Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Modernizacja oddziałów przedszkolnych

Przedmiot:

Modernizacja oddziałów przedszkolnych

Data zamieszczenia: 2017-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
ul. Wodna 20/2
76-251 Kobylnica
tel. 59 841-59-12
fax. 59 841-59-15
e-mail: cuw@kobylnica.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Kobylnica
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-11 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

na roboty budowlane z możliwością składania ofert częściowych w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych w Kobylnicy, Kwakowie i Sycewicach

 

przy wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) na podstawie art. 4 ust. 8

 

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy

ul. Wodna 20/2,

76-251Kobylnica

NIP: 839-31-87-470

tel. 59 841-59-12 fax. 59 841-59-15, e-mail: cuw@kobylnica.pl

www.bip.cuwkobylnica.tensoft.pl

 1. OPISPRZEDMIOTUZAMÓWIENIA
 2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych w Kobylnicy, Kwakowie i Sycewicach. Szczegółowy zakres robót określają odpowiednio pomocnicze przedmiary robót załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, który jest opisem przedmiotu zamówienia.
 3. Przedmiot zamówienia dla Zadania Nr 1 na roboty budowlane w zakresie modernizacji oddziału przedszkolnego w Kobylnicy obejmuje:

1)     malowanie dwóch sal i korytarza,

2)     wymiana oświetlenia zgodnie z normą PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach, (lub norma równoważna).

 1. Przedmiot zamówienia dla Zadania Nr 2 na roboty budowlane w zakresie modernizacji oddziału przedszkolnego w Kwakowie obejmuje:

1)    malowanie pomieszczeń,

2)    roboty instalacyjne w sanitariatach,

3)    montaż zaworu mieszającego termostatycznego,

4)    wyjście awaryjne – rampa przyokiennna h=0,55 m z balustradą i schodami.

 1. Przedmiot zamówienia dla Zadania Nr 3 na roboty budowlane w zakresie modernizacji oddziału przedszkolnego w Sycewicach obejmuje:

1)    malowanie dwóch sal i korytarza,

2)    malowanie kuchni i stołówki,

3)    prace na instalacji sanitarnej,

4)    montaż zaworu mieszającego termostatycznego,

5)    wymiana oświetlenia zgodnie z normą PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach, (lub norma równoważna),

6)    wyjście awaryjne- rampa przyokienna.

 1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na następujące Zadania:

1)    Zadanie nr 1 dotyczy robót budowlanych w zakresie modernizacji oddziału przedszkolnego w Kobylnicy.

2)    Zadanie nr 2 dotyczy robót budowlanych w zakresie modernizacji oddziału przedszkolnego w Kwakowie.

3)    Zadanie nr 3 dotyczy robót budowlanych w zakresie modernizacji oddziału przedszkolnego w Sycewicach.

 1. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca. Oferty w postępowaniu można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia tzn., że Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną/e przez siebie część/ci lub na wszystkie części zamówienia.
 2. Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi nie mniej niż 60 miesiące.
 3. Zamawiający zabezpieczył środki finansowe na realizację przedmiotu zamówienia w budżecie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy na wszystkie 3 zadania do wysokości 47.736,80 zł brutto:

1)    Zadanie nr 1 (Kobylnica)- netto: 7.057,85 zł            brutto: 8.681,15 zł

2)    Zadanie nr 2 (Kwakowo)- netto: 14.641,18 zł            brutto: 18.008,65 zł

3)    Zadanie nr 3 (Sycewice)- netto: 17.111,38 zł            brutto: 21.047,00 zł

Razem:                             netto: 38.810,41 zł         brutto: 47.736,80 zł

 1. TERMINWYKONANIAZAMÓWIENIA

3.1  Dla Zadania nr 1: od dnia podpisania umowy do 21.08.2017 r.

3.2  Dla Zadania nr 2: od dnia podpisania umowy do 21.08.2017 r.

3.3  Dla Zadania nr 3: od dnia podpisania umowy do 21.08.2017 r.

zostanie określony dla każdego zadania w ofercie wykonawcy (kryterium oceny ofert).

