Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zapytanie ofertowe - budowa hali produkcyjnej

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - budowa hali produkcyjnej

Data zamieszczenia: 2017-07-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: INTERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Stefana Okrzei 22
25-525 Kielce
tel. +48 535 335 079
interbud2@interbud.info.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-17 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Roboty budowlane - budowa hali produkcyjnej na cele produkcji membran dachowych i koszy dachowych

Termin składania ofert

do dnia 17-07-2017

 

Nazwa zamawiającego

INTERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer ogłoszenia

1041677

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być złożona:
• osobiście w biurze Zamawiającego pod adresem ul. Stefana Okrzei 22, 25-525 Kielce, w godz. 07:00-16:00
• przesłana pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru, na adres składania ofert.
Oferty należy składać do dnia 17.07.2017 r. do godz. 10.00.
Dopuszcza się również przesłanie scanu oferty w formie elektronicznej na adres e mail: interbud2@interbud.info.pl
Decyduje data i godzina dostarczenia oferty do sekretariatu w biurze Zamawiającego pod podanym adresem składania ofert lub w przypadku ofert przesłanych w formie elektronicznej data i godzina wpłynięcia oferty na wskazany adres e-mail.
Oferty dostarczone po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Artur Wójcik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 535 335 079

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjnej na cele produkcji membran dachowych i koszy dachowych w miejscowości Przybyszów zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0632/16-00, projektu pt. „Budowa hali produkcyjnej wraz z zakupem linii technologicznych w celu uruchomienia produkcji innowacyjnych na skalę europejską membran dachowych oraz koszy dachowych w firmie INTERBUD Sp. z o.o.”

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: włoszczowski Miejscowość: Przybyszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjnej na cele produkcji membran dachowych i koszy dachowych w miejscowości Przybyszów w ramach projektu: pt. „Budowa hali produkcyjnej wraz z zakupem linii technologicznych w celu uruchomienia produkcji innowacyjnych na skalę europejską membran dachowych oraz koszy dachowych w firmie INTERBUD Sp. z o.o.”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjnej na cele produkcji membran dachowych i koszy dachowych w miejscowości Przybyszów, w gminie Moskorzew (powiat włoszczowski), na terenie działki nr 109, obręb ewidencyjny 12. Zakres robót i technologię ich wykonania określa projekt techniczno-budowlany sporządzony przez Tadeusza Jędrzejczyk uprawnionego w zakresie konstrukcyjno-budowlanym (nr uprawnień GP.II-460-78/76 i nr 144/91/Wł, wpisanego na listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr ŁOD/BO/4143/03)) oraz decyzja o pozwoleniu na budowę nr 181/2016 z dnia 12.08.2016 r. wydana przez Starostę Włoszczowskiego (AB.6740.1.181.2016.II) wraz ze zmianami wynikającymi z decyzji wydanej 28.11.2016 r. (AB.6740.5.22.2016.II).
Podstawowe dane techniczne: budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, dźwigar stalowy.
Powierzchnia zabudowy: 480,00 m2
Powierzchnia użytkowa: 437,03 m 2
Kubatura: 2875,00 m 3
Wymiary: szerokość elewacji frontowej 12,00 m; długość budynku: 40,00 m.
Wysokość użytkowa: 4,50 m.
Elementy robót budowlanych - orientacyjny podział na etapy:
Etap I
1. Roboty ziemne
2. Fundamenty
Etap II
3. Ściany konstrukcyjne
Etap III
4. Dach - konstrukcja
5. Dach - pokrycie
6. Obróbki blacharskie
Etap IV
7. Izolacje przeciwwilgociowe
8. Podłoża i posadzki
9. Stolarka okienna
10. Stolarka drzwiowa
11. Instalacja elektryczna
12. Instalacja wodno-kanalizacyjna
13. Tynki i okładziny wewnętrzne
Etap V
14. Elewacje
15. Przyłącza techniczne
16. Roboty malarskie
Dokumentacja techniczna (projekt budowlany) znajduje się w siedzibie Zamawiającego od dnia ogłoszenia zapytania do dnia upływu terminu składania ofert w ramach niniejszego postępowania oraz zostanie udostępniona w wersji elektronicznej po uprzednim uzgodnieniu terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej: interbud2@interbud.info.pl lub pod numerem tel. 791 573 176 w godzinach 7:00-16:00 w dni robocze.
Ewentualne wskazane w dokumentacji nazwy własne materiałów, urządzeń, producentów itp. określają jedynie minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego w załączonych dokumentach, ale obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, elementy wyposażenia itp. spełniają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
Kod 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Kod 45442100-8 Roboty malarskie
Kod 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Harmonogram realizacji zamówienia

