Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Konserwacja śluz wałowych polega na naprawie zniszczonego przyczółka wylotowego i...

Przedmiot:

Konserwacja śluz wałowych polega na naprawie zniszczonego przyczółka wylotowego i wlotowego śluzy wałowej, wykoszeniu z wygrabieniem porostów ze skarpy wału, usunięciu ziemi częściowo w obrębie przewodu rurowego

Data zamieszczenia: 2017-07-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5
33100 , Tarnów
telefon - 146 376 922,
faks - 146 376 913
www.mzmiuw.krakow.pl
sekretariat.tarnow@mzmiuw.krakow.pl,
Województwo: małopolskie
Miasto: Tarnów
Wadium: 1.1 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości: Część 1 zamówienia: . 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) Część 2 zamówienia: . 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) Część 3 zamówienia: . 2 300,00 zł (s
Termin składania ofert: 2017-07-14 09:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja śluz wałowych na terenie powiatu bocheńskiego i brzeskiego
Numer referencyjny: ZEPI DIT-271-25-9/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 1 zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dla zadań pn: Stradomka lewy wał śluza nr 10 w km 0+345 - naprawa przyczółków i przewodu Potok Krzeczowski lewy wał śluza nr 1 w km 0+180 – naprawa przyczółków i przewodu Potok Gróbka lewy wał śluza wałowa nr 7 w km 8+740 - naprawa przyczółków i przewodu Potok Zatocki prawy wał śluza nr 2 w km 0+880 – naprawa przyczółków i przewodu Potok Gróbka prawy wał śluza nr 19 w km 18+360 - naprawa przyczółków i przewodu Potok Gróbka prawy wał śluza nr 25 w km 22+690 - naprawa przyczółka i przewodu od strony zawala Potok Gróbka prawy wał śluza nr 26 w km 23+110 - naprawa przyczółka i przewodu od strony zawala Część 1 zamówienia obejmuje: Stradomka lewy wał śluza nr 10 w km 0+345 - naprawa przyczółków i przewodu Usługi konserwacyjne polegające na naprawie zniszczonego przyczółka wylotowego i wlotowego śluzy wałowej, wykoszeniu z wygrabieniem porostów ze skarpy wału, usunięciu ziemi częściowo w obrębie przewodu rurowego od strony zawala za przyczółkiem wlotowym, zabezpieczeniu rurociągu przewodu poprzez wykonanie pancerza betonowego od strony zawala, oczyszczeniu i zabezpieczeniu części betonowych przyczółków oraz oczyszczeniu z namułu przewodów rurowych, demontażu, oczyszczeniu, zakonserwowaniu i zmontowaniu klapy zwrotnej, zasypanie ziemią z ubiciem w obrębie przewodu od strony zawala, plantowanie z humusowaniem i obsiewem mieszanką traw skarpy zawala. Potok Krzeczowski lewy wał śluza nr 1 w km 0+180 – naprawa przyczółków i przewodu Usługi konserwacyjne polegające na naprawie przyczółka wylotowego , wykopie pod przyczółek, wykonanie nowej pokrywy na studnię fi 80 cm, ułożenie płyt na rowku odpływowym i nad przyczółkiem. Potok Gróbka lewy wał śluza wałowa nr 7 w km 8+740 - naprawa przyczółków i przewodu Prace polegające na naprawie przyczółków przepustu wałowego: wykoszeniu z wygrabieniem porostów, robót ziemnych, naprawie części betonowych przyczółków, oczyszczeniu przewodu rurowego z namułu, oczyszczeniu i zakonserwowaniu klapy zwrotnej , zasypaniu ziemią z ubiciem w obrębie przyczółka wylotowego, umocnieniu skarp i dna rowka odpływowego płytami ażurowymi „mała krata” , obsiew skarp rowka mieszanką traw. Potok Zatocki prawy wał śluza nr 2 w km 0+880 – naprawa przyczółków i przewodu Usługi konserwacyjne polegające na naprawie przyczółków śluzy wałowej, wykoszeniu z wygrabieniem porostów ze skarp wału, rowka dopływowego oraz w otoczeniu przepustu wałowego , odmuleniu rowka dopływowego do śluzy, demontażu, oczyszczeniu, zakonserwowaniu i zamontowaniu klapy, zasypanie ziemią z ubiciem w obrębie przyczółków śluzy, częściowe umocnienie skarp i dna rowka płytami ażurowymi „mała krata”. Potok Gróbka prawy wał śluza nr 19 w km 18+360 - naprawa przyczółków i przewodu Prace konserwacyjne polegające na naprawie przyczółków przepustu wałowego: wykoszeniu z wygrabieniem porostów, robót