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Nie podlegają wykluczeniu;
 2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1)    kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

             Dla zadania nr 1, nr 2, nr 3- Zamawiający nie stawia warunków.

2)    sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

       Dla zadania nr 1, nr 2, nr 3- Zamawiający nie stawia warunków.

3)    zdolności technicznej lub zawodowej:

     Dla zadania nr 1, nr 2, nr 3- Zamawiający nie stawia warunków.

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
 2. Wypełniony Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Zaproszenia, w oparciu o opis przedmiotu zamówienia- pomocnicze przedmiary robót Załącznik Nr 1 do Zaproszenia.

3. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Uwaga: Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli pełnomocnictw, lub którzy złożyli formularze zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do uzupełnienia tych dokumentów w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 1. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
 2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie lub faksem lub pocztą elektroniczną.
 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z powyższego obowiązku, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail wskazany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
 4. Wyjaśnienie treści zaproszenia

1)    Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert,

2)    jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt 1) zaproszenia lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3)    przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt 1 powyżej,

4)    treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał zaproszenie, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono zaproszenie –www.bip.cuwkobylnica.tensoft.pl, bez ujawniania źródła zapytania.

5)    w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zaproszenia. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej na której zamieszczono zaproszenie – www.bip.cuwkobylnica.tensoft.pl .

6)    Wykonawcy związani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami do zaproszenia zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający zaleca bieżące monitorowanie strony internetowej, na której zamieszczono zaproszenie - www.bip.cuwkobylnica.tensoft.pl w celu zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do zaproszenia bądź wyjaśnieniami zaproszenia lub wprowadzonymi zmianami do zaproszenia.

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

1)    w zakresie przedmiotu zamówienia informacji udzieli:

    Remigiusz Ciereszko tel. 59 841-59-12, e-mail r.ciereszko@kobylnica.pl; cuw@kobylnica.pl

       2)  w zakresie procedury:

          Katarzyna Chojnacka tel. 59 841 59 20, e-mail k.chojnacka@kobylnica.pl;

           cuw@kobylnica.pl

 1. TERMINZWIĄZANIAOFERTĄ DLA KAŻDEGO ZADANIA
 2. Termin związania ofertą – 30 dni.
 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY DLA KAŻDEGO ZADANIA
 5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację przedmiotu zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia.
 6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem           nieważności.
 7. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Ofertę należy sporządzić według formularza ofertowego (Załącznik Nr 2 do zaproszenia).
 9. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 10. Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować. Wszystkie strony (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację.
 11. Błędy zaleca się poprawiać poprzez skreślenie, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zaleca się parafować i datować własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 12. Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych i nienaruszonych           kopertach. Koperta zewnętrzna i wewnętrzna powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz posiadać dopisek o treści:

OFERTA w postępowaniu na roboty budowlane z możliwością składania ofert częściowych, w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych w Kobylnicy, Kwakowie i Sycewicach – na Zadanie nr ….(należy podać nr Zadania)

Dodatkowo koperta wewnętrzna powinna być opieczętowana nazwą i adresem   Wykonawcy.

 1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W takim przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany lub powiadomienie o wycofaniu oferty według takich samych zasad jak składanie oferty, tj. w kopercie, odpowiednio oznakowanej „zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”.
 2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego oznaczenia na kopercie zewnętrznej.
 3. Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich           otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. Zastrzeżone informacje powinny zostać wskazane w formularzu oferty (Załącznik nr 2 do zaproszenia) oraz złożone w ofercie, w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa”. W przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawcę w ofercie informacji zastrzeżonych zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Zapis pkt 3 zaproszenia stosuje się odpowiednio.
 4. MIEJSCEORAZTERMINSKŁADANIAIOTWARCIAOFERT
 5. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy do dnia: 11.07.2017 roku do godz. 10:00.
 6. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie do składania ofert zwraca się niezwłocznie.
 7. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
 8. W Formularzu ofertowy stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia Wykonawca zobowiązany jest podać cenę ryczałtową za realizację przedmiotu zamówienia.
 9. Zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac. Jeżeli wykonanie zamówienia groziłoby Wykonawcy zamówienia rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
 10. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in. koszty dotyczące wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych, itp., a także podatek VAT.
 11. Zasady kalkulacji ceny:

1)    Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się z zakresem robót, jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania oraz wyceny dokonał rzetelnie.

