Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych dla eksploatowanych instalacji i...

Przedmiot:

Wykonanie pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych dla eksploatowanych instalacji i urządzeń

Data zamieszczenia: 2017-07-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Al. Jerozolimskie 97
00-909, Warszawa
telefon - +48261846770,
faks - +48261846704
www.szi.wp.mil.pl
szp.szi@ron.mil.pl,
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: należy wnieść wadium w wysokości 1 700,00 zł
Termin składania ofert: 2017-07-14 09:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych dla eksploatowanych instalacji i urządzeń na terenach kompleksów wojskowych w rejonie działania SZI
Numer referencyjny: 35/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie badań poziomu pól elektromagnetycznych dla instalacji i urządzeń eksploatowanych na terenach kompleksów wojskowych w rejonie działania Stołecznego Zarządu Infrastruktury 2. Opis i warunki dotyczące wykonania zadania: a) Zamówienie obejmuje badanie i ocenę wpływu promieniowania elektromagnetycznego (PEM) na środowisko naturalne, b) Pomiary PEM winny być wykonane w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska wraz z przepisami wykonawczymi w szczególności o obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów oraz innymi przepisami, normami itp. c) Opracowanie dokumentacji (sprawozdań) z wykonanych pomiarów (badań) dla niżej wymienionych instalacji i urządzeń: Wykaz ilości instalacji i urządzeń objętych zamówieniem: Lp. Miejscowość Użytkownik Ilość instalacji urządzeń 1 Falenty, gm. Raszyn Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych w Warszawie 44 2 Warszawa, Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych w Warszawie 4 3 Warszawa, Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych w Warszawie 1 4 Warszawa, Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych w Warszawie 1 Jednostka Wojskowa nr 2305 5 5 Warszawa, Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych w Warszawie 1 Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej 2 Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej 2 Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej 1 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej 3 6 Warszawa, Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych w Warszawie 1 7 Olszewnica, pow. legionowski Jednostka Wojskowa Nr 3934 5 8 Dębina-Jesionka, pow. nowodworski Jednostka Wojskowa Nr 2031 7 9 Borzęcin, pow. warszawski zachodni Jednostka Wojskowa Nr 3934 6 10 Grójec Jednostka Wojskowa Nr 3411 1 11 Częstoniew, pow. grójecki Jednostka Wojskowa Nr 3411 2 Razem 86 Wszelkie dane techniczne instalacji lub urządzeń emitujących PEM, konieczne do wykonania pomiarów, wybrany WYKONAWCA pozyska od poszczególnych użytkowników we własnym zakresie. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej. 3. Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 1. Wykonania zamówienia zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, uprawnieniami i wiedzą techniczną przy użyciu specjalistycznego sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami aktualnymi w dniu wykonywania czynności i prac, mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu w szczególności z ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska i innymi ustawami wraz przepisami z wykonawczymi do ustaw i innymi przepisami. 2. Wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych przez akredytowane laboratorium w rozumieniu art.147a ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. Laboratorium musi posiadać akredytację w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. 3. Stosownie do treści pkt. 2 należy załączyć do oferty pisemne oświadczenie (wzór – Załącznik nr 4 do SIWZ) o zgodności akredytacji z przedmiotem zamówienia. 4. Opracowania dokumentacji (sprawozdania) z pomiarów natężeń promieniowania elektromagnetycznego zgodnie z zasadami uregulowanymi w obowiązujących przepisach, normach itp. Ponadto w opracowanej dokumentacji (sprawozdaniu) należy stosować zasadę porównawczą tj. ujmować rzeczywiste wyniki pomiarów natężenia z wskaźnikami dopuszczalnymi, oraz informację o zastosowanej aparaturze pomiarowej (np.: nr miernika, typ, itp.) datę i godzinę wykonania pomiarów, warunki środowiskowe (temperatura, wilgotność itp.), nazwiska osób wykonujących pomiary, opinie, wnioski, oznaczenia obszarów pól elektromagnetycznych większych niż dopuszczalne, a także propozycje działań mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji. W przypadku stwierdzenia wystąpienia przekroczeń w dopuszczalnych poziomów PEM należy obszary objęte przekroczeniami wyznaczyć na mapie. 