Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Ręczne koszenie wraz z wycięciem odrośli

Przedmiot:

Ręczne koszenie wraz z wycięciem odrośli

Data zamieszczenia: 2017-07-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Biebrzański Park Narodowy
Osowiec-Twierdza 8
19110 , Goniądz
telefon - 857 380 620,
faks - 85 738 30 21
www.biebrza.org.pl
tomasz.powalko@biebrza.org.pl,
Województwo: podlaskie
Miasto: Goniądz
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-14 09:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Ręczne koszenie wraz z wycięciem odrośli na powierzchniach „Nowy Lipsk I”, „Nowy Lipsk II”, „Kropiwno I” oraz ręczne odkrzaczanie powierzchni „Nowy Lipsk III”
Numer referencyjny: GB/ZP-PP/C2-17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochronnych w obrębie nieruchomości gruntowych, położonych na terenie gm. Lipsk i terenie gm. Dąbrowa Białostocka woj. podlaskie - w części I zamówienia „Nowy Lipsk I”- Prace będą polegać na ręcznym wykoszeniu runi wraz z wycięciem odrośli oraz trzciny przy użyciu ręcznego sprzętu wraz ze zbiorem i wywozem powstałej biomasy z powierzchni zabiegów poza teren Parku. Pozostawić należy wszystkie osobniki brzozy niskiej Betula humilis, sosny zwyczajnej Pinus sylvestris i jałowca pospolitego Juniperus communis. Prace odbywać będą się na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Biebrzańskiego Parku Narodowego o łącznej powierzchni 8,62 ha zlokalizowanych na działkach nr: 1182, 366/1 w obrębie ewidencyjnym Lipsk gm. Lipsk oznaczonych na załączonej mapie jako powierzchnia „Nowy Lipsk I”. Wykaz działek i powierzchni „Nowy Lipsk I” przedstawia Tabela Nr 1 do SIWZ. - w części II zamówienia „Nowy Lipsk II” - Prace będą polegać na ręcznym wykoszeniu runi wraz z wycięciem odrośli oraz trzciny przy użyciu ręcznego sprzętu wraz ze zbiorem i wywozem powstałej biomasy z powierzchni zabiegów poza teren Parku. Pozostawić należy wszystkie osobniki brzozy niskiej Betula humilis, sosny zwyczajnej Pinus sylvestris i jałowca pospolitego Juniperus communis. Prace odbywać będą się na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Biebrzańskiego Parku Narodowego o łącznej powierzchni 9,20 ha zlokalizowanych na działkach nr: 893, 895, 897, 902 w obrębie ewidencyjnym Lipsk gm. Lipsk oznaczonych na załączonej mapie jako powierzchnia „Nowy Lipsk II”. Wykaz działek i powierzchni „Nowy Lipsk II” przedstawia Tabela Nr 2 do SIWZ. - w części III zamówienia „Kropiwno I”- Prace będą polegać na ręcznym wykoszeniu runi wraz z wycięciem odrośli oraz trzciny przy użyciu ręcznego sprzętu wraz ze zbiorem i wywozem powstałej biomasy z powierzchni zabiegów poza teren Parku. Pozostawić należy wszystkie osobniki brzozy niskiej Betula humilis, sosny zwyczajnej Pinus sylvestris i jałowca pospolitego Juniperus communis. Prace odbywać będą się na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Biebrzańskiego Parku Narodowego o łącznej powierzchni 7,66 ha zlokalizowanych na działkach nr: 103/2, 110 w obrębie ewidencyjnym Szuszalewo gm. Dąbrowa Białostocka oznaczonych na załączonej mapie jako powierzchnia „Kropiwno I”. Wykaz działek i powierzchni „Kropiwno I” przedstawia Tabela Nr 3 do SIWZ. - w części IV zamówienia „Nowy Lipsk III”- Prace będą polegać na wycięcie nalotu roślinności drzewiastej i krzewiastej przy użyciu ręcznego sprzętu wraz ze zbiorem i wywozem powstałej biomasy z powierzchni zabiegów poza teren Parku. Pozostawić należy wszystkie osobniki brzozy niskiej Betula humilis, sosny zwyczajnej Pinus sylvestris i jałowca pospolitego Juniperus communis, oraz zwarte kępy zakrzaczeń i zadrzewień lub pojedyncze drzewa, wskazane przez personel Zamawiającego zajmujące do 3% powierzchni płatu. Prace odbywać będą się na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Biebrzańskiego Parku Narodowego o łącznej powierzchni 3,46 ha zlokalizowanych na działkach nr: 1179, 1180, 1181 w obrębie ewidencyjnym Lipsk gm. Lipsk oznaczonych na załączonej mapie jako powierzchnia „Nowy Lipsk III”. Wykaz działek i powierzchni „Nowy Lipsk III” przedstawia Tabela Nr. 4 do SIWZ. 2. Należy wziąć pod uwagę, iż obszar objęty pracami jest terenem trudno dostępnym, podmokłym o podłożu torfowym. 