Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNICAMI

Przedmiot:

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNICAMI

Data zamieszczenia: 2017-02-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Region Zachodni
Al. Niepodległości 8
61-875 Poznań
Tel.: +48 914711896
Faks: +48 914715313
grzegorz.mlynek@plk-sa.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: KRZYWIN GRYFIŃSKI
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-02-15 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Dz.U./S S26
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.ul. Targowa 74Warszawa03-734PolskaOsoba do kontaktów: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni, ul.Korzeniowskiego 1, 70-211 SzczecinTel.: +48 914711896E-mail: grzegorz.mlynek@plk-sa.pl Faks: +48 914715313Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.plk-sa.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: https://zamówienia.plk-sa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodniul. Korzeniowskiego 1 (pokój nr 40; parter)Szczecin70-211PolskaOsoba do kontaktów: Grzegorz MłynekTel.: +48 914711896E-mail: grzegorz.mlynek@plk-sa.pl Faks: +48 914715313Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamówienia.plk-sa.pl
I.6)
Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe
Dz.U./S S26
07/02/2017
46120-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2 / 7
07/02/2017S26
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 7
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Wykonanie robót budowlanych na odcinku Krzywin Gryf.-Dolna Odra w ramach zadania pn:"Modernizacja liniikolejowej nr 273 na odcinku Głogów-Zielona Góra-Rzepin-Dolna Odra wraz z łącznicami nr 821 i 822.
Numer referencyjny: IREZA5e-216-01/2016
II.1.2)
Główny kod CPV
45000000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)
Krótki opis:
Wykonanie robót budowlanych w torze nr 1 i 2 linii nr 273 na odcinku Krzywin Gryfiński – Dolna Odra wramach zadania pn. „ Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów – Zielona Góra – Rzepin –Dolna Odra wraz z łącznicami nr 821 i 822 ”” na podstawie dokumentacji projektowych dostarczonych przezZamawiającego.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 434 000.00 PLN
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Linia kolejowa nr 273.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w torze nr 1 i 2 linii nr 273 na odcinku KrzywinGryfiński – Dolna Odra w ramach zadania pn. „ Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów –Zielona Góra – Rzepin – Dolna Odra wraz z łącznicami nr 821 i 822 ”” na podstawie dokumentacji projektowychdostarczonych przez Zamawiającego. a mianowicie: 1. Dokumentacji projektowej dla obiektów inżynieryjnych wramach zadania pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów – Zielona Góra – Rzepin – DolnaOdra” – Wiadukt w KM 314,276; 2. Projektu wykonawczego Modernizacji wiaduktu w km 325.964 w torze nr1 i 2 realizowanego w ramach zadania pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów – ZielonaGóra – Rzepin – Dolna Odra”; 3. Projektu wykonawczego Modernizacja peronu 2 na przystanku osobowymPacholęta na linii kolejowej nr 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny w km 324,725 – 324,860”. Modernizacjaperonu 2 (przy torze nr 1).
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 180 000.00 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Dz.U./S S26
07/02/2017
46120-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3 / 7
07/02/2017S26
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3 / 7
Okres w miesiącach: 7
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Uwaga 1: Szczegółowe informacje na temat kryteriów oceny znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunkówzamówienia dostępnej na stronie internetowej zamawiającego [Sekcja I.30 Komunikacja]
Uwaga 2: ogłoszenie (formularz) nie przyjmuje dostatecznej ilości znaków – w związku z czym nie mamożliwości wskazania w ogłoszeniu pełnej treści kryteriów oceny.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczeniaz postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP) [zwyłączeniem przesłanek określonych w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 PZP w zakresie przestępstwa określonegow art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d PZP] (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 PZP(przesłanki wykluczenia fakultatywne) oraz spełniający warunki udziału określone w pkt 8.5 IDW.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu w stosownychsytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego Zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościachtechnicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie odcharakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególnościprzedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzebyrealizacji Zamówienia.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lubusługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5 Wymagane jest wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie [w ramach jednego lub więcej zamówień ]:
a) budowy lub przebudowy lub remontu (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 2 (dwóch)wiaduktów o długości do 21 m;
b) budowy lub przebudowy lub remontu (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 1 (jednego)peronu o standardzie ID-22;
c) wymiany min. 2 (dwóch) rozjazdów kolejowych na podkładach strunobetonowych z zabudową napędówzwrotnicowych;
Dz.U./S S26
07/02/2017
46120-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4 / 7
07/02/2017S26
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4 / 7
W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz na potwierdzenie spełnieniawarunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców złoży Jednolity Dokument, którego wzór stanowiZałącznik nr 8 do SIWZ IDW.
Uwaga 1: Ogłoszenie (formularz) nie przyjmuje dostatecznej ilości znaków, w związku z powyższymszczegółowe informacje na temat warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczeniaz postępowania ( a także dokumentów, których Zamawiający żąda) znajdują się w Specyfikacji IstotnychWarunków zamówienia dostępnej na stronie internetowej zamawiającego [Sekcja I.30 Komunikacja]
Uwaga 2: Ogłoszenie (formularz) nie przyjmuje dostatecznej ilości znaków – w związku z czym nie mamożliwości wskazania w ogłoszeniu pełnej treści kryteriów oceny.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowejzapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:
