Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego kotła parowego wraz z palnikiem i szafą...

Przedmiot:

Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego kotła parowego wraz z palnikiem i szafą sterowniczą kotła

Data zamieszczenia: 2017-07-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Areszt Śledczy w Łodzi
ul. Smutna 21
91729 , Łódź
telefon - (42) 675 00 00,
faks - (42) 675 03 55
www.zp.sw.gov.pl
zp_as_lodz@sw.gov.pl,
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-17 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego kotła parowego wraz z palnikiem i szafą sterowniczą kotła.
Numer referencyjny: DKW.2232.4.2017.SB
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego kotła parowego wraz z palnikiem i szafą sterowniczą kotła. 1. Parametry kotła: Kocioł parowy o pojemności wodnej nie mniejszej niż 2 m3 i objętości przestrzeni parowej nie mniejszej niż 0,5 m3 wraz z urządzeniami zabezpieczającymi (presostaty, zawory bezpieczeństwa, czujniki poziomu wody w kotle min. i max., itp.) o ciśnieniu roboczym max. 0,05 MPa i wydajności min. 1,4 t/h celem pokrycia zapotrzebowania ciepła technologicznego w postaci pary technologicznej nasyconej niskoprężnej dla potrzeb kuchni i wymienników typu WP. Dostarczony kocioł parowy musi być przystosowany do współpracy z już eksploatowanym kotłem Vitoplex 100 LS firmy Viessmann oraz istniejącą infrastrukturą techniczną. Kocioł musi być fabrycznie nowy. Dostarczony kocioł należy zainstalować w miejsce zdemontowanego kotła parowego i przyłączyć od istniejącego kolektora parowego nad kotłami i istniejących przewodów gazowych i olejowych. Fabrycznie nowy kocioł musi być wyposażony w kompletną aparaturę kontrolno – pomiarową i zabezpieczającą. W skład aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczającej wchodzą m. in.: sygnalizacja niskiego poziomu wody w kotle powinna być zabezpieczona dwoma sondami niskiego poziomu tzw. samotestującymi się, automatyczne sterowanie pompami wody zasilającej, poziomowskaz, otwierany ręcznie szybko działający zawór odmulający, regulatory ciśnienia - (presostat bezpieczeństwa - 1 szt., elektroniczny regulator ciśnienia), ogranicznik ciśnienia, manometr, automatyczny odpowietrznik pary, regulator temperatury – czuwania, zawór bezpieczeństwa, termometr spalin zasuwę odcinającą na wyjściu parowym kotła. Przepływ spalin w kotle powinien być trzyciągowy. Płomieniówki powinny być wyposażone w turbulizatory ze stali nierdzewnej, zwiększające proces wymiany ciepła między gazami spalinowymi a wodą, co znacznie zwiększa efektywność energetyczną kotłów. Spaliny opuszczające płomieniówki przepływają do tylnej komory spalinowej, a stąd kierowane są do komina. Króciec przyłączeniowy komina powinien znajdować się w środkowej części komory spalinowej, z uwagi na brak innej możliwości prowadzenia czopucha (konflikt z istniejącymi instalacjami). Kocioł powinien być wyposażony w drzwi przednie z możliwością otwierania w prawą lub w lewą stronę. Zewnętrzne poszycie powinno być izolowane wełną mineralną oraz wykończone blachą ze stali zapewniające wysokie zabezpieczenie antykorozyjne. Kotły powinny być zaprojektowane, zbudowane i wyposażone zgodnie Europejskimi normami oraz powinny posiadać świadectwo CE zgodnie z Europejską dyrektywą dla urządzeń ciśnieniowych 97/23/EWG.Dostarczony fabrycznie nowy kocioł parowy powinien być dobrany z aparaturą, palnikiem, z szafą sterującą, z obecnie eksploatowaną pompą, ze stacją uzdatniania wody tak, aby tworzyły one jedno sprawnie działające urządzenie. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać autoryzowany przez producenta serwis oraz magazyn części zamiennych na terenie Polski. 