Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (0,48 km): - warstwa odsączająca gr. 10cm,...

Przedmiot:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (0,48 km): - warstwa odsączająca gr. 10cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 0/63 mm o uziarnieniu ciągłym, jednowarstwowa stabilizowana mechanicznie gr. 23cm

Data zamieszczenia: 2017-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Wołowie
Rynek 34
56100 , Wołów
telefon - 71 319 13 05,
faks - 71 319 13 03
www.bip.wolow.pl
sekretariat@wolow.pl,
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wołów
Wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia określonego w wysokości: 6 400,00 słownie: sześć tysiące czterysta złotych 00/100 3. Wykonawców obowiązują ustalenia dot. wadium zawarte w specyfikacji istotnych warun
Termin składania ofert: 2017-07-12 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sławowice droga dojazdowa do gruntów rolnych
Numer referencyjny: PZP.271.12.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W zakresie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych (0,48 km), zlokalizowanej w Sławowicach na działce oznaczonej numerem 95, przewiduje się zmianę rodzaju nawierzchni z utwardzonej kruszywem łamanym na bitumiczną wraz z poboczem utwardzonym kruszywem łamanym. Jako konstrukcję drogi dojazdowej przyjęto następujący układ warstw: - warstwa odsączająca gr. 10cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 0/63 mm o uziarnieniu ciągłym, jednowarstwowa stabilizowana mechanicznie gr. 23cm, - nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa wiążąca gr. 5cm, - nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa ścieralna gr. 4cm. Odwodnienie jezdni przewidywane jest jako powierzchniowe do istniejących odbiorników, zgodnie z ukształtowaniem podłużnym i poprzecznym jezdni.

II.5) Główny kod CPV: 45233222-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233200-1
45232452-5
45233120-6
45112000-5
45233000-9
45112710-5
45110000-1
45111000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-10-20

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 265 000,00 zł. (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości – Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia takich osób: dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która wykonała na stanowisku kierownika budowy min. dwa zadania inwestycyjne lub remontowe – budowy, przebudowy lub remontu dróg/ulic o jezdni z nawierzchni bitumicznej wraz z infrastruktura towarzyszącą o wartości umownej min. 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł) brutto każda, należącym do właściwej izby samorządowej oraz ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej. W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym opis minimalnych warunków dotyczących potencjału technicznego wykonawcy Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia, tj. musi dysponować następującym sprzętem sprawnym technicznie: co najmniej 1 koparko-ładowarką lub 1 koparką kołową, co najmniej 1 zagęszczarką o masie min. 154 kg / 170 kg, co najmniej 1 zagęszczarką o masie min. 500 kg / 525 kg, co najmniej 1 walcem drogowym stalowym wibracyjnym, co najmniej 1 równiarką drogową lub spycharką gąsienicową, co najmniej 3 samochodami samowyładowczymi do transportu urobku o ładowności min. 3,5 t. w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w okresie 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do złożenia oferty (a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie) co najmniej: dwóch zadań inwestycyjnych lub remontowych – budowy, przebudowy lub remontu dróg/ulic o jezdni z nawierzchni bitumicznej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości umownej min. 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający zaprosi do udziału w postępowaniu wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu w liczbie 5 (nie mniej niż 5, nie więcej niż 20) 2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy będą spełniać warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza, lub równa liczbie określonej w pkt. 1), do złożenia ofert zostaną zaproszeni wszyscy wykonawcy spełniający te warunki. 3. W przypadku gdy liczba wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż liczba określona w pkt. 1), Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegających punktacji (kryteria selekcji). 4. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5 Zamawiający: za każdą robotę budowlaną wykonaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg/ulic o jezdni z nawierzchni bitumicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości umownej minimum 250 000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł) zł brutto każda (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia), wykonaną samodzielnie przez Wykonawcę, potwierdzoną dowodem (poświadczeniem), że została wykonana należycie Zamawiający przydzieli 5 pkt.. Ilość zdobytych w taki sposób punktów przez Wykonawcę, będzie warunkowała pozycję na liście rankingowej. W sytuacji takiej samej ilości zdobytych punktów Zamawiający celem określenia miejsca na liście rankingowej weźmie pod uwagę łączną liczbę kilometrów przedstawionych robót budowlanych wykonanych samodzielnie przez Wykonawcę. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości posiłkowania się zasobami należącymi do innych podmiotów w celu uzyskania lepszej pozycji w rankingu Wykonawców. 6. Zamawiający zaprosi do złożenia ofert wykonawców w liczbie określonej w pkt. 1), którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), 2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), 3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), 4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem),, 5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w oryginale), 6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w oryginale), 7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy (w oryginale), 8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy (w oryginale), 9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (w oryginale),
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego 2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), 3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, 4) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Dokument składany jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem),
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg ograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia określonego w wysokości: 6 400,00 słownie: sześć tysiące czterysta złotych 00/100 3. Wykonawców obowiązują ustalenia dot. wadium zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  5
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
1. Zamawiający zaprosi do udziału w postępowaniu wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu w liczbie 5 wykonawców. 2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy będą spełniać warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza, lub równa liczbie określonej w pkt. 1), do złożenia ofert zostaną zaproszeni wszyscy wykonawcy spełniający te warunki. 3. W przypadku gdy liczba wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż liczba określona w pkt. 1), Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegających punktacji (kryteria selekcji). 4. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5 Zamawiający: za każdą robotę budowlaną wykonaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg/ulic o jezdni z nawierzchni bitumicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości umownej minimum 250 000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł) zł brutto każda (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia), wykonaną samodzielnie przez Wykonawcę, potwierdzoną dowodem (poświadczeniem), że została wykonana należycie Zamawiający przydzieli 5 pkt.. Ilość zdobytych w taki sposób punktów przez Wykonawcę, będzie warunkowała pozycję na liście rankingowej. W sytuacji takiej samej ilości zdobytych punktów Zamawiający celem określenia miejsca na liście rankingowej weźmie pod uwagę łączną liczbę kilometrów przedstawionych robót budowlanych wykonanych samodzielnie przez Wykonawcę. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości posiłkowania się zasobami należącymi do innych podmiotów w celu uzyskania lepszej pozycji w rankingu Wykonawców. 6. Zamawiający zaprosi do złożenia ofert wykonawców w liczbie określonej w pkt. 1), którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów.

