Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Przebudowa dróg leśnych i technologicznych

Przedmiot:

Przebudowa dróg leśnych i technologicznych

Data zamieszczenia: 2017-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Projekt Centralny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin
Email: Beata.Kubera@kghm.com
Telefon: 0767480604
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-17 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Przebudowa dróg leśnych i technologicznych

Jednostka organizacyjna Projekt Centralny
Opis postępowania 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg polegająca na zwiększeniu nośności nawierzchni, prace remontowe oraz bieżące utrzymanie. Szczegółowy zakres rzeczowy stanowi Załącznik Nr 1 do Projektu Umowy stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.
2. Do oferty należy dołączyć:
2.1. Szczegółowe kosztorysy ofertowe sporządzone w aplikacji NORMA PRO w formacie ath. oraz pdf. Wartość załączonych kosztorysów ma być tożsama z wartością zadania przedstawioną przez Wykonawcę w ofercie złożonej w SWZ.
2.2. Wstępny ramowy harmonogram rzeczowo – finansowy, który w przypadku wybrania oferty Wykonawcy zostanie uszczegółowiony z Zamawiającym na etapie podpisywania umowy.
3. Szczegółowy zakres prac i założenia dotyczące realizacji przedmiotowego zadania zostały wyspecyfikowane w Załączniku Nr 2 do SIWZ.
Grupa asortymentowa B0202 - Usługi budowlane
Czy umowa ramowa? Nie

Informacje szczegółowe

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2017-07-17 12:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2017-07-11 23:00
Wymagany termin związania z ofertą (liczba dni) 90
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, (kadra pracownicza z niezbędnymi kwalifikacjami, maszyny i urządzenia dedykowane do realizacji przedmiotowego zadania);
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia;
d) nie są w sporze sądowym z Grupą Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. lub spółką zależną oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. lub spółce zależnej przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy;
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
§ 11 Zasad wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. lub spółki zależnej;
f) zaakceptują „Kartę Wykonawcy” w SWZ, a w przypadku braku takiej możliwości, wypełnią i załączą do oferty (Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ).
2. Wymagane dokumenty i zaświadczenia:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej, niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego brak
zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) oryginał lub kopia postanowienia sądu, w stosunku do Wykonawców, co do których otwarto likwidację bądź których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu;
e) sprawozdanie F-01 za ostatni kwartał wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat
za ubiegły rok obrachunkowy lub inny dokument potwierdzający obroty, w przypadku przedsiębiorców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych;
f) informacja banku, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
g) polisa, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wartość polisy nie może być niższa niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych). Do polisy należy dołączyć dowód opłaty składki ubezpieczeniowej;
Okres obowiązywania polisy: nie krótszy niż do dnia 31.10.2017r.
Jeżeli termin załączonej polisy, jest krótszy niż wymagany przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy o treści:
„Oświadczamy, że w przypadku wygrania postępowania nr JGZH/DPC/17/38875 zobowiązujemy się w terminie do 3 dni przed upływem ważności polisy OC nr ………….. z dnia ……….. wystawionej przez ……………., dostarczyć nową polisę zgodną z pkt III ppkt 2 g) SIWZ z terminem ważności do dnia 31.10.2017r;
w przypadku nie dostarczenia polisy Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć karę umowną – w wysokości
10 % wartości umowy”.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia polis.
Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty promesy wydanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe o gotowości zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na powyższą kwotę, z terminem obowiązywania nie krótszym niż do dnia 31.10.2017r;
h) wykaz wykonanych robót przez Wykonawcę w okresie ostatnich
5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzających doświadczenie w zakresie podobnych robót odpowiadających przedmiotowi zamówienia – wykonanie min. 5000 m dróg, łącznie dla wszystkich przedstawionych referencji – Zamawiający wymaga przedstawienia co najmniej 3 referencji (zgodnie z załączonym wykazem wykonanych robót zawierającym: rodzaj i zakres zamówienia, termin realizacji oraz adres i numer telefonu Zamawiającego – Załącznik Nr 5 do SIWZ), wraz z załączonymi referencjami, stwierdzającymi ich należyte wykonanie.
i) wykaz kadry kierowniczej stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ z niezbędnymi uprawnieniami budowlanymi (wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa), tj.: kierownik robót w branży drogowej (1 osoba).
Powyżej określone ilości osób są minimalne.
Wraz z wykazem osób należy dołączyć dokumenty, które będą potwierdzały posiadanie stosownych uprawnień i kwalifikacji.
j) wykaz maszyn i pojazdów pozostających w posiadaniu Wykonawcy, które będą bezpośrednio związane z realizacją przedmiotowego zadania zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ.
3. Wykonawca w zakresie spełnienia wymagań Zamawiającego określonych w pkt III ppkt 2h, i, j, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedstawić pisemne potwierdzenie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich, przy wykonywaniu zamówienia, jak również dokumenty potwierdzające powyższe.
4. Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawca występował jednocześnie w roli Podwykonawcy innego Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu przetargowym, jak również nie wyrazi zgody na to by Wykonawca, który brał udział w postępowaniu przetargowym został wskazany, jako Podwykonawca przez wybranego Wykonawcę,
z którym Zamawiający zawrze Umowę na realizację zadania będącego przedmiotem postępowania przetargowego.
5. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której Wykonawca nie ma żadnego doświadczenia i w pełnym zakresie bazuje na doświadczeniach podmiotów trzecich.
6. W przypadku Wykonawców z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., instytucji państwowych i wyższych uczelni składanie dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt od a) do g) nie jest wymagane.
7. Pozostałe warunki i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego do spełnienia przez Wykonawców określone są w elektronicznym formularzu oferty w Systemie Wspierania Zakupów (zwanym dalej SWZ).
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt od a) do g), może złożyć dokumenty rodzajowo im odpowiadające, wystawione w sposób właściwie przyjęty w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej zobowiązani są dodatkowo podać w ofercie numer NIP UE.
9. Wszelkie oświadczenia i dokumenty Wykonawca przedstawia w formie elektronicznej
w SWZ.
10. Oświadczenie o danych osoby, która w imieniu Wykonawcy składa ofertę w sposób elektroniczny w SWZ, Pełnomocnictwa oraz dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formie niepieniężnej, należy przekazać Zamawiającemu w oryginale, na adres wskazany w pkt VIII. 1. niniejszej SIWZ.
11. Radcowie prawni lub adwokaci mogą potwierdzać za zgodność z oryginałem kopie (odpisy) pełnomocnictw.
12. W przypadku Wykonawców zarejestrowanych w Bazie Wykonawców, składanie dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt od a) do g) nie jest obowiązkowe, pod warunkiem, że dokumenty te zostały uprzednio przesłane do Zamawiającego, są aktualne,
a Wykonawca zaznaczy ten fakt w swojej ofercie.
13. Wykonawcy zobowiązani są do aktualizacji swoich danych, w tym adresów e-mail, na które będą wysyłane zawiadomienia z Systemu Wspierania Zakupów dotyczące przyszłych
i obecnych postępowań przetargowych.
14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym również do zawarcia umowy oraz spełnić następujące warunki:
a) pełnomocnictwo wraz z umową konsorcjum należy przedłożyć z ofertą;
b) umowa konsorcjum powinna zawierać klauzulę o solidarnej odpowiedzialności uczestników konsorcjum wobec Zamawiającego;
c) treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
d) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;
e) dokumenty wymienione w pkt 2 ppkt od a) do e) należy przekazać oddzielnie dla każdego Wykonawcy;
f) dokument, o którym mowa w pkt 2 ppkt f) może być składany odrębnie przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie, lecz musi uwzględniać wartość środków na rachunku bankowym (zdolność kredytową), zgodną z wartością określoną w SIWZ;
g) w odniesieniu do pozostałych dokumentów należy złożyć jeden wspólny dokument,
a w miejscu przeznaczonym na dane Wykonawcy wpisać dane pełnomocnika, wskazując jednocześnie nazwy (firmy) uczestników konsorcjum, w imieniu których pełnomocnik działa.
15. Ocena spełnienia tych warunków zostanie dokonana wg formuły ”spełnia – nie spełnia”
w SWZ jako kryteria ogólne. Podstawą oceny będą dokumenty, o których mowa w SIWZ.
16. Z treści formularza oferty w SWZ i załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
17. Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu może skutkować odrzuceniem oferty i wykluczeniem Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia brakujących dokumentów, potwierdzających spełnienie postawionych warunków.
Postanowienia umowy/ zlecenia Postanowienia umowy określone są w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