ziemnych, naprawie części betonowych przyczółków oczyszczeniu przewodu rurowego z namułu, umocnieniu skarp i dna rowka odpływowego płytami ażurowymi „mała krata” oraz opaską z kiszki faszynowej, obsiew skarp rowka mieszanką traw. Potok Gróbka prawy wał śluza nr 25 w km 22+690 - naprawa przyczółka i przewodu od strony zawala Usługi konserwacyjne polegające na naprawie przyczółka wlotowego śluzy wałowej,, usunięciu ziemi w obrębie przyczółka i przewodu rurowego, naprawie części betonowych przyczółka i przewodu, zasypanie ziemią z ubiciem w obrębie przyczółka śluzy. Potok Gróbka prawy wał śluza nr 26 w km 23+110 - naprawa przyczółka i przewodu od strony zawala Usługi konserwacyjne polegające na naprawie przyczółka wlotowego śluzy wałowej, wykoszeniu traw w obrębie przepustu wałowego, oczyszczenie z namułu przewodu rurowego, naprawie części betonowych przyczółka i przewodu, umocnienie rowka dopływowego płytami ażurowymi typu ‘mała krata”. Prace konserwacyjne należy wykonać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Ewentualne szkody wynikłe podczas wykonywanych prac i ich naprawa leży po stronie Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar i formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 8.1 do SIWZ. Część 2 zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dla zadań pn: Strumień lewy wał śluza nr 2 w km 0+260 - naprawa przyczółków i przewodu Gróbka lewy wał śluza nr 6 w km 5+430 – naprawa przyczółków i przewodu Gróbka prawy wał śluza nr 13 w km 8+000 – naprawa przyczółków i przewodu Gróbka prawy wał śluza nr 14 w km 8+800 – naprawa przyczółków i przewodu Gróbka prawy wał śluza nr 15 w km 9+300 – naprawa przyczółków i przewodu Część 2 zamówienia obejmuje: Strumień lewy wał śluza nr 2 w km 0+260 - naprawa przyczółków i przewodu Usługi konserwacyjne polegające na naprawie ( odtworzeniu )przyczółka wylotowego i wlotowego śluzy wałowej, wykoszeniu z wygrabieniem porostów ze skarpy wału oraz usunięciu humusu w obrębie śluzy, usunięciu ziemi w obrębie przyczółków i częściowo przewodu rurowego, naprawie części betonowych przyczółków i przewodu, demontażu, oczyszczeniu, zakonserwowaniu i zamontowaniu klapy, zasypanie ziemią z ubiciem w obrębie przyczółków śluzy, plantowanie, humusowania z obsianiem skarp przy śluzie wałowej. Gróbka lewy wał śluza nr 6 w km 5+430 – naprawa przyczółków i przewodu Roboty obejmują: udrożnienie dopływu i odpływu od śluzy, naprawa przyczółków śluzy wałowej, demontaż, oczyszczenie, zakonserwowanie i zamontowanie klapy. Gróbka prawy wał śluza nr 13 w km 8+000 – naprawa przyczółków i przewodu Roboty obejmują: udrożnienie dopływu i odpływu od śluzy, naprawa przyczółków śluzy wałowej, demontaż, oczyszczenie, zakonserwowanie i zamontowanie klapy, wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "KRATA" dopływu i odpływu. Gróbka prawy wał śluza nr 14 w km 8+800 – naprawa przyczółków i przewodu Roboty obejmują: udrożnienie dopływu i odpływu od śluzy, naprawa przyczółków śluzy wałowej, demontaż, oczyszczenie, zakonserwowanie i zamontowanie klapy, wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "KRATA" dopływu i odpływu. Gróbka prawy wał śluza nr 15 w km 9+300 – naprawa przyczółków i przewodu Roboty obejmują: udrożnienie dopływu i odpływu od śluzy, naprawa przyczółków śluzy wałowej, demontaż, oczyszczenie, zakonserwowanie i zamontowanie klapy. Usługi konserwacyjne należy wykonać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Ewentualne szkody wynikłe podczas wykonywanych prac i ich naprawa leży po stronie Wykonawcy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar i formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 8.2 do SIWZ. Część 3 zamówienia Uszewka lewy wał śluza nr 8 w km 9+470 – naprawa przyczółków i przewodu Uszewka prawy wał śluza nr 9 w km 6+680 – naprawa przyczółków i przewodu Uszewka prawy wał śluza nr 10 w km 7+210 – naprawa przyczółków i przewodu Uszewka prawy wał śluza nr 11 w km 8+020 – naprawa przyczółków i