Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Przebudowa ulicy, obejmuje: roboty pomiarowe, rozebranie krawężników betonowych, ławy...

Przedmiot:

Przebudowa ulicy, obejmuje: roboty pomiarowe, rozebranie krawężników betonowych, ławy pod krawężniki, nawierzchni z kostki betonowej

Data zamieszczenia: 2017-07-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Podkowa Leśna
ul. Akacjowa 39/41
05-807 , Podkowa Leśna
telefon - 22 759 21 00,
faks - 22 758 90 03
www.bip.podkowalesna.pl
urzadmiasta@podkowalesna.pl,
Województwo: mazowieckie
Miasto: Podkowa Leśna
Wadium: 10 000,00 zł
Termin składania ofert: 2017-07-17 14:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Lotniczej do ul. Błońskiej w Podkowie Leśnej
Numer referencyjny: ZP 271.14.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UWAGA: Miasto jest w całości wpisane do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie (Dec. Nr. 1194A z dnia 22.10.1981 r.) Przedmiotem ochrony jest układ urbanistyczny, zabudowa oraz zieleń w granicach administracyjnych miasta. Zakres robót obejmuje: -roboty pomiarowe, -roboty rozbiórkowe i przygotowawcze: rozebranie krawężników betonowych, ławy pod krawężniki, nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchni bitumicznej, elementów betonowych na zjazdach, wywiezienie gruzu z terenu budowy, regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych, zaworów wodociągowych i gazowych oraz studni telefonicznych -roboty ziemne: korytowanie pod jezdnię, zjazdy, chodniki, opaski, wykonanie wykopów pod elementy odwodnienia. -podbudowa: pod jezdnie - warstwa górna 8cm z kruszywa kamiennego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna grubości 20cm. z kruszywa kamiennego 0-63 stabilizowanego mechanicznej, podbudowa pomocnicza 10cm z pospółka stabilizowana mechanicznie w opornikach betonowych 12x25cm i krawężnikach betonowych.15x30 zjazdy - podbudowa 20cm z kruszywa kamiennego grubości 0-31/5 stabilizowanego mechanicznie, warstwa odsączająca 10cm. miejsca postojowe - 30cm z kruszywa kamiennego grubości 0-31/5 stabilizowanego mechanicznie, warstwa odsączająca 15cm. chodniki - 10cm z kruszywa kamiennego grubości 0-31/5 stabilizowanego mechanicznie, warstwa odsączająca 15cm. -nawierzchnie: jezdnia – warstwa ścieralna 4 cm z betonu asfaltowego AC 115, warstwa wiążąca 5cm z betonu asfaltowego AC16W wyniesione skrzyżowanie - z kostki betonowej 8cm typu Holand w kolorze ceglanym na 5cm podsypce cementowo-piaskowej zjazdy i miejsca postojowe – z kostki betonowej 8cm typu Holand w kolorze grafitowym na 5cm podsypce cementowo-piaskowej chodniki - z kostki betonowej 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1;4, w systemie trzech kostek prostokątnych o proporcji zbliżonych do 1:1,5 – 1:2 – 1:2,5 przy krótszej krawędzi o wymiarze zawartym pomiędzy 15cm a 20cm, o nie fazowanych krawędziach, delikatnie szorstkiej powierzchni (drobnopłukana, płmieniowaną, śrutowana) w kolorach jasnoszarych Jako wzorzec porównawczy można przyjąć kostkę VIA TRIO śrutowaną jasnoszarą firmy LIBET. - odwodnienie: Wody opadowe odprowadzone zostaną poprzez spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni i odprowadzone zostaną z jej powierzchni na tereny zielone oraz do projektowanego odwodnienia. Odwodnienie projektowanej przebudowy drogi odbywać się będzie za pomocą wpustów ulicznych zlokalizowanych w linii projektowanego ścieku i połączonych z projektowanym kolektorem rurowym zlokalizowanego w pasie drogowym. Roboty wykończeniowe – przesadzenie krzewów, humusowanie terenu z obsianiem. Wzory kostek betonowych przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację zamawiającego. Przed przystąpieniem do prac i po ich zakończeniu Wykonawca dokona wspólnych z konserwatorami sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Podkowa Leśna przeglądów stanu powierzchniowych elementów instalacji wod-kan i sporządzi odpowiedni protokół. Na wprowadzenie na plac budowy zaproszeni zostaną przedstawiciele telekomunikacji i gazowni. W przypadku konieczności ustanowienia nadzoru właścicielskiego związanego z pracami w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych i gazowych, nadzór taki zapewni Wykonawca i poniesie jego koszty. Podczas prowadzonych robót Wykonawca umożliwi dojazd do przyległych do ulicy nieruchomości i Przedszkola Miejskiego. Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania właścicieli nieruchomości przyległych do odcinka ulicy, na której prowadzone będą roboty o utrudnieniach w ruchu związanych z prowadzonymi robotami, na minimum trzy dni robocze przed rozpoczęciem robót w terenie. Wykonawca dokona oznakowania terenu robót zgodnie z opracowanym przez siebie projektem czasowej organizacji ruchu zatwierdzonej przez Starostę Grodziskiego na czas prowadzenia robót. Projekt czasowej organizacji ruchu musi zostać złożony do zatwierdzenia w Starostwie Grodziskim najpóźniej w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy. Prace składające się na przedmiot umowy należy wykonać z należyta starannością, zgodnie z projektami wykonawczymi, obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty, od chwili rozpoczęcia robót aż do dnia oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczeń, odpowiedzialny będzie kierownik budowy. Na odcinku prowadzenia robót należy zabezpieczyć wszystkie drzewa, które znajdują się w miejscach gdzie może nastąpić ich uszkodzenie. Wszystkie prace związane z gospodarką zielenią prowadzone będą pod nadzorem przedstawiciela Urzędu Miasta Podkowa Leśna. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy. Za zakończenie robót Zamawiający uznaje możliwość przejęcia pasa drogowego w użytkowanie, zgodnie z postanowieniami ustawy z 1994 roku – Prawo budowlane oraz wymaganiami eksploatatora dróg publicznych i Zarządcy dróg. Za dzień zakończenia robót uznaje się datę spisania protokołu końcowego odbioru robót wraz z przekazaniem przedmiotu zamówienia do eksploatacji Urzędowi Miasta Podkowa Leśna, w tym dokumentacji powykonawczej - inwentaryzację powykonawczą lub oświadczenie (wraz z kopią zgłoszenia) uprawnionego geodety o zgłoszeniu do opracowania w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej inwentaryzacji powykonawczej, atesty i certyfikaty oraz świadectwa zgodności lub aprobaty techniczne użytych materiałów, oświadczenie kierownika budowy o wbudowaniu wyżej wymienionych materiałów budowlanych, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia pierwotnego stanu (odtworzyć) powierzchnie biologiczne i inne powierzchnie w przypadku zniszczenia. Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji (rękojmi) na wykonane prace. Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przez okres min 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie dokumentacji projektowej otrzymanej od Zamawiającego i w przypadku stwierdzenia błędów niezwłocznie zgłasza je na piśmie Zamawiającemu. Jeżeli dokumentacja projektowa zawiera nazwy własne lub wskazuje na pochodzenie towarów i urządzeń to określa ona minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych pod warunkiem, że będą one posiadać jakość i parametry nie gorsze od zaprojektowanych wskazanych w dokumentacji, po akceptacji przez Zamawiającego. Równoważność przyjętych rozwiązań obowiązany jest wykazać Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP). Wbudowanie przez Wykonawcę materiałów równoważnych nie może wpłynąć na jakość przebudowanej drogi. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym Zamawiający dołącza do Materiałów wyjściowych Przedmiary Robót, które mogą posłużyć wyłącznie jako materiał pomocniczy do wyceny wynagrodzenia ryczałtowego robót objętych przedmiotem zamówienia. Żadnych ilości podanych powyżej nie należy traktować jako ilości dokładnych i ostatecznych, a jedynie jako ilości przybliżone. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Termin realizacji zamówienia maksymalnie do 30.11.2017 r.