UWAGA:
W związku z tym, że KGHM Polska Miedź S.A. wprowadziła 60-dniowy termin płatności we wszystkich nowo-zawieranych kontraktach handlowych, wychodząc naprzeciw potrzebom dostawców, którzy chcieliby otrzymywać zapłatę przed upływem 60 dni, umożliwia się przystąpienie do Programu Finansowania Dostawców.
Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są na stronie Zamawiającego, pod adresem:

http://kghm.com/pl/dostawcy/program-finansowania-dostawcow

Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia mogą również uzyskać dodatkowe informacje na spotkaniu, które w tej sprawie zostanie zorganizowane w siedzibie Zamawiającego w dniu 10.07.2017 r. o godz. 12:00. Informacja ze spotkania będzie przekazana drogą elektroniczną w SWZ.
Zgłoszenie uczestnictwa w wizji lokalnej musi zawierać dane teleadresowe Wykonawcy,
nr telefonu, imię i nazwisko, numeru PESEL i numer dokumentu tożsamości osoby, która będzie uczestniczyć w spotkaniu – maksymalnie 2 osoby.
Wskazane jest, aby na spotkanie Wykonawcy przybyli z własnymi środkami ochrony BHP tj. kask, okulary, fartuch.
Powyższe informacje wraz z zeskanowanym oświadczeniem o zachowaniu poufności zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ należy przesłać drogą elektroniczną w SWZ.
Oświadczenie o zachowaniu poufności powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (do skanu oświadczenia należy załączyć dokument potwierdzający ww. upoważnienie – KRS, pełnomocnictwo itp).
Zamawiający na podstawie otrzymanego zgłoszenia prześle drogą elektroniczną w SWZ do Wykonawcy zwrotną informację, która będzie zawierała: imię i nazwisko, nr telefonu osoby organizującej spotkanie.

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.