Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie boiska do siatkówki plażowej

Przedmiot:

Wykonanie boiska do siatkówki plażowej

Data zamieszczenia: 2017-07-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wronki
ul. Ratuszowa 5
64-510 Wronki
tel. 67 25 49 528
e-mail: inwestycje3@wronki.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Samołęż
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-10 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Ogłoszenie o zamówieniu

o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro

 

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Boisko do piłki plażowej w m. Samołęż.

 

2. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie boiska do siatkówki plażowej.

W zakres robót wchodzą: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, w tym wykonanie koryta, załadunek i transport urobku, wyrównanie i zagęszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadków. Wykonanie warstwy odsączającej i konstrukcyjnej w tym: podbudowy z mieszanki kruszywa 0-63 mm, montażu geowłókniny, warstwy wykończeniowej (warstwa piasku drobnoziarnistego 0/2 mm płukanego gr. 30 cm) Po umocowaniu obrzeży z tworzywa sztucznego nastąpi montaż  linii poliestrowych oraz wyposażenia boiska.

 

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w załącznikach: przedmiarze, kosztorysie ślepym, dokumentacji budowlanej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych .

 

Roboty budowlane wykonywane będą na podstawie zgłoszenia dotyczącego zamiaru wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (BR.6743.393.2017 z dnia 9 czerwca 2017 r.).

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów (materiałów) równoważnych w stosunku do tych, które zostały wskazane w dokumentacji, pod warunkiem, że będą one spełniały wszystkie obowiązujące normy i będą dopuszczone do obrotu na terenie UE oraz będą miały parametry takie same lub zbliżone do tych, które określone zostały w ww. dokumentach. Wyroby budowlane objęte zamówieniem powinny spełniać wymagania wynikające z polskich norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane).

 

3. Kryteria oceny ofert:

1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena ogółem w zł brutto 100% = 100 pkt.

Do porównania i oceny ofert w powyższym kryterium zostanie zastosowany następujący wzór:

Wc = (Cn : Cb) x 100
gdzie:
Wc – wartość punktowa ceny brutto
Cn – cena najniższej oferty w zł brutto
Cb – cena badanej oferty w zł brutto

2) Cenę ofertową, obejmującą całość przedmiotu zamówienia, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena ogółem w zł brutto.

3) Cenę ofertową należy obliczyć drogą sporządzenia kosztorysu ofertowego, w którym Wykonawca zobowiązany jest do wskazania cen jednostkowych poszczególnych elementów rozliczeniowych i wyliczeniu w każdej pozycji kosztów poszczególnych prac, stanowiących iloczyn liczby tych prac oraz cen jednostkowych. Następnie należy zsumować wartości wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego, wyliczyć wartość podatku VAT, a następnie wyliczyć wartość kosztorysową robót ogółem w zł brutto, zwiększoną o wartość podatku VAT.

4) Wykonawca określa cenę ofertową poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny w zł netto za wykonanie zamówienia, stawki podatku VAT w % , wartości podatku VAT w złotych oraz ceny w zł brutto za wykonanie zamówienia, które to ceny muszą wynikać z załączonego do oferty kosztorysu ofertowego, sporządzonego w oparciu o kosztorys ślepy i przedmiar Zamawiającego.

5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą łączną ilość punktów w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

6) Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku VAT w wysokości 23% w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z poźn. zm.) oraz o ustawę z dnia 06 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 43). Powyższa stawka VAT-u nie dotyczy Wykonawców, którzy na podstawie innych przepisów podatkowych nie są płatnikami podatku VAT lub upoważnieni są do stosowania innej stawki VAT-u. Wykonawcy dokonując kalkulacji cenowej w ofercie zobowiązani są przed terminem składania ofert do wnoszenia uwag lub zastrzeżeń związanych ze sposobem naliczenia VAT-u podanego w ogłoszeniu o zamówieniu.

7) Cena ofertowa brutto powinna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające z ogłoszenia o zamówieniu oraz wszelkie dodatkowe koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

8) Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym i kosztorysie ofertowym powinny być liczone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. o  denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 z poźn. zm.).

