Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Remont malarski klatek schodowych wraz z wymianą wykładziny na schodach, malowanie...

Przedmiot:

Remont malarski klatek schodowych wraz z wymianą wykładziny na schodach, malowanie korytarzy piwnicznych oraz ścian na strychu w budynku frontowym i oficynie Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2017-07-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Nakielska 31 w Bydgoszczy

„ADM” RWM-1
ul. Toruńska 36
85-023 Bydgoszcz

Osoba do kontaktu:
Ewa Gryza, tel. 513 000 837, 52 34 88 732
e-mail: e.gryza@adm.com.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-14 15:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

II. Przedmiot zamówienia:
Temat: „Remont malarski klatek schodowych wraz z wymianą wykładziny na schodach, malowanie korytarzy piwnicznych oraz ścian na strychu w budynku frontowym i oficynie Wspólnoty Mieszkaniowej Nakielska 31”.

III. Zakres prac: zgodny z zakresem rzeczowym robót; zakres robót stanowi materiał pomocniczy, a oferent zobowiązany jest do dokonania oględzin przedmiotu zamówienia, celem ustalenia obmiaru robót niezbędnych do sporządzenia wyceny, oraz do ujęcia
w ofercie wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania robót.

IV. Wynagrodzenie wykonawcy:  ryczałtowe

V. Wymagania dotyczące zabezpieczenia:


zamawiający wymaga zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania robót w  okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 1 000,00 zł.

VI. Wymagany  termin realizacji zadania:
2 miesięcy od podpisania umowy
rozpoczęcie robót: 3 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy
zakończenie robót:   maksymalnie do 30.11.2017r.


VII. Wymagania stawiane Wykonawcy:
doświadczenie zawodowe: wykaz robót identycznych z przedmiotem zamówienia z ostatnich 3 lat z wyszczególnieniem budynków, wg tabeli:

 

Lp.

Zamawiający

Rodzaj robót

Data wykonania

Wartość brutto.

Rok 2014

 

 

 

 

 

Rok 2015

 

 

 

 

 

Rok 2016

 

 

 

 

 

 

Referencje na wykazane roboty, wystawione przez Zamawiających, potwierdzające wykonanie robót terminowo i  z należytą starannością, będą dodatkowym atutem
potencjał kadrowy: minimum 5 pracowników,
potencjał techniczny: niezbędne do wykonania zamówienia narzędzia i urządzenia oraz środki transportowe, jakimi dysponuje oferent


VIII. Sposób przygotowania oferty:
Oferent zobowiązany jest złożyć pisemna ofertę na formularzu zgodnym ze wzorem udostępnionym przez Zamawiającego, wraz z następującymi załącznikami:
kosztorysem szczegółowym,
oświadczeniem o posiadanym doświadczeniu sporządzone zgodnie ze wzorem tabeli podanym w punkcie VII wraz z odpisami referencji potwierdzającymi należyte wykonanie wyspecyfikowanych robót,
oświadczeniami, o których mowa w punktach IX i X,
dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę i jej załączniki,

IX. Oferent zobowiązany jest do:
złożenia oświadczenia, że nie będzie wprowadzał w trakcie realizacji prac żadnych zmian materiałowych w stosunku do zaproponowanych w ofercie przetargowej,
złożenia oświadczenia, o nie zaleganiu w opłacaniu składek do ZUS i Urzędu Skarbowego,
złożenia oświadczenia, o posiadaniu wymaganego potencjału kadrowego i technicznego, niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia.

X. W przypadku wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawcy, oferent zobowiązany jest załączyć do oferty zakres przewidzianych do realizacji prac przez podwykonawcę lub oświadczenie, że prace wykonane zostaną siłami własnymi.

XI. Informacje końcowe
dodatkowych informacji dotyczących zamówienia udzieli:
specjalista ds. technicznych Ewa Gryza
tel. 513 000 837, 52 34 88 732, e-mail: e.gryza@adm.com.pl    
RWM-1 „ADM”, ul. Toruńska 36, 85-023 Bydgoszcz, pok. nr 15
Zamawiający zastrzega sobie  prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, odwołania postępowania, swobodnego unieważnienia postępowania  bez podania przyczyny, bez konieczności informowania o tym fakcje oferentów, oraz prawo swobodnego wyboru oferty,
Zamawiający zastrzega sobie także prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym wykonawcą lub wykonawcami, bez konieczności informowania pozostałych oferentów o wyniku zamówienia,
Oferent, który zostanie poinformowany o wyborze jego oferty, obowiązany jest zawrzeć umowę na wykonanie robót według wzoru wcześniej przedłożonego przez Zamawiającego, w miejscu o terminie określonym w powiadomieniu Zamawiającego,

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem:
OFERTA „Remont malarski klatek schodowych wraz z wymianą wykładziny na schodach, malowanie korytarzy piwnicznych oraz ścian na strychu w budynku frontowym i oficynie Wspólnoty Mieszkaniowej Nakielska 31”.
w terminie do 14.07.2017r.  do godz. 15:00
w siedzibie RWM-1, Bydgoszcz ul. Toruńska 36, sekretariat p. 3, parter
Oferta ważna będzie przez okres 30 dni od dnia upływu terminu jej złożenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.