II.5) Główny kod CPV: 45233222-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233220-7
45232130-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1130000,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 100%
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca posiada opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartość co najmniej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca posiada zdolności zawodowe do realizacji zamówienia, jeżeli, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania (zamówienia) w zakresie budowy/przebudowy drogi, na terenach miejskich o wartości brutto min. 500.000,00 zł (każde zadanie). Wykonawca dysponuje lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia co najmniej 1 osoby, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj. pełnić funkcję Kierownika budowy, posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, 4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa wyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zgodnie z załącznikiem nr 7
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: - odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego, - zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w rozdziale V SIWZ – sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Wykonawca dostarczy dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 5.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale V SIWZ – Zdolność techniczna lub zawodowa - Wykonawca dostarczy wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - załącznik nr 6 („Doświadczenie Wykonawcy”). Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające, czy wymienione w wykazie usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 („Wykaz osób”). 5.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia nie wymaga złożenia innych dodatkowych oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postepowaniu. Jednak Zamawiający, może w każdym przypadku i na każdym etapie realizacji zamówienia zakwestionować prawdziwość złożonych przez Wykonawcę oświadczeń. Wykonawca podpisując nieprawdziwe oświadczenie naraża się na zarzut z tytułu odpowiedzialności karnej. W tej sytuacji Zamawiający zastrzega możliwość zbadania ich prawdziwości. 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 9. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
10 000,00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1. zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana: a. zaistnieniem, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od Stron, - którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej Stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, nagłe załamania warunków atmosferycznych. b. koniecznością wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego, a wynikających z błędów, które w niej wystąpiły; c. wstrzymaniem robót budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę lub Zamawiającego niezbędnych dokumentów w myśl ustawy Prawo budowlane, innymi okolicznościami nie powstałymi z winy Wykonawcy; d. koniecznością wykonania zamówień dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem Umowy przez doświadczonego Wykonawcę; e. w przypadku kradzieży, zniszczenia, wandalizmu obiektów i urządzeń przez osoby trzecie w trakcie realizacji Umowy, a Wykonawca dołożył należytej staranności w zabezpieczeniu mienia i to wykaże; f. Zamawiający przewiduje możliwość wstrzymania robót na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku wystąpienia w czasie realizacji Przedmiotu Umowy okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót objętych zamówieniem do czasu ustąpienia lub wyjaśnienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie robót. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na ukończenie robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2. Zmiany technologiczne, w szczególności: a. konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy; b. niedostępność na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów; c. pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy, z tym, że wszystkie elementy oceniane nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; d. pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, które nie odbiega od rynkowych uwarunkowań; e. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2 niniejszego paragrafu, możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót. Zmiany osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, przy pomocy których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, w przypadku śmierci, choroby lub rozwiązania stosunku pracy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-17, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.