9) Zamawiający przewiduje tylko jedną cenę za oferowany przedmiot zamówienia i nie dopuszcza składania cen wariantowych.

10) Cena oferty nie ulega zmianie przez okres związania ofertą.

11) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

12) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

 

4. Termin, godzina i miejsce składania ofert.

1)  Ofertę należy złożyć  do dnia 10 lipca 2017 r. do  godz. 12:00

2) Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wronki
ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki (biuro nr 6, I piętro).

3) Opakowanie oferty.

a) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) uniemożliwiającym otwarcie
i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

b) Opakowanie oferty winno zostać oznaczone nazwą (firmą), siedzibą i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………..……

/nazwa (firma), adres Wykonawcy/

Adresat:

Gmina Wronki ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki

 

OFERTA

złożona dla postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:

 

Boisko do piłki plażowej w m. Samołęż

 

Znak sprawy: ZP.271.2.20.2017

 

Nie otwierać przed dniem 10 lipca 2017 r. godzina 12:15

 

c) Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający
nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.

 

5. Termin, miejsce i godzina otwarcia ofert.        

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta
i Gminy Wronki ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki – biuro nr 6 w dniu 10 lipca 2017 r. o  godz. 12:15.

 

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny.

Nie dotyczy

 

7. Informacja o dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy.

1) formularz ofertowy, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,

2) kosztorys ofertowy – sporządzony zgodnie z przedmiarem oraz kosztorysem ślepym Zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 2a i 2b do niniejszego ogłoszenia. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą uproszczoną w oparciu o przedmiar i kosztorys ślepy Zamawiającego - zgodne w zakresie przedmiotu prac. W kosztorysie ofertowym wycenione muszą być wszystkie elementy (pozycje),

3) pełnomocnictwo – w przypadku,  gdy reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa lub w przypadku składania oferty wspólnej (wówczas pełnomocnictwo musi zostać udzielone do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).

 

8. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

9. Termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy.

10. Okres gwarancji/rękojmi: 36 miesięcy

 

11. Warunki płatności.

Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury VAT (rachunku) wystawionej/go przez Wykonawcę (po protokólarnym odbiorze), w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 

12. Szczegółowych informacji na temat zamówienia udziela w godzinach urzędowania Urzędu Miasta i Gminy Wronki, pracownik p. Krzysztof Helpa, tel. 67 25 49 528, e-mail: inwestycje3@wronki.pl, biuro nr 12

 

 

13. Informacje dodatkowe.

1) Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia bez modyfikacji jego treści przez Wykonawcę. W przypadku sporządzania przez Wykonawcę własnego formularza ofertowego należy zachować treść wzoru formularza ofertowego Zamawiającego.

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3) Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy
i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

4) Oferty, które złożone zostaną po terminie wyznaczonym na ich składanie, nie będą brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny złożonych ofert.

5) Jeżeli oferta zostanie złożona/dostarczona w inny sposób niż wskazany w ust. 4 niniejszego ogłoszenia, nie będzie ona brana pod uwagę przy ocenie ofert.

6) W przypadku wystąpienia w złożonej ofercie błędów lub braków, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich sprostowania, bądź uzupełnienia w jednej z następujących form: drogą elektroniczną lub faksem.

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania wyjaśnień złożonych ofert.

8) Jeżeli w postępowaniu złożone zostaną oferty, w których zaoferowane są identyczne kwoty za realizację zamówienia, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. W opisanej sytuacji cena zaoferowana przez Wykonawcę nie może być wyższa niż zaoferowana w złożonej wcześniej ofercie.

9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10) Wszelkie wnioski, zawiadomienia, zapytania, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres Zamawiającego, za pomocą faksu na nr tel. (67) 2545328 lub elektronicznie poprzez e-mail: przetargi@wronki.pl, m.grzebyta@o2.pl

 

14. Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro (Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wronki Nr 13/2014 z dnia 30.04.2014 r.). Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta Gminy Wronki.

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.