Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zapytanie ofertowe - Odnowienie i odtworzenie okien wraz z witrażami

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - Odnowienie i odtworzenie okien wraz z witrażami

Data zamieszczenia: 2017-07-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kępno
ul. Ratuszowa 1
63-600 Kępno
tel. 62 78 25 800
fax 62 78 25 801
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kępno
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-12 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zapytanie ofertowe

 

Gmina Kępno zaprasza do składania ofert na wykonanie trzech okien wraz z witrażami oraz renowację okna witrażowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty budowlane związane wymianą 3 okien witrażowych w sali gimnastycznej oraz renowacją okna nad głównym wejściem do budynku szkoły podstawowej w ramach projektu pn. Odnowienie i odtworzenie okien wraz z witrażami w Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar  udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty).

 

W przypadku, gdy w zapytaniu ofertowym pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, wskazując, że minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać oferty równoważne to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w zapytaniu ofertowym i załącznikach.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 

Termin realizacji zamówienia: 15 listopada 2017r.

Termin płatności: przelewem na podstawie faktury w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.

 

 • Sposób oceny ofert/kryteria oceny:

     

      Cena – 100%

 

 • Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 12 lipca 2017r.

do godziny 12:00 w formie:

Pisemnej (osobiście, listownie) na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

Sekretariat Burmistrza Miasta i Gminy Kępno, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno

z dopiskiem Odnowienie i odtworzenie okien wraz z witrażami w Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie

lub na adres poczty elektronicznej

kula@um.kepno.pl">robert.kula@um.kepno.pl

 

 • Wymogi ogólne
 1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę przewoźnikowi.
 2. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za wykonywane roboty budowlane.
 3. Wykonawca zobowizany jest prowadzimontaż w taki sposób, aby nie wystpiły uszkodzenia infrastruktury; w przypadku wystpienia uszkodzetych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowizany jest do naprawy uszkodzelub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę.
 4. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać teren budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
 5. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować teren pod montaż własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków BHP i ppoż. oraz utrzymać porządek na placu budowy i montażu.
 6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 5 lat licząc od daty odbioru końcowego. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany będzie do wykonania przynajmniej raz w roku przeglądów gwarancyjnych zamontowanych urządzeń siłowni, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, przy udziale Zamawiającego i w terminie z nim ustalonym. Koszt przeglądów należy uwzględnić w cenie oferty.
 7. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia za pomocą podwykonawców. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wykonywany przedmiot umowy przez podwykonawców.
 8. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu, na którym wykonywane będzie zamówienie, celem uzyskania, ewentualniedodatkowych informacji, które mogłyby wpłynąć na sposób przygotowania oferty przez Wykonawcę. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
 9. Wykonawcy muszą posiadać doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia i wykazać, że wykonali i dostarczyli w ciągu ostatnich 5 lat przynajmniej renowację witraży w budynku wpisanym do rejestru zabytków na kwotę powyżej 25 tysięcy zł brutto każdy, udokumentowane referencjami.
 10. Warunki równoważności dla elementów składowych:
  • Jeżeli w opisie przedmiotu zadania znajduje się przywołany jakikolwiek znak towaru, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że zamawiający podał taki opis ze wskazaniem przykładowym na typ (model).
  • Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Jednak do wykonania zadania mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2014 poz. 883).

 

 

 • Dodatkowo
 1. Zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Gminy Kępno do złożenia zamówienia.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków zapytania oraz jego odwołanie.
 3. Złożenie oferty przez Oferenta nie zobowiązuje Gminy Kępno do podpisania z nim  

umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

W załączeniu:

 1. Formularz ofertowy,
 2. Wizualizacja wykonany witraży w 2006r.
 3. Pozwolenie  nr 144/2016/A z  dnia 14.03.2016r. na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 4. Decyzja pozwolenia na budowę nr 151/2016r. z dnia 16.03.2016r.
 5. Projekt budowlany.
 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla projektu pn. Odnowienie i odtworzenie okien wraz z witrażami w Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.