Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Malowanie sali gimnastycznej, remont sali rehabilitacyjnej - wymiana uszkodzonego parkietu,...

Przedmiot:

Malowanie sali gimnastycznej, remont sali rehabilitacyjnej - wymiana uszkodzonego parkietu, malowanie ścian

Data zamieszczenia: 2017-02-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Kraków – Zespół Ekonomiki Oświaty
Remonty i Inwestycje
ul. Fatimska 8
31-831 Kraków
fax. 12 641 44 83
tel. 12 641 44 74
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-02-14 07:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Malowanie Sali gimnastycznej, remont Sali rehabilitacyjnej –
wymiana uszkodzonego parkietu, malowanie ścian w Zespole Szkół
Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6, os. Na Stoku 52


Gmina Miejska Kraków – Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
Adres:
ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków
REGON: 000553621
NIP: 675-10-41-971
Remonty i Inwestycje
ul. Fatimska 8, 31-831 Kraków
fax. 12 641 44 83
tel. 12 641 44 74
2
Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz.U. z 2010 r. nr 11, poz. 759 z późniejszymi zamianami )
3
Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest malowanie Sali gimnastycznej, remont Sali
rehabilitacyjnej – wymiana uszkodzonego parkietu, malowanie ścian w Zespole
Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6, os. Na Stoku 52 w Krakowie.
2. Szczegółowy zakres całości zamówienia określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3
do niniejszego ogłoszenia.
3. Wykonawca udziela minimum 5-letniej gwarancji na stolarkę drzwiową oraz 3 – letnią
gwarancję na pozostałe prace budowlane licząc od dnia odbioru końcowego robót na
wszystkie wykonane roboty w ramach zadania.
4.
Termin wykonania zamówienia
Termin wprowadzenia : 27.06.2017 r.
Termin rozpoczęcia robót: 27.06.2017 r.
Termin zakończenia robót / Okres realizacji do 31.07.2017 r.
2
5
Warunki udziału w postępowaniu
oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków
1. Wiedza i doświadczenie
Na potwierdzenie wymagane jest przedłoŜenie referencji lub poświadczenia wystawionych
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie świadczących o naleŜytym wykonaniu
robót odpowiadających swym rodzajem lub podobne robotom stanowiącym przedmiot
zamówienia, o wartości powyŜej 10 000 zł brutto. Referencje winny dotyczyć przynajmniej
trzech prac wykonanych w obiektach oświatowych lub innych obiektach budowlanych,
z zastrzeŜeniem powyŜszych wymagań.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia Wykonawców ze względu
na nieterminowość i nierzetelność wykonywania robót oraz łamanie przepisów ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów z 16 lutego 2007 r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.), a takŜe
stosujących praktyki stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1983 r. ( Dz. U z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ) oraz w przypadku
stwierdzenia w trakcie weryfikacji oferty przez inspektora / inspektorów biorącego / biorących udział
w postępowaniu, Ŝe materiały wskazane w ofercie nie zagwarantują jakości wykonania robót na poziomie
ustalonym w kosztorysie inwestorskim lub cena materiałów będzie raŜąco niska jak równieŜ w sytuacji
stwierdzenia, Ŝe ceny materiałów przyjętych przez oferenta w kosztorysie ofertowym są wyŜsze
od występujących na terenie województwa małopolskiego średnich cen rynkowych materiałów.
Rozstrzygniecie w przedmiotowej sprawie naleŜy do Dyrektora Zespołu i nie podlega
zaskarŜeniu.
2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia winien dysponować kierownikiem robót
posiadającym wymagane uprawnienia do pełnienia swojej funkcji. Na potwierdzenie
wymagane jest złoŜenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 i zaświadczenie aktualne
o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego inŜynierów budownictwa.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. Warunek aktualności spełniać będzie równieŜ dokument wystawiony
za datą wcześniejszą, lecz potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie.
4. Inne dokumenty niezbędne do złoŜenia oferty:
1) Formularz ofertowy – zgodnie z teścia określoną w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Całość
robót powinna być kompleksowo wyceniona w zakresie wymaganym prawem
i obowiązującymi przepisami.
2) Kosztorys ofertowy – szczegółowy wraz z wykazem materiałów, sporządzony na
podstawie przedmiaru robót (załącznik nr 3) z zastosowaniem podanych pozycji
katalogowych z podaniem nośników cenotwórczych tj. stawka roboczogodziny – R, koszty
pośrednie - Kp i zysk – Z zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cenę końcową naleŜy
podać brutto – z podatkiem VAT ( cena netto + podatek VAT = cena brutto ).
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w placówce celem zapoznania się z zakresem
zamówienia.
5. Zamawiający dopuszcza uzupełnienie złoŜonych dokumentów wyłącznie w zakresie
nie mającym wpływu na wartość i zakres oferty.
3
6
Sposób przygotowania oferty
1. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami musi być sporządzona w języku polskim oraz musi być
podpisana przez osobę (y) upowaŜnioną ( e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób
trzecich.
2. Składane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3. W przypadku przedstawienia kopii dokumentów, Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia
od Wykonawców oryginałów złoŜonych dokumentów.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŜy złoŜyć wraz z ich tłumaczeniem na język
polski i poświadczone przez Wykonawcę.
5. Ofertę naleŜy umieścić w nieprzejrzystej trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu z opisem.
Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć )
Oferta na: „Malowanie Sali gimnastycznej, remont Sali rehabilitacyjnej –
wymiana uszkodzonego parkietu, malowanie ścian w Zespole Szkół
Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6, os. Na Stoku 52 w Krakowie
Nie otwierać przed 14 lutym 2017 r. godz. 8 00
7
Termin i miejsce składania ofert
1. Oferty naleŜy składać lub przesyłać w formie pisemnej na adres: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie,
31- 831 Kraków, ul. Fatimska 8, Budynek „A „ pok. 5 – dziennik podawczy ZEO,
poniedziałek w godz. 7.30 – 15.30 ,
wtorek - piątek w godz. 7.00 – 15.00
2. Termin składania ofert upływa dnia 14 lutego 2017 r. godz. 7 30
Oferty złoŜone po terminie nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lutego 2017 r. godz. 8 00 w siedzibie Zespołu Ekonomiki
Oświaty w Krakowie przy ul. Fatimskiej 8 budynek „C” pok. 08.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda Wykonawcom informacje o wysokości środków,
jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wykonawca, którego oferta została wybrana, w dniu podpisania umowy
zobowiązany jest do złoŜenia dodatkowej kopii kosztorysu ofertowego.
4. Zamawiający dopuszcza negocjacje z Wykonawcą, który złoŜył najkorzystniejszą ofertę.
JeŜeli wartość zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, którego cena
ofertowa jest najniŜsza przewyŜsza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia Zamawiającemu przysługuje prawo uniewaŜnienia
postępowania.
5. Ponadto Zamawiający dopuszcza:
1) uniewaŜnienie postępowania z powodu błędów w opisie przedmiotu zamówienia, w tym
w przedmiarze robót, mających istotny wpływ na wartość przedmiotu zamówienia.
2) przesunięcie terminu otwarcia ofert w wypadku dających się usunąć wad w opisie
przedmiotu zamówienia w tym przedmiarze robót, przed pierwotnie wyznaczonym
terminem otwarcia.
4
8
Kryteria wyboru
Kryterium wyboru ofert - 100% cena
9
Dodatkowe informacje
Osoba upowaŜniona do kontaktu z Wykonawcami: Anna Olesińska - Baran tel. 660 637 213
 

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.