przewodu Uszwica prawy wał śluza nr 5 w km 12+070 – naprawa przyczółków i przewodu Ulga Borowej Strugi prawy wał śluza nr 1 w km 0+860 – naprawa przyczółków i przewodu i przewodu Część 3 zamówienia obejmuje: Uszewka lewy wał śluza nr 8 w km 9+470 – naprawa przyczółków i przewodu Roboty obejmują: udrożnienie dopływu i odpływu od śluzy, naprawa przyczółków śluzy wałowej, demontaż, oczyszczenie, zakonserwowanie i zamontowanie klapy, wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "KRATA" dopływu i odpływu. Uszewka prawy wał śluza nr 9 w km 6+680 – naprawa przyczółków i przewodu Roboty obejmują: udrożnienie dopływu i odpływu od śluzy, naprawa przyczółków śluzy wałowej, demontaż, oczyszczenie, zakonserwowanie i zamontowanie klapy, wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "KRATA" dopływu i odpływu. Uszewka prawy wał śluza nr 10 w km 7+210 – naprawa przyczółków i przewodu Roboty obejmują: udrożnienie dopływu i odpływu od śluzy, naprawa przyczółków śluzy wałowej, demontaż, oczyszczenie, zakonserwowanie i zamontowanie klapy, wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "KRATA" dopływu i odpływu. Uszewka prawy wał śluza nr 11 w km 8+020 – naprawa przyczółków i przewodu Roboty obejmują: udrożnienie dopływu i odpływu od śluzy, naprawa przyczółków śluzy wałowej, demontaż, oczyszczenie, zakonserwowanie i zamontowanie klapy, wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "KRATA" dopływu i odpływu. Uszwica prawy wał śluza nr 5 w km 12+070 – naprawa przyczółków i przewodu Roboty obejmują: udrożnienie dopływu i odpływu od śluzy, naprawa przyczółków śluzy wałowej, demontaż, oczyszczenie, zakonserwowanie i zamontowanie klapy, wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "KRATA" dopływu i odpływu. Ulga Borowej Strugi prawy wał śluza nr 1 w km 0+860 – naprawa przyczółków i przewodu i przewodu Roboty obejmują: udrożnienie dopływu i odpływu od śluzy, naprawa przyczółków śluzy wałowej, demontaż, oczyszczenie, zakonserwowanie i zamontowanie klapy, wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "KRATA" dopływu i odpływu. Prace należy wykonać w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Sprzęt dostosować do parametrów wałów, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Ewentualne szkody wynikłe podczas wykonywania prac i ich naprawa leży po stronie Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar i formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 8.3 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 71340000-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Z uwagi na charakter zamówienia, Zamawiający nie określa tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dla część 1, 2 i 3 zamówienia: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 80 000 PLN. (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla części 1, 2 i 3 zamówienia: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę (wraz z załączeniem dowodów, czy została wykonana), wartość tej usługi nie mniejsza niż 50 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), w zakresie naprawy przyczółków lub przewodu śluzy wałowej. b) dysponuje w szczególności: koparka 1 szt.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Potwierdzających że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 2. Wykazu dostaw lub usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane , oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie., przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy Wykaz należy sporządzić zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 5 do siwz – „WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG” 3. Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wykaz należy sporządzić zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 6 do siwz - „WYKAZ SPRZĘTU TECHNICZNEGO”.