Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych obejmuje budowę wiaty rekreacyjnej, dostawę i...

Przedmiot:

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych obejmuje budowę wiaty rekreacyjnej, dostawę i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci starszych (linarium, zjazd linowy), siłowni zewnętrznej 6-elementowej, oświetlenia zewnętrznego

Data zamieszczenia: 2017-07-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Czerwonak
ul. Źródlana 39
62004 , Czerwonak
telefon - 616 544 204,
faks - 618 120 270
www.czerwonak.pl
bz@czerwonak.pl,
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Czerwonak
Wadium: Wymagania dotyczące wadium 1. Wysokość wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 7 000,00 PLN (słownie PLN: siedem tysięcy 00/100). 2. Forma wadium: Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2)
Termin składania ofert: 2017-07-14 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Gminie Czerwonak - Park rekreacyjny ul. Leśna/Zdroje w Czerwonaku – II etap”
Numer referencyjny: WO.271.22.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę wiaty rekreacyjnej, dostawę i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci starszych (linarium, zjazd linowy), siłowni zewnętrznej 6-elementowej, oświetlenia zewnętrznego (5 słupów parkowych z oprawami LED) z monitoringiem (1 kamera obrotowa) oraz utwardzenie ścieżek a także wyposażenie terenu z małą architekturę (2ławki, 1 kosz na śmieci). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące załączniki do niniejszej SIWZ: 1) Dokumentacja projektowa, 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) Przedmiar robót. 3. Na całość wykonanych robót objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji i rękojmii, licząc od dnia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca lub podwykonawca winien dysponować minimum trzema (3) osobami zatrudnionymi w wymiarze pełnego etatu na podstawie umowy o pracę, które będą wykonywać pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), polegającą na wykonaniu ścieżek, montażu urządzeń zabawowych lub siłowych. Wykonawca lub podwykonawca w niniejszym przedmiocie winien złożyć stosownej treści oświadczenie o zatrudnieniu pracowników, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do formularza oferty.

II.5) Główny kod CPV: 37500000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
453100.00-3
45212140-9
45112723-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 365081,16
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w przepisie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp w następującym przedmiocie, wielkości i zakresie: Tożsame z zakresem podstawowym – dostawa i montaż elementów placów zabaw i małej architektury, utwardzenie ścieżek, zieleń, wykonanie oświetlenia zewnętrznego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  3   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie należy wykonać w terminie 3 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w powyższym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. VIII.1.1) SIWZ, Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedmiotowego oświadczenia;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w powyższym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. VIII.1.1) SIWZ, Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedmiotowego oświadczenia;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą/osobami posiadającą/posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach: - konstrukcyjno–budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający żąda oświadczenia, na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy należy sporządzić – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do formularza oferty.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, każdy Wykonawca wraz z ofertą, składa oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z udziału postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, stanowiące załącznik nr 2 do formularza oferty. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców odrębnie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców, wraz z ofertą, składa: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, stanowiące załącznik nr 1 do formularza oferty; 2) oświadczenie, na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy należy sporządzić – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do formularza oferty; W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie łączne spełnienie warunku – w tym celu dokumenty mają obowiązek złożyć Wykonawcy, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ponadto obok dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa: 1) ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ, 2) zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – na załączniku nr 4 do formularza oferty – w sytuacji polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, 3) oświadczenie, na podstawie art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do oferty, 4) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez Pełnomocnika, 5) stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Wymagania dotyczące wadium 1. Wysokość wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 7 000,00 PLN (słownie PLN: siedem tysięcy 00/100). 2. Forma wadium: Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium: 1) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO Bank Polski S.A. nr rachunku: 29 1020 4027 0000 1302 1205 0847. 2) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, na przelewie należy umieścić informację: „Wadium – Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Gminie Czerwonak - Park rekreacyjny ul. Leśna/Zdroje w Czerwonaku – II etap”. 3) Wadium w pozostałych akceptowanych formach należy złożyć w oryginale – przed upływem terminu składania ofert – w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, pok. 102. 4) Do oferty należy dołączyć kserokopię wnoszonego wadium. 5) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pktu 6 ppkt 2) SIWZ; 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było wymagane; 3) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5. Ponowne wniesienie wadium: Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pktu 4 ppkt 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6. Zatrzymanie wadium: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jeżeli było wymagane; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Umowa nr WI…………… zawarta w Czerwonaku dnia ………….. pomiędzy: Gminą Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak reprezentowaną na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Czerwonak przez Waldemara Flugela – I Zastępcę Wójta Gminy Czerwonak, zwaną dalej Zamawiającym, a …………………………………….., reprezentowaną przez………. zwaną dalej Wykonawcą. Zamawiający i Wykonawca zwani są w dalszej treści umowy łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”. Niniejsza umowa zawarta zostaje na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, zgodnie z art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm). § 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest zagospodarowanie terenu wraz z dostawą i montażem urządzeń przeznaczonych do zabawy oraz wykonaniem robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową dla wykonania parku rekreacyjnego w rejonie ulic Leśna/Zdroje w Czerwonaku – II etap. 2. Zakres rzeczowy II etapu obejmuje budowę wiaty rekreacyjnej, wykonanie siłowni zewnętrznej wraz z dostawą i montażem urządzeń w ilości 6 sztuk, dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci starszych (linarium i zjazd linowy), oświetlenie zewnętrzne ( 5 słupów parkowych z oprawami LED), monitoring (1 kamera obrotowa) oraz utwardzenie ścieżek i małą architekturę (ławki i kosz na śmieci). 3. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w: 3.1. dokumentacji projektowej; 3.2. Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robót; 3.3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 3.4. złożonej ofercie; stanowiącymi załączniki do umowy. 4. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, przepisami sanitarnymi, BHP, pożarowymi, aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie. 5. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, które powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności. 6. Materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać: Polskim Normom, wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym. 7. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do wykonania prac, jak również przedstawienia wyników tych badań. Koszty przedmiotowych badań ponosi strona, której stanowisko nie zostało potwierdzone. 8. W przypadku sporu pomiędzy stronami, co do sposobu, jakości, technologii wykonania określonych prac, strony powołają biegłych, ekspertów itp. celem opracowania stosownych opinii, ekspertyz itp. § 2. Obowiązki stron 1. Obowiązki Zamawiającego: 1.1. dostarczenie dokumentacji projektowej w formie kserokopii oraz dziennika budowy; 1.2. protokolarne przekazanie placu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 1.3. zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego; 1.4. dokonywanie odbiorów wykonanych prac na warunkach określonych w §4 niniejszej umowy; 1.5. zapłata umówionego wynagrodzenia. 2. Obowiązki wykonawcy: 2.1 wykonawca w ramach wynagrodzenia, określonego w umowie poniesie wszelkie koszty i opłaty związane z czynnościami przygotowującymi teren budowy do wykonania przedmiotu umowy; 2.2. zorganizowanie placu budowy, w tym umieszczenie tablic informacyjnych, wykonanie ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do zrealizowania robót w tym zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania; 2.3 Zasilenie terenu budowy w energię elektryczną i wodę na koszt Wykonawcy po uzgodnieniu warunków z dostawcami mediów oraz bieżąca regulacja płatności za ich zużycie; 2.4. Dostarczenie Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy wymaganych Prawem Budowlanym: 2.4.1. dokumentów stwierdzających posiadanie przez kierownika budowy oraz kierowników robót uprawnień budowlanych; 2.4.2. aktualne zaświadczenie o wpisie kierownika budowy oraz kierowników robót na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, z określonym w nim terminem ich ważności; 2.4.3. sporządzonego przez Kierownika Budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia obejmującego specyfikę wykonywanych robót budowlanych. 2.5. Zapewnienie bezpiecznych warunków na terenie budowy oraz w jego otoczeniu. 2.6. Pełna odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie objętym robotami, na zasadach ogólnych, od chwili przekazania terenu budowy. 2.7. W toku realizacji, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót wykonanych, bądź urządzeń, Wykonawca – bez dodatkowego wynagrodzenia – zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego. 2.8. Przedłożenie Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy oryginału polisy lub poświadczonej przez siebie „za zgodność z oryginałem” kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością, na kwotę nie niższą niż cena ofertowa (brutto) na okres realizacji przedmiotu umowy. 