2. Parametry palnika: Palnik w standardzie modulowany na gazie – oszczędność gazu E/GZ50 i trójstopniowy na oleju (rozkład mocy na trzech dyszach 40% -20% - 40%), kontrola szczelności - przeprowadzana automatycznie przez manager palnikowy po wyłączeniu regulacyjnym, przed uruchomieniem palnika, po wyłączeniu awaryjnym lub przerwie w zasilaniu, elektroniczne urządzenie zapłonowe, elektroniczne zespolone sterowanie ilością gazu i powietrza (siłowniki z silnikami krokowymi na klapach), możliwa regulacja prędkości obrotowej – opcja z falownikiem na silniku, przenośny moduł obsługowy ABE, złącze komunikacyjne eBus / MOD Bus – możliwy monitoring pracy palnika, komputerowe wspomaganie uruchomienia, cicha praca dzięki wyposażeniu palników w standardzie w wytłumioną obudowę wlotu powierza. Palnik musi być fabrycznie nowy.Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać autoryzowany przez producenta serwis oraz magazyn części zamiennych na terenie Polski. 3. Dokumentacja techniczno-ruchowa: Integralną częścią przedmiotu zamówienia jest dokumentacja techniczno–ruchowa fabrycznie nowego kotła z instrukcją obsługi kotła w języku polskim, instrukcją obsługi palnika w języku polskim, instrukcją obsługi szafy w języku polskim. Urządzenia powinny posiadać niżej wyszczególnione certyfikaty: oznaczenie znakiem CE stanowiące potwierdzenie, iż spełniają wymagania dyrektyw i powiązanych z nimi norm europejskich, deklaracja zgodności potwierdzająca spełnienie przez urządzenia wymagań obowiązujących norm w zakresie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa obsługi. Oferowane urządzenia muszą spełniać wszelkie wymagane prawem normy bezpieczeństwa. 4. Wykonanie odciągu spalin: Wykonawca jest zobowiązany wykonać podłączenie w celu odprowadzenia spalin od zaproponowanego kotła. Obecnie eksploatowany komin o wysokości 35 m, murowany z cegły klinkierowej: - wkład komina wykonany z blachy nierdzewnej - czopuchy segmentowe, z blachy nierdzewnej grubości 1,5 mm, izolowane termicznie matami z waty szklanej gr. 5 cm w płaszczu blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm - wylot z pieca o przekroju prostokątnym 37,5 mm x 37,50 mm (wymiary mierzone po zewnętrznej stronie) - przejście do przekroju okrągłego 5. Wizja lokalna: Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej hali kotłów oraz zapoznał się z obecnie eksploatowaną instalacją w tym z zamontowaną automatyką sterowniczą. W przypadku braku wizji lokalnej zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za źle oszacowaną ofertę Wykonawcy. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt własny Wykonawcy. Zamawiający nie będzie brał pod uwagę żadnych roszczeń Wykonawcy będących skutkiem zaniechania oględzin kotłowni w Areszcie Śledczym w Łodzi. Wizji należy dokonać w obecności pracownika Aresztu Śledczego w Łodzi po uprzednim umówieniu telefonicznym. N) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w dwóch etapach: Etap I - obejmujący dostawę wszystkich urządzeń potrzebnych do montażu kotła parowego wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem do wytworzenia pary technicznej. Etap II obejmuje demontaż zużytego urządzenia oraz przetransportowanie go na zewnątrz budynku, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego kotła parowego wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem, przeszkolenie pracowników i przygotowanie do odbioru przez wszystkie instytucje wydające decyzje w sprawie pozwolenia na użytkowanie kotła parowego wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem do wytworzenia pary technicznej. Zamawiający odmówi odbioru jeżeli wykonanie zamówienia nie będzie odpowiadało wymaganiom stawianym przez Zamawiającego, w tym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub wymaganiom technicznym określonym w ofercie złożonej przez Wykonawcę. Zamawiający odmówi kompleksowego odbioru, gdy podczas przeprowadzonej procedury odbioru stwierdzi wady techniczne lub jakościowe urządzenia oraz w przypadku odmowy rejestracji i dopuszczenia do użytkowania przez UDT.