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony druk formularza oferty stanowiący załącznik nr 1a, 1b, 1c do siwz 2) pełnomocnictwa, w przypadkach określonych w ust. 9 i ust. 12 niniejszego Rozdziału, 3) dowód wniesienia wadium 4) wypełnione formularze przedmiarów robót, które są załącznikami nr 8.1, 8.2, 8.3 do siwz i są podstawą do obliczenia kryterium C oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.1 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości: Część 1 zamówienia: . 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) Część 2 zamówienia: . 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) Część 3 zamówienia: . 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych) Jeśli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wadium należy wnieść dla każdej części zamówienia. Wadium winno być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy zamawiającego: PEKAO S.A. nr konta 48 1240 6292 1111 0010 5126 1194 Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5, sekretariat (I p.), Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 1.2 Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi spełniać następujące wymogi: - być wystawione na Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie -zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust 4a i/lub 5 Ustawy. - okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 0,60
Warunki płatności 0,40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Nie przewiduje się wzrostu cen przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak również możliwości zmian składników cenotwórczych podanych w ofercie bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację za wyjątkiem umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku VAT, którego zmiana następuje z mocy prawa, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia będzie możliwa wyłącznie w przypadku: -zdarzeń losowych tj. podtopienia placu budowy spowodowanego powodzią lub intensywnymi opadami deszczu tylko jeśli uniemożliwia to prowadzenie robót. 3. Dopuszcza się zmianę treści umowy zawartej z Wykonawcą tylko w następujących przypadkach: -zmiany w KRS lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w trakcie realizacji zamówienia. -zmiany kont bankowych, -wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-14, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Stradomka lewy wał śluza nr 10 w km 0+345 - naprawa przyczółków i przewodu Potok Krzeczowski lewy wał śluza nr 1 w km 0+180 – naprawa przyczółków i przewodu Potok Gróbka lewy wał śluza wałowa nr 7 w km 8+740 - naprawa przyczółków i przewodu Potok Zatocki prawy wał śluza nr 2 w km 0+880 – naprawa przyczółków i przewodu Potok Gróbka prawy wał śluza nr 19 w km 18+360 - naprawa przyczółków i przewodu Potok Gróbka prawy wał śluza nr 25 w km 22+690 - naprawa przyczółka i przewodu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1 zamówienia obejmuje: Stradomka lewy wał śluza nr 10 w km 0+345 - naprawa przyczółków i przewodu Usługi konserwacyjne polegające na naprawie zniszczonego przyczółka wylotowego i wlotowego śluzy wałowej, wykoszeniu z wygrabieniem porostów ze skarpy wału, usunięciu ziemi częściowo w obrębie przewodu rurowego od strony zawala za przyczółkiem wlotowym, zabezpieczeniu rurociągu przewodu poprzez wykonanie pancerza betonowego od strony zawala, oczyszczeniu i zabezpieczeniu części betonowych przyczółków oraz oczyszczeniu z namułu przewodów rurowych, demontażu, oczyszczeniu, zakonserwowaniu i zmontowaniu klapy zwrotnej, zasypanie ziemią z ubiciem w obrębie przewodu od strony zawala, plantowanie z humusowaniem i obsiewem mieszanką traw skarpy zawala. Potok Krzeczowski lewy wał śluza nr 1 w km 0+180 – naprawa przyczółków i przewodu Usługi konserwacyjne polegające na naprawie przyczółka wylotowego , wykopie pod przyczółek, wykonanie nowej pokrywy na studnię fi 80 cm, ułożenie płyt na rowku odpływowym i nad przyczółkiem. Potok Gróbka lewy wał śluza wałowa nr 7 w km 8+740 - naprawa przyczółków i przewodu Prace polegające na naprawie przyczółków przepustu wałowego: wykoszeniu z wygrabieniem porostów, robót ziemnych, naprawie