Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do budynku

Przedmiot:

Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do budynku

Data zamieszczenia: 2017-07-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10
faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-14 13:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do budynku przedszkola przy ul. Zwycięstwa 188 w Koszalinie oraz węzła jednofunkcyjnego w ww. budynku w podziale na zadania

 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie, którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 47/MR-4/PT/2017/NU/PP

1. Przedmiot zamówienia:
  
Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do budynku przedszkola przy ul. Zwycięstwa 188 w Koszalinie oraz węzła jednofunkcyjnego w ww. budynku w podziale na zadania:
zadanie nr 1, pn. „Budowa węzła ciepłowniczego jednofunkcyjnego dla potrzeb c.o. dla budynku przedszkola przy ul. Zwycięstwa 188 w Koszalinie”,
zadanie nr 2, pn. „Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do budynku przedszkola przy ul. Zwycięstwa 188 w Koszalinie”. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza wykonywanie części zamówienia przy udziale podwykonawców.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 40 dni od daty zawarcia umowy.
7. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW:
7.1.  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
7.1.1. Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie pkt 8.7.29 oraz 8.7.30.1 i 8.7.30.2 Regulaminu.
7.1.2.  Spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
7.2.  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
1.  Zbudował lub zmodernizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a)  co najmniej dwa węzły ciepłownicze jedno lub wielofunkcyjne, o mocy minimalnej 60 kW, każdy,
     przy czym modernizacja wykazanych węzłów musiała polegać na wymianie minimum 90% urządzeń zmodernizowanego węzła.
b)  sieć lub przyłącze ciepłownicze z rur preizolowanych wysokich parametrów o średnicy, co najmniej 2x48,3/110 i długości minimum 20 mb.
2. Dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jednym kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przynależącym do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane (w zakresie sieci ciepłowniczych), które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zdobyte w innych państwach członkowskich na zasadach określonych w atr. 12a ustawy Prawo budowlane.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 9.
8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:
8.1.  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
8.2. Wykaz robót budowlanych spełniających wymagania pkt 7.2 ppkt 1 lit. a oraz b, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,  daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane,
z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane (np. protokół odbioru końcowy lub ostateczny).
8.3.  Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, spełniających wymagania pkt 7.2 ppkt 2 w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
8.4.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
8.5.  Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty określone w pkt. 8.4 oraz 8.5, ma obowiązek złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.
9. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
10. Kryterium oceny ofert: najniższa łączna cena.
11. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą łączną ceną.
12. Oferty należy przesłać/składać do dnia 14.07.2017r. do godz. 13:00.
13. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.07.2017r. o godzinie 13:15, w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna I piętro. 
14. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
1) w sprawach formalnych:
                  Jan Stankiewicz tel. 94 347 44 43; e-mail: stankiewicz@meckoszalin.pl">jan.stankiewicz@meckoszalin.pl    
                  od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 14:00,
2)  w sprawach technicznych:
                  Grażyna Krawel tel. 94 347 45 07; e-mail: krawel@meckoszalin.pl">grazyna.krawel@meckoszalin.pl
                  od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 - 9:00.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”. 

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.