Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zapytanie ofertowe - wykonanie nawierzchni bezpiecznej – płyty EPDM dla wysokości...

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - wykonanie nawierzchni bezpiecznej – płyty EPDM dla wysokości swobodnego upadku

Data zamieszczenia: 2017-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Raszyn
ul. Szkolna 2a
05-090 Raszyn
tel. 22 701-77-70
faks 22 701-77-78
Województwo: mazowieckie
Miasto: Raszyn
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-12 14:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zapytanie ofertowe

 

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/ tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm./

 

I. Zamawiający:  Gmina  Raszyn

Adres do korespondencji:  ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

tel. 701-77-70, faks 701-77-78

1. Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

„Wykonanie nawierzchni bezpiecznej – płyty EPDM dla wysokości swobodnego upadku

 

  II. Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja głównych wymagań:

Roboty w zakresie nawierzchni:

1. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej – płyty EPDM dla wysokości swobodnego upadku 150 cm w strefie bezpieczeństwa zestawu zabawowego wraz  z wykonaniem robót ziemnych oraz obrzeży betonowych.

2. Miejsce wykonania robót: plac zabaw przy ul. Jesiennej w Raszynie, dz. nr ew. 690 i 691, obręb Raszyn 01.

3. Zestaw zabawowy, pod którym zostanie wykonana nawierzchnia syntetyczna posiada wymiary (dł. x szer. x wys.): 6,77m x 6,45mx 3,20m, wymiary strefy bezpieczeństwa 9,58m x9,94m i został przedstawiony w załączniku nr 1.

4. Zakres robót, o których mowa w ust. 1 obejmuje:

1) Wykonanie robót ziemnych związanych z przygotowaniem terenu pod nawierzchnię amortyzującą upadki, korytowanie o głębokości 25cm, wywiezienie nadmiaru ziemi                       z korytowania.

2) Wykonanie nawierzchni z płyt  EPDM o wymiarach: 50 cm x 50cm x 4 cm pod istniejącym zestawem zabawowym, wykonana jako strefa bezpieczeństwa urządzenia, w tym:

a) profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

b) wykonanie warstwy wzmacniającej grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny separacyjno- filtracyjnej 150g/m2,

c) wykonanie warstwy odsączającej z piasku gruboziarnistego z dogęszczeniem o grubości  warstwy 10 cm,

d) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0- 31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu  15 cm,

e) wykonanie podbudowy z  kruszywa łamanego 0,05-3mm grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm.

Przekrój przez nawierzchnię –Zał. nr 2

f) nawierzchnia bezpieczna – płyty EPDM 50cm x 50 cm  gr. 4 cm, o barwie niebieskiej RAL 5003, amortyzująca upadek dziecka z wysokości 150 cm. Nawierzchnia odporna na warunki atmosferyczne, przepuszczalna dla wody. W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek min. 1% .

3) Wykończenie całości obrzeżami betonowymi o wymiarach 6 cm x 20 cm z oporem na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, oddzielając nawierzchnię sztuczną od nawierzchni z trawy naturalnej.

4) Uporządkowanie terenu po zakończonych robotach.

5. Nawierzchnia syntetyczna, o której mowa w ust. 4 zostanie wykonana w kształcie sześciokąta o wymiarach boków: 10m x 6m x 3,5m x 7m x 2,5m x 8m.

Zamawiający DOPUSZCZA inny kształt nawierzchni syntetycznej, niż zaproponowany         w zapytaniu ofertowym.

 Realizacja robót

1. W procesie wykonawczym, Wykonawca odpowiada na budowie za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP dla całego zakresu robót ( Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003r. poz. 401),

2.W trakcie prowadzenia robót Wykonawca będzie wykonywał dokumentację fotograficzną dla poszczególnych procesów technologicznych. Zakres dokumentacji fotograficznej należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

3. Za stan chodników, pasów zieleni, jezdni sąsiednich i ulic dojazdowych do placu budowy, odpowiada Wykonawca. Obowiązany jest on do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, oczyszczenia ulic, po których porusza się jego sprzęt, naprawy ewentualnych zniszczeń, powstałych podczas realizacji robót i transportu związanego z budową. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z dróg gminnych ma on obowiązek utrzymania ich w stanie pozwalającym na korzystanie innym użytkownikom  oraz po zakończeniu robót przywrócić nawierzchnie do stanu pierwotnego zgodnie z polskimi normami zasadami wiedzy współczesnej, wiedzy technicznej pasa drogowego,

4. Za bezpieczeństwo  ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty, od chwili rozpoczęcia robót aż do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczeń, odpowiedzialny jest kierownik robot.