części betonowych przyczółków, oczyszczeniu przewodu rurowego z namułu, oczyszczeniu i zakonserwowaniu klapy zwrotnej , zasypaniu ziemią z ubiciem w obrębie przyczółka wylotowego, umocnieniu skarp i dna rowka odpływowego płytami ażurowymi „mała krata” , obsiew skarp rowka mieszanką traw. Potok Zatocki prawy wał śluza nr 2 w km 0+880 – naprawa przyczółków i przewodu Usługi konserwacyjne polegające na naprawie przyczółków śluzy wałowej, wykoszeniu z wygrabieniem porostów ze skarp wału, rowka dopływowego oraz w otoczeniu przepustu wałowego , odmuleniu rowka dopływowego do śluzy, demontażu, oczyszczeniu, zakonserwowaniu i zamontowaniu klapy, zasypanie ziemią z ubiciem w obrębie przyczółków śluzy, częściowe umocnienie skarp i dna rowka płytami ażurowymi „mała krata”. Potok Gróbka prawy wał śluza nr 19 w km 18+360 - naprawa przyczółków i przewodu Prace konserwacyjne polegające na naprawie przyczółków przepustu wałowego: wykoszeniu z wygrabieniem porostów, robót ziemnych, naprawie części betonowych przyczółków oczyszczeniu przewodu rurowego z namułu, umocnieniu skarp i dna rowka odpływowego płytami ażurowymi „mała krata” oraz opaską z kiszki faszynowej, obsiew skarp rowka mieszanką traw. Potok Gróbka prawy wał śluza nr 25 w km 22+690 - naprawa przyczółka i przewodu od strony zawala Usługi konserwacyjne polegające na naprawie przyczółka wlotowego śluzy wałowej,, usunięciu ziemi w obrębie przyczółka i przewodu rurowego, naprawie części betonowych przyczółka i przewodu, zasypanie ziemią z ubiciem w obrębie przyczółka śluzy. Potok Gróbka prawy wał śluza nr 26 w km 23+110 - naprawa przyczółka i przewodu od strony zawala Usługi konserwacyjne polegające na naprawie przyczółka wlotowego śluzy wałowej, wykoszeniu traw w obrębie przepustu wałowego, oczyszczenie z namułu przewodu rurowego, naprawie części betonowych przyczółka i przewodu, umocnienie rowka dopływowego płytami ażurowymi typu ‘mała krata”. Prace konserwacyjne należy wykonać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Ewentualne szkody wynikłe podczas wykonywanych prac i ich naprawa leży po stronie Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar i formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 8.1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71340000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 0,60
Warunki płatności 0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Strumień lewy wał śluza nr 2 w km 0+260 - naprawa przyczółków i przewodu Gróbka lewy wał śluza nr 6 w km 5+430 – naprawa przyczółków i przewodu Gróbka prawy wał śluza nr 13 w km 8+000 – naprawa przyczółków i przewodu Gróbka prawy wał śluza nr 14 w km 8+800 – naprawa przyczółków i przewodu Gróbka prawy wał śluza nr 15 w km 9+300 – naprawa przyczółków i przewodu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2 zamówienia obejmuje: Strumień lewy wał śluza nr 2 w km 0+260 - naprawa przyczółków i przewodu Usługi konserwacyjne polegające na naprawie ( odtworzeniu )przyczółka wylotowego i wlotowego śluzy wałowej, wykoszeniu z wygrabieniem porostów ze skarpy wału oraz usunięciu humusu w obrębie śluzy, usunięciu ziemi w obrębie przyczółków i częściowo przewodu rurowego, naprawie części betonowych przyczółków i przewodu, demontażu, oczyszczeniu, zakonserwowaniu i zamontowaniu klapy, zasypanie ziemią z ubiciem w obrębie przyczółków śluzy, plantowanie, humusowania z obsianiem skarp przy śluzie wałowej. Gróbka lewy wał śluza nr 6 w km 5+430 – naprawa przyczółków i przewodu Roboty obejmują: udrożnienie dopływu i odpływu od śluzy, naprawa przyczółków śluzy wałowej, demontaż, oczyszczenie, zakonserwowanie i zamontowanie klapy. Gróbka prawy wał śluza nr 13 w km 8+000 – naprawa przyczółków i przewodu Roboty obejmują: udrożnienie dopływu i odpływu od śluzy, naprawa przyczółków śluzy wałowej, demontaż, oczyszczenie, zakonserwowanie i zamontowanie klapy, wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "KRATA" dopływu i odpływu. Gróbka prawy wał śluza