Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGI POMIARU CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW ORAZ PRZEGLĄDU...

Przedmiot:

ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGI POMIARU CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW ORAZ PRZEGLĄDU OKRESOWEGO, KONSERWACJI I DROBNE NAPRAWY URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

Data zamieszczenia: 2017-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 30 – 901 Kraków
ul. Wrocławska 1–3
tel/ fax: (12) 630-80-59
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-10 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPYTANIE OFERTOWE

SPRAWA Nr 114/ZP/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

Zamówienie podprogowe

A.   ZAMAWIAJĄCY:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 30 – 901 Kraków, ul. Wrocławska 1–3, tel/ fax: (12) 630-80-59,REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964. Godziny urzędowania: pn. – pt: 7:30 – 15:05

B.   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem postępowania jest: USŁUGI POMIARU CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW ORAZ

PRZEGLĄDU OKRESOWEGO, KONSERWACJI I DROBNE NAPRAWY URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na pakiety:

PAKIET NR 1: POMIAR CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW

PAKIET NR 2: USŁUGI PRZEGLĄDU OKRESOWEGO, KONSERWACJI I DROBNE NAPRAWY URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający zaleca kontakt z pracownikiem sekcji infrastruktury w godzinach 7:30-14:00, (tel. 12 630 80 54,51) celem dokonania całościowego oglądu przedmiotów objętych zamówieniem, oceny ich właściwości oraz parametrów oraz uzyskania wszelkich innych niezbędnych informacji do prawidłowej wyceny oferty.

C.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

 1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę według załączonego formularza.
 2. Oferty złożone po terminie, zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.
 3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

D.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie realizowane będzie jednorazowo w terminie do 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

E.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który:

-posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 - posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem.

F.   DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE DOKUMENTY, NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZŁOŻENIA OFERTY:

1.          Wypełniony OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – załącznik nr 1

2.          Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 2

3.          Pełnomocnictwo umocowujące pełnomocnika przynajmniej w zakresie podpisania oferty w postępowaniu, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

G.  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie lub faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji.

Uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentem są:

 • Andrzej Zawistowski – Dział Infrastruktury, fax. (12) 630-80-54, zagadnienia merytoryczne,

H. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni (trzydzieści dni) – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

I. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć faxem na numer 12 630-80-59 lub e-mailem zam@5wszk.com.pl

 

                                                     do dnia 10 LIPCA 2017 roku, do godz. 11:00;

J. INFORMACJE O TRYBIE DOKONYWANIA OCENY OFERT.

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert lub unieważnieniu postępowania.
 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, podając nazwę (firmę) i adres Oferenta, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru na stronie internetowej.

K. KRYTERIA WYBORU OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena 100% znaczenia

L. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

 1. Wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przesyła Oferentowi e-mailem wzór umowy.
 2. Oferent podpisuje wzór umowy i przesyła wraz z kopią odpisu z właściwego rejestru Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych.
 3. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej z chwilą jej podpisania przez Zamawiającego.

Ł.ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

M.ZASTRZEŻENIA

1.Zamawiającemu zastrzega sobie uprawnienie do odwołania postępowania lub zmiany jego warunków, unieważnienia postępowania w całości lub części, także po jego zakończeniu bez podania przyczyn.

2.Adres strony internetowej, na której są dostępne Wymagania ofertowe wraz z załącznikami i inne informacje dotyczące postępowania: www.5 wszk.com.pl (dział OGŁOSZENIA).

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.