Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Przedmiot:

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Data zamieszczenia: 2017-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Lidzbark Warmiński
ul. Krasickiego 1
11-100 Lidzbark Warmiński
telefon: (089) 767 32 74 w. 17
e-mail: k.arnold@gminalidzbark.com
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Lidzbark Warmiński
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-13 15:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Z TERENU GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

 

Znak sprawy : GOŚ.6232.2.2017.JK                                                            Data : 04.07.2017r.

 

 1. Zamawiający :

Gmina Lidzbark Warmiński

ul. Krasickiego 1

11-100 Lidzbark Warmiński

telefon:           (089) 767 32 74 w. 17

e-mail:            k.arnold@gminalidzbark.com       

 

NIP: 743-18-62-715

faks: (089) 767 32 74

 1. Zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.).
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na usunięciu pokryć dachowych wykonanych z eternitu znajdujących się na obiektach budowlanych położonych w następujących miejscowościach:

 

Miejscowość

Ilość [m2]

Nr działki

Nr obrębu

Kłębowo

15

100/69

36

Medyny

224

113/1

31

Jagoty

180

113

7

Kraszewo

25

158/7

34

Blanki

306

155/3

41

Sarnowo

120

64/2

27

Sarnowo

650

110

27

Drwęca

97,2

13/1

4

Kłębowo

420

77

36

Medyny

1050

6/14

31

Runowo

170

360/4

14

 

 

Przewidywana ilość wyrobów azbestowych - około 3257,2 m2 (przy założeniu wagi 1m2 - 13kg, tonaż wynosi około 42,344Mg). Ilość wyrobów oraz liczba nieruchomości objętych zadaniem może ulec zmianie.

Gmina Lidzbark Warmiński zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn. W przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska na realizację zadania, niniejszy przetarg zostaje unieważniony.

Zlecenie prac i realizacja umowy będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest uzależniona od pozyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.

Przy kalkulacji ceny (brutto) za 1 Mg, należy uwzględnić następujące elementy:

 • demontaż wyrobów zawierających azbest,
 • paletowanie,
 • transport,
 • utylizację płyt falistych.

Uwzględnić należy również możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości odebranych pokryć dachowych wykonanych z eternitu ze względu na zastosowanie niestandardowych płyt oraz stopień ich zniszczenia lub rozbieżność pomiędzy ilością zinwentaryzowaną a ilością rzeczywistą.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,

Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

 1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
 2. dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia/seminarium/kursu z zakresu BHP przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
 3. zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych lub umowę z firmą transportową posiadającą takie zezwolenie,
 4. umowę z zakładem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
 5. Wskazane dokumenty muszą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Brak któregokolwiek z w/w dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.

 1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 29 września 2017r.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
 3. Kryterium oceny ofert – cena - 100%.
 4. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego z dopiskiem „OFERTA NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI” na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do ogłoszenia w siedzibie zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, pokój nr 30 lub pocztą na adres zamawiającego do dnia 13.07.2017r. do godz. 1500.
 5. Wzór oferty i umowy w załączeniu.

 

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.