Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa instalacji gazowej w lokalu

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa instalacji gazowej w lokalu

Data zamieszczenia: 2017-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZBiLK Szczecin
70-546 Szczecin
ul. Mariacka 25
tel. 91 48 86 333
tel. 91 48 86 352
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-12 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
                            
Ogłoszenia dla zamówień o wartości  do 30 000 EURO

 

Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym przy 
ul. Malczewskiego 2 m 4  w Szczecinie  w trybie zaprojektuj i wykonaj .

 
1. Termin – Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w terminie:
1)    30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę
2)    30 dni kalendarzowych  od dnia wydania pozwolenia na budowę lub wydania zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę przyjętym bez sprzeciwu, na wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej .

Uwaga! Przed złożeniem oferty cenowej zainteresowani  wykonawcy zobowiązani są do dokonania wizji lokalnej. W tym celu należy uzgodnić jej termin z przedstawicielem Zamawiającego  wskazanym w pkt.3 ogłoszenia.
Projekt i roboty określone w obu etapach niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami zgody na przebudowę instalacji gazowej z 14.09.2016 Nr ZTI 6140-100345/16 wydanej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.

min. okres gwarancji – 36 miesięcy

2.  Zakres zamówienia obejmuje:
   1)  ETAP I - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji    
       umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
       wydanej przez właściwy organ,
        Do obowiązków Wykonawcy w ramach ETAPU  I, należy w szczególności:
1.    wykonanie dokumentacji projektowej - tj. projektu budowlanego 5 egz. i wykonawczego 2 egz. wraz z kosztorysem inwestorskim, dotyczącej wykonania instalacji gazowej w tym rozdzielenia i przeniesienia gazomierza z lokalu mieszkalnego nr 4 a do lokalu nr 4,
2.    uzgodnienie każdego etapu projektowania w zakresie zastosowanych rozwiązań technicznych i materiałowych  oraz  bezpieczeństwa użytkowania z  przedstawicielem Zamawiającego,  
3.    uzyskanie  akceptacji  Zamawiającego dla  wykonanej  dokumentacji,  
4.    uzyskanie pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o zgłoszeniu robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjęte bez sprzeciwu.
   
    2) ETAP II – realizacja robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 
   Do obowiązków Wykonawcy w ramach ETAPU  II, należy w szczególności:
1.    wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji  , w szczególności :
- demontaż gazomierza i części istniejącej instalacji gazowej w lokalu nr  4a ;
- przeniesienie gazomierza do lokalu mieszkalnego nr 4,
- wykonanie nowej instalacji  wraz  z podłączeniem urządzeń w lokalu nr 4,
- odpowietrzenie i sprawdzenie instalacji,
2.    przed planowanym rozpoczęciem robót należy zgłosić zdjęcie gazomierza na czas przebudowy instalacji zgodnie z wydaną decyzją administracyjną, a po zakończeniu robót założenie gazomierza do Polskiej Spółki Gazownictwa – Zakład Szczecin ( tel. 91 482 0571 i 91 424 76 14,  e-mail: rdg.szczecinPoludnie@poznann.psgaz.pl)
3.    oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Roboty wykonywane będą w lokalach zamieszkałych, co wymaga zorganizowania ich w sposób jak najmniej uciążliwy dla lokatorów.
4.    wykonanie prób szczelności instalacji i jej odbioru w obecności przedstawiciela Zakładu PSG Sp. z o.o. i dostarczenie  protokołów Zamawiającemu,
5.    Wykonawca zobowiązanych jest do sprawowania nadzoru autorskiego. 

3. Osobą do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia jest: inspektor Pan Bogdan Iwanejko tel.: 91 42 43 454 
  i  kom.: 519 543 637,  Dział Inwestycji ZBiLK ul. Żubrów 1, Szczecin.

4. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu może brać udział wykonawca który wykaże , że posiada uprawnienia albo dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji gazowych oraz  jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych i wentylacyjnych  lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego.
UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

5. Termin : składania ofert-    12.07.2017r. do godz.  9:00, Szczecin, ul. Mariacka 25 w pok. nr 9.
Dział Zamówień Publicznych  Beata Wieczorek  tel. 91 48 86 347
otwarcia ofert -      12 .07.2017r. o godz. 9 :15, Szczecin, ul. Mariacka 25 w pokoju nr  9.   

 6. Forma oferty
a)   Na ofertę składa się oferta cenowa (wg załączonego wzoru) kosztorys ofertowy, odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, kopia uprawnień wskazanych w ust.4 i kopia  aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego , poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem ;
b)   Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z oznaczeniem: „oferta na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym przy ul. Malczewskiego 2 m 4  w Szczecinie  w trybie zaprojektuj i wykonaj.

7. Kryterium oceny:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, określona jako ryczałt. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  

UWAGA!  Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1) przeprowadzenia negocjacji, dotyczących zaoferowanej ceny,
2) unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności, za nieterminowe złożenie oferty, w szczególności, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju nr 9 w ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie, lecz wpłynie do Biura Obsługi Klienta.  

W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę którego oferta została wybrana do realizacji prac, Wykonawca będzie wykluczony z ubiegania się o realizację zamówień ogłaszanych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

 

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.