3. Odkrzaczanie wraz z usunięciem – wywozem uzyskanej biomasy należy prowadzić przy uwzględnieniu następujących zasad: a) sposób wykonywania prac nie może niszczyć podłoża z warstwą roślinności zielnej i mszystej oraz warstwy glebowej. W przypadku utrzymywania się aury pogodowej uniemożliwiającej prawidłowe wykonanie zabiegów lub wywóz pozyskanej biomasy bez szkody dla środowiska, dłużej niż 2 tygodnie, o opóźnieniach w realizacji działań należy niezwłocznie pisemnie powiadomić Zamawiającego. b) wysokość cięcia nalotu i podrostu roślinności drzewiastej i zakrzaczeń – poniżej szyi korzeniowej. W przypadku siedliska o strukturze kępowej, wysokość cięcia ustala się na równo z wierzchołkiem kępy. Zabieg nie może powodować uszkodzeń struktury kęp, trwale niszczyć roślinności, ani uszkadzać struktury torfu. c) w przypadku zaistnienia wyjątkowo niekorzystnych warunków meteorologicznych, uniemożliwiających wywóz pozyskanej biomasy bez uszkadzania podłoża lub w innych sytuacjach wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, np. związanych z potrzebą ochrony wartości przyrodniczych, na pisemny wniosek możliwe jest uzyskanie zgody na pozostawienie pozyskanej biomasy i wywiezienie jej z powierzchni zabiegów w terminie późniejszym, uzgodnionym z Zamawiającym, ale ścięta biomasa musi być zebrana w stogi/kopy, przy czym stogi/kopy nie mogą być rozproszone po całej powierzchni, ich minimalna wielkość to 4 metry średnicy u podstawy i 3 metry wysokości, dotyczy to zabiegów koszenia. Uzgodnienia te są potwierdzane protokołem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. d) dopuszcza się możliwość wywozu biomasy bezpośrednio po jej pozyskaniu bez konieczności składania w stogi /kopy, przy uwilgotnieniu gruntu umożliwiającym wywóz bez uszkadzania podłoża. e) niedozwolone jest palenie oraz zrębkowanie (rozdrabnianie) pozyskanej biomasy w celu rozrzucenia jej na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Zagospodarowanie biomasy będzie obowiązkiem Wykonawcy zabiegów. f) przed przystąpieniem do zabiegów pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego wskażą na powierzchniach objętych zabiegami miejsca występowania brzozy niskiej, które należy pozostawić. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług - zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 7700000-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie. 8. W przypadku niewykonania całości lub części zamówienia zmniejszeniu ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy, które obliczone będzie według rzeczywiście wykonanych zabiegów, proporcjonalnie do wysokości ceny podanej w ofercie Wykonawcy za dane wydzielenie i rodzaj wykonanych prac: (1) ścięcie biomasy i złożenie w stogi/kopy, (2) wywóz biomasy. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie prac w umownym zakresie i terminie, zmniejszeniu ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy, które obliczone będzie według rzeczywiście wykonanych zabiegów, proporcjonalnie do wysokości ceny określonej w ofercie Wykonawcy za dane wydzielenie. Ograniczenie przedmiotu umowy na zasadach wyżej określonych nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i nie jest w związku z tym podstawą do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego (prawo opcji). 9. Okazanie działek podlegających zabiegom na gruncie i wskazanie miejsca lokalizacji zabiegów zainteresowanym oferentom nastąpi w terminie na 2 dni przed terminem składania ofert. Oferenci planujący przystąpić do przetargu zobowiązani są poinformować Zamawiającego telefonicznie, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną o potrzebie okazania na gruncie działek podlegających zabiegom. Okazanie zostanie potwierdzone „Protokołem okazania”.