2.9. Przedłożenie Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy-kosztorysu robót objętych przedmiotem zamówienia. 2.10. Od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymanie porządku i ładu, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych materiałach. W przypadku nie wykonania tego obowiązku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu – Zamawiający wykona czynności porządkowe na koszt Wykonawcy. 2.11. Dokonanie na własny koszt wywozu gruzu i odpadów z placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2.12. Pisemne zgłoszenie robót do odbioru zgodnie z § 4 niniejszej umowy. 2.13. Uzgadnianie z inspektorem nadzoru terminów odbiorów robót częściowych i zanikających. 2.14. Zagwarantowanie stałej obecności osoby zapewniającej nadzór techniczny nad realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy. Koordynowanie robót realizowanych przez podwykonawców. 2.15. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych. 2.16. Współpraca ze służbami Zamawiającego oraz instytucjami zawiadującymi infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie budowy, w tym zapewnienie ich nadzoru przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia. 2.17. Uczestniczenie wraz z kierownikiem budowy w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego. Kierownik budowy, ustanowiony z ramienia Wykonawcy, zobowiązany jest systematycznie dokonywać wpisów do dziennika budowy. 2.18. Niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie lub przyspieszenie terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy. W przypadku nie wykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu wobec Zamawiającego. 2.19. Przygotowanie wykonanego przedmiotu umowy i wymaganej dokumentacji powykonawczej do dokonania odbioru przez Zamawiającego. 2.20. Prowadzenie pełnej bieżącej obsługi geodezyjnej prowadzonych robót oraz przekazanie Zamawiającemu inwentaryzacji powykonawczej przedmiotu umowy w trzech egzemplarzach wraz z kopią mapy zasadniczej i potwierdzeniem jej złożenia do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (PODGiK). 2.21. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach. 2.22. Przekazanie Zamawiającemu dokumentów dotyczących zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. 2.23. Uporządkowanie terenu, zlikwidowanie placu budowy w terminie 7 dni od dokonania odbioru końcowego. 2.24. W przypadku gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu przedmiotu umowy, bądź też nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiałów lub urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie a następnie zastosowanie innych materiałów, niż podane w załącznikach do SIWZ, pod warunkiem zapewnienia materiałów równoważnych, nie gorszych niż określone w tych dokumentach. W takiej sytuacji przed wbudowaniem tych materiałów, na Wykonawcy ciąży obowiązek przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały oraz uzyskania zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie. 2.25. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do informowania Zamawiającego o wadach lub brakach w dokumentacji, chyba że nie mógł ich stwierdzić mimo zachowania należytej staranności, jakiej można oczekiwać od Wykonawcy, pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na takie braki lub wady w przyszłości. § 3. Terminy wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie: 3 miesięcy od daty protokolarnego przekazania placu budowy § 4. Odbiory 1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową. 2. O wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem 2 dni roboczych, umożliwiając ich odbiór przez inspektora nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie inspektora nadzoru odkryć elementy lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić elementy do stanu poprzedniego na swój koszt. 3. Odbiór robót opisanych w ust. 2 przez Zamawiającego nastąpi bezzwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni. 4. Odbiór końcowy: 4.1. Zamawiający dokona komisyjnego protokolarnego odbioru końcowego robót. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie 7 dni licząc od daty dostarczenia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę o gotowości odbioru Zamawiającemu oraz po dokonaniu wpisu do dziennika budowy. Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić w ciągu 7 dni od daty ich rozpoczęcia; 4.2. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru: 4.2.1. świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty i materiały i urządzenia, karty przekazania odpadów; 4.2.2. gwarancje; 4.2.3. wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawozdań i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem. 5. Z każdej z czynności odbiorowej zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, Zamawiający może odmówić odbioru z winy Wykonawcy i oznacza to opóźnienie w rozumieniu niniejszej umowy, skutkujące naliczeniem kar umownych. 7. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady: 7.1 Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem usunięcia wad będzie termin protokolarnego potwierdzenia, że zostały usunięte, przez komisję odbiorową; 7.2. Nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 7.2.1. jeżeli wady umożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem żądać wykonania ponownie wskazanego zakresu przedmiotu umowy, bądź obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej; 7.2.2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, odstąpić od odbioru lub zażądać wykonania wskazanego zakresu przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny termin ich realizacji. 