II.5) Główny kod CPV: 42162000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną dostawę lub usługę związaną z eksploatacją kotłowni, węzłów cieplnych lub wodociągowych, przy czym wartość zrealizowanej dostawy lub usługi winna stanowić co najmniej 30% ceny złożonej oferty. b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że osoby które zostaną skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia posiadają stosowne wykształcenie, kwalifikacje zawodowe / uprawnienia do montażu urządzeń ciśnieniowych i parowych, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający w postępowaniu przetargowym będzie korzystał z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp - tzw. procedura odwrócona. 1. Dokumenty, które składają Wykonawcy do upływu terminu składania ofert: 1) formularz ofertowy – załącznik nr 3 do SIWZ; 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego www.zp.sw.gov.pl informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania: UWAGA – dokumenty składa tylko Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaże się najkorzystniejsza. W przypadku składania oferty wspólnej n/w dokumenty składa każdy z Wykonawców odrębnie: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca przedłoży dokumenty w odpowiedzi na skierowane przed udzieleniem zamówienia, podczas toczącego się postępowania, wezwanie Zamawiającego z oznaczonym terminem złożenia dokumentów, nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymania wezwania. Dokumenty winny być aktualne na dzień ich składania Zamawiającemu: 5.1 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 5.2 Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: UWAGA – dokumenty składa tylko Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaże się najkorzystniejsza: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedłoży następujące dokumenty w odpowiedzi na skierowane przed udzieleniem zamówienia, podczas toczącego się postępowania, wezwanie Zamawiającego z oznaczonym terminem złożenia dokumentów, nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymania wezwania: 4.1 Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw lub usług związanych z eksploatacją kotłowni, węzłów cieplnych lub wodociągowych, przy czym wartość zrealizowanej dostawy lub usługi winna stanowić co najmniej 30% ceny złożonej oferty. Wykonawca załączy dowody - referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, określające, że dostawy lub usługi zostały wykonane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – składa oświadczenie Wykonawcy. 4.2 Wykonawca przedłoży również: 4.2.1 oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy (załącznik nr 6 do SIWZ); 4.2.2 wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych / uprawnień do montażu urządzeń ciśnieniowych i parowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 7 do SIWZ). Wykonawca załączy ponadto kopie świadectw kwalifikacji zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych, zawodowych lub finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych (zgodnie z art. 22a ustawy Pzp). 3.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz przedstawiając informacje dotyczące: - zakresu udostępnionych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 3.2 Zamawiający oceni, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 4 ustawy Pzp. 3.3 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 3.4 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa innego podmiotu, o którym mowa w pkt 3.2, nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w rozdz. VII pkt 3 SIWZ. 3.5 Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki o których mowa w rozdz. VII SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z wykonawców spełnia warunki określone w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej i ten wykonawca będzie faktycznie realizował tę część zamówienia, w której wykazał spełnianie warunku udziału. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. łącząc się w konsorcja albo tworząc spółki cywilne. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. członkowie konsorcjum, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej) są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. 3. W przypadku o którym mowa w pkt 2 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. IX. Pełnomocnictwo (dokument) musi być załączone do oferty i zawierać w szczególności określenie : 1. Postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 2. Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, 3. Ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania obejmującego przede wszystkim : - reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, - zaciąganie zobowiązań w imieniu konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, - złożenie oferty wspólnie, - prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, w tym wykonawce ustanowionego jako pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składnia oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawców. 5. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wyznaczonym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 1.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach wskazanych w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ. XI. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. X pkt. 5 składa: 1.1 Informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. 1.2 Składa dokument, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. 1.3 Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. 1.4 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 1.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w rozdz. X ppkt 6.1 SIWZ, składa dokument o którym mowa w rozdz. XI ppkt.1.1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14 i 21 Ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja poprawnego działania przedmiotu zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wysokość podatku VAT w zakresie przedmiotu zamówienia w wypadku ustawowych zmian w tym zakresie. Zmiana ta wymaga zachowania formy pisemnej (aneksu) oraz pisemnego wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.