Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Przebudowa stacji 110/15 kV (1)

Przedmiot:

Przebudowa stacji 110/15 kV (1)

Data zamieszczenia: 2017-02-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Enea Operator Sp. z o.o.
Ulica Strzeszyńska 58
60-479 Poznań

Dane osoby kontaktowej
Sławomir Stankiewicz
Specjalista ds. Inwestycji
Ulica Panny Marii 2
61-108 Poznań
Telefon: 618843969
Fax; 618504107
E-mail: slawomir.stankiewicz@enea.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Oborniki
Wadium: 330 000,00zł
Termin składania ofert: 2017-02-14 09:45:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Przebudowa stacji 110/15 kV Oborniki

Termin składania ofert/wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2017-02-17 09:45
Termin otwarcia ofert 2017-02-17 10:00
Kwota wadium 330 000,00
Szczegóły ogłoszenia
Data ostatniej edycji ogłoszenia 2017-02-08 13:13
Tryb zamówienia Tryb otwarty - § 3 ust. 2 pkt 1
Podstawa prawna zastosowania trybu Regulamin Udzielnania Zamówień prze ENEA Operator Sp. z o.o
Sposób uzyskania SIWZ/Warunków Zamówienia Ofertę w niniejszym postępowaniu może złożyć Wykonawca, który pobierze od Zamawiającego Warunki Zamówienia, które Zamawiający udostępnia w siedzibie Zamawiającego oraz za pomocą serwisu WWW: http://zamowienia.enea.pl. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Termin wykonania zamówienia 170 tygodnia od czasu podpisania umowy na roboty budowlane
Opisu warunków udziału w postępowaniu 1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadają wiedzę i doświadczenie, Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował łącznie zamówienia w energetyce zawodowej, tj.: b1) dla dowolnego Operatora Systemu Przesyłowego (dalej: OSP) lub Dystrybucyjnego (dalej: OSD), lub b2) na sieciach należących do OSP lub OSD, lub b3) na sieciach, które lub których elementy po wykonaniu były przedmiotem odkupienia przez OSP lub OSD, lub b4) w ramach usunięcia kolizji sieci należących do OSP lub OSD z inną infrastrukturą, w tym wykonanych na zlecenie podmiotów innych niż OSP lub OSD. z jednego z poniższych wariantów: Wariant 1 1. Co najmniej 3 zamówienia równoważne o wartości powyżej kwoty 8.000.000,00 zł netto każde. Gdzie za zamówienie równoważne Zamawiający rozumie zrealizowanie łącznie: a) usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej, niezbędnej do zrealizowania robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie, lub modernizacji stacji elektroenergetycznej 110/SN lub o napięciu wyższym, b) roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie, lub modernizacji stacji elektroenergetycznej 110/SN lub o napięciu wyższym. Wariant 2 1. Co najmniej 2 zamówienia równoważne o wartości powyżej kwoty 8.000.000,00 zł netto każde. Gdzie za zamówienie równoważne Zamawiający rozumie zrealizowanie łącznie: a) usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej, niezbędnej do zrealizowania robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie, lub modernizacji stacji elektroenergetycznej 110/SN lub o napięciu wyższym, b) roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie, lub modernizacji stacji elektroenergetycznej 110/SN lub o napięciu wyższym oraz: 2. Co najmniej 1 zamówienie równoważne o wartości powyżej kwoty 200.000,00 zł netto. Gdzie za zamówienie równoważne Zamawiający rozumie zrealizowanie usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej, niezbędnej do zrealizowania robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie, lub modernizacji stacji elektroenergetycznej 110/SN lub o napięciu wyższym oraz: 3. Co najmniej 1 zamówienie równoważne o wartości powyżej kwoty 7.800.000,00 zł netto. Gdzie za zamówienie równoważne Zamawiający rozumie zrealizowanie roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie, lub modernizacji stacji elektroenergetycznej 110/SN lub o napięciu wyższym. Wariant 3 1. Co najmniej 1 zamówienie równoważne o wartości powyżej kwoty 8.000.000,00 zł netto. Gdzie za zamówienie równoważne Zamawiający rozumie zrealizowanie łącznie: a) usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej, niezbędnej do zrealizowania robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie, lub modernizacji stacji elektroenergetycznej 110/SN lub o napięciu wyższym, b) roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie, lub modernizacji stacji elektroenergetycznej 110/SN lub o napięciu wyższym oraz: 2. Co najmniej 2 zamówienia równoważne o wartości powyżej kwoty 200.000,00 zł netto każde. Gdzie za zamówienie równoważne Zamawiający rozumie zrealizowanie usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej, niezbędnej