Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Przyłączenie energetyczne do sieci działek budowlanych

Przedmiot:

Przyłączenie energetyczne do sieci działek budowlanych

Data zamieszczenia: 2017-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Enea Operator Sp.z o.o
Ulica Strzeszyńska 58
60-479 Poznań

Dane osoby kontaktowej
Andrzej Łukowski
ENEA Operator Sp. Z o.o
Oddział Dystrybucji Bydgoszcz
Ulica Dra E. Warmińskiego 8
85-054 Bydgoszcz
Telefon: 052/3742345
Fax: 052/3742463
E-mail: andrzej.lukowski@enea.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: SIKORZ
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-12 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Przyłączenie do sieci działek budowlanych 336/11; 336/12; 336/13 w miejscowości SIKORZ , gm. Sępólno Krajeńskie

Termin składania ofert/wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2017-07-12 10:00
Termin otwarcia ofert 2017-07-12 10:30
Kwota wadium 0,00
Szczegóły ogłoszenia
Data ostatniej edycji ogłoszenia 2017-07-03 14:25
Tryb zamówienia Tryb otwarty - § 3 ust. 2 pkt 1
Podstawa prawna zastosowania trybu Tryb otwarty- par. 3 ust. 2 pkt 1) Regulaminu
Sposób uzyskania SIWZ/Warunków Zamówienia strona internetowa Zamawiającego: http://zamowienia.enea.pl, przesyłka pocztowa, bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego u osoby prowadzącej
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Termin wykonania zamówienia 15.09.2017
Opisu warunków udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zostali zakwalifikowani do Wykazu Wykonawców Kwalifikowanych ENEA Operator Sp. z o.o. (WWK) dla kategorii: (1-4) lub (8-12) lub 15 lub 16 lub 25 2.Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty: a) wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik nr 1), b) Wykaz kluczowych materiałów (Załącznik nr 2), których cena jednostkowa przekracza 1000,00 zł netto zawierający co najmniej informacje: nazwa i typ materiału, producent, ilość , cena jednostkowa, cena łączna przedłożone w postaci wydruków oraz w formie cyfrowej na płycie CD w formacie ‘xls” (cena jednostkowa dla kabli i przewodów elektroenergetycznych winna być wyrażona w zł/1 km), c) upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika z zapisów zawartych we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, Z zastrzeżeniem, iż dokument pełnomocnictwa winien być bezwzględnie złożony w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem, d) w przypadku oferty składanej przez wykonawców występujących wspólnie - dokument, w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, e) kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie Projektu stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszych Warunków Zamówienia, przedłożony w postaci wydruku oraz w formie cyfrowej na płycie CD (w formacie „pdf” oraz „doc”, „ath”, lub innym). Bezwzględnie kosztorys powinien zawierać: Informację o narzutach, Tabelę elementów scalonych, Kalkulację kosztów, Zestawienie poszczególnych pozycji cen Robocizny, Materiałów i Sprzętu, (Uwaga: załączony do oferty kosztorys posłuży jedynie jako narzędzie pomocnicze do oceny złożonej oferty i nie stanowi podstawy do rozliczenia końcowego wykonanych robót), f) czytelne skany wszystkich stron złożonej oferty w formacie „pdf” na płycie CD wskazanej w p. „e” powyżej, g) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 5, h) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 6. 3.Oferta musi być przygotowana zgodnie z p.7 Warunków Zamówienia.
Wymagane wadium Nie
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Cena 100%
Termin związania ofertą 60 dni od terminu wyznaczonego na składanie ofert
Informacje o oświadczeniach i dokumentach,
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1.1. Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty: a) wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik nr 1), b) Wykaz kluczowych materiałów (Załącznik nr 2), których cena jednostkowa przekracza 1000,00 zł netto zawierający co najmniej informacje: nazwa i typ materiału, producent, ilość , cena jednostkowa, cena łączna przedłożone w postaci wydruków oraz w formie cyfrowej na płycie CD w formacie ‘xls” (cena jednostkowa dla kabli i przewodów elektroenergetycznych winna być wyrażona w zł/1 km), c) upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika z zapisów zawartych we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, Z zastrzeżeniem, iż dokument pełnomocnictwa winien być bezwzględnie złożony w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem, d) w przypadku oferty składanej przez wykonawców występujących wspólnie - dokument, w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, e) kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie Projektu stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszych Warunków Zamówienia, przedłożony w postaci wydruku oraz w formie cyfrowej na płycie CD (w formacie „pdf” oraz „doc”, „ath”, lub innym). Bezwzględnie kosztorys powinien zawierać: Informację o narzutach, Tabelę elementów scalonych, Kalkulację kosztów, Zestawienie poszczególnych pozycji cen Robocizny, Materiałów i Sprzętu, (Uwaga: załączony do oferty kosztorys posłuży jedynie jako narzędzie pomocnicze do oceny złożonej oferty i nie stanowi podstawy do rozliczenia końcowego wykonanych robót), f) czytelne skany wszystkich stron złożonej oferty w formacie „pdf” na płycie CD wskazanej w p. „e” powyżej, g) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 5, h) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 6.
Miejsce składania ofert
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. Z o.o Oddział Dystrybucji Bydgoszcz
Ulica Dra E. Warmińskiego 8 kancelaria blok A p.23
Kod 85-054
Miasto Bydgoszcz
Miejsce otwarcia ofert
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. Z o.o Oddział Dystrybucji Bydgoszcz
Ulica Dra E. Warmińskiego 8 kancelaria blok A p.209
Kod pocztowy 85-054
Miasto Bydgoszcz

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.