Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zapytanie o cenę na remont pomieszczenia

Przedmiot:

Zapytanie o cenę na remont pomieszczenia

Data zamieszczenia: 2017-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: UNIWERSYTET WARSZAWSKI
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
telefon: 022 5520000
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-12 14:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

                         „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”

Dotyczy: postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.4 pkt 8 Ustawy

/  procedura otwarta / Nr BT/SR/ 212 / 1 / 45  /2017 –   „Wykonanie   remontu pomieszczenia  nr 21”  w Pałacu Kazimierzowskim  Uniwersytetu Warszawskiego przy  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie w drodze postępowania wykonawcy    remontu pomieszczenia nr 21 „  w Pałacu Kazimierzowskim  Uniwersytetu Warszawskiego przyul. Krakowskie Przedmieście 26/28

 

                                      I/  DOKUMENTACJA

 

Dokumentację budowlaną stanowi:

1/ projekt budowlany i wykonawczy remontu pomieszczeń NR NR  21,25,31  autorstwa firmy  AK

    Projekt  Andrzej Kodłubaj w branżach:

              - budowlana

              - elektryczna

              - teletechniczna

 

 2/  przedmiary robót:   autorstwa   firmy  AK    Projekt  Andrzej Kodłubaj w branżach:

              - budowlanej

              - elektrycznej

              -/teletechnicznej

3/  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót autorstwa   firmy  AK    Projekt

     Andrzej Kodłubaj:

              - budowlana

              -elektryczna

              - teletechniczna

4/  decyzja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Nr 569/Ś/2014 z dnia 17.09.2014

5 / decyzja Stołecznego Konserwatora Zabytków  Nr 682 N/16 z dnia 14.04.2016.

 

 

 

 

II / ZAKRES  PRAC

 

1/  PRACE  PRZYGOTOWAWCZE

- zabezpieczenie ścian, posadzek kamiennych  i elementów wyposażenia w miejscach

   przewidzianych   do  transportu  materiałów i urobku,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej 

 

2/ PRACE ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

      - wykładzina podłogowa

- odbicia tynków

      - demontaż grzejników

      - demontaż opraw oświetleniowych

      - demontaż przewodów elektrycznych

      - demontaż przewodów  teletechnicznych

 

3/  PRACE  ODTWORZENIOWE I NOWE

       A/ STOLARKA   

   - renowacja stolarki drzwiowej

B/  TYNKARSKIE, MALARSKIE,

   - uzupełnienie tynków / naprawy /

   - przecieranie tynków

         - prace malarskie

                 C/ ROBOTY ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE

      - wykucie bruzd instalacyjnych:  elektrycznych i teletechnicznych

      - położenie listew instalacyjnych  podłogowych

      - położenie listew  instalacyjnych na ścianach / koryt /

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej :gniazda , oprawy oświetleniowe

- montaż osprzętu elektrycznego, żyrandoli

- uzupełnienie osprzętu modułowego w rozdzielnicach

- pomiary elektryczne

-  wykonanie instalacji teletechnicznej

- montaż osprzętu teletechnicznego

- pomiary instalacji teletechnicznej

 

D/ ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

  - położenie wykładziny podłogowej dywanowej

  - naprawa punktowa podłogi drewnianej / klepka /

 

E// ROBOTY SANITARNE

                   -   montaż grzejników

                                                                      

                  F/ ROBOTY RÓŻNE

                     - wywóz gruzu

                 G/  Oznaczenia przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień   CPV

Kod CPV:

 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne,

 45311100-1,456314320-0,45317000-2, remont instalacji elektrycznych

 45314300-4 instalowanie infrastruktury okablowania

 

                  III  -  PRACOWNICY - WYMAGANIA

 

Wykonawca zapewni realizację zamówienia, przez nw. osoby/pracowników:

 1. kierownik budowy (1 osoba) – wymagania (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat przez wykonawcę):

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z dnia 24 września 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

oraz co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

2)   kierownik robót elektrycznych (1 osoba) posiadający łącznie;

      - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

     instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energoelektrycznych (zgodnie

     z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie

    samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z dnia 24 września 2014 r., poz. 1278)

    lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

    obowiązujących przepisów, oraz

  - świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

    na stanowisku dozoru, min.   do 1  kV (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i

    Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.)

- świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na

  stanowisku  dozoru min.   do 1  kV (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i

    Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.)

 

   6 pracowników (wymagania - pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę na pełny etat

 • robotnicy ogólnobudowlani- 5 osób,
 • elektryk 1 osoba (posiadający świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji € - min. 1 kV,)

 

IV -  INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ROBÓT

  

1/ Wykonawca powinien uwzględnić prace w systemie wielozmianowym

                   Dni pracy / robocze /  : poniedziałek – piątek

                                       sobota – w przypadku  potrzeby / po uzgodnieniu z administracja obiektu/

2/ prace będą odbywać się w budynku czynnym – o konieczności  przerwania robót wynikających ze względów organizacyjnych zamawiającego   wykonawca zostanie powiadomiony z 24 –godzinnym wyprzedzeniem. Przerwy dłuższe niż 1 dzień ,przedłużać będą termin wykonania robót.

3/ Terminy wykonania robót  nie mogą być przedłużone oprócz przerw wynikających z przyczyn

     leżących po stronie zamawiającego

4/ prace mają być wykonane zgodnie z wiedzą techniczną, projektem oraz specyfikacjami

    technicznymi  wykonania i odbioru robót.

5/ pracownicy muszą być wyposażeni w ubrania robocze z napisem firmy lub posiadać identyfikatory

6/  ze względu na fakt, ze budynek jest czynny i zabytkowy wymagamy wizji lokalnej

7/ WIZJĘ LOKALNĄ   należy uzgodnić z

           Panem   Wojciechem Miksą  tel.22/55-40-760      lub

           z  Panią Dorotą Sobolew  tel.22/55-22-040

           telefon  mobilny: 606-288-043

              Godziny wizji 10-13 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

Wizja lokalna będzie wymagała  potwierdzenia

8/  przedmiary stanowią wyłącznie materiał pomocniczy

 

 

V/  WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

       1/  WYKONAWCA wykona roboty siłami własnymi

       2/ TERMIN WYKONANIA  PRAC / od daty wprowadzenia na budowę /

                 35 dni roboczych /  BEZ MOŻLIWOŚCI PRZEDŁUŻENIA./

       W termin wykonania nie są wliczone dni  związane z odbiorami robót

        3/ GWARANCJA  na wykonanie robót – 36 miesięcy.  

        4/ Zamawiający wymaga złożenia kosztorysu szczegółowego  potrzebnego do ewentualnego

            określenia : cen , stawki roboczogodziny oraz narzutów w przypadku robót zamiennych  

        

 VI/   INFORMACJA DOTYCZĄCA WNIESIENIA

          I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  -   Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy , którego oferta zostanie wybrana jako

           najkorzystniejsza , wniesienia  do dnia podpisania  umowy zabezpieczenia należytego

          wykonania umowy w wysokości 5% kwoty umowy / ceny brutto /..

          Forma wniesienia:

                                       gotówka, gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa

 

 

VII/ WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTA

 

         OFERTA MUSI ZAWIERAĆ :

 

                        1/ CENĘ NETTO+ VAT

                        2/ POTWIERDZENIE WYMAGANEGO OKRESU GWARANCJI

                        3/ OŚWIADCZENIE O PRACOWNIKACH   / PUNKT III /

Ad. pkt. III

      Zamawiający zastrzega sobie udokumentowania  danych zawartych w oświadczeniu

4/  OFERENT MUSI WYKAZAĆ SIĘ:

 

      a/ 2 ROBOTAMI OGÓŁNOBUDOWLANYMI

      b/ 1 ROBOTĄ OGÓŁNOBUDOWLANĄ ZAWIERAJĄCĄ  ROBOTY ELEKTRYCZNE

           W OBIEKCIE  ZABYTKOWYM / podany  musi być NR w Rejestrze Zabytków /

 

      Każda z robót  musi być o wartości  brutto nie mniejszej niż 100.000,00 zł.  słownie: sto tysięcy złoty

      zero groszy. Roboty muszą być potwierdzone    referencjami zawierającymi wartość oraz rodzaj  robót

 

 VIII/ Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia  postępowania    przetargowego    bez

         podania przyczyny.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.