do zrealizowania robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie, lub modernizacji stacji elektroenergetycznej 110/SN lub o napięciu wyższym oraz: 3. Co najmniej 2 zamówienia równoważne o wartości powyżej kwoty 7.800.000,00 zł netto każde. Gdzie za zamówienie równoważne Zamawiający rozumie zrealizowanie roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie, lub modernizacji stacji elektroenergetycznej 110/SN lub o napięciu wyższym. Wariant 4 1. Co najmniej 3 zamówienia równoważne o wartości powyżej kwoty 200.000,00 zł netto każde. Gdzie za zamówienie równoważne Zamawiający rozumie zrealizowanie usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej, niezbędnej do zrealizowania robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie, lub modernizacji stacji elektroenergetycznej 110/SN lub o napięciu wyższym oraz: 2. Co najmniej 3 zamówienia równoważne o wartości powyżej kwoty 7.800.000,00 zł netto każde. Gdzie za zamówienie równoważne Zamawiający rozumie zrealizowanie roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie, lub modernizacji stacji elektroenergetycznej 110/SN lub o napięciu wyższym. Oświadczenie o wybranym (JEDNYM) Wariancie Wykonawca składa w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do WZ. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  posiadają zdolność finansową pozwalającą na wykonanie zamówienia udokumentowaną poprzez przedstawienie informacji banku o ilości posiadanych środków lub zdolności kredytowej Wykonawcy na kwotę co najmniej 8 mln zł (osiem milionów złotych);  posiadają opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość sumy ubezpieczenia nie mniejszą niż 8 mln zł (osiem milionów złotych). 1.2. Wykonawca musi wykazać spełnianie ww. warunków nie później niż na dzień składania ofert na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 5. 1.3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedłożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 5 niniejszych Warunków Zamówienia. Nie dopuszcza się posługiwania się zasobami podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Wymagane wadium Tak
Wysokość wadium 330 000,00 zł
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 95% - cena 5% - gwarancja
Termin związania ofertą 90 dni od terminu składania ofert
Informacje o oświadczeniach i dokumentach,
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 4.1 zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów: a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do WZ), b) wykaz robót budowlanych (Załącznik nr 4 do WZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zamawiający dopuszcza jedynie dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót podobnych, wystawione przez podmiot zamawiający (inwestora). Nie będą honorowane dokumenty wystawione np. przez wykonawcę dla podwykonawcy – (Zamawiający nie dopuszcza łączenia zamówień pomiędzy różnymi wariantami). [W przypadku, gdy wykonawca wskaże zrealizowane zamówienia, które będą wyrażone w innej walucie niż PLN zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na walutę „złoty polski” biorąc za podstawę średni kurs danej waluty ogłoszony przez NBP w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego: http://zamowienia.enea.pl ] c) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych (Załącznik nr 4 do WZ), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza jedynie dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót podobnych, wystawione przez podmiot zamawiający (inwestora). Nie będą honorowane dokumenty wystawione np. przez wykonawcę dla podwykonawcy – (Zamawiający nie dopuszcza łączenia zamówień pomiędzy różnymi wariantami). [W przypadku, gdy wykonawca wskaże zrealizowane zamówienia, które będą wyrażone w innej walucie niż PLN zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na walutę „złoty polski” biorąc za podstawę średni kurs danej waluty ogłoszony przez NBP w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego: http://zamowienia.enea.pl ] d) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; [W przypadku, gdy Wykonawca przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wyrażoną w walucie innej niż PLN zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na walutę „złoty polski” biorąc za podstawę średni kurs danej waluty ogłoszony przez NBP w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego: http://zamowienia.enea.pl.] [Ze złożonych dokumentów Zamawiający musi móc wywnioskować, że Wykonawca posiada określone wolne środki na rachunku lub posiada określoną zdolność kredytową.] e) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. [W