Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Konserwacja wałów przeciwpowodziowych: wykonanie koryta pod utwardzenie kolein z...

Przedmiot:

Konserwacja wałów przeciwpowodziowych: wykonanie koryta pod utwardzenie kolein z tłucznia, wykonanie utwardzenia kolein na koronie wału warstwą tłucznia z zagęszczeniem

Data zamieszczenia: 2017-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5
33100 , Tarnów
telefon - 146 376 922,
faks - 146 376 913
www.mzmiuw.krakow.pl
sekretariat.tarnow@mzmiuw.krakow.pl,
Województwo: małopolskie
Miasto: Tarnów
Wadium: 1. Wadium 1.1.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości: Część 1 zamówienia: 3500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) Część 2 zamówienia: 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) Część 3 zamówienia: 2500 zł (sło
Termin składania ofert: 2017-07-12 09:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatów bocheńskiego i brzeskiego.
Numer referencyjny: ZEPI DIT-271-26?17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 1 zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dla zadania pn.: Gróbka prawy wał w km 18+500-19+500, w km 22+450-23+830 oraz w km 24+700-25+120 – naprawa kolein w drodze przywałowej. Zamówienie obejmuje:Usługi konserwacyjne polegające na mechanicznym dokoszeniu porostów z poboczy z rozdrobnie- niem lub wygrabieniem i wywozem, korytowanie ze żwirowaniem drogi przywałowej, a lokalnie naprawa nawierzchni z tłucznia kamiennego. Prace konserwacyjne należy wykonać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Sprzęt dostosować do parametrów wałów, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Ewentualne szkody wynikłe podczas wykonywanych prac i ich naprawa leży po stronie Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary (wykazy prac) i kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 8.1 do siwz. Część 2 zamówienia.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dla zadania pn.: Wrzępski prawy wał w km 0+000-1+450 – naprawa kolein w koronie wału. Ulga Borowej Strugi prawy wał w km 0+800-1+500 – lokalna likwidacja lisich i bobrzych nor. Zamówienie obejmuje: Na prawy wale potoku Wrzępski usługi konserwacyjne obejmują: wykonanie koryta pod utwardzenie kolein z tłucznia, wykonanie utwardzenia kolein na koronie wału warstwą tłucznia z zagęszczeniem, rozkop wału formowanie nasypu wraz z zagęszczeniem, plantowanie oraz wykonanie ubezpieczenia z płyt „KRATA”. Na prawym wale Ulgi Borowej Strugi usługi konserwacyjne obejmują: ręczne wykoszenie porostów, naprawa wału przez rozkop korpusu, zakup i dowóz ziemi, zagęszczenie nasypów, humusowanie skarp, plantowanie, założenie siatki cynkowej w miejscu rozkopu. Prace należy wykonać w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Sprzęt dostosować do parametrów wałów, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Ewentualne szkody wynikłe podczas wykonywania prac i ich naprawa leży po stronie Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary (wykazy prac) i kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 8.2 do siwz. Część 3 zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dla zadania pn.: Uszewka prawy wał w km 5+400-6+600 i Ulga Uszewki prawy wał w km 2+500-3+000 – likwidacja kolein w koronie wału. Zamówienie obejmuje: Na prawym wale potoku Uszewka usługi konserwacyjne obejmują: wykonanie koryta pod utwardzenie kolein z tłucznia, wykonanie utwardzenia kolein na koronie wału warstwą tłucznia z zagęszczeniem. Na prawym wale Ulgi Uszewki usługi konserwacyjne obejmują: ręczne wykoszenie porostów, usunięcie darniny, dogęszczenie korony wału walcem samojezdnym, zakup i dowóz ziemi , likwidacja kolein poprzez wbudowanie gruntu dowiezionego, humusowanie skarp i korony wału, plantowanie, założenie siatki stalowej ocynkowanej. Prace należy wykonać w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Sprzęt dostosować do parametrów wałów, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Ewentualne szkody wynikłe podczas wykonywania prac i ich naprawa leży po stronie Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar (wykaz prac) i kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 8.3 do siwz. Część 4 zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dla zadania pn.: Raba prawy wał w km 0+100, w km 0+700 i w km 2+400 – naprawa ramp wałowych płytami drogowymi. Zamówienie obejmuje: Usługi konserwacyjne obejmują: wykonanie koryta pod umocnienie rampy, wykonanie podsypki z tłucznia grubości 12 cm, ułożenie płyt pełnych drogowych podwójnie zbrojonych. Prace należy wykonać w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Sprzęt dostosować do parametrów wałów, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Ewentualne szkody wynikłe podczas wykonywania prac i ich naprawa leży po stronie Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary (wykazy prac) i kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 8.4 do siwz.