nr 14 w km 8+800 – naprawa przyczółków i przewodu Roboty obejmują: udrożnienie dopływu i odpływu od śluzy, naprawa przyczółków śluzy wałowej, demontaż, oczyszczenie, zakonserwowanie i zamontowanie klapy, wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "KRATA" dopływu i odpływu. Gróbka prawy wał śluza nr 15 w km 9+300 – naprawa przyczółków i przewodu Roboty obejmują: udrożnienie dopływu i odpływu od śluzy, naprawa przyczółków śluzy wałowej, demontaż, oczyszczenie, zakonserwowanie i zamontowanie klapy. Usługi konserwacyjne należy wykonać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Ewentualne szkody wynikłe podczas wykonywanych prac i ich naprawa leży po stronie Wykonawcy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar i formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 8.2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71340000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 0,60
Warunki płatności 0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Uszewka lewy wał śluza nr 8 w km 9+470 – naprawa przyczółków i przewodu Uszewka prawy wał śluza nr 9 w km 6+680 – naprawa przyczółków i przewodu Uszewka prawy wał śluza nr 10 w km 7+210 – naprawa przyczółków i przewodu Uszewka prawy wał śluza nr 11 w km 8+020 – naprawa przyczółków i przewodu Uszwica prawy wał śluza nr 5 w km 12+070 – naprawa przyczółków i przewodu Ulga Borowej Strugi prawy wał śluza nr 1 w km 0+860 – naprawa przyczółków i przewodu i przewodu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 3 zamówienia obejmuje: Uszewka lewy wał śluza nr 8 w km 9+470 – naprawa przyczółków i przewodu Roboty obejmują: udrożnienie dopływu i odpływu od śluzy, naprawa przyczółków śluzy wałowej, demontaż, oczyszczenie, zakonserwowanie i zamontowanie klapy, wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "KRATA" dopływu i odpływu. Uszewka prawy wał śluza nr 9 w km 6+680 – naprawa przyczółków i przewodu Roboty obejmują: udrożnienie dopływu i odpływu od śluzy, naprawa przyczółków śluzy wałowej, demontaż, oczyszczenie, zakonserwowanie i zamontowanie klapy, wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "KRATA" dopływu i odpływu. Uszewka prawy wał śluza nr 10 w km 7+210 – naprawa przyczółków i przewodu Roboty obejmują: udrożnienie dopływu i odpływu od śluzy, naprawa przyczółków śluzy wałowej, demontaż, oczyszczenie, zakonserwowanie i zamontowanie klapy, wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "KRATA" dopływu i odpływu. Uszewka prawy wał śluza nr 11 w km 8+020 – naprawa przyczółków i przewodu Roboty obejmują: udrożnienie dopływu i odpływu od śluzy, naprawa przyczółków śluzy wałowej, demontaż, oczyszczenie, zakonserwowanie i zamontowanie klapy, wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "KRATA" dopływu i odpływu. Uszwica prawy wał śluza nr 5 w km 12+070 – naprawa przyczółków i przewodu Roboty obejmują: udrożnienie dopływu i odpływu od śluzy, naprawa przyczółków śluzy wałowej, demontaż, oczyszczenie, zakonserwowanie i zamontowanie klapy, wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "KRATA" dopływu i odpływu. Ulga Borowej Strugi prawy wał śluza nr 1 w km 0+860 – naprawa przyczółków i przewodu i przewodu Roboty obejmują: udrożnienie dopływu i odpływu od śluzy, naprawa przyczółków śluzy wałowej, demontaż, oczyszczenie, zakonserwowanie i zamontowanie klapy, wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "KRATA" dopływu i odpływu. Prace należy wykonać w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Sprzęt dostosować do parametrów wałów, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Ewentualne szkody wynikłe podczas wykonywania prac i ich naprawa leży po stronie Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar i formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 8.3 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71340000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 0,60
Warunki płatności 0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.