5. Zgodnie z ustawą z dnia 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych wraz z przepisami wykonawczymi i innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie do zachowania wszelkich tajemnic, wiadomości i informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy. Zobowiązanie nadal wiąże wykonawcę także po jej zakończeniu, rozwiązaniu, odstąpieniu lub wypowiedzeniu. 6. Wykonania pomiarów dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych zgodnie z ofertą i zawartą umową. 7. Wykonania pomiarów aparaturą pomiarową: a) posiadającą aktualne świadectwa sprawdzenia (wzorcowania), kalibracje itp.; b) przystosowaną do wykonywania pomiarów instalacji radiolokacyjnych, radiokomunikacyjnych i radionawigacyjnych itp. emitujących pola ciągłe i impulsowe; c) inne parametry techniczne oraz wymagane dokumenty (świadectwa) uprawniające do stosowania jej w pomiarach dla określonych częstotliwości i wymogów określonych w obowiązujących przepisach i normach, itp. 8. Uzupełnienia na własny koszt opracowanej dokumentacji (sprawozdania) w przypadku zakwestionowania jej przez właściwy urząd lub instytucję administracji publicznej albo organ wojskowy. 9. Uzgodnienia planowanego terminu wykonania pomiarów PEM na terenie danego kompleksu wojskowego z właściwymi dowódcami (szefami, komendantami) z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych. 10. Wykonywania wszelkich prac i czynności związanych z realizacją zamówienia w godzinach uzgodnionych z poszczególnymi Dowódcami (Szefami, Komendantami) lub z osobami wyznaczonymi przez Dowódców (Szefów, Komendantów). 11. Zachowania w tajemnicy wszelkich uzyskanych informacji niezależnie od wyniku przetargu. 12. Do przestrzegania przepisów bhp i ppoż. oraz ustalonych przez Dowódców (Szefów, Komendantów) zasad organizacyjno-porządkowych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa jednostki, a także w przypadku zaistnienia konieczności do współdziałania w tym zakresie z użytkownikiem. 13. Usunięcia niezwłocznie na własny koszt wszelkich szkód powstałych z jego winy. 14. Po zakończeniu prac usunięcia wszelkich zbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu wykorzystywanego przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz uporządkowania i pozostawienia terenu umożliwiające jego użytkowanie. 15. Udzielenia trzyletniego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia licząc od daty odbioru końcowego. 16. Okres rękojmi będzie tożsamy z okresem gwarancji. 17. Podwykonawcy muszą spełniać kryteria i warunki jak wykonawca przystępujący do zamówienia publicznego. 18. Wykonawca zobowiązany jest, przed dokonaniem ostatecznego rozliczenia przedmiotu zamówienia przedłożyć zamawiającemu oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu należności wobec nich. 19. Wraz z podpisaniem protokołu końcowego odbioru zamówienia i w ramach otrzymanego wynagrodzenia zobowiązany jest do nieodpłatnego przeniesienia wszelkich majątkowych praw autorskich do przedmiotu zamówienia w tym do korzystania przez zamawiającego z dzieła na odrębnych polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych w szczególności do prawa utrwalania, drukowania, zwielokrotniania każdą techniką, wprowadzania do obrotu wprowadzania do pamięci komputera, publicznego odtwarzania, wystawienia wyświetlania, udzielenia licencji na wykorzystywanie, dalszej odsprzedaży działania w zakresie nabytych praw autorskich majątkowych bez zgody wykonawcy oraz do wykorzystywania działa na każdym polu eksploatacji, jeśli okaże się to niezbędne do uzyskania celu, jakiemu ma służyć przedmiot zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 90700000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-11-15

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia – do 15 listopada 2017 r. 2. Oferent może skrócić termin wykonania zamówienia – podając jeden z wariantów wskazanych w Rozdziale 14 SIWZ.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1) na potwierdzenie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda aby Wykonawca posiadał: a) Kancelarię tajną lub inną nią kancelaria tajna komórkę organizacyjną odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom Wykonawcy, zorganizowaną i zabezpieczona zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 r., nr 683). Zgodnie z art. 43 ust. 2 i art. 44 ustawy o ochronie informacji niejawnych jeżeli jednostka organizacyjna przetwarza lub będzie przetwarzała materiały niejawne oznaczone klauzulą POUFNE, to funkcję kancelarii tajnej może spełniać inna komórka organizacyjna, pod warunkiem, że jej organizacja zapewni możliwość ustalenia w każdych okolicznościach gdzie znajduje się materiał niejawny pozostający w dyspozycji jednostki organizacyjnej. b) Akredytację systemu teleinformatycznego potwierdzającego zdolność do przetwarzania informacji niejawnych c) Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” lub wyższej.
