Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zapytanie ofertowe na wykonanie ogrodzenia i roboty ziemne

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe na wykonanie ogrodzenia i roboty ziemne

Data zamieszczenia: 2017-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: RAFAŁ LEŚNIAK "MAŁOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI"
ul. Podhalańska 4
34-700 Rabka-Zdrój
telefon: 509261992
Województwo: małopolskie
Miasto: Rabka-Zdrój
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zapytanie ofertowe nr 12/8.5/2016 na wykonanie ogrodzenia i roboty ziemne

 

Termin składania ofert

do dnia 14-07-2017

 

Nazwa zamawiającego

RAFAŁ LEŚNIAK "MAŁOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI"

Numer ogłoszenia

1041951

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

03.07.2017 r.
Do Zapytania dodano ( w miejsce nieaktualnego) plan aranżacji uwzględniający miejsce wykonania furtki. Nie zmieniły się warunki zamówienia.

Miejsce i sposób składania ofert

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Wykonawca składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
f) Podpisy złożone przez oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,
g) Złożona oferta musi obejmować wszelkie koszty i elementy składowe związane z wynikiem postępowania,
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
 cenę brutto (Cena powinna być podana liczbowo i słownie na Formularzu Oferty)
 oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Wykonawca może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

MIEJSCE , TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIE OFERTY
1. Oferty przyjmowane będą w siedzibie zamawiającego w formie pisemnej na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) osobiście, pocztą tradycyjną lub poprzez e-mail na adres: efs@malopolska.edu.pl.
2. Oferta przesłana za pomocą poczty e-mail powinna być zapisana w formacie pdf i zawierać wszystkie niezbędne załączniki tj. oświadczenia, jak również dokumenty umożliwiające dokonanie pełnej oceny oferty.
3. W przypadku złożenia oferty pocztą tradycyjną: ofertę, oświadczenia oraz pozostałe dokumenty należy złożyć zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert.
4. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie, paczce, opisanej i zaadresowanej na:
Małopolskie Centrum Edukacji (z dopiskiem „plac zabaw-Kraków”)
ul. Podhalańska 4
34-700 Rabka-Zdrój
5. Termin składania ofert: do 14.07.2017 do godziny 23:59:59
6. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dominika Stachańczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509261992

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu ogrodzenia o długości 2.280 cm, z siatki na słupkach stalowych analogicznego do już istniejącego (prezentacja na zdjęciach załączonych do zapytania), montaż furtki oraz niwelacja (wyrównanie) terenu wewnątrz placu. Wszystkie materiały powstałe w wyniku procesu budowlanego Wykonawca zutylizuje/zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca deklaruje co najmniej 24-miesięczną gwarancję na wszystkie wykonane usługi i dostarczone materiały budowlane. Obsługę geodezyjną, jeśli będzie konieczna, zapewnia Wykonawca.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy na roboty budowlane polegające na wykonaniu ogrodzenia z siatki oraz wyrównaniu terenu przylegającego do żłobka Lokomotywa w Krakowie.

Zamówienie związane jest z realizacją projektu „Lokomotywa – niepubliczne żłobki w Małopolsce”( RPMP.08.05.00-12-0217/16-00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020)

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu ogrodzenia o długości 2.280 cm, z siatki na słupkach stalowych analogicznego do już istniejącego (prezentacja na zdjęciach załączonych do zapytania), montaż furtki oraz niwelacja (wyrównanie) terenu wewnątrz placu. Wszystkie materiały powstałe w wyniku procesu budowlanego Wykonawca zutylizuje/zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca deklaruje co najmniej 24-miesięczną gwarancję na wszystkie wykonane usługi i dostarczone materiały budowlane. Obsługę geodezyjną, jeśli będzie konieczna, zapewnia Wykonawca.
Specyfikacja ogrodzenia:
- panel ogrodzeniowy analogiczny do już istniejącego (wysokość paneli 123 cm; w załączniku zdjęcia);
- łącznik betonowy przelotowy, analogiczny do już istniejących;
- podmurówka betonowa do panelu ogrodzeniowego, analogiczna do już istniejących;
- słupek ogrodzeniowy stalowy, srebrny, analogiczny do już istniejących;
- furtka 100 do 120 cm szerokości, z zamkiem,;
- pozostałe elementy niezbędne do montażu ogrodzenia (obejmy, mocowania, pręty, łączniki, itd.).

Szczegółowy plan aranżacji stanowi załącznik nr 3 oraz dołączone do Zapytania zdjęcia.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Miejsce:
Kraków, os. Złotej Jesieni 2c
Termin:
Od: niezwłocznie od podpisania umowy do 22 lipca 2017 r.
Terminy może zostać wydłużony jedynie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

 

Pytania i wyjaśnienia

 

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY
Prawidłowo przygotowana oferta sprawdzana i weryfikowana będzie zgodnie z następującymi kryteriami:
a. C- Cena: 90% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów -90)
b. G- Gwarancja: 10% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów -10)

Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P= C+G
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
a. Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie ze specyfikacją)
C= (Cm /Cb)*90
C- Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny
Cm-Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb- Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
b. Gwarancja
G= 10 punktów
Punkty otrzyma oferta, w ramach której Wykonawca udzieli 36-miesięczną gwarancję na wykonane prace.
W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik części cywilnej lub spółki osobowej
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

RAFAŁ LEŚNIAK "MAŁOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI"

Adres

Podhalańska 4

34-700 Rabka-Zdrój

małopolskie , nowotarski

Numer telefonu

509261992

Fax

182676894

NIP

7351552154

Tytuł projektu

Lokomotywa - niepubliczne żłobki w Małopolsce

Numer projektu

RPMP.08.05.00-12-0217/16-00

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.