Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Rekultywacja biologiczna gruntów

Przedmiot:

Rekultywacja biologiczna gruntów

Data zamieszczenia: 2017-02-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów z siedzibą w Bogatyni
ul. Górników Turowa 1
59-916 Bogatynia
Telefon: 75 77 35 723
Faks: 75 77 35 034
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bogatynia
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-02-14 14:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rekultywacja biologiczna gruntów zlokalizowanych na terenie zwałowiska wewnętrznego
Numer postępowania GEK/PMR-KWT/19197/2016
Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na rekultywacji biologicznej gruntów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów w Bogatyni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do specyfikacji.
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia Usługi
Okres związania ofertą
przez okres 60 dni
Składanie ofert częściowych Odznaczonehttps://swpp.gkpge.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Składanie ofert wariantowych Odznaczonehttps://swpp.gkpge.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Warunki udziału w postępowaniu Warunki udziału w postępowaniu, sposób dokonywania oceny ich spełniania oraz informacje o oświadczeniach i dokumentach, wymaganych na potwierdzenie spełniania tych warunków określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
Informacje o wadium Kwota wadium: brak [PLN]
Kryteria oceny ofert Rekultywacja biologiczna 11 ha gruntów zlokalizowanych na terenie zwałowiska wewnętrznego. :
Cena - 100,00%
Miejsce składania ofert PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
Budynek „BHP” II piętro, pokój 201
ul. Górników Turowa 1
59-916 Bogatynia
Termin składania ofert (dzień, godzina) 2017-02-14 14:00
Miejsce realizacji zamówienia Określono w SIWZ
Termin wykonania zamówienia Określono w SIWZ
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji Oznaczonehttps://swpp.gkpge.pl/pic/mp/checkbox_w.png" title="Oznaczone" />
Umowa ramowa Odznaczonehttps://swpp.gkpge.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Dynamiczny system zakupów Odznaczonehttps://swpp.gkpge.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Informacje o SIWZ
Miejsce pobrania SIWZ W załączeniu do niniejszego ogłoszenia
Dni pobrania SIWZ
od poniedziałku
do poniedziałku
Godziny pobrania SIWZ ----------------------------------
Opłata za SIWZ 0,00
Uwagi 1. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej lub/i negocjacji handlowych. Adres strony internetowej, na której prowadzona będzie aukcja oraz inne informacje z tym związane zawarto w SIWZ.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz postanowień SIWZ, a także możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn. Jeżeli zamawiający dokona zmiany ogłoszenia bądź SIWZ, będzie to dla wykonawców wiążące.

3. W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia Procedury – Zakupy w PGE GiEK S.A. i Kodeksu cywilnego.

4. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

5. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia Umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów PGE GiEK S.A.

6. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

7. Wykonawca, przystępując do udziału w postępowaniu oświadcza, iż zapoznał się z obowiązującymi w GK PGE Kodeksem Etyki oraz Dobrymi Praktykami Zakupowymi (dostępnymi na stronie: https://www.pgegiek.pl /index.php/ category/ przetargi/ regulaminy-zakupowe/) oraz zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania, w toku postępowania jak i realizacji umowy, przez Wykonawcę, jego podwykonawców, współpracowników oraz osoby, przy pomocy których realizowana będzie umowa, pod rygorem rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym, ewentualnie zawartej umowy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.