przypadku, gdy wykonawca przedłoży polisę zawierającą sumę gwarancyjną ubezpieczenia wyrażoną w walucie innej niż PLN zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na walutę „złoty polski” biorąc za podstawę średni kurs danej waluty ogłoszony przez NBP w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego: http://zamowienia.enea.pl.] 1.2. Wykonawcy zobowiązani są do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez przedstawienie następujących oświadczeń i dokumentów: a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 3 do WZ), b) aktualne i ważne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) aktualne i ważne zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt 14.1 lit. b), c), j), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; [UWAGA !!!: w przypadku osób, o których mowa w pkt 14.1. lit. c) WZ informacja KRK dotyczy: • Urzędującego członka organu zarządzającego; • Urzędującego członka rady nadzorczej; • Prokurenta; • Aktualnego wspólnika spółki osobowej; • Komplementariusza i prokurenta w spółce komandytowej i spółce komandytowo-akcyjnej.] e) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie pkt 14.1. lit. o) WZ, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 5.2. lit. d) WZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w pkt 14.1 lit. b), c), j) WZ. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 5.2.: a) lit. d) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w pkt 14.1 lit. b), c), j) WZ, b) lit. b), c) oraz lit. g) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: b1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 1.5. Dokumenty, o których mowa w pkt 5.2 lit. d) oraz lit. g), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 5.2 lit. b) i c), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 1.6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wówczas zasady określone w pkt 5.5 stosuje się odpowiednio do tych dokumentów. 1.7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 5.2 lit. d) WZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 5.4. lit a), w zakresie określonym w pkt 14.1. lit. c) oraz lit. j) WZ. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 5.5 zdanie pierwsze stosuje się. 1.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 1.9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 1.10. Ponadto w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w niniejszych Warunkach Zamówienia, zamawiający może żądać przedstawienia; próbek, opisów lub fotografii lub następujących dokumentów: a) próbek, opisów, fotografii, planów, projektów, rysunków, modeli, wzorów, programów komputerowych oraz innych b) podobnych materiałów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; c) certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia; d) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; e) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości, jeżeli zamawiający odwołuje się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich seriach norm europejskich; f) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełnienia przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego, jeżeli zamawiający wskazuje środki zarządzania środowiskowego, które wykonawca będzie stosował podczas wykonywania zamówienia publicznego, odwołując się do unijnego systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub do innych norm zarządzania środowiskowego opartych na odpowiednich normach europejskich lub międzynarodowych opracowanych przez akredytowane jednostki; g) inne. 1.11. Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w 5.6 lit. d) i e), złożyć inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez wykonawców równoważnych środków zapewnienia jakości i stosowanie równoważnych środków zarządzania środowiskiem. 1.12. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty: a) wypełniony i podpisany formularza oferty (Załącznik nr 1 do WZ); b) wypełnioną i podpisaną tabelę elementów scalonych (Załącznik nr 5 do WZ) w postaci wydruku oraz w formie cyfrowej na płycie CD lub DVD lub pendrive w formacie „.xls” lub „.doc”; c) wypełniony i podpisany wykaz materiałów (Załączniku nr 6 do WZ), zawierającym co najmniej informacje: nazwa i typ materiału, producent, ilość, cena jednostkowa, cena łączna, przedłożone w postaci wydruku oraz w formie cyfrowej na płycie CD lub DVD lub pendrive w formacie „.xls” lub „.doc”; d) wypełniony i podpisany harmonogram realizacji i finansowania - zgodnie z Załącznikiem nr 7 do WZ; e) wypełniony i podpisany Załącznik nr 8 do WZ - Zestawienie cen