Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Rozbudowa wewnętrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia

Przedmiot:

Rozbudowa wewnętrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia

Data zamieszczenia: 2017-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze
ul. Westerplatte 15
65-034 Zielona Góra
Telefon: 68 329 11 84
Fax: 68 329 11 79
anna.piet@pgnig.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Wierzbno
Wadium: 3 000 zł
Termin składania ofert: 2017-07-17 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa wewnętrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie Terminalu Ekspedycyjnego Wierzbno

Zamawiający

  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ul. Bohaterów Westerplatte 15 65-034 Zielona Góra Polska
Telefon 68 329 11 84 Fax 68 329 11 79 anna.piet@pgnig.pl www.pgnig.pl

Osoba uprawniona do kontaktów z kontrahentami

  Anna Pięt

Termin wykonania zamówienia

 
wymagany  
zgodnie z § 13 projektu umowy

Informacje na temat wadium

  1. Wadium wnosi się na okres związania ofertą.
2. Warunkiem uczestniczenia w postępowaniu jest wniesienie wadium przed terminem składania ofert w pieniądzu, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych. Kwota wadium wynosi 3 000 zł
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed terminem składania ofert we właściwej kwocie. Wadium może być wniesione w następujący sposób:
a) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
59 1030 1292 0000 0000 5579 1279 z adnotacją: Wadium - CRZ: NL/PGNG/17/1850/OZ/EU - Rozbudowa wewnętrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie Terminalu Ekspedycyjnego Wierzbno
Za termin wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego.
b) w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych - oryginał powinien być dostarczony do pokoju nr 202a w PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze przy ul. Boh. Westerplatte 15 z adnotacją: Wadium - CRZ: NL/PGNG/17/1850/OZ/EU - „Rozbudowa wewnętrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie Terminalu Ekspedycyjnego Wierzbno”
Kserokopia dowodu wniesienia wadium musi być załączona do oferty.
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy skazany przez Wykonawcę.
5. Zwrot wadium dokonywany jest:
a) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po zawarciu umowy i po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gdy takie jest wymagane, chyba, że wadium zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia;
b) pozostałym Wykonawcom - z chwilą zakończenia postępowania przetargowego, nie później niż z upływem terminu związania ofertą;
c) wszystkim Wykonawcom - z chwilą unieważnienia postępowania.
d) na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
e) na pisemny wniosek Wykonawcy, który został wykluczony, lub którego oferta została odrzucona.
6. Zamawiający może zatrzymać wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza:
a) wycofa lub zmodyfikuje ofertę po upływie terminu składania ofert;
b) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w złożonej przez niego ofercie;
c) nie wniesie w terminie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
d) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres. Przedłużenie okresu związania ofertą wiąże się z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Kryteria oceny ofert

  Cena ryczałtowa brutto = 100%

Warunki uczestnictwa

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem rodzaju robót, wartości, daty oraz miejsca ich wykonania i odbiorców i załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - list referencyjny. (Z treści wykazu musi wynikać wykonanie co najmniej jednej pracy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ).
Zamawiający uzna za spełniony warunek wykonanie, co najmniej jednej pracy o wartości min. 50 000 zł netto, w zakresie budowy, przebudowy lub remontu sieci elektroenergetycznej.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Warunki dotyczące ofert

  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych

Zastrzeżenie dotyczące SIWZ

  Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert dokonać zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową postępowania i jest wiążąca. Dokonaną zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano lub którzy otrzymali SIWZ, a także zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Zastrzeżenie dotyczące postępowania

  1. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
2. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  Pobranie w siedzibie Zamawiającego (pok. 202A) lub ze strony internetowej Zamawiającego: www.przetargi.pgnig.pl albo otrzymanie pocztą na pisemny wniosek Wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza także możliwość przesłania SIWZ pocztą elektroniczną na wniosek Wykonawcy.

Miejsce wykonania

  Terminal Ekspedycyjny Wierzbno

Termin i miejsce składania ofert

  2017-07-17 10:00
PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra, pokój 202A, Dział Przetargów i Umów

Termin i miejsce otwarcia ofert

  2017-07-17 10:30
PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra, pokój 202A, Dział Przetargów i Umów
Otwarcie ofert będzie niejawne

Termin związania ofertą

  60 dni

Uwagi

  Brak

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.