Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie instalacji hydrantowej

Przedmiot:

Wykonanie instalacji hydrantowej

Data zamieszczenia: 2017-02-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: PCC Rokita Spółka Akcyjna
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Telefon: +71 794 36 24
Faks: +71 794 31 67
E-mail: magdalena.roza@pcc.eu
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Brzeg Dolny
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-02-15 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie instalacji hydrantowej dla potrzeb inwestycji – Budowa instalacji polioli poliestrowych i systemów poliuretanowych
Numer Projektu PCCPU/PCCPU/0004/17
Opis przedmiotu zakupu I. Cel i zakres prac
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji hydrantowej dla potrzeb inwestycji – Budowa instalacji polioli poliestrowych i systemów poliuretanowych.
2. Instalację p.poż zaprojektowano jako chroniącą cały budynek (jedna strefa p.poż).
Instalację wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych poprzez gwintowanie.
3. Instalacja zasilana będzie w wodę z istniejącego przyłącza wody przemysłowej.
4. Miejsce wpinki - istn. wejście do budynku przy ścianie północnej pomiędzy osiami F i G. Należy obudować ogniochronnie w klasie REI 120.
5. Prowadzenie instalacji ppoż należy wykonać zgodnie z rysunkami – załącznik nr 7 do zaproszenia SIWZ – dostępnych po podpisaniu dokumentu o zachowaniu poufności. Oferent otrzyma od Zamawiającego dostęp do Załącznika nr 7 do zaproszenia po wcześniejszym podpisaniu zgodnie z reprezentacją Firmy i przesłaniu – dodając pytanie poprzez Platformę Zakupową zakładka Pytania/Odpowiedzi Dostawca: – oświadczenia: "Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji poufnych" wraz z dokumentem rejestrowym Firmy. Wzór druku stanowi załącznik nr 4 do zaproszenia (SIWZ).
6. Instalację p.poż układać na konstrukcjach wsporczych i podporach systemowych w
odległości min. 20 cm pod przewodami elektrycznymi.
7. Wszelkie przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych ze stali wystających po 3 cm poza przegrodę budowlaną z każdej jej strony. W obrębie tulei nie wykonywać żadnych połączeń i odgałęzień .W przypadku przejść rur instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać przejścia o odporności ogniowej tych przegród z wykorzystaniem: obejm ogniochronnych lub opasek ogniochronnych (np. System ochrony przeciwpożarowej HILTI)
8. W budynku zaprojektowano 4 hydranty DN52 z wężem płasko-składanym 20m w
skrzynkach hydrantowych nadtynkowych wolnostojących.
9. Po wykonaniu instalacji poddać ją próbie ciśnieniowej na ciśnienie 9 bar, a następnie
wykonać próby wydajności hydrantów.
10. Roboty wykonywać w oparciu o przepisy oraz warunki techniczne wykonania.
11. Instalację należy oznakować zgodnie z zakładową instrukcją znakowania rurociągów, zbiorników i aparatów.
12. Wynagrodzenie za podstawowy zakres prac zostanie określone w oparciu o przedmiar robót stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego zaproszenia SIWZ.
13. Gospodarka odpadami:
a). Odpady po materiałach i substancjach wykorzystywanych przez WYKONAWCĘ, powstałe w trakcie i w związku z wykonywaniem przedmiotu UMOWY są własnością WYKONAWCY. Odpady te WYKONAWCA jest zobowiązany magazynować w sposób selektywny, w miejscu wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO, a następnie zagospodarować je na własny koszt zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Na wywóz tych odpadów z terenu ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA uzyska zgodę ZAMAWIAJACEGO. Do wyrażenia zgody niezbędne jest wskazanie jakie odpady będą opuszczały zakład ZAMAWIAJĄCGO, miejsca ich unieszkodliwienia wraz z decyzjami administracyjnymi potwierdzającymi legalność działalności w zakresie gospodarki odpadami podmiotu do którego planowane jest przekazanie odpadów. WYKONAWCA jest zobowiązany do przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU w ciągu 3 dni od daty wywiezienia odpadów z terenu ZAMAWIAJĄCEGO kopię karty przekazania odpadów, w której podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gospodarki odpadami potwierdził przyjęcie tych odpadów. W przypadku nieprzedstawienia w terminie karty przekazania odpadu ZAMAWIAJĄCY ma prawo wstrzymać zapłatę wynagrodzenia za prace wykonane na podstawie niniejszej UMOWY. Do czasu przedstawienia takiej karty okres ten nie będzie traktowany jako opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego przez ZAMAWIAJĄCEGO.
b). WYKONAWCA oświadcza, iż dopełni wszelkich formalności związanych z gospodarką odpadami o których mowa w ust.... powyżej.
c). WYKONAWCA we własnym zakresie wyposaży zaplecze socjalne dla swoich pracowników w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, na podstawie umowy z przedsiębiorcą, prowadzącym odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Brzeg Dolny.
d). WYKONAWCA jest zobowiązany do utrzymania porządku w miejscu prowadzenia prac oraz miejscu magazynowania odpadów.
14. Oferent jest zobowiązany do przedłożenia do przedstawionej oferty kosztorysu ofertowego na podstawie układu KNR (preferowany program – Norma Pro), a w przypadku wygranej aukcji - przedłożenia kosztorysu poaukcyjnego przed podpisaniem zamówienia.
15. Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi harmonogram realizacji na całość zadania. W harmonogramie należy uwzględnić roboty uciążliwe, które nie mogą zakłócać pracy zakładu oraz w trakcie realizacji zadania zobowiązany jest uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia z właściwymi służbami PCC. Harmonogram należy aktualizować w cyklu tygodniowym.
16. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej dla realizowanego zakresu.
17. Wyłoniony Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym rodzaju użytych materiałów, urządzeń oraz zaproponowania technologii wykonania robót oraz montażu urządzeń
18. Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia skutecznego zabezpieczenie i wydzielenie miejsc, gdzie będą prowadzone prace w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia odbioru robót.
19. Prace prowadzone będą w pobliżu czynnej instalacji.
20. Wykonawca zapewni obecność kierownika robót branży instalacyjnej przez cały okres trwania prac. Kierownik robót z ramienia Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania wpisów do dziennika budowy, dostępnego u kierownika budowy z ramienia Zamawiającego.
21. Wykonawca we własnym zakresie zapewni kontenery na przechowywanie materiałów, zaplecze techniczne i zaplecze socjalne dla swoich pracowników, wraz z podłączeniem i mediami.
22. Wykonawca zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi w PCC Rokita S.A. wewnętrzni Zarządzeniami oraz procedurami, w tym pozyska wszelkie wymagane pozwolenia i dopuszczenia dla wykonania i montażu urządzeń oraz przedłoży je koordynatorowi zgodnie z obowiązującymi procedurami PCC ROKITA
 
Formuła realizacji Akcja ofertowa nieograniczona
Rodzaj zamówienia  
Okres związania ofertą
przez okres 60 dni
Składanie ofert częściowych Odznaczonehttps://zakupy.pcc.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Warunki Spełnienie wymagań SIWZ
Kryteria oceny ofert Wartość całkowita - 98,00%
Termin realizacji - 2,00%
Miejsce składania ofert Oferty składane w trybie elektronicznym.
Termin składania ofert (dzień, godzina) 2017-02-15 12:00
Miejsce realizacji zamówienia Brzeg Dolny
Termin wykonania zamówienia najkrótszy możliwy, do zaproponowania przez Oferenta

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.