II.5) Główny kod CPV: 71340000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71311100-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Z uwagi na charakter zamówienia, Zamawiający nie określa tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej dla: Część 1 i 4 zamówienia - 60 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) Część 2 i 3 zamówienia - 40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że: a) a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę (wraz z załączeniem dowodów, czy została wykonana), wartość tej usługi nie mniejsza niż dla: Część 1 i 4 zamówienia - 60 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) w zakresie konserwacji bieżącej na wałach, rzekach lub potokach. Część 2 i 3 zamówienia - 40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) w zakresie konserwacji bieżącej na wałach, rzekach lub potokach. b) dysponuje sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w szczególności dla: Część 1 zamówienia: koparkę - 1szt; mechaniczną zagęszczarkę gruntu - 1szt; samochód do transportu - 1szt. Część 2 i 3 zamówienia: koparkę - 1szt; walec lekki do 2t - 1szt; ubijak mechaniczny - 1szt; samochód do transportu - 1szt. Część 4 zamówienia: koparkę - 1szt; samochód do transportu - 1szt.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI B ust 4-5 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę, lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: A). nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, B) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 4. Dokumenty, o których mowa powyżej w ust.6 lit. B powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa ust.6 lit. A powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w ust.8 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji więcej niż jednego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy oświadczenie składa każdy z podmiotów osobno. W przypadku gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia zawierają dane/informacje w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Potwierdzających że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 2. Wykazu dostaw lub usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane , oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie., przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wykaz należy sporządzić zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 5 do siwz – „WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG” 3. Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wykaz należy sporządzić zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 6 do siwz - „WYKAZ SPRZĘTU TECHNICZNEGO”.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wypełniony druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 1 do siwz; 2.Pełnomocnictwo lub inny dokument upoważniający do reprezentowania Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia; 3.Dowód płaty wadium; 4.Kosztorys ofertowy na podstawie którego wyliczono cenę oferty; 5.Zobowiązanie - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 6.Oświadczenie - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej zamawiającego, przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej, w przypadku kiedy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium 1.1.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości: Część 1 zamówienia: 3500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) Część 2 zamówienia: 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) Część 3 zamówienia: 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) Część 4 zamówienia: 3500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) Jeśli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wadium należy wnieść dla każdej części zamówienia. Wadium winno być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy zamawiającego: PEKAO S.A. nr konta 48 1240 6292 1111 0010 5126 1194 Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5, pokój nr 9 (I p.), Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 1.2 Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi spełniać następujące wymogi: - być wystawione na Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie -zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust 4a i/lub 5 Ustawy. - okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 0,60