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin gwarancji 20,00
termin realizacji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana umowy może zostać dokonana w szczególności w niżej wymienionych przypadkach: 1. Zmiana umowy może być dokonana w szczególności: 1. w zakresie sposobu wykonania zamówienia: a. w przypadku niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych z uwagi na zaprzestanie produkcji lub wycofanie z rynku tych materiałów lub urządzeń, b. w przypadku pojawienia się na rynku nowych materiałów i urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, c. zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, d. w razie konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie dotychczasowych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, e. w razie konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmianę przepisów - w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze wskazanych w niniejszym punkcie okoliczności Wykonawca poinformuje Inwestora o konieczności dokonania zmian w zakresie określonym powyżej, a na zaproponowane zmiany Inwestor musi wyrazić zgodę. Roboty zamienne Wykonawca powinien wykonać na podstawie protokołu konieczności. 2. w zakresie terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy: a. jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w pkt 1, b. jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej, tj. okoliczności nieprzewidzianych i niezależnych od Strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć, w szczególności w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, klęsk żywiołowych i katastrofy budowlanej, uniemożliwiających terminowe i prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami, c. jeżeli zmiana jest konieczna z powodu wystąpienia znalezisk archeologicznych, niewybuchów, niewypałów, wyjątkowo niesprzyjających warunków geologicznych, hydrologicznych, nieprzewidzianych kolizji z urządzeniami infrastruktury, uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, d. jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy, e. wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, f. w przypadku odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, g. w przypadku niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, h. niemożności wykonywania robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonywania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, i. w przypadku zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, j. w przypadku przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, k. w przypadku działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, - w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze wskazanych w niniejszym punkcie okoliczności skutkujących opóźnieniem lub wstrzymaniem realizacji, strony mogą ustalić nowe terminy realizacji robót i rozliczenia końcowego, z tym że maksymalny okres przesunięcia maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi niezbędnemu do wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji, 3. w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych zarówno od Inwestora, jak i od Wykonawcy, m.in. w razie wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, 4. w przypadku, gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, b. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Inwestora, c. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 5. z uwagi na zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, np. kierownika budowy i robót, inspektora nadzoru, osób reprezentujących Strony (w szczególności w razie choroby, wypadku losowego, nieprzewidzianych zmian organizacyjnych), 6. w przypadku zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, 7. w przypadku zmian korzystnych dla Inwestora.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-12, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.