5. Podczas prac należy ograniczyć do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej. W bezpośrednim sąsiedztwie drzew i krzewów  zabrania się przechowywania               i uruchamiania  maszyn i urządzeń.

6.Uporządkowanie terenu po zakończonych robotach.

7. Zamawiający nie wskazuje lokalizacji terenu na zaplecze robót. Teren zaplecza robót Wykonawca wygrodzi i zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt.

8. Zamawiający nie wskazuje miejsca składowania urobku.

Teren objęty wykonaniem robót – Zał. nr 6

Ogólne wymagania dotyczące nawierzchni syntetycznej oraz zastosowanych materiałów

1.Nawierzchnia bezpieczna zastosowana przez Wykonawcę musi posiadać wszelkie niezbędne atesty, dopuszczenia lub certyfikaty, spełniać normę PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1177:2009 określającą wymagania odnośnie nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których niezbędna jest amortyzacja upadku.

2.Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy,  powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

3. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów, certyfikatów lub deklaracji zgodności na zastosowane materiały.

Do obowiązków Wykonawcy robót należy:

1. Prowadzenie robot przez osoby posiadające stosowne do zakresów wykonywanych robót uprawnienia budowlane.

2. Wykonanie trwałego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robot wg przepisów BHP.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wykopów w sposób uniemożliwiający zniszczenie ogrodzenia.

4. Każdy wbudowany materiał winien posiadać atest techniczny lub aprobatę świadczącą o jego jakości i być dopuszczony do jego wbudowania ( wg wymogów obowiązującego Prawa budowlanego) .

Gwarancja

Wykonawca udzieli Zamawiającemu min. 5 lat gwarancji i min. 5 lat rękojmi na przedmiot umowy t.j. na wykonane roboty i wbudowane materiały. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez strony bezusterkowego protokołu końcowego przedmiotu umowy.

5.Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

6. Przedmiot zamówienia opisany został wg  następujących kodów kodu CPV- 37535200-9, 37410000

7.Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

8.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

9.Realizacja: od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2017r.

10. Zamawiający określa minimalne wymagania wskazując, iż Wykonawca dysponuje: co najmniej 1( jedną) osobą, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub drogowej ( pełniącą rolę Kierownika robót), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( tj. Dz.U. nr 83, poz.578 z póź. zm.). W przypadku legitymowania się uprawnieniami wydanymi na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących zakres uprawnień powinien odpowiadać w/w specjalnościom.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1.  Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego, zał. nr 4

2) wizualizację zaproponowanego kształtu nawierzchni syntetycznej.

3)   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z określeniem 

     zakresu ich uprawnień – zał. nr 5

4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik Wykonawcy,

5) wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania oferty a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – wykonali co najmniej 2 roboty budowlane tożsame w swym zakresie z przedmiotem zamówienia, tj. polegających na budowie nawierzchni poliuretanowych o wartości co najmniej 20.000 zł każda z robót – załącznik Wykonawcy.

2. Do oferty należy dołączyć:

1) próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 10 x10 cm.

2) kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta

2.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
        przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pani Bożena Leczkowska  pod nr tel. (22) 701-79-15, Faks (22) 701 77 78, e-mail: raszyn.pl" id="link_4222">bleczkowska@raszyn.pl
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: poniedziałek-piątek w godz. 10-14

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego: Raszyn, ul. Szkolna 2a, w Kancelarii, pok. nr 15            w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OŚGK.271.25.2017.BL - „Wykonanie nawierzchni bezpiecznej – płyty z granulatu EPDM dla wysokości swobodnego upadku 150 cm              w strefie bezpieczeństwa zestawu zabawowego wraz z wykonaniem robót ziemnych oraz obrzeży betonowych” w terminie do dnia 12.07.2017. r. godz. 1400

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę brutto
  za wykonanie/ udzielenie przedmiotu zamówienia.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania..
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.