15 09:00
Kwota wadium 500 000,00
Informacja o wyniku/wyborze najkorzystniejszej oferty
 • W dniu 16.11.2016r. ogłoszenie opublikowano
 • W dniu 17.11.2016r. opublikowano zmiany SiWZ
 • W dniu 18.11.2016r. opublikowano załącznik do Instrukcji wypełniania JEDZ *.xml
 • W dniu 18.11.2016r. opublikowano informację o modyfikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.11.2016r.
 • W dniu 23.11.2016r. opublikowano odpowiedzi na pytania nr 1
 • W dniu 25.11.2016r. opublikowano odpowiedzi na pytania nr 2

 • W dniu 25.11.2016r. opublikowano zmiany SiWZ
 • W dniu 28.11.2016r. opublikowano informację o modyfikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26.11.2016r.
 • W dniu 29.11.2016r. opublikowano zmiany SiWZ
 • W dniu 02.12.2016r. opublikowano odpowiedzi na pytania nr 3
 • W dniu 21.12.2016r. opublikowano informację o modyfikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19.12.2016r.
 • W dniu 21.12.2016r. opublikowano informację o zmianie terminu składania ofert
 • W dniu 04.01.2017r. opublikowano zmiany SiWZ
 • W dniu 18.01.2017r. opublikowano odpowiedzi na pytania nr 4
 • W dniu 18.01.2017r. opublikowano odpowiedzi na pytania nr 5
 • W dniu 06.02.2017r. opublikowano informację o zmianie terminu składania ofert
Szczegóły ogłoszenia
Data ostatniej edycji ogłoszenia 2017-02-06 09:47
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna zastosowania trybu art.10 ust.1 PZP
Sposób uzyskania SIWZ/Warunków Zamówienia SIWZ udostępniony jest na stronie internetowej http://zamowienia.enea.pl Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15.11.2016r. Ponadto, działając na podstawie art. 138c ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do zachowania poufnego charakteru informacji zawartych w projekcie budowlano-wykonawczym udostępnionym przez Zmawiającego w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. Udostępnienie projektu budowlano-wykonawczego Wykonawcom możliwe jest po dostarczeniu Zamawiającemu podpisanego przez Wykonawcę oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 14 do SIWZ. Projekt budowlano-wykonawczy udostępniony jest pod adresem: ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań ul. Panny Marii 2 budynek Zakładu Zarządzania Dystrybucją, 61-108 Poznań po ówczesnym uzgodnieniu terminu z: Pan Dominik Kędzierski Koordynator ds. Inwestycji tel.: +48 61 884 39 60; e-mail: domnik.kedzierski@enea.pl
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Termin wykonania zamówienia 54 tygodni od dnia podpisania umowy
Opisu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z pkt. 5 Rozdziału I SiWZ 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. b) zdolności technicznej lub zawodowej: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował łącznie zamówienia : 1) Co najmniej 3 zamówienia równoważne o wartości powyżej kwoty 7.800.000,00 zł brutto każde. Gdzie za zamówienie równoważne Zamawiający rozumie zrealizowanie roboty budowlanej, polegającej na budowie rozdzielni sieciowej 110 kV lub o napięciu wyższym, lub stacji elektroenergetycznej 110/15 kV lub o napięciu wyższym oraz 2) Co najmniej 1 zamówienie równoważne o wartości powyżej kwoty 1.900.000,00 zł brutto. Gdzie za zamówienie równoważne Zamawiający rozumie zrealizowanie roboty budowlanej, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej/napowietrznej 110kV lub o napięciu wyższym. c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż 1) wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy opiewa na kwotę nie mniejszą niż 10 000 000,00 zł, 2) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejsząa niż 10 000 000,00 zł. 5.2 Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6 niniejszej SIWZ. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 5.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.4 Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Wymagane wadium Tak
Wysokość wadium 500 000,00zł
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 1. CENA 95% 2. OKRES GWARANCJI NA ROBOTY BUDOWLANE ORAZ DOSTARCZONE ELEMENTY STACJI WN/SN 5%
Termin związania ofertą 60dni
Informacje o oświadczeniach i dokumentach,
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z pkt. 6 Rozdziału I SiWZ 6.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 5.1 Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów z ZASTRZEŻENIEM OKREŚLONYM w PUNKTACH 6.15 ORAZ 6.16 PONIŻEJ: a) wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówień (dalej: JEDZ), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). a1) Edytowalna wersja formularze JEDZ wraz z instrukcją jego wypełnienia znajduje się pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. a2) Zamawiający na stronie internetowej zamowienia.enea.pl zamieści plik xml JEDZ wraz z instrukcją wypełniania go w wersji elektronicznej (Załącznik nr 10 do SIWZ), który po wypełnieniu należy wydrukować, podpisać i złożyć zgodnie z postanowieniami SIWZ. a3) Ponadto:  w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ wraz z ofertą składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie;  w przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów – Wykonawca składa także JEDZ wraz z ofertą dla tych podmiotów;  w przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom –Wykonawca składa JEDZ wraz z ofertą także dla tych podmiotów. JEDZ powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; [ Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia powyższego dokumentu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. ] c) ważną i aktualną informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; [ Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia powyższego dokumentu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. ] d) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. [ Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia powyższego dokumentu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. ] 6.2 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt, 6.1. lit. c) i d) Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp. 6.3 Wykonawcy zobowiązani są do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez przedstawienie następujących oświadczeń i dokumentów z ZASTRZEŻENIEM OKREŚLONYM w PUNKTACH 6.15 ORAZ 6.16 PONIŻEJ: a) wraz z ofertą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienie, którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). b) Ważną i aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia wniosku o wyrażenie zgody na realizację Przedmiotu Umowy przez podwykonawcę. [ Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia powyższego dokumentu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. ] [ w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy Pzp dokument składa każdy z podmiotów na których zdolności polega Wykonawca.] c) Ważne i aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; [ Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia powyższego