Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Przemurowanie komina w budynku mieszkalnym

Przedmiot:

Przemurowanie komina w budynku mieszkalnym

Data zamieszczenia: 2017-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZBiLK Szczecin
70-546 Szczecin
ul. Mariacka 25
tel. 91 48 86 333
tel. 91 48 86 352
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-11 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE  TABLICOWE Nr     55 / 2017
z dnia     03 .07.2017 r.


Ogłoszenia dla zamówień o wartości  do 30 000 EURO  
   
Roboty  Budowlane


Wykonanie  przemurowania komina w budynku mieszkalnym przy ul. Pogodnej 44 w Szczecinie , wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami prawa, polskimi i branżowymi normami oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

1. Zakres robót został określony w przedmiarze robót , który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia .

2. Wykonawca zobowiązany jest :
- przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej celem uwzględnienia wszystkich składników kształtujących  ostateczną cenę oferty,
- wykonać przemurowanie komina i wszystkie pozostałe prace potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia , z materiałów własnych Wykonawcy ;
- zorganizować i prowadzić roboty z zachowaniem porządku w sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców tj.  w godzinach od 8:00 do 19:00 i  bez używania elektromłotów;
- zamontować liczniki poboru wody i prądu oraz pokryć koszty opomiarowania i zużycia;
-  zgłaszać do odbioru częściowego roboty ulegające zakryciu ;
- do odbioru końcowego robót załączyć: certyfikaty i atesty na wbudowane materiały, protokoły sprawdzeń przewodów kominowych i prawidłowość zamontowanych urządzeń  oraz dokumenty potwierdzające sposób gospodarowania odpadami;

2. Termin  realizacji – 20 dni kalendarzowych od  dnia podpisania umowy.
     minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy

3. Osobą do kontaktu w sprawie zakresu robót oraz warunków realizacji prac objętych powyższym zamówieniem jest: Pan Janusz Gosiewski tel. 91 4216 621 (kom. 799 060 489) , inspektor Działu  Inwestycji ZBiLK  przy ul. Żubrów 1.

Przedmiar robót i pozostałe załączniki można pobrać ze strony internetowej ZBiLK w Szczecinie www.zbilk.szczecin.pl albo odebrać w pokoju nr 9 przy ul. Mariackiej 25, po dostarczeniu dowodu wpłaty dokonanej w banku lub na poczcie – na konto nr  91 1020 4795 0000 9202 0292 7580, cena kompletu 20,00 zł (słownie: dwadzieścia  złotych). 
4. Terminy:
składania ofert -   11. 07.2017r. do godz.   10 00, Szczecin, ul. Mariacka 25 w pokoju nr  9.
 Dział Zamówień Publicznych , Beata  Wieczorek tel. 91 48 86 347
otwarcia ofert -    11. 07.2017r. o godz.     10 15,Szczecin, ul. Mariacka 25 w pok. nr 9.

5. Forma oferty:
a)    Na ofertę składa się : oferta cenowa (wg załączonego wzoru), kosztorys ofertowy oraz odpis z  właściwego rejestru  lub Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej  poświadczony przez Wykonawcę  za zgodność z oryginałem.
b) Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z oznaczeniem: „oferta na wykonanie  przemurowania komina w budynku mieszkalnym przy ul. Pogodnej 44 w Szczecinie , wraz z robotami towarzyszącymi”.

6.  Kryterium oceny oferty:
a)    Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, określona jako ryczałt. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających  lub mogących mieć wpływ na koszty. 
b)    Cena ofertowa musi wynikać z kalkulacji zawartej w ofercie  tzn. kosztorysu ofertowego opracowanego przez  Wykonawcę
 w oparciu o przedmiar robót i wizję lokalną .
c)    Podane w przedmiarach robót podstawy nakładów w postaci odpowiednich tablic KNR  użyte są jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej dla wykonawcy podstawy przy kalkulacji ceny. Podstawą dla wykonawcy winna  być  jego  własna kalkulacja wynikająca z rachunku ekonomicznego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1) przeprowadzenia negocjacji, dotyczących zaoferowanej ceny,
2) unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności, za nieterminowe złożenie oferty, w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju nr 9 w ZBiLK przy  ul. Mariackiej 25 w Szczecinie, lecz wpłynie do Biura Obsługi Klienta.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana do realizacji prac, Wykonawca będzie wykluczony z ubiegania się o realizację zamówień ogłaszanych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.)

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.