Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Termomodernizacja budynku: 1. Docieplenie ścian - materiał: styropian, grubość 15 cm -...

Przedmiot:

Termomodernizacja budynku: 1. Docieplenie ścian - materiał: styropian, grubość 15 cm - zakup i montaż m2 653,3 2. Docieplenie ścian cokołowych - materiał: styropian, grubość 12 cm - zakup i montaż m2 82,58...

Data zamieszczenia: 2017-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wójt Gminy Gilowice
ul. Krakowska 40
34322 , Gilowice
telefon - ,
http://bip.gilowice.pl
uggilowice@gminy-zywiec.com.pl,
Województwo: śląskie
Miasto: Gilowice
Wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 ). 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielcze
Termin składania ofert: 2017-07-17 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Domu Ludowego przy ul. Beskidzkiej 41 w Rychwałdzie
Numer referencyjny: ZP.271.6.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadnia pn: Termomodernizacja budynku Domu Ludowego przy ul. Beskidzkiej 41 w Rychwałdzie Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej CPV ( Wspólny Słownik Zamówienia ) Główny przedmiot : 45214100 – 1 45100000 – 8, 45320000-6,45331000-6, 45332000-3 Zakres robót obejmuje w szczególności: Wyszczególnienie zakres rzeczowy z danymi technicznymi obiektów Zakres rzeczowy Jedn. miary Ilość 2 3 4 A. Źródło ciepła - Kotłownia Zakup i montaż urządzeń technologicznych kotłowi (w tym kotła wodnego opalanego węglem, 5 klasy emisji, o mocy 40 kW - liczba sztuk - 1) wraz z robotami elektrycznymi, ogólnobudowlanymi w obrębie źródła ciepła oraz rozruchem technologicznym kpl 1 B. Instalacja wewnętrzna c.o. 1. Zakup i montaż grzejników (zwykłych - 53 szt.) szt. 53 2. Zakup i montaż zaworów termostatycznych szt. 67 3. Zakup i montaż pozostałych materiałów koniecznych do budowy instalacji c.o. (rury, kształtki, armatura, izolacje) oraz roboty elektryczne, ogólnobudowlane i demontażowe w obrębie instalacji c.o. kpl 1 C. Docieplenie 1. Docieplenie ścian - materiał: styropian, grubość 15 cm - zakup i montaż m2 653,3 2. Docieplenie ścian cokołowych - materiał: styropian, grubość 12 cm - zakup i montaż m2 82,58 3. Docieplenie ścian (izolowanych styropianem) - materiał: styropian, grubość 5 cm - zakup i montaż m2 20,7 4. Docieplenie ścian przy gruncie - materiał: styropian, grubość 12 cm - zakup i montaż m2 80,16 5. Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją z warstwą wyrównującą - materiał: styropian, grubość 20 cm - zakup i montaż m2 316,29 6. Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją (strop nad klatką schodową) z warstwą wyrównującą - materiał: styropian, grubość 20 cm - zakup i montaż m2 32 7. Wymiana stolarki okiennej na okna z profili PCV i szybą zespoloną. m2 135,79 8. Wymiana stolarki drzwiowej na nowe stalowe i z profili PCV m2 18,95 9. Wymiana bram (o pow. jednostkowej powyżej 6 m2) na bramy segmentowe ocieplane m2 21 10. Instalacja elektryczna kpl 1 11. Roboty towarzyszące kpl 1 Szczegółowy zakres robót został określony w załączonej do SIWZ wielobranżowej dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót. Wykonawca zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu zamówienia w terminie Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie, innych równoważnych produktów lub usług pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż te, które one zastępują. Jeżeli w/w dokumentacja wskazywałaby dokumenty odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 i ust 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca udzieli zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego inwestycji. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. Ponadto zamawiający wymaga, aby okres rękojmi za wady był równy okresowi gwarancji jakości Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie roboty budowlane dotyczące termomodernizacji budynku ( pracowników fizycznych ) na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten nie dotyczy:, osób kierujących budową, i dostawców towarów. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzania spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane przez zmawiającego w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób , rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w mieniu wykonawcy lub podwykonawcy. b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy ( wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony ). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników ). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika do przez pracodawcę do ubezpieczenia, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności opisane w SIWZ, zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zmawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnianie wymogu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy Zgodnie z treścią art. 24aa ust.1 ustawy PZP Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania najpierw oceny ofert a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, niepodlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.5) Główny kod CPV: 45214100-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45320000-6
45331000-6
45332000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-09-25