jednostkowych urządzeń teleinformatycznych, urządzeń SOT i oprogramowania oraz usług nie ujętych w TES (Załącznik nr 5 do WZ); f) wypełnione i podpisane oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 12 do WZ); g) opis słowny sposobu i organizacji wykonania zamówienia, opisujący co najmniej wykonanie części zamówienia wyszczególnione w tabeli elementów scalonych; h) dowód wniesienia wadium bądź dokument wadium; i) w przypadku oferty składanej przez wykonawców występujących wspólnie - dokument, w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; j) upoważnienie do podpisania oferty wraz z załącznikami oraz potwierdzania „za zgodność z oryginałem”; k) czytelny skan całej oferty w formacie .pdf na jednej płycie CD/DVD lub jednym pendrivie; l) upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu; m) opis przedmiotu zamówienia zawierający opis budowy i technologii wykonania transformatora z uwzględnieniem podstawowych elementów transformatora (rdzeń, uzwojenia, izolacja uzwojeń, kadź, olej) i wyposażenia (przełącznik zaczepów, przepusty GN, SN i DN, itd); n) karty katalogowe oferowanych transformatorów zawierające co najmniej podstawowe dane:  znamionowe,  podstawowe parametry techniczne,  środowiskowe pracy,  masy,  szkice gabarytowe,  wyposażenie, o) opis, dane znamionowe i parametry techniczne zastosowanego przełącznika zaczepów oraz karta informacyjna zastosowanego systemu asekuracji przed upadkiem z wysokości wraz z certyfikatem; p) opis układu chłodzenia transformatora; q) rodzaj i typ oraz pełne dane elektryczne i fizyko-chemiczne zastosowanego oleju izolacyjnego, wraz z atestem oraz stwierdzeniem, że nie zawiera PCB; r) kserokopie aktualnych certyfikatów (atestów) i legalizacji uzyskanych w Polsce lub w kraju producenta dotyczących produkowanych transformatorów WN/SN o mocy 25 MVA; s) oświadczenie producenta o możliwości pracy transformatora z uziemionym i odziemionym punktem neutralnym; t) informację dotyczącą dostawcy transformatorów w zakresie: t1) posiadanego potencjału produkcyjnego, t2) posiadanego/nich systemu/ów kontroli jakości, t3) posiadanych fabrycznych laboratoriów prób i badań; u) zestawienie prób i badań fabrycznych wykonywanych w fabryce Wykonawcy o których mowa w pkt 2.8.4.3, 2.8.4.4 i 2.8.4.5 Załącznika nr 9 do WZ; v) ważny certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej akredytowanej przez Polskie Centrum Akredytacji lub tożsamą instytucję w kraju producenta baterii - w języku polskim; w) rysunki i dokumenty dotyczące wyłącznika:  rysunek wymiarowy wyłącznika przedstawiający jego maksymalne obciążenie statyczne i dynamiczne,  rysunek wymiarowy szafki napędu wraz z wysokością mocowania szafki,  schemat elektryczny napędu wyłącznika,  rysunek tabliczki znamionowej,  instrukcję montażu, konserwacji i obsługi wyłącznika. x) rysunki i dokumenty dotyczące przekładnika prądowo – napięciowego:  rysunek wymiarowy przekładnika prądowo - napięciowego przedstawiający maksymalne obciążenie statyczne i dynamiczne zacisków,  schemat elektryczny przekładnika prądowo – napięciowego, y) rysunki dotyczące ogranicznika przepięć:  rysunek wymiarowy ogranicznika przepięć,  rysunek wymiarowy podstawy izolacyjnej,  rysunek wymiarowy licznika zadziałań, z) rysunki dotyczące uziemnika (odłącznika) 72 kV:  rysunek wymiarowy uziemnika (odłącznika) przedstawiający jego maksymalne obciążenie statyczne i dynamiczne,  rysunek wymiarowy napędu. aa) rysunki i dokumenty dotyczące rozdzielnicy:  schemat jednokreskowy rozdzielnicy,  schemat przedziałów gazowych rozdzielnicy,  wykaz blokad zastosowanych w rozdzielnicy,  rysunek elewacji rozdzielnicy,  konfigurację rozdzielnicy w pomieszczeniu,  karty katalogowe poszczególnych typów pól i mostów objętych ofertą wraz z podstawowymi wymiarami,  typy i parametry zastosowanej aparatury,  wykaz koniecznych przeglądów,  możliwości monitoringu ciśnienia gazu wraz ze schematem rozmieszczenia zaworów. 1.13. Dokumenty, o których mowa w powyższych punktach mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenia za zgodność z oryginałem należy dokonać poprzez umieszczenie na kopii każdej zapisanej strony dokumentu czytelnego zapisu: „za zgodność z oryginałem” (lub innego – o tożsamym znaczeniu) wraz z datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. Z zastrzeżeniem, iż dokument pełnomocnictwa winien być bezwzględnie złożony w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. 1.14. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 5, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane i usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.