Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zapytanie ofertowe na wykonanie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe na wykonanie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami

Data zamieszczenia: 2017-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Aquanet S.A.
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań
tel. 61 835 92 08
fax.61 835 90 12
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-17 13:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZO/VI/30/01 Zapytanie ofertowe na wykonanie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Polanowskiej w Poznaniu

 

Aquanet SA zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie przedmiotu zamówienia:
„Poznań - sieć wodociągowa w ul. Polanowskiej” (dalej Przedmiot Zamówienia).

1. Zakres zadania:
a) wykonaniu następujących Robót budowlanych:
• wykonanie sieci wodociągowej o średnicy 180 mm i długości 294,85 m zgodnie z załączoną Dokumentacją Projektową; 
• wykonanie przyłączy wodociągowych w ilości 13 szt. o długości łącznej 195,95 m zgodnie z załączoną Dokumentacją projektową;
• przywrócenie uszkodzonych nawierzchni zgodnie z załączoną Dokumentacją projektową;
b) opracowaniu Dokumentacji powykonawczej po zrealizowaniu Robót budowlanych;
c) uzyskaniu zaświadczenia o zgłoszeniu zakończenia budowy;
d)  przygotowaniu „Tabeli importu OT” zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego formularzem do importu OT na podstawie „Instrukcji wypełniania tabeli importu OT” stanowiącej również załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. Tabelę importu OT należy złożyć do akceptacji zamawiającego wraz z Dokumentacją powykonawczą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość aktualizacji tabeli i instrukcji
e) przetworzenie cyfrowe papierowej dokumentacji powykonawczej zgodnie z Wytycznymi stanowiącymi integralną część Umowy
f) przetworzenie cyfrowe geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z Wytycznymi stanowiącymi integralną część Umowy
a) opracowaniu Dokumentacji powykonawczej po zrealizowaniu Robót budowlanych;

2. Termin realizacji:
Wykonanie Przedmiotu Zamówienia  w terminie 5 miesięcy od podpisania Umowy.

3. Kryterium wyboru: cena 100%. Cena podana w ofercie Wykonawcy ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w znaczeniu, o którym mowa w art. 632 Kodeksu cywilnego.

4. Płatności:
a) Podstawę do wystawienia faktur stanowić będą dokonanie przez Strony – zgodnie z Harmonogramem – odbiory częściowe prac objętych Przedmiotem Umowy i podpisany protokół odbioru częściowego prac (zwany w dalszej części Umowy „Protokołem częściowym”). Faktury częściowe wystawiane będą przez Wykonawcę do momentu, kiedy należności objęte fakturami częściowymi osiągną kwotę minimum 90% Wynagrodzenia.
b) należność za wykonanie przedmiotu zamówienia regulowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z obustronnie podpisanym protokołem odbioru.

5. Kary umowne:
Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne z tytułu nienależytego wykonania zamówienia zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

6. Dodatkowe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych do zaproponowanej ceny w ofertach złożonych przez Wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji drogą mailową z wybranymi przez siebie Wykonawcami.
Załączony przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy do wyceny.

7. Termin składania OFERT:         
Oferty należy składać do dnia 17.07.2017 do godziny 13:00 w wersji papierowej w Aquanet SA, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.

Na kopercie należy umieścić zapisy:
- nazwa zadania
- nazwisko osoby do kontaktu - podanej w punkcie 8 
- dopisek   "Nie otwierać - oferta"

Oferty zostaną otwarte komisyjnie w dniu 17.07.2017 o godz. 13:15 w sali 203 przy udziale minimum 2 pracowników Aquanet.

Dodatkowo:
a) Wykonawcy są związani złożoną ofertą  do chwili zawarcia umowy w formie pisemnej.
b) Zamawiający w każdym momencie  zastrzega sobie możliwość dokonania zmian warunków opisanych w zaproszeniu przed terminem składania ofert.
c) Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie możliwość odstąpienia  od prowadzenia postępowania  bez podawania przyczyny.
d) Umowę uznaje się za zawartą w momencie  podpisania przez obie Strony.
e) W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności najtańszym Wykonawcą .
f) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej lub o odstąpieniu od prowadzenia postępowania przekazana zostanie emailem na adres, z którego została wysłana oferta.
g) Do oferty, a następnie do umowy należy załączyć aktualny KRS  lub CEiDG  dla osób fizycznych lub pełnomocnictwo do zawarcia umowy.

8. Kontakt:
Osoba odpowiedzialna z ramienia Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia – Łukasz Bil, tel. 61 83 59 113 e-mail – lukasz.bil@aquanet.pl

9. Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wymagania dla Wykonawcy
Załącznik nr 2 – Przedmiar Robót
Załącznik nr 3 – Dokumentacja techniczna
Załącznik nr 4 – Wzór Umowy z załącznikami
Załącznik nr 5 – Procedury i wytyczne

UWAGA:

Wersja elektroniczna projektu budowlanego (płyta CD) dostępna w Biurze Zarządzania Programem Inwestycyjnym Aquanet SA, Łukasz Bil, tel. 61 83 59 113 e-mail – lukasz.bil@aquanet.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.