Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Naprawa pokrycia dachowego nad basenem

Przedmiot:

Naprawa pokrycia dachowego nad basenem

Data zamieszczenia: 2017-02-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Olsztyn
pl. Jana Pawła II 1
10-101, Olsztyn
telefon - 89 5273111 wew. , 325
faks - 895 349 375
bip.olsztyn.eu
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: 1.Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł).2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
Termin składania ofert: 2017-02-16 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa pokrycia dachowego nad basenem Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego AQUASFERA w Olsztynie przy al. J. Piłsudskiego w Olsztynie
Numer referencyjny: ZP.271.1.9.2017.a
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szczegółowy zakres robót budowlanych określony został w oparciu o dokumentację projektową pn.: „Naprawa przekrycia dachowego nad basenem Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego AQUASFERA w Olsztynie przy al. Marsz. J. Piłsudskiego na dz.nr: 97-70/3, 97-71,97-72/1 i 97-78/6”, oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez JMT Consulting Project, ul. Hryniewickiego 6B/143, 81- 340 Gdynia. Dokumentacja projektowa zawiera: - projekt naprawy, - przedmiar robót. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią załączniki do SIWZ. Do realizacji Zamawiający wybrał Wariant II przedstawiony w dokumentacji projektowej Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) rozbiórkę dotychczasowego pokrycia konstrukcji dachu, b) naprawę pokrycia konstrukcji dachu

II.5) Główny kod CPV: 45261900-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1285620.00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: 91