a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres,średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 5 000 000 PLN;
b) posiada, nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, środki finansowe lub zdolnośćkredytową – w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN;
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
Kierownik Budowy – 1 osoba
Kierownik Robót mostowych – 1 osoba
Uwaga1: Ogłoszenie (formularz) nie przyjmuje dostatecznej ilości znaków, w związku z powyższymszczegółowe informacje na temat warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczeniaz postępowania ( a także dokumentów, których Zamawiający żąda) znajdują się w Specyfikacji IstotnychWarunków zamówienia dostępnej na stronie internetowej zamawiającego [Sekcja I.30 Komunikacja].
III.1.4)
Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Uwaga 1: Ogłoszenie (formularz) nie przyjmuje dostatecznej ilości znaków, w związku z powyższymszczegółowe informacje na temat warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczeniaz postępowania ( a także dokumentów, których Zamawiający żąda) znajdują się w Specyfikacji IstotnychWarunków zamówienia dostępnej na stronie internetowej zamawiającego [Sekcja I.30 Komunikacja].
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)
Wymagane wadia i gwarancje:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
125 000 PLN (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)
Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. termin ważności wadium musi (conajmniej) odpowiadać terminowi związania ofertą.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku Postępowania oudzielenie niniejszego Zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
III.1.7)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów jeregulujących:
Dz.U./S S26
07/02/2017
46120-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5 / 7
07/02/2017S26
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5 / 7
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego Zamówienia będą prowadzone w złotych polskich.Szczegółowe zasady oraz sposób rozliczeń określony został w Warunkach Umowy stanowiących Tom IIniniejszej SIWZ.
III.1.8)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego Zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnikado reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia albo reprezentowania wPostępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego –zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy Pzp.
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonaniazamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/03/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 1 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 15/03/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni; 70-211 Szczecin; ul.Korzeniowskiego 1, pok. nr 40 parter.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
Dz.U./S S26
07/02/2017
46120-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6 / 7
07/02/2017S26
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6 / 7
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych
— Ustawa z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.)
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 w sprawie samodzielnych funkcjitechnicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278 z późn. zm.)
— Ustawa z dnia 22.12.2015 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwachczłonkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2016 poz. 65)
— Ustawa z dnia 15.12.2000 o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. 2014poz. 1946 ze zm.)
Postępowanie jest prowadzone na podstawie Działu III Rozdziału V ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówieńpublicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164, z późn. zm.), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie orazniniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Postępowaniu prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) Ustawy. Wartośćszacunkowa zamówienia podstawowego: 4 180 000 PLN netto (dodatkowo Zamawiający przewidziałzamówienia podobne o wartości: 1 254 000 PLN co stanowi 30 % zamówienia podstawowego). Zamówieniatakie będą obejmować prace i roboty obejmujące ten sam zakres rzeczowy co zakres podstawowy.
Warunki udzielenia podobnych zamówień dla każdego z w/w zakresu: udzielone one zostaną w trybiezamówienia z wolnej ręki, po wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, w szczególnościwzakresie warunków umowy, w tym ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji/okresu rękojmi.
Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko do wykonawców którychponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 22 aa ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 Prawozamówień publicznych.
Ogłoszenie (formularz) nie przyjmuje dostatecznej ilości znaków. w związku z powyższym szczegółoweinformacje na temat warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania(atakże dokumentów, których zamawiający żąda) znajdują się w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówieniadostępnej na stronie internetowej zamawiającego [sekcja I.3) Komunikacja].
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczejul. Postępu 17AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
Dz.U./S S26
07/02/2017
46120-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7 / 7
07/02/2017S26
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7 / 7
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósłlub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środkiochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.
Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub wprzypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jestZamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisanebezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lubrównoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w takisposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącejpodstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawyzdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni oddnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 22.5 i 22.6 IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, wktórym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwioławczejul. Postępu 17AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/02/2017

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.