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca posiada doświadczenie: W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują należycie: • co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą wymianę lub montaż stolarki okiennej i drzwiowej o wartości, co najmniej 100 000,00 zł brutto ( słownie sto tysięcy złotych brutto ) oraz • co najmniej jedną robotę budowlaną dotyczącą termomodernizacji budynku o kubaturze przynajmniej 5 000 m3, obejmującej łącznie docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu budynku oraz • co najmniej jedną robotę budowalną obejmującą wykonanie lub modernizację instalacji c.o. kotłowni o łącznej mocy min. 100 Kw Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie w/w robót w tym samym kontrakcie (jednej umowie) pod warunkiem spełniania i udokumentowania każdego z wyżej wymienionych warunków. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym: Wykonawca wykaże że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiadają kwalifikacje – uprawnienia wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2016 poz. 290 ) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278) lub inne odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskich Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2016 r.,poz. 65 , w tym: • Kierownikiem budowy ( min. 1 osoba ) – osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnio - budowlanej bez ograniczeń zgodne z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 290 ) • Kierownikiem robót w branży sanitarnej ( min. 1 osoba ) – osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych. Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika robót. 2. Przy dokonywaniu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający będzie się kierował reguła SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 3. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania a jego oferta będzie odrzucona 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 22, 6. Jeżeli zdolności techniczne podmiotu, o którym mowa w pkt 4, nie potwierdzają spełnia przez wykonawcę warunków udziału postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpi ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne, o których mowa w pkt 4 7. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1.2 polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, zamawiający wymaga złożenia przez wykonawcę dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum). W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarnie odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
• Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. Wykonawca , który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu • Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. Wykonawca , który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawca bez wezwania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu: • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23. – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.) Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej). Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. • Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. • Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub innego dokumentu potwierdzającego ę wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składający ofertę wspólną W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Wykonawcy którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu składa dokumenty wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo składania ofert • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo składania ofert Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy dotyczące terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
• Wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 1.2.1 SIWZ. – zgodnie z złącznikiem nr 5 do SIWZ • Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 1.2.1 SIWZ. zgodnie z złącznikiem nr 6 do SIWZ • Zobowiązanie innego podmiotu do o zamówienia ( o ile wykonawca nie przewiduje wykonania zamówienia jedynie silami własnymi )
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Kompletna oferta musi zawierać: • Formularz ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ • Kosztorysy ofertowe – sporządzony metodą szczegółową • Dokument potwierdzający wniesienie wymaganego wadium • Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. • Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. • Zobowiązanie w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 7 do SIWZ • Pełnomocnictwo w przypadku składania oferty wspólnej
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 ). 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 praz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr 78 8141 0008 0000 0101 2000 0050. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych formach należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 16, a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci wadium według zasad określonych w art. 46 ust. 1 – 4 pzp. 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i 3a ustawy PZP z przyczyn leżących po stronie wykonawcy nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Udzielona gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących postanowień umowy: 1.1 Zmiany wymaganego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: a) klęski żywiołowe; b) skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 2) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne ( kategorie gruntów itp.); b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; c) niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem; d) wykopaliska archeologiczne itp. inne, nie przewidywane okoliczności; 3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego nie wynikające z winy Wykonawcy; b) przestojów lub opóźnień zawinionych przez Zamawiającego. 4) W przypadku zaistnienia, po zawarciu umowy, siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: a) o charakterze niezależnym od Stron, b) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, c) którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, d) której nie można przypisać drugiej Stronie. 5) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) odmowa lub przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień; b) odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień; c) konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy; d) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich- w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy. 6) Zmiany będące następstwem innych okoliczności np: a) wstrzymanie robót przez Inspektora Nadzoru z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; 1.2 W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób zależny, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 1.3 Zmiany zakresu robót budowlanych i sposobu spełnienia świadczeń: 1) zmiana zakresu robót budowlanych wynikająca ze zmian w przepisach prawa wprowadzonych po podpisaniu umowy; 2) konieczność wprowadzenia zmian do zakresu robót, niezbędnych do prawidłowej późniejszej eksploatacji Przedmiotu umowy; 3) konieczność realizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych; 7) zmiana zakresu lub też innych robót budowlanych, wynikających ze zmian w przedmiocie umowy, wprowadzonych na skutek interwencji właścicieli sąsiednich nieruchomości lub innych uczestników procesu budowlanego; 8) konieczność usunięcia błędów lub zmian w dokumentacji; 9) konieczność zaniechania wykonywania części robót. 1.4 Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia może nastąpić w przypadku: a) działań organów państwowych- ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. b) ograniczenie zakresu robót przez Zamawiającego. Rezygnacja z części zamówienia następuje na podstawie oświadczenia złożonego przez Zamawiającego na piśmie w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności powodującej rezygnację z części zamówienia. 1.5 Inne zmiany: 1) zmiany osób/ podwykonawcy przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę- wskazanych w Ofercie Wykonawcy. 2) zmiany związane ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 3) Zmiana harmonogramu rzeczowo- finansowego. 4) zmiana umowy w zakresie terminu, zakresu i sposobu realizacji niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego np. z decyzji dysponenta środków. 2. Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz przy zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach, o których mowa w art.. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty- dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów. 4. Wszelkie zmiany i uzasadnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności- aneks do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.