Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu dwóch stalowych zbiorników wody czystej na terenie...

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu dwóch stalowych zbiorników wody czystej na terenie Stacji Uzdatniania Wody

Data zamieszczenia: 2017-07-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Aquanet S.A.
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań
tel. 61 835 93 26 lub 603 606 322
e-mail: krzysztof.durczewski@aquanet.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Dziećmierowo
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-11 10:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlano montażowych dla zadania pn „Remont dwóch stalowych zbiorników wody czystej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Dziećmierowie”.

 

Aquanet SA zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie przedmiotu zamówienia:
"Remont dwóch stalowych zbiorników wody czystej  na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Dziećmierowie" (dalej Przedmiot Zamówienia).

1. Zakres zadania:
Zgodnie z załączoną specyfikacją do opracowania oferty.

2. Termin realizacji:
Wykonanie Przedmiotu Zamówienia  w terminie 60 dni od daty podpisania umowy.

3. Kryterium wyboru: cena 100%. Cena podana w ofercie Wykonawcy ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w znaczeniu, o którym mowa w art. 632 Kodeksu cywilnego.

4. Płatności:
a) wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu i odbiorze przedmiotu zamówienia,
b) należność za wykonanie przedmiotu zamówienia regulowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z obustronnie podpisanym protokołem odbioru.

5. Wymagania referencyjne dla oferentów:
Wymogi dotyczące posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy w odniesieniu do przedmiotu zamówienia:
Posiadanie wiedzy i doświadczenia, wykazując, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę polegającą na wykonaniu lub modernizacji zbiorników stalowych o wartości co najmniej 30 000 PLN netto.

6. Kary umowne:
Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne z tytułu nienależytego wykonania zamówienia zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

7. Dodatkowe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych do zaproponowanej ceny w ofertach złożonych przez Wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia z Wykonawcami negocjacji drogą mailową.

8. Termin składania OFERT:         
Oferty należy składać do dnia 11.07.2017 do godziny 10:30 w wersji papierowej w Aquanet SA, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.

Na kopercie należy umieścić zapisy:
- Dokumenty przetargowe - Remont dwóch stalowych zbiorników – SUW Dziećmierowo
- Krzysztof Durczewski 
- dopisek   "Nie otwierać - oferta"

Oferty zostaną otwarte komisyjnie w dniu 11.07.2017  o godz. 11:00 w sali 203 przy udziale minimum 2 pracowników Aquanet.

Dodatkowo:
a) Wykonawcy są związani złożoną ofertą  do chwili zawarcia umowy w formie pisemnej.
b) Zamawiający w każdym momencie  zastrzega sobie możliwość dokonania zmian warunków opisanych w zaproszeniu przed terminem składania ofert.
c) Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie możliwość odstąpienia  od prowadzenia postępowania  bez podawania przyczyny.
d) Umowę uznaje się za zawartą w momencie  podpisania przez obie Strony.
e) W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności najtańszym Wykonawcą .
f) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej lub o odstąpieniu od prowadzenia postępowania przekazana zostanie emailem na adres, z którego została wysłana oferta.
g) Do oferty, a następnie do umowy należy załączyć aktualny KRS  lub CEiDG  dla osób fizycznych lub pełnomocnictwo do zawarcia umowy.

9. Kontakt:
Osoba odpowiedzialna z ramienia Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia – Krzysztof  Durczewski, tel. 61  835 93 26 lub 603 606 322
e-mail – krzysztof.durczewski@aquanet.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.