II.9) Informacje dodatkowe: Okres realizacji zamówienia wynosi 91 dni licząc od daty przekazania terenu budowy, przy czym przekazanie terenu budowy nastąpi nie wcześniej niż w dniu 15.03.2017r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) Zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykonawcy: Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem polegającym na należytym wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, jednej roboty budowlanej polegającej na budowie i/lub remoncie i/lub przebudowie konstrukcji dachowej wraz z poryciem połaci dachowej nad basenem pływackim o długości niecki min. 25 metrów. b) Osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Wykonawca musi wykazać, że w celu realizacji zamówienia dysponuje 1 osobą, , która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą odpowiednie uprawnia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz posiada doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych lub kierownika budowy na dwóch robotach obejmujących budowę i/lub remont i/lub przebudowę całości pokrycia dachowego o powierzchni co najmniej 500 m2 lub pokrycia części dachu nie mniejszej niż 500 m2, w tym jedna robota musi dotyczyć dachu z konstrukcją z drewna klejonego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie wymaga składania przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia : 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane; 2) dowodów określających, czy roboty budowlane wymienione w wykazie robót zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; 3) oświadczenia na temat kwalifikacji zawodowych i doświadczenia wymaganej osoby kadry kierowniczej Wykonawcy oraz informacja o podstawie do dysponowania tą osobą;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
W zakresie kryteriów selekcji Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a je-żeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (powyższy wykaz nie może zawierać robót budowlanych, które zostały zawarte w wykazie robót budowlanych złożonych na spełnienie warunków udziału w postępowaniu); 2) dowody określające, czy roboty budowlane wymienione w wykazie robót, który został złożony w celu potwierdzenia spełnienia kryteriów kwalifikacji, zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wymagane jest złożenie oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI ust. 2 SIWZ dotyczącego każdego z Wykonawców występujących wspólnie, 2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do podpisania wniosku, względnie innych dokumentów składanych wraz z wnioskiem chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem wniosku, 3. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania wniosku nie wynika bezpośrednio z treści dokumentów wymienionych w pkt. 2 do wniosku należy dołączyć również stosowne pełnomocnictwo(a)w formie oryginałów lub w formie kopii poświadczonej notarialnie, 4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2) i ust. 1b ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz złożenia oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI ust. 2 SIWZ dotyczącego tego podmiotu. 5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy, Zamawiający żąda oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634). Oświadczenie należy przekazać w oryginale w terminie 3 dni od dnia od przekazania wykonawcom informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach tych warunków.. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z w/w oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, w/w oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6. Do oferty wstępnej wykonawcy będą zobowiązani dołączyć rysunki 12 detali opisanych w dokumentacji projektowej – „Projekt naprawy przekrycia dachowego Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego AQUA-SFERA” w przypadku zaproponowania innych rozwiązań niż zawarte w dokumentacji. Rysunki powinny zawierać rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę. Rysunki powinny zostać dołączone zgodnie z poniższym zestawieniem: 1) Rys.KW-03-detal koryta, oś ‘Z0’, 2) Rys.KW-04-detal blendy bocznej, oś ‘X13/Y1-Y7’, 3) Rys.KW-05-detal blendy bocznej, oś ‘X2’, 4) Rys.KW-06-detal blendy bocznej, oś ‘X13/Y7-Y8’, 5) Rys.KW-07-detal koryta, dach ‘SD1’- dach ‘SD2’, 6) Rys.KW-08-detal koryta, oś ‘X1- X2’, 7) Rys.KW-09-detal koryta, oś ‘X0- X1’, 8) Rys.KW-10-detal połączenia bocznego ze świetlikiem, 9) Rys.KW-11-detal dolnego połączenia ze świetlikiem ‘S1’, 10) Rys.KW-12-detal górnego połączenia ze świetlikiem ‘S1’, 11) Rys.KW-13-detal koryta między świetlikiem ‘S1’, 12) Rys.KW-14-detal oparcia dachu, oś ‘Z1”. Zamawiający dopuszcza naniesienie zmian proponowanych przez Wykonawcę kolorem czerwonym na udostępnionej dokumentacji (rysunkach detali). W przypadku braku załączonych do oferty rysunków detali Zamawiający uzna, że Wykonawca akceptuje rysunki detali zamieszczone ww. dokumentacji.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1.Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł). 2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  5
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
1. Zamawiający zaprosi do złożenia ofert wstępnych 5 (pięciu) wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. 2. Jeżeli liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza lub równa 5 (pięć), do składania ofert wstępnych zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy spełniający wymagane warunki określone w Rozdz. VI SIWZ. 3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5 (pięć), Zamawiający na podstawie, złożonego przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego, wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz poświadczeń (dowodów) określających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zostały prawidłowo ukończone, sporządzi listę rankingową Wykonawców biorących udział w postępowaniu, w kolejności od najwyższej do najniższej liczby punktów przyznawanych wg zasad określonych w ust. 4. niniejszego rozdziału. Do składania ofert wstępnych Zamawiający zaprosi 5 (pięciu) Wykonawców, którzy otrzymają kolejno najwyższą pozycję na liście rankingowej zgodnie z kryteriami selekcji. Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców na 5 pozycji listy rankingowej otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający zaprosi do składania ofert tego wykonawcę, którego suma robót budowlanych wskazanych w wykazie będzie miała najwyższą wartość. Roboty te muszą być poświadczone dowodami określającymi, czy zostały one wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 4. Ocena wykonawców na podstawie kryteriów selekcji będzie dokonana w sposób następujący: 1) Za każdą wymienioną w wykazie robót budowlanych, należycie wykonaną robotę budowlaną, określoną w Rozdz. V ust. 2 pkt 1) lit. „a” SIWZ, zostanie przyznany 1 pkt. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 5 punktów. 2) Do punktacji zaliczane zostaną tylko roboty budowlane zakończone nie później niż pięć lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3) Do punktacji nie będzie zaliczona robota budowlana przedstawiona przez Wykonawcę, w wykazie robót budowlanych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 4) Zamawiający nie dopuszcza posłużenia się zasobami podmiotu trzeciego w trybie art. 22a ust. 1 ustawy (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 .ze zm.) dla uzyskania punktacji na liście rankingowej. 5) Roboty wymienione w wykazie robót budowlanych, do których nie będą dołączone poświadczenia (dowody), że zostały one wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - nie będą punktowane. Jak również nie będą punktowane roboty nie wymienione w wykazie robót budowlanych, a do których dołączono poświadczenia o należytym wykonaniu, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
gwarancja jakości 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
1. Zamawiający ustala następujące wymagania minimalne które muszą spełniać wszystkie oferty: • Przegroda użytkownika: U=0,15 [W/(m2*K)]- rodzaj przegrody wg WT2014: dachy, stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami. Temperatura wewnętrzna tj.≥16°C, • Wymagania dla wartości współczynnika temperaturowego fRsi:Wartość minimalna współczynnik temperatury fRsi=0.963, • Wymagania dotyczące występowania kondensacji międzywarstwowej: Przegroda wolna od wewnętrznej kondensacji pary wodnej. • Warunki wilgotnościowe: Maksymalna dopuszczalna wilgotność względna powierzchni: 0.800. • Wynik kondensacji międzywarstwowej: Przegroda wolna od wewnętrznej kondensacji, Liczba powierzchni stykowych, na których wystąpiła kondensacja: 0, • Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ= ∞ Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji. 2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości robót budowlanych i rękojmi za wady wykonanych robót w wymiarze co najmniej 5 lat, licząc od dnia końcowego odbioru robót objętych zamówieniem, co będzie podlegało ocenie przez Zamawiającego jako jedno z kryteriów oceny ofert, które zostało szczegółowo określone w SIWZ. 3.Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany jest do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach określonych w § 12 wzoru umowy. Suma ubezpieczenia OC nie może być niższa niż 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji tak
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zmiany do umowy zawartej w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie określonym szczegółowo w § 16 wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16/02/2017, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. W przedmiotowym W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem telefonu. 2. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia będzie ryczałt. Podstawą obliczenia ceny ofertowej powinna być dla Wykonawcy jego własna wycena oraz oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja. 3. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp: odwołanie i skarga do Sądu. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1)określenia warunków udziału w postępowaniu; 2)wykluczenia odwołującego Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 3)odrzucenie oferty odwołującego Wykonawcy; 4)opisu przedmiotu zamówienia; 5)wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie wykonania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp wraz z dowodem uiszczenia wpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy, 4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularza Oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy /podwykonawcom, 5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 6. Zamawiający informuje, iż wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w PLN.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.