2)    Cena ryczałtowa obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu sprawdzenia przedmiarów robót, stanowiących jedynie materiał pomocniczy. Żadne błędy obmiarowe, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań technicznych lub innych kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy nie mogą być podstawą do żądania zmiany ceny ryczałtowej. Przedmiar robót do określenia ceny należy stosować tylko i wyłącznie pomocniczo.

3)    W ramach skalkulowanego wynagrodzenia ofertowego ryczałtowego Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji całości przedmiotu zamówienia oraz uzyskania zamierzonego efektu końcowego. Jeżeli w trakcie robót pojawi się konieczność wykonania dodatkowych prac niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia, Wykonawca będzie zobligowany do ich realizacji w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

 1. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zmianami).
 2. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Treść oświadczenia zawarta została w załączniku Nr 2 do zaproszenia – Formularzu ofertowym.

Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak:

-        wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,

-        import usług lub towarów,

-        mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem z rachunku Zamawiającego, w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania faktury.

2. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony będzie od daty otrzymania faktury korygującej.

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT DLA KAŻDEGO ZADANIA

 1. Za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innego kryterium odnoszącego się do przedmiotu zamówienia publicznego.
 2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
 3. Zamawiający ustalił następujące kryterium oceny ofert:

1)               cena – waga kryterium 80 pkt,

2)               termin wykonania zamówienia – waga kryterium 20 pkt,

 1. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w punktach. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:

1)    cena (C) – cenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczenia ceny, podana w Formularzu ofertowym. Maksymalna liczba punktów – 80. Oferta o najniższej cenie uzyska największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg następującego wzoru:

C=Cn/Cb x 80

gdzie: C – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny

Cn – najniższa cena brutto za realizacje przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

Cb – cena brutto badanej oferty

 

2)    termin realizacji (T) – ocenie zostanie poddany termin realizacji przedmiotu zamówienia wskazany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Maksymalna liczba punktów – 20. Punkty zostaną przyznane według następujących zasad:

a)  zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu zamówienia powyżej 14.08.2017r. - 0,00 pkt,

b)  zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu zamówienia od 08.08.2017r. do 14.08.2017 r. - 10,00 pkt,

c)  zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 07.07.2017 r. - 20,00 pkt.

Uwaga! Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia ustalono na dzień 21.08.2017 r. od dnia podpisania umowy, zgodnie z rozdziałem III zaproszenia. Wykonawca może zaoferować skrócenie terminu wykonania od 08.08.2017 do 14.08.2017 r. lub do dnia 07.07.2017 r.. Tylko wskazanie któregoś z tych terminów będzie premiowane dodatkowymi punktami.

W przypadku zaoferowania dłuższego terminu wykonania zamówienia niż 21.08.2017r. – oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

 1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu, oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (P) będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria, wyliczoną wg następującego wzoru:

P = C + T

 1. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt 10 zaproszenia, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
 5. Zamawiający poprawia w ofercie:

1)     oczywiste omyłki pisarskie,

2)     oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsek­wencji rachunkowych dokonanych popra­wek,

3)     inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

1)  oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.);

2)  pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

XIII. FINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

6.1.  Zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.1. Edukacji Przedszkolnej.

 1. Projekt realizowany w partnerstwie:

-      Partner Wiodący – Gmina Kobylnica

-      Partnerzy: Gmina Miasto Ustka, Gmina Dębnica Kaszubska, Gmina Miasto Słupsk, Gmina Słupsk, Mentorzy Rozwoju Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

XIV. WZÓR UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wzór umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zawarty jest w Załączniku nr 3 do Zaproszenia.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.