Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wymiana (113 szt.) okien piwnicznych w 4 budynkach Spółdzielni

Przedmiot:

Wymiana (113 szt.) okien piwnicznych w 4 budynkach Spółdzielni

Data zamieszczenia: 2017-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żmigrodzie
ul. Zamkowa 20a
55-140 Żmigród

Osoba do kontaktu:
Marek Podgórski, tel. 71/385 32 49
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Żmigród
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-14 13:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien piwnicznych w 4 budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie.

Planowany zakres prac remontowych obejmuje:

 1. Demontaż istniejącej stolarki okiennej – 113 szt.

 2. Dostawa i montaż nowych okien spełniające następujące kryteria:

   • Okna z PCV, 1 lub 2-skrzydłowe wg specyfikacji jak niżej, zachować istniejący podział, jedno skrzydło uchylno-rozwieralne (U+R), drugie rozwieralne (R), opcja rozszczelnienia,

   • Zachowanie istniejących wymiarów okien:

 1. ul. 22 Lipca 5-7

(0,40x0,85)x 3 szt. - 1-skrzydłowe, U+R

(1,10x0,83)x 3 szt. - 1-skrzydłowe, U+R

(1,04x0,80)x 1 szt. - 1-skrzydłowe, U+R

(1,10x1,68)x 1 szt. - 2-skrzydłowe, U+R

(1,10x1,40)x 1 szt. - 2-skrzydłowe, U+R

 1. ul. Batorego 1-5

(0,40x0,82)x13 szt. - 1-skrzydłowe, U+R

(1,10x1,10)x 2 szt. - 2-skrzydłowe, U+R

(1,10x1,05)x 2 szt. - 2-skrzydłowe, U+R

 1. ul. Rzeźnicza 8-14

(0,57x0,47)x 2 szt. - 1-skrzydłowe, U+R

(0,87x0,53)x 2 szt. - 1-skrzydłowe, U+R

(0,55x0,43)x 1 szt. - 1-skrzydłowe, U+R

(0,84x0,64)x 1 szt. - 1-skrzydłowe, U+R

(0,86x0,54)x 2 szt. - 1-skrzydłowe, U+R

(0,84x0,60)x 1 szt. - 1-skrzydłowe, U+R

(0,53x0,42)x 1 szt. - 1-skrzydłowe, U+R

(0,84x0,55)x 1 szt. - 1-skrzydłowe, U+R

(0,86x0,55)x 2 szt. - 1-skrzydłowe, U+R

(0,87x0,54)x 1 szt. - 1-skrzydłowe, U+R

(0,56x0,45)x 15 szt. - 1-skrzydłowe, U+R

(0,87x0,58)x 1 szt. - 1-skrzydłowe, U+R

(0,84x0,55)x 1 szt. - 1-skrzydłowe, U+R

 1. ul. Rzeźnicza 7-17

(0,52x0,85)x 52 szt. - 1-skrzydłowe, U+R

(0,80x0,85)x 4 szt. - 1-skrzydłowe, U+R

   • Profile 5-komorowe, białe,

   • Szyby zespolone 2-szybowe o współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż U=1,0 W/m2K

   • Całkowity współczynnik przenikania ciepła dla okna nie większy niż 1,60 W/m2K

   • Obrobienie stolarki okiennej, uzupełnienie tynków i malatury od strony piwnicy i elewacji.

- Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia, a w szczególności we własnym zakresie ustalił wymiary wymienianej stolarki okiennej. Wymiary podane w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako orientacyjne.

- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż.,

- Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.

- zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Kod CPV:

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki

3. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m.in. VAT, upusty, rabaty, dostawa materiałów i rozładunek, wszystkie utrudnienia, które mogą wystąpić w trakcie prac remontowo-budowlanych.

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce wykonania zamówienia: Żmigród budynek przy ul. 22 Lipca 5-7, ul. Batorego 1-5, ul. Rzeźnicza 8-14, ul. Rzeźnicza 7-17.

Termin wykonania zamówienia: od 21 lipca do 22 września 2017r.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w zakresie:

    1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:

  1. wstrzymania przez Zamawiającego lub inne służby nadzoru wykonywania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

  2. konieczności wykonania robót dodatkowych,

  3. wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych, na które Strony niniejszej umowy nie miały i nie mogły mieć wpływu;

  4. skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy;

  5. w przypadku konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do projektu;

  6. w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej;

  7. w przypadku siły wyższej;

  8. w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami obcymi;

  9. zmiany będącej następstwem konieczności usunięcia błędów lub nieścisłości w dokumentacji projektowej;

  10. zmiany postanowień niniejszej umowy będących następstwem zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;

  11. zmiany technologii lub elementów przedmiotu umowy, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.

  12. zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w Umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę.

5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

• Cena: 90 %

Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów tj. 90 Wykonawcy, który przedstawił ofertę najtańszą. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem:

C= cena ofertowa najniższa x 90 pkt.

cena badanej oferty

 • Gwarancja:10%

Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów tj. 10 Wykonawcy, który zaoferował najdłuższy okres gwarancyjny. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem:

G= okres gwarancyjny badanej oferty x 10 pkt.

najdłuższy okres gwarancyjny

Najkorzystniejszą ofertą jest ta oferta, która uzyska największą ilość punktów stanowiącą sumę punktów z oceny ofertowej i okresu gwarancyjnego.

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie, ul. Zamkowa 20a, 55-140 Żmigród (sekretariat) w terminie do dnia 14 lipca 2017r., do godz. 1300

z dopiskiem: „Wymiana okien piwnicznych w 4 budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie”.

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1). Formularz musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, Ewidencja Działalności Gospodarczej)

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 1. wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz należy sporządzić na załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

W zakresie doświadczenia wymagane jest wykazanie dostawy i wymiany stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych na łączną kwotę nie mniejszą niż 30 000 zł brutto.

Ocena spełnienia warunków będzie odbywała się na zasadzie: spełnia/nie spełnia

8. Osoba wyznaczona do kontaktu:

Marek Podgórski, tel.71/385 32 49.

9. Przetarg zostanie unieważniony jeżeli:

Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania lub wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.