dokumentu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. ] [ w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy Pzp dokument składa każdy z podmiotów na których zdolności polega Wykonawca ] d) Ważne i aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; [ Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia powyższego dokumentu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. ] [ w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy Pzp dokument składa każdy z podmiotów na których zdolności polega Wykonawca ] e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (Załącznik nr 2 do SIWZ); [ Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia powyższego dokumentu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. ] [ w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy Pzp dokument składa każdy z podmiotów na których zdolności polega Wykonawca ] f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (Załącznik nr 3 do SIWZ); [ Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia powyższego dokumentu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. ] [ w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy Pzp dokument składa każdy z podmiotów na których zdolności polega Wykonawca ] g) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; [ Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia powyższego dokumentu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. ] [ w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy Pzp dokument składa każdy z podmiotów na których zdolności polega Wykonawca ] h) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (Załącznik nr4 do SIWZ); [ Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia powyższego dokumentu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. ] [ w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców ,w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy Pzp dokument składa każdy z podmiotów na których zdolności polega Wykonawca ] 6.4 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą 6.5 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w 6.3 lit b), składa dokument, o którym mowa w 6.6 ppkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis §7 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zdanie pierwsze stosuje się. 6.6 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3.: 1. lit b) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; 2. lit c), d), h) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6.7 Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.6 ppkt 1 oraz ppkt 2 lit b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.6 ppkt 2 lit a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. [ Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia powyższego dokumentu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. ] 6.7 [[ w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców ,w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy Pzp dokument składa każdy z podmiotów na których zdolności polega Wykonawca ] 6.8 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.9 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.10 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 6.11 W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, Zamawiający żąda przedstawienia w ofercie następujących dokumentów: a) ważnego i aktualnego certyfikatu wydanego przez akredytowaną jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia wskazanych poniżej poniżej urządzeń w wykazie materiałów – Załącznik nr 6:. b) ważną i aktualną deklarację producenta potwierdzającą zgodność oferowanych urządzeń z właściwymi aktami normatywnymi ich dotyczącymi, zdefiniowanymi w Standardach Budowy Sieci ENEA Operator Sp. z o.o., c) planu zagospodarowania stacji WN/SN ………. i plan rozmieszczenia pomieszczeń i urządzeń w budynku rozdzielni SN dla układu docelowego stacji (opracowuje Wykonawca)., d) planu tras dla każdego z wyprowadzeń SN-15 kV do miejsca nawiązania z istniejącą linią SN, w skali 1:10000 lub bardziej dokładnej wraz z podaniem przewidywanej długości każdego z powiązań (opracowuje Wykonawca). 6.12 Ponadto Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty: a) wypełniony i podpisany formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ), b) tabele elementów scalonych (Załącznik nr 5 do SIWZ) wraz z wykazem materiałów wskazanych przez Zamawiającego w Załączniku nr 6 do SIWZ, zawierającym co najmniej informacje: nazwa i typ materiału, producent, ilość, cena jednostkowa, cena łączna, przedłożone w postaci wydruku oraz w formie cyfrowej na płycie CD/DVD w formacie „xls” lub „doc”, c) harmonogram realizacji i finansowania - zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ,. d) opis słowny sposobu i organizacji wykonania zamówienia, opisujący co najmniej wykonanie części zamówienia wyszczególnione w tabeli elementów scalonych, e) dowód wniesienia wadium bądź dokument wadium, f) w przypadku oferty składanej przez wykonawców występujących wspólnie - dokument, w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, g) upoważnienie do podpisania oferty wraz z załącznikami oraz potwierdzania „za zgodność z oryginałem”, h) czytelny skan całej oferty w formacie .pdf na płycie CD/DVD lub pendrive. 6.13 W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 6.14 Dokumenty, o których mowa w powyższych punktach mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenia za zgodność z oryginałem należy dokonać poprzez umieszczenie na kopii każdej zapisanej strony dokumentu czytelnego określenia: „za zgodność z oryginałem” (lub innego – o tożsamym znaczeniu) wraz z datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. z zastrzeżeniem, iż dokument pełnomocnictwa winien być bezwzględnie złożony w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. 6.15 Do oferty należy załączyć dokument, o którym mowa w pkt 6.1. lit a) i pkt 6.3. lit a), tj. jednolity europejski dokument zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite europejskie dokumenty zamówienia dotyczące tych podmiotów. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity europejski dokument zamówienia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Należy załączyć także stosowne pełnomocnictwa. 6.16 Do złożenia pozostałych oświadczeń lub dokumentów, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów służących potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona przed udzieleniem zamówienia. Wskazane dokumenty Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni. 6.17 Dokumenty składane są w formie przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016 r. poz. 1126). 6.18 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Miejsce składania ofert
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica Panny Marii 2
Kod 61-108
Miasto Poznań
Miejsce otwarcia ofert
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica Panny Marii 2
Kod pocztowy 61-108
Miasto Poznań

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.