Warunki płatności 0,40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Nie przewiduje się wzrostu cen przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak również możliwości zmian składników cenotwórczych podanych w ofercie bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację za wyjątkiem umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku VAT, którego zmiana następuje z mocy prawa, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia będzie możliwa wyłącznie w przypadku: - zdarzeń losowych tj. podtopienia placu budowy spowodowanego powodzią lub intensywnymi opadami deszczu tylko jeśli uniemożliwia to prowadzenie robót. 3. Dopuszcza się zmianę treści umowy zawartej z Wykonawcą tylko w następujących przypadkach: - zmiany w KRS lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w trakcie realizacji zamówienia. - zmiany kont bankowych, - wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-12, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Gróbka prawy wał w km 18+500-19+500, w km 22+450-23+830 oraz w km 24+700-25+120 – naprawa kolein w drodze przywałowej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje: Usługi konserwacyjne polegające na mechanicznym dokoszeniu porostów z poboczy z rozdrobnie- niem lub wygrabieniem i wywozem, korytowanie ze żwirowaniem drogi przywałowej, a lokalnie naprawa nawierzchni z tłucznia kamiennego. Prace konserwacyjne należy wykonać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Sprzęt dostosować do parametrów wałów, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Ewentualne szkody wynikłe podczas wykonywanych prac i ich naprawa leży po stronie Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary (wykazy prac) i kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 8.1 do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71340000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 0,60
Warunki płatności 0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Wrzępski prawy wał w km 0+000-1+450 – naprawa kolein w koronie wału. Ulga Borowej Strugi prawy wał w km 0+800-1+500 – lokalna likwidacja lisich i bobrzych nor.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje: Na prawy wale potoku Wrzępski usługi konserwacyjne obejmują: wykonanie koryta pod utwardzenie kolein z tłucznia, wykonanie utwardzenia kolein na koronie wału warstwą tłucznia z zagęszczeniem, rozkop wału formowanie nasypu wraz z zagęszczeniem, plantowanie oraz wykonanie ubezpieczenia z płyt „KRATA”. Na prawym wale Ulgi Borowej Strugi usługi konserwacyjne obejmują: ręczne wykoszenie porostów, naprawa wału przez rozkop korpusu, zakup i dowóz ziemi, zagęszczenie nasypów, humusowanie skarp, plantowanie, założenie siatki cynkowej w miejscu rozkopu. Prace należy wykonać w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Sprzęt dostosować do parametrów wałów, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Ewentualne szkody wynikłe podczas wykonywania prac i ich naprawa leży po stronie Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary (wykazy prac) i kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 8.2 do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71340000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-09-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 0,60
Warunki płatności 0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Uszewka prawy wał w km 5+400-6+600 i Ulga Uszewki prawy wał w km 2+500-3+000 – likwidacja kolein w koronie wału.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje: Na prawym wale potoku Uszewka usługi konserwacyjne obejmują: wykonanie koryta pod utwardzenie kolein z tłucznia, wykonanie utwardzenia kolein na koronie wału warstwą tłucznia z zagęszczeniem. Na prawym wale Ulgi Uszewki usługi konserwacyjne obejmują: ręczne wykoszenie porostów, usunięcie darniny, dogęszczenie korony wału walcem samojezdnym, zakup i dowóz ziemi , likwidacja kolein poprzez wbudowanie gruntu dowiezionego, humusowanie skarp i korony wału, plantowanie, założenie siatki stalowej ocynkowanej. Prace należy wykonać w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Sprzęt dostosować do parametrów wałów, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Ewentualne szkody wynikłe podczas wykonywania prac i ich naprawa leży po stronie Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar (wykaz prac) i kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 8.3 do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71340000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-09-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 0,60
Warunki płatności 0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: Raba prawy wał w km 0+100, w km 0+700 i w km 2+400 – naprawa ramp wałowych płytami drogowymi.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje: Usługi konserwacyjne obejmują: wykonanie koryta pod umocnienie rampy, wykonanie podsypki z tłucznia grubości 12 cm, ułożenie płyt pełnych drogowych podwójnie zbrojonych. Prace należy wykonać w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Sprzęt dostosować do parametrów wałów, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Ewentualne szkody wynikłe podczas wykonywania prac i ich naprawa leży po stronie Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary (wykazy prac) i kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 8.4 do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71311100-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-09-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 0,60
Warunki płatności 0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.