8. W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy oraz do naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 9. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek. § 5. Nadzór 1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru:…………………………………………………… 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany osoby, wymienionej w ust. 1 bez zgody Wykonawcy, powiadamiając go o tym na piśmie. 3. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego. 4. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z ilością i jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania robót. 5. Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiającego bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia. 6. Przedstawicielem Zamawiającego na terenie wykonywanych robót będzie ……………… 7. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie ………………………….. § 6. Wynagrodzenie 1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto ……………… zł. (w tym podatek VAT) słownie: ………………………………………………………………………………………………. 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i strony umowy nie mogą jej zmienić. § 7. Warunki płatności 1. Rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową. 2. Faktura końcowa może być wystawiona na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 3. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane w treści tejże faktury. 4. Za datę płatności strony przyjmują datę na poleceniu przelewu Zamawiającego. 5. Płatność nastąpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiającego pod względem merytorycznym i rachunkowym. 6. W przypadku, gdy faktura nie spełni wymagań pod względem merytorycznym lub rachunkowym, zostanie zwrócona Wykonawcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia. Płatność nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. § 8. Gwarancja i rękojmia Dokonanie protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy jest jednoznaczne z udzieleniem Zamawiającemu pisemnej rękojmi i gwarancji na całość robót objętych przedmiotem umowy na następujących zasadach: 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …………..-miesięcznej gwarancji na całość robót objętych przedmiotem umowy licząc od dnia odbioru końcowego. 2. Strony ustalają okres rękojmi na okres równy okresowi gwarancji. 3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o usterce. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia w swojej siedzibie, pod adresem: ………………….. i adresem poczty elektronicznej: ……………………. 4. Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi do usunięcia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia (wysłanego na adres poczty elektronicznej). Wady i usterki usunięte zostaną niezwłocznie. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. 5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty. 6. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. 7. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2.3. niniejszej umowy. 8. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi. 9. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, w trakcie udzielonej gwarancji i rękojmi, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy. § 9. Kary umowne 1. Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych, które zgodnie z wolą stron naliczane są również po odstąpieniu od umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 2.1 za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1; 2.2. za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia; 2.3 za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 2.4 za opóźnienie w przekazaniu dokumentów, o których mowa w §2 ust. 2 pkt. 2.4., 2.8., 2.9., w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1. 4. Strony umowy zapłacą karę umowną w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania pisemnego wystąpienia z żądaniem zapłacenia kary. 5. W razie zwłoki w zapłacie kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności mu przysługującej. 6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 7. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte przez niego w wyznaczonym terminie i potrącić koszty usunięcia z faktury końcowej. § 10. Zmiana umowy 1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach i na określonych warunkach: 1.1 Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji całości przedmiotu umowy, w przypadku uzasadnionych technologicznie zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 1.2 Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy itp.); 1.3 Dopuszczalne jest zwiększenie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia; 1.4 Dopuszczalne jest wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy z powodu: 1.4.1. siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót; 1.4.2. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 1.4.3. gdy warunki atmosferyczne lub gruntowe uniemożliwiają wykonywanie robót zgodnie z reżimami technologicznymi obowiązującymi dla danego rodzaju prac; 1.4.4. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zamawiający. Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu o czas trwania przeszkody. § 11. Odstąpienie od umowy Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 1.1 gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 1.2. gdy ogłoszono upadłość Wykonawcy; 1.3. gdy naliczył Wykonawcy karę umowną za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia; 1.4. gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 2.1. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy licząc od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie; 2.2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 4.1. Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym. 4.2. Wykonawca niezwłocznie – najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia doręczenia odstąpienia- zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt do czasu protokolarnego odebrania placu budowy. W przeciwnym razie Zamawiający dokona zabezpieczenia robót i obciąży kosztami Wykonawcę. 4.3. Po uzyskaniu opinii lub ekspertyzy Zamawiający dokona ponownie protokolarnego odbioru robót i przejmie plac budowy. 4.4. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za roboty, które zostały protokolarnie odebrane. § 12. Podwykonawstwo 1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie robót z podwykonawcami jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego. 2. Wykonawca każdorazowo przedłoży Zamawiającemu tekst zawartej z podwykonawcami umowy lub co najmniej jej projekt wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych tą umową lub projektem. 3. Umowa z podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to również ewentualnych zmian lub uzupełnień. 4. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. 5. Zamawiający nie zaakceptuje uczestniczenia w wykonaniu zamówienia podwykonawców, w przypadku gdyby ich udział w realizacji zamówienia był niezgodny z niniejszą umową. 6. Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. 7. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z podwykonawcą, zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego. 8. W przypadku rozliczania robót budowlanych, które zostały wykonane przez podwykonawcę, wraz z wystawioną fakturą za roboty będące przedmiotem odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: 8.1.kserokopię faktury (rachunku), wystawionego przez podwykonawcę, 8.2. kserokopię dowodu zapłaty oraz pisemne oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu należności z tytułu wykonanych robót budowlanych, będących przedmiotem faktury, albo 8.3. pisemne zawiadomienie, podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, o dokonaniu przeniesienia części wierzytelności określonej w fakturze na rzecz podwykonawcy robót budowlanych, wskazując zakres przedmiotowy, kwotę oraz numer konta podwykonawcy, na jakie Zamawiający ma spełnić świadczenie pieniężne. 9. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w pkt 8, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności należności Wykonawcy do czasu otrzymania przedmiotowych dokumentów. § 13. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 2. Strony umowy wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd w Poznaniu. 4. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem czternastego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
XXIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Informacje ogólne 1) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2) Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy. 2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. 3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. 3) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 5) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 Pzp. 4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy Szczegółowe warunki zwrotu zabezpieczenia uregulowano w umowie stanowiącej część III SIWZ.

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
treść § 10 projektu umowy: Zmiana umowy 1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach i na określonych warunkach: 1.1 Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji całości przedmiotu umowy, w przypadku uzasadnionych technologicznie zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 1.2 Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy itp.); 1.3 Dopuszczalne jest zwiększenie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia; 1.4 Dopuszczalne jest wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy z powodu: 1.4.1. siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót; 1.4.2. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 1.4.3. gdy warunki atmosferyczne lub gruntowe uniemożliwiają wykonywanie robót zgodnie z reżimami technologicznymi obowiązującymi dla danego rodzaju prac; 1.4.4. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zamawiający. Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu o czas trwania przeszkody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa: oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane, należy wpisać do formularza oferty. Oznacza to, że przedmiotowe dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), dokumenty te powinny być odrębną częścią nie złączoną w sposób trwały z ofertą.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa: oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane, należy wpisać do formularza oferty. Oznacza to, że przedmiotowe dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), dokumenty te powinny być odrębną częścią nie złączoną w sposób trwały z ofertą.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.