Informacje dodatkowe 1. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). W każdym jednak przypadku w treści dokumentu pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, udzielających pełnomocnictwa - stosowny dokument, tj. oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty. 3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenie dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązani są przed podpisaniem umowy zawrzeć konsorcjum w formie cywilno-prawnego porozumienia. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunki, o których mowa w Rozdziale 7 pkt. 2 ppkt 1) niniejszej specyfikacji zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli: a) każdy z wykonawców będzie posiadał kancelarię tajną lub inną niż kancelaria tajna komórkę organizacyjną odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom Wykonawcy, zorganizowaną i zabezpieczoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 683) - (dotyczy wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie) - każdy z wykonawców będzie posiadał Akredytację systemu teleinformatycznego potwierdzającego zdolność do przetwarzania informacji niejawnych a) Każdy z wykonawców będzie posiadał świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” lub wyższej. 5. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z Wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcja, spółki cywilne) musi oddzielnie złożyć: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 02 i 03 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że każdy z wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcja, spółki cywilne) spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. b) Oświadczenie o ochronie informacji niejawnych (Załącznik nr 05 do SIWZ). c) Akredytację systemu teleinformatycznego potwierdzającego zdolność do przetwarzania informacji niejawnych. d) Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” lub wyższej. e) dla kierownika kancelarii i pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy załączyć: - poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” lub wyższej; - aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. f) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu g) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu h) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 07 do SIWZ). 6. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu mogą dotyczyć dowolnego Wykonawcy pośród Wykonawców składających wspólną ofertę (nie dotyczy Rozdziału 7 pkt. 2 ppkt. 1) lit. a), b) i c). 7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków, udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 8. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 7 niniejszego rozdziału wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnego z Załącznikiem nr 11 do SIWZ. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. 4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 8 ppkt.1) niniejszego rozdziału nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w pkt. 8 ppkt.1) niniejszego rozdziału. 9. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które dotyczą w szczególności: 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 10. Zamawiający wymaga aby podmiot trzeci udostępniający wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie brał udział w realizacji niniejszych usług jako podwykonawca. 11. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, aby: a) Zamieścił informacje o tych podmiotach w aktualnych na dzień składania ofert oświadczeniach w zakresie wskazanym w Załączniku nr 02 oraz 03 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach, w części dotyczącej innych podmiotów będą stanowić wstępne potwierdzenie, że podmioty te spełnienia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu. b) Zamieścił informacje o tym podmiocie w oświadczeniu o ochronie informacji niejawnych w zakresie wskazanym w Załączniku nr 04 do SIWZ w przypadku, gdy inny podmiot będzie brał udział w realizacji niniejszych usług, jako podwykonawca c) Złożył dla tych podmiotów Akredytację systemu teleinformatycznego potwierdzającego zdolność do przetwarzania informacji niejawnych, gdy inny podmiot będzie brał udział w realizacji niniejszych usług, jako podwykonawca. d) Złożył dla tych podmiotów Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” lub wyzszej, gdy inny podmiot będzie brał udział w realizacji niniejszych usług, jako podwykonawca. e) Złożył dla tych podmiotów dla kierownika kancelarii i pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” lub wyższej orazaktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. f) Złożył dla tych podmiotów odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1; g) Złożył dla tych podmiotów zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; h) Złożył dla tych podmiotów zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 12. Dokumenty, o których mowa w pkt. 11 lit. c)-h) Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej. UWAGA: 12. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków, udziału w postępowaniu nie może korzystać z zasobów innych podmiotów w zakresie posiadania: a) kancelarii tajnej lub innej niż kancelaria tajna komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom Wykonawcy, zorganizowaną i zabezpieczoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 683) - (dotyczy wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie). b) akredytacji systemu teleinformatycznego potwierdzającego zdolność do przetwarzania informacji niejawnych c) świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” lub wyższej. 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu oferty) wartość lub procentową część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca, o ile są znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 6. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 7. Przepisy pkt. 4 i 5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, aby: a) Zamieścił informacje o tym podmiocie w aktualnym na dzień składania ofert oświadczeniu w zakresie wskazanym w Załączniku 03 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że podwykonawca, któremu wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia nie podlega wykluczeniu. b) Zamieścił informacje o tym podmiocie w oświadczeniu o ochronie informacji niejawnych w zakresie wskazanym w Załączniku nr 04 do SIWZ. c) Złożył dla tego podmiotu akredytację systemu teleinformatycznego potwierdzającego zdolność do przetwarzania informacji niejawnych. d) Złożył dla tego podmiotu świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” lub wyzszej. e) Złożył dla tego podmiotu dla kierownika kancelarii i pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” lub wyższej oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. f) złożył dla tego podmiotu odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1; g) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; h) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 10. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9 lit. c)-h) Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 2) na potwierdzenie spełniania warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zamawiający żąda: a) Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 3) na potwierdzenie spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z informacją o wykonaniu z należytą starannością minimum jednego opracowania o podobnym charakterze (zakresie) tj. wykonanie pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych dla eksploatowanych instalacji i urządzeń o wartości, co najmniej 7 000,00 zł brutto (każda) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór - Załącznik nr 8 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór - Załącznik nr 9 do SIWZ). Do wykazu należy załączyć: - Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyższej; - Aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie informacji niejawnych. Dla kierownika kancelarii i pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy załączyć: - poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” lub wyższej; - aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.4) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, zamawiający żąda złożenia nw. dokumentów: a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawieart. 24 ust. 5 pkt. 1; b) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, składa się na zasadach określonych w § 7 oraz w § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej w pkt 1.4.a-c), składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, skłądek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 lit. a) powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 3 lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu. 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1.4 lit. a-c), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 4 stosuje się.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1: 1.1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy Pzp dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zamawiający żąda złożenia nw. dokumentów: a) Akredytację systemu teleinformatycznego potwierdzającego zdolność do przetwarzania informacji niejawnych b) Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” lub wyższej. 1.2) W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ustawy Pzp dotyczące znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zamawiający żąda: a) Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu. 1.3) W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ustawy Pzp dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda złożenia nw. dokumentów: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z informacją o wykonaniu z należytą starannością minimum jednego opracowania o podobnym charakterze (zakresie) tj. wykonanie pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych dla eksploatowanych instalacji i urządzeń o wartości, co najmniej 7 000,00 zł brutto (każda) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór - Załącznik nr 8 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór - Załącznik nr 9 do SIWZ). Do wykazu należy załączyć: - Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyższej; - Aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie informacji niejawnych. Dla kierownika kancelarii i pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy załączyć: - poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” lub wyższej; - aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
6. Oprócz oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawca do oferty musi załączyć nw. dokumenty: 1) Formularz oferty (wzór - załącznik nr 01 do SIWZ). 2) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przedmiotu zamówienia (wzór - załącznik nr 04 do SIWZ). 3) Formularz cenowy (wzór - załącznik nr 10 do SIWZ). 4) Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę (wzór – załącznik nr 06 do SIWZ) 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, w przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów (wzór - załącznik nr 11 do SIWZ). 7) Ponadto zaleca się załączenie do oferty - kserokopii potwierdzenia wpłaty wadium. (Do oferty nie należy załączać oryginału gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej itp. – oryginał gwarancji ubezpieczeniowej należy złożyć w kancelarii SZI). Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 07 do SIWZ)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
należy wnieść wadium w wysokości 1 700,00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Termin wykonania zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień zawartych umów na podstawie art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych w następujących przypadkach: 1) zmiany danych dotyczących stron umowy, jak zmiana nazwy (jeśli nie oznacza przekształcenia podmiotowego lub przedmiotowego) siedziby, adresu, numeru konta bankowego np. w przypadku zmian wpisów w ewidencji działalności gospodarczej lub KRS; 2) osób upoważnionych, jako przedstawiciele stron, itp. w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak choroba, śmierć, ustanie stosunku pracy, zmiana pełnomocnictwa do nadzorowania i koordynowania; 3) zmiana wykonawcy - Zamawiający zaakceptuje i wyda zgodę na zmianę wykonawcy w przypadku: a) spełnienia postanowień umownych Zamawiającego, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców 4) zmiana finansowania zamówienia na skutek ewentualnego braku płynności finansowania usługi lub zmiany wielkości limitu finansowego określonego w zatwierdzonym Planie rzeczowo-finansowym dostaw i usług SZI na rok 2017, tj. zmian, które nastąpiły po dniu podpisania umowy. 5) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadkach wynikających: a) ze zmian strukturalnych i organizacyjnych w resorcie obrony narodowej, b) ze specyfiki i zaistniałych sytuacji bezpośrednio powiązanych z obszarem działalności prowadzonej przez użytkownika, c) ze zmian regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian, d) z braku odpowiednich warunków meteorologicznych, uniemożliwiających wykonanie pomiaru PEM, zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30.10.203 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U z 203 r., nr 192, poz. 18883), e) konieczności wykonania serwisu lub naprawy instalacji lub urządzenia uniemożliwiających wykonanie pomiaru, f) przyczyny wymienione w lit. a, b, c, d i e powinny być w sposób szczegółowy i niebudzący wątpliwości udokumentowane i uzasadnione przez Wykonawcę, a za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, g) w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w lit. b i c, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego, zaś termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 6) zmiany wynagrodzenia umownego za przedmiot zamówienia (zwiększenie, zmniejszenie) a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości instalacji lub urządzeń emitujących PEM na terenie danego kompleksu wojskowego, które podlegają obowiązkowi wykonania pomiarów PEM. W takim przypadku rozliczenie nastąpi wg cen jednostkowych netto za instalację lub urządzenie dla danego kompleksu wojskowego, wskazanych w wycenie ofertowej Wykonawcy. 1. Zmiany w wyżej opisanym zakresie mogą być dokonane w zawartej umowie wyłącznie w formie pisemnej, w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności wprowadzonych zmian. 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu. 3. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-14, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 DNI (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.