Ogłoszenie przetargu: 30.06.2017
Realizacja zamówienia: do 30.06.2018
Przewidywane terminy realizacji etapów:
Etap I: 30.09.2017-31.10.2017
Etap II: 01.11.2017-31.11.2017
Etap III: 01.12.2017-31.01.2018
Etap IV: 01.02.2018-31.03.2018
Etap V: 01.04.2018-30.06.2018
Maksymalny okres realizacji zamówienia: 10 miesięcy od momentu podpisania umowy.
 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Oferentów warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie dostarczonych oświadczeń i dokumentów.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy: posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę ww. warunku, jeżeli w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej 3 kontrakty obejmujące przeprowadzenie robót budowlanych podobnych rodzajowo i wartościowo w kraju lub za granicą związanych z budową obiektu kubaturowego, każdy o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto.
Potwierdzeniem tego faktu, jest złożenie wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów należytego wykonania zamówienia w postaci referencji/poświadczeń

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy: dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Oferentów warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie dostarczonych oświadczeń i dokumentów.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy: dysponują niezbędnym personelem do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Oferentów warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie dostarczonych oświadczeń i dokumentów.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy: znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Oferentów warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie dostarczonych oświadczeń i dokumentów.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy: nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Oferentów warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie dostarczonych oświadczeń i dokumentów.
Ponadto o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy: wniosą wadium w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) na rachunek 56 1750 0012 0000 0000 3266 2293 prowadzony przez Bank Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna (lub w kasie Zamawiającego znajdującej się przy ul. ul. Stefana Okrzei 22, w Kielcach najpóźniej do dnia 17.07.2017 r. do godz. 10.00. Za datę wpływu środków na rachunek uważa się datę zaksięgowania środków na koncie Zamawiającego. Wpłacone wadium przechodzi na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy oferta Wykonawcy zostanie wybrana, ale pomimo zaproszenia do podpisania umowy, nie zostanie ona podpisana w terminie 14 dni od daty odbioru zaproszenia. Wpłacone wadium przechodzi na rzecz Zamawiającego, również w przypadku braku odbioru zaproszenia w ciągu 14 dni od daty upływu terminu odbioru powtórnej przesyłki w placówce pocztowej lub firmie kurierskiej. Wadium niewybranym oferentom zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru przez Zamawiającego. Wadium wpłacone przez wybranego Wykonawcę po podpisaniu umowy przechodzi na poczet kaucji na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy. Kaucja zostanie zwrócona Wykonawcy po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. Wartość zwróconej kaucji może zostać pomniejszona o wysokość kar umownych.

Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy między Zamawiającym i Wykonawcą mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Niedopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które będą prowadzić do znaczącej zmiany treści oferty Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu lub terminu realizacji umowy, które jednak nie będą miały wpływu na cenę usług zawartą w ofercie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Oferentów warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:
I. Dokumenty, jakie ma dostarczyć Oferent w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści Załącznika nr 2 do niniejszego zapytania.
b) Wykaz robót budowlanych – Załącznik nr 4
II. Dokumenty, jakie ma dostarczyć Oferent w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oferenta na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o treści Załącznika nr 3 do niniejszego zapytania,
b) Wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
c) Specyfikę materiałową jako załącznik do oferty,
d) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko wówczas, gdy oferta jest podpisana przez osobę niefigurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje odrzucenie oferty.
e) Potwierdzenie wniesienia wadium.
Sposób przygotowania ofert:
1. Oferent przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Ofertę należy przygotować według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
5. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
7. Oferta powinna być podpisana, a wszystkie strony oferty oraz jej załączników powinny zostać parafowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta.
8. Termin ważności oferty nie krótszy niż 90 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający może udzielić, wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień uzupełniających na usługi lub roboty budowlane polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium Cena netto: Oferta otrzyma wagę 90 pkt., jeśli wartość oferty będzie najniższa spośród ofert, które wpłyną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Każda kolejna oferta o wartości większej będzie otrzymywała o 10 pkt. mniej niż poprzednia do wartości minimalnej 0 punktów.
Kryterium Warunki gwarancji: Oferta otrzyma wagę 10 pkt. Jeżeli termin udzielonej gwarancji na wady fizyczne wykonanych robót będzie najdłuższy spośród ofert, które wpłyną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Każda kolejna oferta o krótszym terminie (termin liczony w pełnych miesiącach będzie otrzymywała o 1 pkt. mniej niż poprzednia aż do wartości minimalnej 0 punktów. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
Suma punktów możliwych do zdobycia: 100
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Oferenci, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

INTERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

29-130 Przybyszów

świętokrzyskie , włoszczowski

Numer telefonu

791573176

NIP

6090070839

Tytuł projektu

Budowa hali produkcyjnej wraz z zakupem linii technologicznych w celu uruchomienia produkcji innowacyjnych na skalę europejską membran dachowych oraz koszy dachowych w firmie INTERBUD Sp. z o.o.

Numer projektu

RPSW.02.05.00-26-0632/16-00
Liczba wyświetleń: 32

 

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.