II.5) Główny kod CPV: 77000000-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2017-08-16   lub zakończenia: 2017-11-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca polegający na zdolności technicznej lub zawodowej, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. - załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w Części VI ust. 5 lit. a) niniejszej specyfikacji składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ryczałtowa brutto 60,00
Liczba miejsc składowania biomasy z prawem dysponowania 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Przewiduje się zmian umowy zgodnie z projektem umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-14, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Nowy Lipsk I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochronnych w obrębie nieruchomości gruntowych, położonych na terenie gm. Lipsk. Prace będą polegać na ręcznym wykoszeniu runi wraz z wycięciem odrośli oraz trzciny przy użyciu ręcznego sprzętu wraz ze zbiorem i wywozem powstałej biomasy z powierzchni zabiegów poza teren Parku. Pozostawić należy wszystkie osobniki brzozy niskiej Betula humilis, sosny zwyczajnej Pinus sylvestris i jałowca pospolitego Juniperus communis. Prace odbywać będą się na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Biebrzańskiego Parku Narodowego o łącznej powierzchni 8,62 ha zlokalizowanych na działkach nr: 1182, 366/1 w obrębie ewidencyjnym Lipsk gm. Lipsk oznaczonych na załączonej mapie jako powierzchnia „Nowy Lipsk I”. Wykaz działek i powierzchni „Nowy Lipsk I” przedstawia Tabela Nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77000000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-08-16
data zakończenia: 2017-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ryczałtowa brutto 60,00
Liczba miejsc składowania biomasy z prawem dysponowania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Nowy Lipsk II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochronnych w obrębie nieruchomości gruntowych, położonych na terenie gm. Lipsk. Prace będą polegać na ręcznym wykoszeniu runi wraz z wycięciem odrośli oraz trzciny przy użyciu ręcznego sprzętu wraz ze zbiorem i wywozem powstałej biomasy z powierzchni zabiegów poza teren Parku. Pozostawić należy wszystkie osobniki brzozy niskiej Betula humilis, sosny zwyczajnej Pinus sylvestris i jałowca pospolitego Juniperus communis. Prace odbywać będą się na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Biebrzańskiego Parku Narodowego o łącznej powierzchni 9,20 ha zlokalizowanych na działkach nr: 893, 895, 897, 902 w obrębie ewidencyjnym Lipsk gm. Lipsk oznaczonych na załączonej mapie jako powierzchnia „Nowy Lipsk II”. Wykaz działek i powierzchni „Nowy Lipsk II” przedstawia Tabela Nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77000000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-08-16
data zakończenia: 2017-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ryczałtowa brutto 60,00
LIczba miejsc składowania biomasy z prawem dysponowania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Kropiwno I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochronnych w obrębie nieruchomości gruntowych, położonych na terenie gm. Dąbrowa Białostocka. Prace będą polegać na ręcznym wykoszeniu runi wraz z wycięciem odrośli oraz trzciny przy użyciu ręcznego sprzętu wraz ze zbiorem i wywozem powstałej biomasy z powierzchni zabiegów poza teren Parku. Pozostawić należy wszystkie osobniki brzozy niskiej Betula humilis, sosny zwyczajnej Pinus sylvestris i jałowca pospolitego Juniperus communis. Prace odbywać będą się na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Biebrzańskiego Parku Narodowego o łącznej powierzchni 7,66 ha zlokalizowanych na działkach nr: 103/2, 110 w obrębie ewidencyjnym Szuszalewo gm. Dąbrowa Białostocka oznaczonych na załączonej mapie jako powierzchnia „Kropiwno I”. Wykaz działek i powierzchni „Kropiwno I” przedstawia Tabela Nr 3 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77000000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-08-16
data zakończenia: 2017-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ryczałtowa brutto 60,00
Liczba miejsc składowania biomasy z prawem dysponowania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: Nowy Lipsk III
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochronnych w obrębie nieruchomości gruntowych, położonych na terenie gm. Lipsk. Prace będą polegać na wycięcie nalotu roślinności drzewiastej i krzewiastej przy użyciu ręcznego sprzętu wraz ze zbiorem i wywozem powstałej biomasy z powierzchni zabiegów poza teren Parku. Pozostawić należy wszystkie osobniki brzozy niskiej Betula humilis, sosny zwyczajnej Pinus sylvestris i jałowca pospolitego Juniperus communis, oraz zwarte kępy zakrzaczeń i zadrzewień lub pojedyncze drzewa, wskazane przez personel Zamawiającego zajmujące do 3% powierzchni płatu. Prace odbywać będą się na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Biebrzańskiego Parku Narodowego o łącznej powierzchni 3,46 ha zlokalizowanych na działkach nr: 1179, 1180, 1181 w obrębie ewidencyjnym Lipsk gm. Lipsk oznaczonych na załączonej mapie jako powierzchnia „Nowy Lipsk III”. Wykaz działek i powierzchni „Nowy Lipsk III” przedstawia Tabela Nr. 4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77000000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-08-16
data zakończenia: 2017-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ryczałtowa brutto 60,00
Liczba miejsc składowania biomasy z prawem dysponowania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.